DE EEML'ANDEU A. H. VAN NiEUWKERK DICECTEUR UITGEVER: J.VALKHOff Dinsdag 29 Januari 1929 BUITENLANDSCH OVERZICHT HET SUIKER SCHANDAAL 27e Jaargang No. 178 WINTER IN HEEL DUITSCHLAND NOG EEN MIJNRAMP Complete Woninginrichting Speciale aanbieding CLUBFAUTEUILS DE AFGHAAIMSCHE PUZZLE AMERIKA HELPT CHINA 'N LIB-LAB COALITIE Het experiment van 1924 niet herhaald AMERIKA'S KRUISERS OOST-INDÏE Ir. G. J. DIJKERMAN j ABONNEMENTSPRIJS 3 "a*nden v00r Amersfoort f2.10. p« mud f 0.75. per week (mes grille verzekering legen ongelukken) I 0.17'V Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzondèrlllke nummert r 0.05. POSTREKENING 47910. TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIE» van 1—4 regels L05 «r/t inbcgr-r -nu» k*o (wwijioummcr, elke reg 1 meer f0 23. Licfd»dlfllieidA-«dver'*.ot^o %vo» de helft van den prijl. Kleine Adveitent.io „KEITJES" bi) vo..Yni'be 'Itnp »-5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t I.— fkwWunrcr «*tn 0 05 Het Wolfl-Bureau buiten zijn boekje gegaan. Een propagan- da-artikel ten gunste van den keizer verspreid. Afkeurend oordeel van de rijksregeering. Het officieuse Duitsche telegraafagent schap, het Wolff-bureau, heeft Vrijdag j.l. een propaganda artikel voor ex-keizer Wil helm II, bij wijze van verjaringsgeschenk, verspreid. Uit het feil. dat het doorgeven van het bewuste interview „slechts aan rechtsstaande bladen" mocht plaats hebben, bleek, zoo meent de Voss. Ztg., dat de direc tie van t telegraafagentschap zelf voelde, dat het niet ie pas kwam, wanneer een or ganisatie, die de regeering der republiek moet dienen een andere basis voor de bi- zondere verhouding tusschen Wolff-bureau en regeering kan er niet bestaan er voor ie vinden is een monarchistisch reclame- artikel te distribueeren. In genoemd Duitsch blad is Vrijdag de vraag opgeworpen, wat de regeering van zins is te doen om een dergelijk misbruik te voorkomen. Van toonaangevende Duitsche zijde wordt nu verklaard, dat het Wolff-Bu- reaü, tegen" de usances in, de persafdeeling der rijksregeering vooraf niet in kennis lieert gesteld van. het voornemen het in po litiek opzicht nog al delicate keizer-inter- view te verspreiden. De rijksregeering be schouwt dit interview als een zuiver monar chistische propaganda, die door de versprei ding door 't Wolfbureau is gesteund. Wan neer het telegraafagentschap vooraf een aanvrage had ingediend, dan zou hot ertpe zijn aangespoord dé verspreiding van 't in terview, waarvan de strekking, juist,één dag voor den zeventigsten verjaardag van Wil helm II, zoo ondubbelzinnig mogelijk was, achterwege te laten. De directie van 't Wolff-bureau stelt zich daarentegen zuiver formalistisch op het standpunt, dat de aanduiding" „slechts voor rechtsstaande bladen' niet publiek had mo gen .worden gemaakt, maar alleen bestemd was voor.den „inwendigen dienst!'. Men had het kelzer-interview niet aan olie kranten willen toezenden, omdat men gevreesd had, dat. er van links clan aanvallen zouden loskomen. Dus wanneer de'zaak niet uitge komen was, aldus de Vossische Zeitung. dan zou zij, naar de meening van het Wolff-bureau, in orde zijn geweest. Zij is echter uitgekomen en zoodoende is teyens een gébruik onthuld, dat bijna even erg is als'het'afzonderlijke geval. Klaarblijkelijk \yoiden door hét officieuse nieuwsbureau niet olleèn berichten versprejd, waarvoor men kan instaan, maar ook dingen. waar van men wensc.ht, dat hun oorsprong ge heim blijft. Deze dubbele, drievoudige, vier-, voudige boekhouding, zoo meent het blad, is een schandaal de controle door het pu bliek is de eenige waarborg voor een zekere mate van betrouwbaarheid en verantwoor delijkheidsbesef. Het systeem, om de rccljts- staande bladen „afzonderlijk" te bedienen, is in strijd met het karakter van een offi cieus nieuwsagentschap. De Voss. Ztg. wcnscht ook geen afzonderlijke berichten ton behoeve van links, maar een open spel. De verklaring der rijksregeering, dat zij het grove misbruik afkeurt, kan niet voldoende zij lier moet. aangedrongen worden op ver betering. Het zou zaak zijn voor 't parle ment in het speciale geval aanleiding te vinden voor een degelijk onderzoek, want, wat nu gebeurd is, moet worden opgevat als een symptoom, dat er meer dingen niet in den haak zijn dan de officieele controle wel vermoedt. Vele millioenen erbij betrokken Parijs. 27 Jan. (V. DA. Naar het Journal dés Débats in verband met het suiker- schandaal mededeelt, zijn de schuld eischers van de Industrie Sucrière voor .28 millioen francs en de S iciéte Fermiére voor 15 millioen francs benadeeld Daarbij kc ;ien nog de 80 millioen ten nadeele van den staat en 7--'5.Ó90 francs onbetaalde om zetoelasting over 1)27. POLITIEKE HARTSTOCHTEN. Verschillende botsingen. Limb ach, 28 Jan. (V. DO Zondagmid dag zouden de nationaal-socialisten in het district Chemnitz een demonstratie houden. De communisten hadden een tegendemon stratie op touw gezet- en daartoe verster king van andere plaatsen gekregen. Op weg naar het meetingsterrein kwam het tot een botsing tusschen beide partijen. Zeven na tionaal-socialisten werden gewond, waar van twee zwaar. De politie was te zwak om met resultaat te kunnen ingrijpen en een „veiligheidscommando" uit Chemnitz kwam te laat om de vechtpartij te kunnen voor komen. Fr zal echter een streng onderzoek worden ingesteld. Berlijn, 2 8 Jan. (H. N.) Te Breslau is het gistermiddag herhaaldelijk tot botsin gen gekomen tusschen aanhangers van den Stahlbéim en communisten en roode front strijders. De politie heeft verscheidene per- v>nen - gearresteerd. Seeuwval en gevoelige koude B e r 1 ij n, 2 8 J a n. (V. D.) Uit alle deelen zan Duitschland, speciaal uit West-, Noord en Midden-Duitsohland, wordt sterke sneeuwval gemeld. In genoemde deelen ligt de sneeuw 30 c.M. hoog, op de Zugspitze 152 c.M. en op de Broeken 188 c.M. Tegelij kertijd heerscht overal een heyige koude. Zoo vriest het in Silezië 14 graden, in Mün chen 0 graden cn in Berlijn was de tempe ratuur hedenmorgen 4 graden onder nul. Volgens de weervoorspellingen is men eeni- go verhooging van temperatuur te wachten, welke echter onmiddellijk gevolgd zal wor den door een i\ieuwe koudegolf. Het spoor wegverkeer heeft ditmaal niet veel van den sneeuwval te lijden, alhoewel natuurlijk epnige vertragingen niet uitbleven. Te Ber lijn heeft de sneeuw echter vele storingen in het verkeer teweeg gebracht. De stads reiniging heeft bizondere maatregelen moeten treffen en driehonderd sneeuwploe gen, waarvan 50 met motortractie en de rest met paarden bespannen, zijn zonder onderbreking in de weer. Het aantal aan genomen sneeuwruimers bedraagt 7200. zoodat, met inbegrip van het vaste perso neel van de stadsreiniging en het perso neel van de sneeuwploegen, in totaal 11,500 mpn te werk zijn gesteld om Berlijn van sneeuw te reinigen. Het aantal wa gens, waarmee de'geruimde sneeuw wordt weggevoerd, bedroeg 800. maar is in den loop van den morgen opgevoerd tot 1000. GEDUCHTE SNEEUWVAL IN ZUID- SLAVIë. Volgens berichten uit Belgrado is het spoorwegverkeer in Zuid-Slavië door de op hooping van de sneeuw vrijwel onmogelijk geworden. Het straatverkeer te Belgrado staat bijna geheel stil. EEN ZWENDELZAAKJE. Velen orin gevlogen. In den afgeloopen zomer verschenen in een Berlijnsch dagblad advertenties, waar in onder gunstige voorwaarden geld werd aangeboden als hypotheek op stukken grond of andere goederen, die- reeds tot 50 pCt. der geraamde waarde belast waren, te gen een rente van 6 7 pCt. Degenen, die hierop ingingen, werdén door een zekeren meneer te Berlijn naar een Nederland sche bank verwezen, die voortdurend van naam veranderde. De „bonk" liet de goederen schatten, echter niet dan nadat een zekér bedrag was be taald, hetwelk de bank en de taxateur deelden. Het geld voor de hypotheek werd echter nooit verstrekt en de heele zaak bleek later op zwendel te berusten. Met aantal slachtoffers moet zeer groot zijn. BOTSING TUSSCHEN TRAM EN AUTO Hamburg,. 27 Ian. (V. D.) In dé Spal dingstrasse is'een .vrachtauto met een trom in botsing gekomen. Hierbij werd do mo torwagen van de tram zeer beschadigd Do auto echter kwam' up hot trottoir terecht, viel in .een kelderruimte, wavdoor de chauffeur licht en twee mederijdenderj zwaar gewond werden. Zij zijn nuar het ziekenhuis vervferd, waar men weinig hoop op herstel geeft. PRINSES BüLOW. Te Rome overleden. Te Rome is prinses Bülow Zaterdag ochtend in den ouderdom van 80 jaar over leden. De echtgenoote van prins Bernard von Bülow, den gewezen rijkskanselier (van 1900—09) was een Italiaansche, Maria Bec- ccdelli di Bologna uit het geslacht der Principi di Camporeale. Von Bulow was in 1886 rnet haar gehuwd. Zij was een zoer beminnelijke vrouw en tijdens het rijks kanselierschap van haar man was het paleis het middelpunt van het politieke leven te Berlijn. Prinse9 Bülow heeft van den I.atijn- schen patriarch van Alexardrrè, vroeger aartsbisschop van Praag, de laatste sacra menten ontvangen. Het stoffelijk overschot zal op 29 Januari naar de Duitsche kerk. Santa Maria de Anima, worden overge bracht, waar een requiem wordt gehouden. Daarna zal het naar'Duitschland worden overgebracht om te Kleinflottbeck te wor- wen 'bijgezet. MIJNONGELUK TE KINGSTON. 12 arbeiders omgekomen. Londen, 27 Jan. (II. N.) Omtrent het mijnongeluk te Kingston in West-Virgina wordt gemeld, dat 12 mijnwerkers om het leven zijn gekomen. Het lot van 2 mijn werkers is nog onbekend. Ruim honderd vermisten ALDEGONDESTRAAT 103-105-107 TEL 543. GROOTE SORTEERING CLUBFAUTEUILS en THEEIVIEUBELEN DE BEVOLKING DER WERELD. Sedert 1921 met 25 procent too genomen. Rome. 26 Jon. (H.N.) Volgens de bere keningen van het internationale bureau voor de statistiek te Rome is de bevolking van de wereld sedert 1921 van 1600 tot 2000 millioen, dus met 25% toegenomen. Het aantal bewoners van Azié wordt op 900. dat van Europa op "00, van Amerika op 220 en van Afrika op 150 millioen berekend. Het resteerende komt voor rekening van Australië en de Zuidzee-eilanden. In Europa telt Rusland het grootste nantnl inwoners, liet dichtsbevolkte land is Japan. Een waarschuwing van Am an Oellah Uit Moekden wordt bericht, dat een honderdtal Chineesche mijnwerkers en drie Japansehe worden vermist tengevolge van r.v»*Dloffiner jn (\o steenkoolmijn Jentai. Cairo, 2 7 Jan. (V. D.) Naar gemeld wordt, heeft Aman Oellah in Kandahar een officieele mededeeling aan' de buitenland- sche diplomatieke vertegenwoordigers doen toekomen, waarin hij er don nadruk op legt, dat alle verdragen, die met Habid Oei lah zijn gesloten, niet doorhem erkend worden. Ilij waarschuwt allen Habid Oel lah geld te leenen: op zijn laatst aan het eind van de volgende week zou Kaboel weer door zijn troepen b^zet zijn. Hablb Oellah's rijk ten einde 7 Londen, 2S Jan. (H.N.) Het Afghaan- sche gezantschap te Londen déelt mede, dat het in verbinding <met koning Aman Oellah staat en dat deze door verschillende stammen worden gesteund. De Daily Mail gelooft, dat het einde der heerschappij van Ilabib Óellah nabij is. In verband met den omkeer in de stemming acht het blad de terugroeping van den tegenwoordigën En- gelschen gezant te Kaboel gewensc.ht. daar deze Habib Oellah geholpen heeft om zich van het gezag meester te maken. Voorts wordt het gewenscht geacht alle Engelsehe onderdanen uit Afghanistan te brengen. Londen, 28 Jan. (H.N.) Volgens een United Press-bericht is in Afghanistan een nieuwe troonpretendent opgestaan. De vroe gere gouverneur van Kaboel moet zich nl tot koning van Afghanistan hebben laten uitroepen cn met zijn aanhangers reeds te gen Kaboel oprukken. Verder wordt uit Britsch-Indië vermeld, dat wegens de te verwachten nieuwe gevechten de ontrui ming van Kaboel door de buitenlanders ge- w'enscht wordt geacht en dit zoo spoedig mogelijk zal geschieden. In verband hier mede zullen morgen verschillende Britsch- Indische vliegtuigen naar Kaboel vertrek ken. P a r ij s, 2 8 Ja n. (H.N.) Het Afghaansche gezantschap te Parijs maakt den inhoud van een telegram uit Kandahar, waaj ko ning Aman Oellah zich op het oogenblik bevindt en daarmede liet. gezantschap, naar het verklaard, in directe verbinding stelt, openbaar, waarin gezegd wordt, dat in ver band mét den tegen woord i een toestand de bevolking van Kandahar, Phara Herat. Ma- zar. Maimeneh en Katagan Aman Oellah tot konin? heeft uitgeroepen, die gevolg heeft gegeven aan den door de bevolking te kennen gegeven wensch. orn haar tegen iederen aanval te beschermen, en de hoog ste belangen van bet vaderland te dienen. De stammen van Hazara, Mohmand, Safk cn Wardak, evenals de zuidelijke stammen hebben Aman Oellah den eed van trouw gezworen. Kairo, 2 8 Jan. (V.D.) Volgens hier ver spreide geruchten zou Ilabib Oellah voor nemens zijn Kaboel te verlaten en den strijd tegen Aman Oellah in de bergen voort to zetten. De troepen van koning Aman Oellah zouden zich 19 K.M. vaii Ka boel bevinden. Moskou, 28 Jan.. (V.D.) De verbinding tusschen Aman Oellah en het Afghnansch» gezantschap te Moskou is weer hersteld. In het gebied om Barka zouden hevige ge vechten geleverd zijn. waarbij een zoon van Habib Oellah zou zijn gevangen geno men en door de troepen van Arnan Oellah op staanden voei gefussilleerd. Cairo 2 8 Jan. V.D.) De nieuwe Afghaansche minister-president heeft de buitenlandsche vertegenwoordigers te Ka boel medegedeeld, dat hij voorloopig de leiding van het ministerie van buitenland sche zaken op zich heeft genomen. Tege lijkertijd verklaarde hij, dat van een te rugkeer van Aman Oellah op den troon geen sprake zou kunnen zijn. Habib Oellah heeft het bijeenroepen van een .volksvertegenwoordiging afgekondigd. Een leening van 100 millioen dollar? Londen, 27 Jan. (V. D.). De bijzondere correspondent vno de Observer te Sjanghai meldt, dat aldaar op het oogenblik een vertegenwoordiger van de Harrimangroep verblijft, die uit naam van eén Arneri kaansch consortium met de Chineesche re geering onderhandelt over een leening van 100 millioen dollar. Een ander Amerikaansch plan zou zijn in China een leening te plaatsen voor de schepping van een Chineesche hnndels- \loot van 50 tot 75 schepen. Deze schepen zouden dan onder Araerikaanscho leiding staan en zuiver Chineesch personéel heb ben. AARDBEVING IN PORTUGAL. Vorschlllendo halzen Ingestort. Lissabon, 28 Jan. (V. D.) Heden werd het plaatsje AJhos Vedros, ten zuiden van Lissabon, door hevige aardschokken be zocht, waarbij verscheidene huizen instort ten. Daar de bewoners reeds na de eerste waarschuwende voorteekenen op straat ge vlucht was, zijn geen persoonlijke ongeval len geschied. GEEN OVEREENSTEMMING IN HET HEILSLEGER BEREIKT. Vandaag wordt de oisch van generaal Booth opnieuw be handeld. Londen, 28 Ja n. (II. N.) Tusschen de beide partijen in het Heilsleger is geen over eenstemming bereikt, zoodat morgen de eisch van generaal Booth om den lloogcn Raad van het Heilsleger te verbieden hem al te zetten opnieuw voor de rechtbank zal komen. De kansen daarvoor na de verkiezingen in Engeland zeer gering. Londen, 28 Jan. (V. D.) Het idee van een - mogelijke samenwerking tusschen de liberalen en Labour indien de conservatie ven tengevolge van den uitslag van de al- gemeene verkiezingen niot meer in het mi nisterie terugkeeren is gisteren zoowel door leiders der Liberale Partij als door leiders van de Labour Party verworpen. Sir Her- bert. Samuel, voorzitter van de Liberale Partij, zéide in een te New Castle gehou den rede, dat het experiment van 1924 niet meer herhaald zou worden. De Liberale Partij zal voor de verkiezingen 430 candi- daten stellen. In 1926 hadden de liberalen slechts ISO candidaten gesteld. Arthur Hen derson, oud-minister van Binnenlandsche Zaken in de Labour-regeering, verklaarde in een Zaterdagavond gehouden vergade ring, dat hij voor geen enkele coalitie meer enthousiast was, aangezien de eene part ij altijd allerlei dingen uitspeelt tegen de partij waarmee zij samenwerkt. Uiteenlcopende opvattingen Londen, 28 Jan. (II. N.) Naar de Daily Tel. meldt, is te Washington nog geen be slissing genomen over de vraag binnen wel ken tijd een aanvang zal worden gemaakt met de uitvoering van het Amerikaansche vlootbouwprogramma. Zooals bekend, wenscht president Coolidge de bepaling, volgens welke binnen den tijd van twee jaar begonnen zal worden met den bouw der 15 kruisers, te laten vervallen. Daaren tegen moet Hoover voor do handhaving van de bepaling zijn en een vloot wen- schcn, die in sterkte en slagvaardigheid bij geen andere ten achter staat. Ook de voor zitter der vlootcommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft zich in zijn rapport voor de handhaving van de termijnbepa ling verklaard. Verder moet Hoover voor nemens zijn een conferentie der groote zee mogendheden bijeen te roepen om te be raadslagen over een zeerechtconventie, waarbij in het bizonder de rechten der neu tralen in tijden van oorlog omschreven zul len worden. Zooals bekend, heeft senator Borah deze kwestie Maandag reeds in den senaat ter .sprake gebracht. De Daily Tel. verklaart, dat een beraadslaging over het zeerecht onvermijdelijk wordt op don dag. dat Engeland en de Vereenigde Staten het Kellogg-pact geratificeerd zullen hebben. Engelsehe politici zijn van opvafting, dat de practische waarde van het Kellogg-pact vooral tot uiting zal komen.* als overeen stemming over'het z'.g. blokkadevraagstuk is bereikt. HET WEER VAN MORGEN. jü Hoogste barometerstand: 784.0 te Vardö. HH Laagste barometerstand: 749.8 iH te Blacksori. Verwachting tot den avond van 30 Januari. Matige Z. tot Z. O. wind, bctrok- WË ken tot half bewolkt, weinig of geen sg sneeuw, lichte tot matige, in liet strenge vorst. GENERAAL VON FLESSEN OVERLEDEN. B e r 1 ij n, 28 Jan. (V.D.) Tengevolge van een beroerte overleed heden te Potsdam op 87- jarigen leeftijd generaal overste Von Fles sen, langen tijd generaal-adjurtant en com mandant van het voormalige keizerlijke hoofdkwartier. De Burgemeester van Soerabaja overledenI Terwijl hij zich voorbereidde op zijn te rugkeer naar Europa na een twintigjarige Indische loopbaan, met het plan om hier te lande een nieuwen werkkring te zoeken, is ir. G. J. Dijkerman, burgemeester van Snfcrabaja sinds 1920, blijkens telegrafisch bericht, onverwachts aan een operatie ko men te overlijden. Een tijding te tragischer als men weet, dat zijn beide kinderen hem verleden jaar naar het moederland voorlijf waren gegaan en de herecniging van dit gelukkige gezin ongeveer samen zou vallen met de herdenking van het twintigjarig huwelijk. Toen de heer Dijkerman op 23 October *20 tot burgemeester van Soerabaja werd bo- noemd. was hij, met ri. De longh van Sema- rang, de tweede civiel-ingcnieiir, die aan bet hoofd van een der groote Indische ge meenten waar juist de constructieve geest van een ingenieur zooveel had op te bou wen, werd geplaatst. Een snelle en voor spoedige loopbaan heeft hij afgelegd. Ge boren in '85, heeft hij in 1907 te Delft het diploma van civ. ingenieur behaald, is daar als assistent nog eenigen tijd werkzaam ce- bleven en in 190'J als adspirant-ingonieur in dienst getreden van den Waterstaat en 'sLands burgerlijke .Openbare Werken in Ned. Indië, waar hij, na korten tijd to Ba lavia werkzaam te zijn gesteld, ter beschik knig kwam van den chef der irrigatie-at deeling Serajóe met standplaats Poeruo- redjo. In '11 kreeg hij zijn benoeming tot in genieur 3e kl. en in '14 kwam hij ter be schikking van den chef der irrigntie-nfd. Bran tas met standplaats Kediri. In '10 toe gevoegd aan den tijd, directeur der haven van Socrbaja, werd hij in ^0 tot tijd. onder directeur en nog hetzelfde jaar (1 Sept.) tot directeur dezer haven benoemd, waar hij een aandeel had in de leiding van de groot- sche werkzaamheden, daar in die jaren met koortsachtige haast tot stand gebracht., Ruim een maand later, toen mr. Meyrooa als burgemeester van Soerabaja aftrad om in Batavia mr. Bisschop op te volgen, werd ir. Dijkerman voor het burgemeesterschap van Iiulië's eerste koopstad in aanmerking gebracht, waartoe, behalve zijn gebleken bu- kwaamheid als ingenieur en zijn betoonde belangstelling voor deccntralisntievraag- stukken, ook zeker de populariteit, die hij zich door zijn beminnelijke, persoonlijke eigenschappen in gemeentelijken kring ver worven had, heeft hijgedragen. Midden "21 ging hij, na een twaalfjarigen Indischep dienst, voor 't eerst met Europeesch verlof cn na zijn terugkomst tot zijn tragisch ver4 scheiden toe. heeft hij aan het hoofd dtr gemeente gestaan. Reeds op het algemeen ingenieurscongree in 1920 te Batavia, aan welks werkzaam heid en voorbereiding hij een belangrijk' aandeel beeft gehad en bij welke gelegen heid zijn representatieve eigenschappen qo aandacht hadden getrokken, heeft hij bij zondere belangstelling voor het vraagstuk der woningverbetering aan den dag gelegd, waarover hij een praea-dvies uitbracht, dat geprezen werd om zijn zakelijkheid en praktischen zin, daar hij daarin tegelijk ty pen .van woningen \oor minvermogend»* Europeanen en Inlanders aan de hand deed. Tijdens zijn burgemeesterschap heeft dit vraagstuk eveneens zijn helangstelling gehad en hij heeft toen ook gelegenheid ge vonden praktisch op dit terrein werkzaam te zijn. Belangrijke stadsproblemcn niet ten aanzien van elk dezer problemen heeft zijn beleid ten slotte bevrediging kunncp. schenken zijn tijdens het burgemeester schap van ir. Dijkerman aan de orde geko men. zooals de gemeentelijke grondpolïtiek, de electrificatie van het tramwepnet der Oost-Java-tram, de stadsuitbreiding en de stichting van nieuwe woon- en industrie wijken. Hij heeft Soerabaja zien uitgroeien tót eén moderne Oostersche metropolis, waar elk probleem weder nieuwe proble men schijnt op te werpen. Op 't veld \an den moeizamen arbeid, welke het burge meesterschap van zulk eon snel groeiende haven- en handelsstad vergt, is hij'door den dood verrast, (N.R.C.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1