DE EEMLANDEU I A. H. VAN NIEUWKERK Dl DECT EUR UITGEVER. J.VALKHOFT PRIJS OER ADVERTENTIEN van,~"4i*gel3* 8 05 wet inbegrip vao ceD öewitsoommer. Vrijdag 1 Februari 1929 8UJ£NLANPSGH OVERZICHT DE REVOLUTIE DER MILITAIREN De opstand nog niet ten einde? VIERVOUDIGE MOORD Complete Woning'nrichtint} THSEMEUBELEN Speciale aanbieding CLUBFAUTEUILS WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER Gedipl. Horlogemaker Tel. 852 - Langestr. 43 Gevestigd 1885 SAMENZWERING TEGEN WOLDEMARAS Talrijke officieren in hechtenis 'S KONINGS ZIEKTE DE BRAND BIJ TIETZ Een beeld van verwoesting 27e Jaargang No. 181 DE AFGHAANSCHE PUZZLE De nieuwe troonpreten dent op marsch ABONNEMENTSPRIJS Amersfoort f 110 pel maand 0.75. per «eek (met gratia verzekering tegen ongelnkkenl I O.I7'/r Binnenland Iranco oer post per 3 maanden I 3.-. AfzonderItyke nnmmers l 0.05. POSTRKKKNINC. 47910 TELHFOON INTERC 515 DAGBLAD m elke rcgel meet f0 25 LiefdacItghcidvadvertentiJp voo» de helft van den pril»1 - Kleine Adverttntiün -KEITJES bt» vooruitbetaling •- 5 «egels 50 cent elke repel meei 10 cent. diiemaal plaatscD l.~ Bewijsnummer extrs 0 05 Stalin wonscbl elch van Trotzki Ie ontslaan. De leider der oppositie wordt over de grens gezel. STALIN. Stalin, de machthebber te Moskou, voelt zich blijkbaar bedreigd Verschillende be richten hebben er reeds gewag van ge «naakt, dat bij voornemens is den leider dergenen, die zich kanten tegen de huidig»* Russische politiek, Trotzki, het verdere verblijf in de vereenigde sovjet republieken te ontzeggen. Laatstgenoemde is echter geen persoonlijkheid, die door de andere mogendheden met open armen wordt ont %angon, zoodat nog afgewacht moet wor den. of er een land is. dat bereid is hem te huisvesten, liet schijnt echter, dat Tur kije er tenslotte voor te vinden is geweest den banneling cp te nemen mèt diens vrouw cn kinderen, doch uitdrukkelijk schijnt bepaald te zijn, dat geen hunner ooit weer een voet In Moskou mag zetlen Ook krygt men den indruk, dat het ver blijf in 't rijk van Moestafa Komal Pasja slechts van tijdelijken aard is tenminste Trotzki schijnt een Turksch visum to ont vangen, waarvan de geldigheidsduur maar een half jaar bedraagt, doch. wanneer Trotzki geen actie voert, die nadeelig is voor den Turkschcn staat, is het niet uil gesloten, dot de verblijfsvergunning wordt verlengd. Ken bizonder genoegen kan de Aanwezigheid van Trotzki in Turkije voor dit land échter nauwelijks 'zijn'; want het zal stellig noodig zijn hem extra door de politie te laten bewaken. Immers in Tur kije wonen ook verschillende emigranten, waarvan één hunner maar al te gemakke lijk in de verleiding zou kunnen komen een schot te lossen op Trotzki. die bij de uitwijkelingen weinig populair is, daar hij zoo'n belangrijke rol in de Russische revo lutie heeft gespGeld. Overigons is er ook sprako van, dat Trotzki, na eoniire maanden in Turkije te hebben vertoefd zich in Duitschlnnd metterwoon zal ves tigen.- Uit een en ander wordt echter duide lijk. dat Trotzki heeleraaal in onge nade is gevallen Grootendeels was hij dit trouwens albij leefde namelijk reeds, in balling schap de sovjet autoriteiten hadden hem, in verband met de krachtige oppo sitie. die hij tegen de officieele kopstukken voerde, een geïsoleerde woonplaats in Turkestan aangewezen, doch, hoe ver van de «beschaafde wereld" ook verwijderd niettemin schijnt Trotzki erin te zijn ge slaagd in contact te komen met "geestver wanten, die nauwe betrekkingen onderhiel den met Moskousche kringen, zoodat Trotzki, door middel van deze tusschen personen, feitelijk zijn actie kon. voortzet ten Zelfs schijnt hem reeds voor de voe ten te ":'n geworpen, dat hij aanstuurde j nieuwen burgeroorlog. Door hem Éhans over de grens te zetten, wil Stalin zich blijkbaar van een wel zeer lastigen tegenstander bevrijden. De oppositie was de laatste tijden dar» ook nog al roerig Verschillende tientallen aanhangers van Trotzki zijn een tijdje gt- leden wegens hun bedrijvigheid aangehou den De verbanning van Trotzki moet nu. naar het lijkt, den „zuiveringsarbeid" van Stalin bekronen. Het orgaan der Duitsehe communistische partij, de Rote Fahne. heeft zich met het geval Trotzki ook reeds bezig gehouden en heeft de opmerking ge maakt. dat de verwijdering van don leider der oppositie een noodzakelijke daad van revolutionaire zelfverdediging was en een niet te vermijden maatregel in t belang van den proletarischen staat, omdat Trotz ki en zijn aanhangers bewust den weg van de actieve bestrijding der proletarische dictatuur hadden betreden. Trotzki en «te zijnen, die volgens de opvattingen van Sta lin een illegale groep vormen, worden «*r verder van beschuldigd, dat zij zoowel «en contra revolutionaire economische propa ganda voeren als pogingen doen om ver "warring te brengen in t roode leger. Kiesohkeurlg is de ftote Fahne. in haar veroordeeling van Trotzki. nu niet bepaald Het bind m.emt hem een verrader, die ver dient dat hij terug wordt gegeven aan 'te burgerlijk kapitalistische wereld, waart'-* hij behoort. Door anderen is Trotzki zelf> Teeds op één lijn gesteld met de witte gar TROTZKI. disten en de mensjewiki. De Rote Fahne die Trotzki menigen plompen schop geeft, is echter niet ridderlijk genoeg ook in her innering te brengen, dat Trotzki het por slot van rekening is geweest die den sov jet staat heeft gered en genialcn arbeid heeft verricht, wat de organisatie van Rus lands roode leger betreft Geen woord wordt daarvan gereptkritiek is het eonige, dat het blad laat hooren. natuur lijk zeer tot genoegeD van Sfalin. Onder tusschen t9 het de \rnag, of Trotzki s ver wijdering tegelijk tengevolge zal hebben dat de oppositie in t vervolg het hoofd niet meer opsteekt Dit is, op zijn minst genomen, twijfelachtig. Reeds drie officieren {er dood veroordeeld Parijs, 31 Jail. (V.D.). Uit Madrid wórdt gemeld, dat generaal Orgaz alle officieren, die aan den opstand Rebben deelgenomen, hoeft laten arresteeren,' terwijl hij den sol daten van het garnizoen een strenge bestraf fing der schuldigen heeft aangekondigd. Drie officieren zijn reeds ter dood veroor deeld en men wacht nog slechts op de toe stemming van den koning om het vonnis uit te voeren. Overste Castro, die met de leiding van liet onderzoek belast is. heelt verklaard, dat het onderzoek geruimen tijd in beslag kan nemen, aangezien ook civiele personen aan den opstand hebben deelgenomen Uit San Sebastian wordt gemeld, dat de Spaan sche censuur thans uiterst streng is. De grenzen worden scherp bewaakt en de pas sen met pijnlijke nauwkeurigheid onder zocht. De telegraafkantoren accepteeren slechts met moeite particuliere telegram men. Als behoorende tot de aanstichters van den opstand worden de namen van de thano in Frankrijk wonende Spanjaarden Leroux, Gamhoo en den radicalen leider Alba ge noomd Voorts wordt gemeld. dat de vroege re, minister van oorlog én voorzitter Oppersten krijps- en marine-raad. de üii Ciudad Real afkomstige generaal Aguileré, aan 'het hoofd der beweging stond en deswe ge gearresteerd is. De militaire opstand nog niet beëindigd? P a r ij s, 31 Jan. (V.D.). Een speciale ver slaggever van de Quotidien meldt uit Bor deaux,, dat de militaire opstand nog lang niet, zooals van officieele zijdo wordt mede gedeeld, bedwongen is. liet artillerie-garni zoen van Ciudad Real is niet het ecnige, dat in opstand Is, rnaar de andere zijn slechts nog niet tot openlijke daden overgegaan Daarom is de beweging dan ook te gevaar lijker voor het directorium en voor Primo de Rivera, tegen wien zij speciaal gericht is. Ondanks de genomen maatregelen zal de opstand blnuen korten tijd, misschien zelfs reeds weer in deze week, oplaaien. De Quotidien meldt verder uit Hendaye. aan de Fransch-Spaansche grens, dat de houding der Spaansche regeering groote on gerustheid verraadt. De banken kregen aan wijzing geen wisselaffaires met het buiten land te doen. De beweging bewijst do groote ontevredenheid in het leger en de wankel bare positie van de dictatuur. Ook zou, ondanks de onderdrukking van den opstand te Ciuded Real, de verbinding met nog twee andere Spaansche steden ver broken zijn. Sanchez Gnerra de hoofdschuldige. Pars, 31 Jan. (H.N.) Omtrent de arres tatie van den vroegeren Spaanschen minis ter-president Sanchez Guerra deelt een Frnnsch blad nog nadere bijzonderheden rnt:ie. Volgens dit bericht heeft Guerra zich eerst met de artillerie-officieren van het garnizoen te Valencia in verbinding ge steld en met hen het plan voor den opstand tegen Primo de Rivera uitgewerkt. Op het laatste oogenblik zijn echier de officieren voor de verantwoordelijkheid terugge schrikt, daar uit andere garnizoenen be richten werden ontvangen, dat de opstand niet doorging. Daarop heeft Guerra zich vrijwillig bij de politie aangemeld en ver klaard, dat hij alleen voor de mislukking van den opstand verantwoordelijk was. Eert daad van wraak Warschau, 31 Jan. (V.D.). In den nf- gelonpen nacht werden ep liet landgoed can graaf Dzieduszycki bij Lomzo vier personen n.l. de vrouw en de dochter van den rentmeester, een dienstmeisje en een machinist, die te hulp snelden, door een boscharbeider In het huls van den rent meester neergeschoten. De dader werd kort na den moord gearresteerd Hij heeft waarschijnlijk uit wraak gehandeld, om dat hij door den rentmeester uit den dienst ontslagen is. ALDEQOIM DESTRA AT 103-105-107 TEL t>43. GROOTE SORTEERINQ CLUBFAUTEUILS en SPOORWEGONGELUK: IN FRANKRIJK, Talrijke gewonden. Een electrische .trein, er» een stoomtrein zijn tu sa dien Asoièros en Bois Colombes met elkaar in botsing gekomen. Er zouden vele gewonden zijn. P a r ij s, 31 Jan. (V. D.) Omtrent h*t spoorwegongeval-nabij Bois Colojrrbes wordi nog nader gemeld, dat bij do botsing d*1 twee op den tender volgende vrachtwagens in elkaar gedrukt werden. De trein had op dal moment een snelheid van 30 k 35 K M per uur. Blijkens het eerste onderzoek moet de machinist.van den achtersten trein Ie achterlichten van. den voor hern rijden «Jen electrischen trein to laaL bemerkt hebben. De wissehvachters, op het baanvak ver klaren, dat de wisselstanden in orde wa ren acht personen werden zeer ernstig gewond, verscheidene andere "lichter. HEVIGE STORMEN AAN DE CHILEEN- SCHE KUST. Verscheidene scheepsongevallen. Londen, 31 Jan. (H.N.) Uit Valparaiso wordt gemeld, dat aan de Chileenschê kiist een hevige storm heeft gewoed.-ten gevolge waannn verscheidene schepèn gétónken zijn. De viermaster Angela is op een kim geworpen en geheel stuk geslagen. Het stoomschip Alaska is aan den grónd ge- loopen. Londen. 31 Jan. TV.D.) Het stoomschip Alaska, metende IJ ÖOÖ torn van de Amari- kaansch-IIawai'pche Stóomvaartmaat- flehoppij is op weg van een der Pacific- havens naar New Vork in de nabijheid van Castle Island bij "dé zBahama-cilanden aan den grond geloopen. Van Sf, Juan is een sleepboot ter assistentie uitgevaren. Op het laatste oogenblik verhinderd Uit Riga worrïUd.d. -30 Jan. aan 't Hbh gemeld Tè Kofno is een militaire samenzwe ring tegen Wolde- maras ontdekt. De ex-chef van don, ge- neralen staf Piecha- witsjoes is in zijn woning in arrest ge steld, 18 hoogge plaatste officieren zijn in hechtenis ge nomen. Naar verluidt, zou president Smetona aan de samenzwe ring hebben deelge nomen. maar hij zou op het laatste oogenblik, door W'oldemaras bedreigd, zijn toestemming bobben gegeven tot het aftreden van Ple- chawitsjoes cn de arrestaties. WOLDEMARAS. Een bemoedigend buitetin Een officieel bulletin van gisteren bohelst, dat de koning langzaam in kracht blijft toe nemen. De vooruitgang is bevredigend. Deze bulletin .wordt, naar de Britsche draadlooze dienst meldt, als één van de allerbemoedlgendste beschouwd, die tot nu toe zijn uitgegeven. Naar medegedeeld wordt, is geen datum vastgesteld voor hei volgend bul]etin,.maaT van nu af aan zul len de bulletins alleen bij groote tusschen- poozen, waarschijnlijk eens per week, wor den uitgegeven, Het vuur thans geheel bedwongen B e r 1 ij n, 31 Jan. (H.N.) De schade, door den brand in het warenhuis Tietz vcroor znakt. kon nog niet worden vastgesteld, doch wordt geheel door verzekering gedekt Met den opbouw van een nieuw warenhuis zal zoo spoedig mogelijk een begin wordon gemaakt. Het personeel zal in de overige zaken der firma Tietz worden onderge bracht. Berlijn, 31 Jan. (H.N.In de vroege morgenuren is het gelukt, den brand in het warenhuis Tietz te bedwingen, zooiat een groot deel van de brandweer kon inrukken. Slechts enkele brandwachten zijn Lchter gebleven. De afzetting der omliggende stra ten door do politic blijft voorloopig ge handhaafd. B e r 1 ij n, 31 Jan. (V.D.) De reusachtige brand in het warenhuis Tietz aan de Chaussêestrasse is zoo goed als gehluscht. Hedenmorgen liet de politie het tram- en autobusverkeer in de met puinhoopen be zaaide straat weer toe. maar particuliere voortuigen moesten noc omrijden. Ook aan den overkant van.de straat werd het voet cra.ncersverkeer weer toegelaten. Fen reus nchtigp menschenmenigte schuifelt daar onder toezicht der pditie voorbij om een Mik te kunnen slaan op de ruines van net warenhuis, waaruit dikke geel-bruine rook wolken opstijgen De stangen der reclame verlichtingen en de ijzeren kozijnen van de ramen zijn doorgegloeid of geheel gesmol ten F*> silicon nergens meer vlammen op maar de brandweer houdt met een aantal stralen nog verschillende gedeelten voort durend nat. Het opruimingswerk wordt zeer bemoeilijkt door de meters hooge puin hoopen vooral op dié plaatsen, waar de overkapping van de hchthal naar benedor. Is gekomen. De buitenmuren, die zijn blij ven staan, en de fundamenten van het nieu we gedeelte, voor zoover deze niet zijn aan getast zullén moeten worden neerrehaakl om plants'te maken voor eerr gehéél hieuw gfbóuw. Waarschijnlijk zal ook het helen dende perceel, dat weliswaar niet door het vuur werd beschadigd, maat door de hitte zeer heeft geleden, moeten worden afge broken Zoover rhen kan nagaan, aldus een Ber- lijnsch bericht is de brand in het waren huis van Tietz In do Chausseestrasse gis teravond tegen 8 uur beneden ontstaan. Verschillende bedienden, die daar tegen dien lijd aan het werk waren, zagen plot seling, dat aan het plafond do electrische leiding, stoffen en papier, in brand stonden. Hot vuur breidde zich zoo snél uil, dat de bedienden de vlucht moesteir nemen Dins dag waren a^n het gebouw reusachtige lichtreclames voor de „Witte Week" aan gebracht, die gisteravond voor het eerst bepreofd werden. Daardoor is. vermoedelijk het lichtnet overbelast, hetgeen kortslui ting veroorzaakte. Dit was ook de opvat ting der bouwkundigen, die tijdens den brand aanwezig waren. Dat de brand zich in zoo korten tijd Lot het geheele gebouw uitstrekte is. denkelijk een uitvloeisel van het feit. dat in de trappenhal in het mid den van het gebouw houten steigers waren opgericht, die men versierd had Geweldige stoffelijke schade. Berlijn, SI Jan. (V.D.) Met betrekking tot de oorzaak van den brand in het waren huis Tietz vernemen wij. dat in het nieuwe gebouw cokeskachels stonden te branden ,voor het drogen. Het is niet on waarschijn lijk. dat deze de oorzaak zijn geweest van den gewcfldigen brand. F.en bijzonder gevaar ontstond nog. door dat de vonkenregen door den wind in Noor delijke richting gewaaid werd. waar de eras- fgbriek zich bevindt. Om dit dreigend ge vaar af to wenden, werd voortdurend met slangen groote hoeveelheden wateu* in do lucht gespoten om den vonkenregen te ver minderen Na de rpeds gemelde ontploffing werd de ceheeie omgeving afgezet Verscheidene - personen werden gewond. F.enige vrouwen mo'-sten weeens een ze nuwtoeval medisch behandeld worden De politieprcsident ZOrrgiebel deelt mede dat in Let vervolg alle warenhuizen moe ten voorzien ziin van een zelfwerkend re senappnraat. Alleen daarmede kunnen der gelijke oncrelukken voorkomen worden. Fen buitengewoon gelukkige omstandig heid was. dat de brand na winkeisli);fin«- uitcebroken is. Het ernote gedrang, dat door de ..witte week" in het warenhuis ne- s*ond. zou tot ware catastrophen aanlei ding hebben creceven, wanneer de brand vroeger uitcrebroken was. De mnterieele schade wordt geschat op 20 milliocn Mark. MAARSCHALK FOCH. Par ij s 31 Jan. (H.N.) Volgens een Uni ted Press bericht moet de toestand van maarschalk Foch weer belangrijk achteruit zijn gegaan, liET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 7S3.7 te Memel. Laagste haromcïorstand: 737.S te Ycstmanoer. Verwachting tot d n avond van 2 Februari: Krachtige tot matige, later af nemende Z. O. tot Z. wind; in het N O. lichte tot half bewolkt, droog weer lichte tot matigvorst des nachts, overdag temperatuur om het vriespunt; in het Z. W. aan vankelijk zwaar bewolkt tot be trokken met kans op regen, later opklarend, meest lichte dooi. Een interview met den Afghaanschen gezant te Moskou. Uit Pesjawar wordt gemeld, dat er eon nieuwe troonpretendent in Afghanistan is opgetreden en wel Nalik Ghansoeddin, lei der van den Ghilzaistnm, die thans de ko ninklijke troepen bedreigt en dc rnacht op- oischt in de zuidelijke provincie Khost. Het contact met do bulten- iandsche mogendheden. Caïro, 30 Jan. (V.D.) Naar uit Kandahar gemeld wórdt heeft Atna.n Oellah den ge wezen \fghaanschen gezant te Berlijn Gu- lam Sndik Khan benoemd tot minister van buitenlandscho zaken in Kandahar. De ver binding van A man Oellah en de buiicri- landsche mogendheden zal over het Af- ghaansche gezantschap in Turkije gaan, dat ook de mogendheden op de hoógte zal houden van de gebeurtenissen in Afgha nistan.. Volgens deze berichten zou er geep twij fel over bestaan, dat een verder verblijf van den F.ngetechen gezant onmogelijk zou zijn. nadai A man Oellah Kaboel weer her overd zal hebben. De strijd tusschen de troepen van Aman Oelloh en Ha bib Oellah duurt voort, waa r bij de eersten de aanvallenden zijn. Amau Oellah nadert Kaboel. Kofno, 31 Jan. (V DDe Afghaanschc gezant te Moskou heeft verklaard, dat do beweging togen Habib OelJah steeds ster ker wordt. Het meerendeel der stammen heeft zich vóór Amnn Oellah uitgesproken, ook de stam der Sjinwaris. welke zich eerst tegen Aman Oellah verklaarde Kaboel zou geheel door do troepen van Aman OeT'.ah zij" omringd cn de intocht van Aman Oellah in de hoofdstad kan eiken dag verwacht worden. M o s k o u. 31 Jan. (V. D.) De Afgha^n- sche gezant te Moskou heeft de pers een onderhoud toegestaan, waarin hij verklaar de, dat de gegevens, waarover het gezant schap beschikt, een zeker optimisme inzake den toestand in Afghanistan rechtvaardi gen. De meerderheid der stammen, do groo- to'steden on de dichtst bevolkte provincies houden zich aan den eed van trouw, dié zij tegenover Aman Oellah hebben afgelegd. Kaboel is momenteel omsingeld door aan hangers van Aman Oellah. wiens terugkeer men binnen eenlge dagen kan verwachten. C a r o, ,3 i J a n. (V. D.). vVolgens hier ontvangen berichten heeft de nieuwe troon pretendent Ali Achmed na een hevigen strijd tegen de troepen van I Ia bib Oellah het district Tagow bezet. Twee stammen, die tot nog toe de zijde van Habib Oellnb hadden gekozen, hebben zich bij Ali Achmed aan gesloten en marcheeren op naar Kaboel. Het militair vliegtuig recht te* Londen, 31 Jan. (V.D.) Het sedert twee dagen vermiste militaire vliegtuig fs heden in Kaboel geland. De oorzaak der vertraging is niet bekend. Habib Oellah en het bui tenland. C a r o, 31 J a n. (V D.) Daar de Afghaan- *fhe legaties geweigerd hebben Habib Oellah's bevelen op te volgen, heeft deze alle gezantschappen opgeheven. Tevens heeft de minister vah buitenlandsche za ken aan de 'buifenlnridseha legatlas in Ka boel verzocht hun regeeringen te vragen de betrekkingen met de genoemde Afghaan- *ohe gezantschappen te verbreken. Voorts Is aan alle buitenlaridsc.he instructeurs be volen dienst te nemen, ann welk bevel ech ier geen enkel officier gevolg heeft gege ven. DE REIS VAN TROTSKI. Het verlof verleent, Kowno. 31 Jan. (V.D.) Naar uit Mos kou gemeld wordt is het verlof voor eert buitanlandsche reis door de hrtoeste parri}- insfantie aan Trotski uitgereikt. 1T1J zal door twee vertegenwoordigers der partij vergezeld worden, die tevons voor zijn per soonlek. welzijn aansprakelijk zullen zijn*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1