DE EEMLANDED VI oensdag 6 Februari 1929 27e Jaargang Mo. 185 BUiTüKLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND. VON HUHNEFELD OVERLEDEN Een moedi5 wegbereider WILLEM GROENHUIZEN TEL. 852. ONRUST IN INDIE Verscheidene slachtoffers DE TOESTAND IN AFGHANISTAN Kandehar hoofdstad van Aman Oellah? DE ONRUST IN SPANJE De gisting duurt voort ËS 'S KONING S ZIEKTE AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 5 ma,ndt0 Amcrsloort (MO per maand 0.75. per week (met giati» verzekering regeo ongelukken) O.'l 7 V* Binnenland tranco otr post per 3 maandeD 3.-. Afzond.Hjke nummers t 0.05. POSTRKKKtyING 47910 TELEFOON IN1ERC 515 DIRECTEUR UITGEVEC. J.VALKIiOFf PRIJS DER ADVERTENTIEN vao4~5r*gel«' <n«i inbegrip van eet» oewi|snummef. elke regel meet 10 25 Liefdadigheid.vadvenentifct» voor de helft van den prijs - Kleine Advertentifcn .KEITJES bir vooruitbetaling «-3 «egeia 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaBtseo I.— Bewijsnummer ratr» 005 Ket vraagstuk der mindorhe- den. Zal de kwestie op de agenda van den Volkenbond worden gebracht Zenuw achtigheid te Parijs. Wij brachten, gelijk men zich herinnert, dezer dagen het bericht uit Genève, dat Stresemann, de Duitsche minister van hui- tenlandsche zaken, den secretaris-generaal van den Volkenbond verzocht heeft het vraagstuk der minderheden op de agenda te plaatsen der eerstvolgende zitting van den Volkenbondsraad. Te Parijs juicht men den stap van den Duitschcn minister, wiens rijksdagrede o\er 't pact van Kellogg anders zoo'n gunstigen indruk had ge maakt, geenszins toe integendeel de des betreffende beschouwingen luiden zoo on gunstig mogelijk. Vooral de officieuss Temps, die wel eens vaker de Kranst h- DuitschP toenadering heeft tegengewerkt, is nog al scherp in zijn commentaar het Mad stelt het voor, alsof Duitschland. dal in verband met zijn verleden het recht niet heeft zich op te werpen als kampioen voor het recht der minderheden, het vraagstuk wil gebruiken voor louter politieke doel einden cn de wonden van Europa voort durend open wil houden, al hunkert dit werelddeel nog zoozeer naar den vrede. Duitschland, aldus wordt verder beweerd, wil door een kunstmatige cn misdadige agitatie de politieke atmosfeer vergiftigen, terwijl het aan den anderen kant bij elke gelegenheid verklaart slechts den vrede te willen. Van de Duitsche bladen is het o.a. de Frankfurter Zeitung, die zich met het ge val bezig houdt en opmerkt, dat deze stem ming van hulpelooze geprikkeldheid in Frankrijk, helaas, kenmerkend is en tel kens aan den dag treedt, wanneer het vraagstuk der nationale minderheden voor het forum der wereld zal worden behan deld De wcnsch van Frankrijk, om don Poolschcn bondgenoot moeiijkheden fe hp sparen, is niet voldoende Ier verklaring van deze stemming. Ken belangrijke be weegreden, zoo meent hel Duitsche blad. is het 3lechte geweten, dat door *t vraag stuk der minderheden, hetwelk de meest éclatante uiting is van het gebrekkige der vredesverdragen, wakker wordt. Bovendien mag niel over *t hoofd worden gezien, dal dit vraagstuk in Frankrijk heelemnal niet begrepen wordt, omdat het. sinds er een nationaal gevoel bestaat, nooit met minder hericn te doen heeft gehad en omdat verde«* het volmaakte centralisme van cultuur en bestuur sinds de groote revolutie een de>* \oornaamste factoren'is van het Fransche 6taatsge\oel. Met is kenmerkend, dat juist de nationaliteits-idee. d:e Napoleon lil als m:ddel van zijn machtspolitiek in omloop bracht, thans door alle Fransehen strem? wordt veroordeeld Geen Franschmnn denk! eraan in te zien. dat Duitschland in 't ge bpel niet door eerzucht wordt gedreven, zich louter principieel op te werpen als strijder van de rechten der minderheden, maar dat het veel meer dan welk ande»" land ook is omgeven door een gordel van Duitsche minderheden, die het door het vredesverdrag heeft verloren Wanneer juist nu zoo'n onbeheersclite nervositeit aan den dag treedt, dan is dit. meent het Duitsche blad, het betreurens waardig uitvloeisel van de groote re de, die minister-president Poincaré over den Elzas heeft gehouden. In geheel het laatste deel van zijn uiteenzettin gen ging de Fransche premier uit van de veronderstelling, dat Duitschland de bewoners der drie Fransche departe- men. waar Duitsch wordt gesproken, beschouwt als een nationale minderheid en hen door allerlei propaganda aan zich pro beert te verbinden l'oincaré zoo meent de Fr. Zlg. heeft zoodoende een nood lottige oncorrectheid begaan niets toch in de politiek der verschillende Berlijnsche kabinetten geeft hem het recht te danken, zooals hij deed. Bij voorbaat heeft hij zoo doende de actie van Stresemann, die een nauwkeurig afgebakend doel voor oogen heeft, verdacht gemaakt en zijn land, even als het Duitsche rijk, schade berokkend. Want die internationale kringen, welke geloof hechten aan zijn veronderstellingen, moe'en nu vermoeden, dat er in den F.lzas werkelijk een Duitsche irredenta bestaat. Wie hem echter niet gelooft, moet onwille keurig twijfelen aan zijn gevoelens van op rechtheid. die hij den lnatsten tiid zoo dik wijls heeft betuigd. wanneer h'j den wensch uitte vreedzame betrekkingen met Duitsch land te onderhouden. Voor de Fr. Ztg. valt het niet te bestrijden, dat de leider der Fransche regeering de Duitsche betrokken h°eft in 't conflict tusschen Parijs en den F.lzas. dat door Duitschland wordt be schouwd als een zuiver Fransche binncn- lnndsche aangelegenheid. Poincaré, aldus luidt het besluit der Duitsche beschouwing, drvigt zelf de schuld eraan, wanneer men in Frnnkriik hel voorstel, dat Stresemann tp Genève hepft gedaan, als een antwoord op zijn rede beschouwt, een verhand, dat geenszins hestant en waaraan stellig te Berlijn niemand heeft gedacht. DE DUITSCHE POSTERIJEN. i Een bevrodigond Jaar. Berlijn. 5 Febr. (H. N» Rijkspostmi- nister dr Schnetzl heeft vanmiddag in de zitting van den raad van beheei der Duit sche posterijen medegedeeld dat het jaar 3028 zeer bevredigend voor de rijkspost is geweest. De ontvangsten zijn 20 millioen Mk. hooger geweest dan in 1927. Metgeen meer ontvangen is, zal gedeeltelijk worden bestemd voor het aanschaffen van nieuw telefonen, nieuwe postrijtuigen voor de spoorwegen, verder voor uitbreiding van het automatische telefoonverkeer en an dere verbeteringen Aan het rijk kan een bedrag van 10 millioen Mk. meer worden afgedragen. Met vraagstuk der verlaging van de tarieven kan nader onderzocht wor den, indien de financieele toestond zich ook verder zoo gunstig blijft ontwikkelen als in 1928 het geval was. Dan zal ook nagegaan kunnen worden, of de looncn der werklie den verhoogd kunnen worden Ook zal een onderzdek naar de bedrijfsuitkoiristen van den draadloozen omroep worden ingesteld, waarbij in hef bijzonder hef vraagstuk eener verlaging van het tarief overwogen zal worden. SPRINKHANEN IN ENGELSCH OOST-AFRIKA In Engelsch Oost-Afrika heeft een zwerm sprinkhanen over een uitgestrekt gebied de vruchtcnplantages vernietigd. Ook voor de koffieaanplantingcn in Nairobi bestaat gevaar. De koene Brememvlieger zeer onverwacht door den dood weggenomen Berlijn, 5 Febr. (H. N.) Geheel onver wacht wordt het overlijden gemeld van Freiherr Von Hühnefeld, den bekenden Bre- men-vlieger. Hij was in 1892 te Konings bergen in Pruisen geboren. Bij het begin van den wereldoorlog deed hij als vrijwil- Üger-motorwielrijder dienst bij de marine in Vlaanderen. In September 1914 werd hij door een granaatsplinter aan beide beénen govvond. Daar dientengevolge zijn eene been korter was geworden, kon hij verder als ml litair geen dienst meer doen. In 1915 ver trok hij in dienst van het ministerie van huifenlandsche zaken met bizondere op drachten naar Konstantinopel cn Sofia. Ein de 1916 kwam hij als vice-consul naar Maas tricht. Na de revolutie nam hij zijn ontslag uit het ministerie van buitcnlandsche za ken en bracht de volgende jaren tot 192f) bij den Duitschen kroonprins op Wieringen door. Spdert 1923 was hij in dienst bij de Nord Deutsche Llovd te Bremen. Op 12 April 1928 ondernam hij met Kóhl en Fitz- maurice met de „Bremen" de vlucht over den Oceaan. Daarop volgde in den herfst van 102$ zijn vlucht naar Oost-Aziè. dit hem tot Tokio bracht. Von Hühnefeld's naam is ook in ons land op ieders lippen geweest. In de eerste plaats door zijn Oceaanvlucht met de ..Bremen" en ten tweede als gevolg van het feit, dat hij met zijn mede-passagiers Kóhl en Fitz- maurice op een zeer mistireri herfstmorgen van Ierland naar ons land kwam vliegen, teneinde ec-n bezoek te brengen aan den ex-keizer te Doorn. Dit was wederom een staaltje van zijn onverschrokkenheid. Wij herinneren ons nog goed, dat de mililairi vliegdeskundigen te Soestcrberg zoo goed als zeker aannamen, dat de start in Ierlano niet was doorgegaan vanwege het slechte weer. Mist op zeer geringe hoogte, zoo dicht LAXGESTRAAT 43. Qsdip!. Horlogemaker Ie klasse. Reparatie-Inrichting aan huis. HÜHNEFELD. zelfs dat geen 100 meter ver was te zien. Eindelijk kwam het draadlooze bericht dal zij waren opgestegen aan de overzijde van de Noordzee. Zij hadden het gewaagd. En kele uren later verscheen de ranke vogel boven Soesterberg en de passagiers stegen mei triumpheerenden glimlach uit het toe stel, Von Iliihnefèld met zn onafscheide lijke monocle en klappertandend van de koude. Maar de voldoening was erde tocht was volbracht, ondanks alle weers omstandigheden 1 Een uitgebreide stakingsbeweging Te Bombay staken twaalfduizend arbei ders van de werkplaatsen van een der spoorwegmaatschappijen. Gewapende poli tie bewaakt de werkplaatsen en de lood sen eener andere spoorwegmaatschappij. Bovendien zijn zestig van de tachtig spinnerijen te Bombay gesloten. Thans sla ken, met inhegrip van de spoorwegarbei ders, 1.50 000 werklieden. De leiders der ar beiders doen hun best dezen er van te over tuigen dat hun vrees, dat kinderen ont voerd werden om te worden geofferd in verband met den bouw van een nieuwe brug in den staat Baroda, niet gemoti veerd is. Totdusver werden dertig inlan ders naar het ziekenhuis vervoerd, van wie één bezweek. In het ziekenhuis te Bombay zijn drie-en- vijftig personen opgenomen, die gewond werden bij de onlusten. Zes werden er ge dood. Drie wakers in een warenhuis te Dharavi werden door een woedende menig te vermoord. Te Warli vielen tweeduizend fabrieksarbeiders zes personen aan, van wie twee direct den dood yonden en vier zwaar gewond werden. De opwinding duurt voort. UITSTEL VAN DEN BOUW VAN ENGELSCHE KRUISERS. Londen, 5 Febr. (H.N.), Naar de Daily Chronicle meldt, is gisteren op een confercn tie tusschen Baldwin, Chamberlain en Churchill aan de eene cn Bridgeman en den eersten lord der admiraliteit Ran de an dere zijde besloten den bouw der drie krul sers. die in tut viootprogramma voor 1928 —1929 opgenomen zijn, voor onbepaalden tijd uit te stellen. Dit besluit moet door hel kabinet nog worden bevestigd. HET SUIKEESCEANDAAL. Een Grlok gearresteerd. Onder verdenking betrokken te zijn ge weest bij het bedrog, dat gepleegd werd bij de levering van suiker op rekening van d* schadevergoeding, werd gisteren de Griek sche onderdaan Mavronatis gearresteerd Mavronatis is directeur van de Cornptoir Na tional de France. Dit had zich bezig pehou den met den verkoop van 30 000 cn 9.000 ton suiker als leveringen in nntura voor reke ning der schadevergoedingen De cheques voor dit bedrag waren voor een deel op deze bank getrokken. Mavronatis had en ke'.e dezer chèques gegireerd. Tegen hem is een klacht ingediend wegens bedrog, mis bruik van vertrouwen en heling. Te Kaboel heerscht hongersnood Londen, 4 Febr. MI. N.) Naar gemeld wordt uit Pesjawar, is het tusschen Kanda har en Ghazni tot botsingen tusschen de troepen van Aman Oelah en de Ghilzai s gekomen De troonpretendent Ali Achmed schijnt te Jellalabnd een omsingelingsbewe ging tegen Kaboel voor te bereiden. Hij heeft den titel „dienaar der natie en van het geloof" aangenomen Cairo. 4 Febr. (V. D.) Naar uit Pesja war gemeld wordt, zeggen degenen, die zoo juist uit Kaboel per vliegtuig zijr» aangeko men, dat er daar ter stede een groote chaos en veel hongersnood heerscht. De konink lijke gebouwen zouden verwoest zijn Te Pesjawar loopt het gerucht, dat de vroegere koning Aman Oellah van Kanda har de hoofdstad van Afghanistan zal ma ken, onverschillig of hij Kaboel herovert of niet. Habib Oellah voornemens afstand te doen. Koyno, 4 Febr. (V.D.) Naar uit Moskou verluidt, beeft Habib Oellah besloten ten gunste van Ali Achmed afstand van den troon te doen. De vertegenwoordigers van dezen laatste worden spoedig in Kaboel ver wacht ten einde het heft in handen te kun nen nemen. Daaientepen hebben de Noor- delijkt provincies zich tegen Ali Achmed uitgesproken. BELEMMERING VAN HET TSJECHISCH TREINVERKEER. De vorst de oorzaak. Praag. 5 Febr. (II.N.). Hoewel de vorst begint af te nemen, ondervindt het spoor wegverkeer nog groote bolemmeringen. De wielen van de wagens zijn in vele gevallen op de rails vastgevroren, zoodat zij met be hulp van fakkels en stoom ontdooid moeten worden, voordat zij in beweging kunnen komen. Ook het water in de tenders be vriest nog, zoodat de ketels dikwijls harsten. Ook de olie is hard geworden zoodnt alles stroef gaat. Bij het station Prerau zijn ver schillende lijnen nog niet vrij, zoodnt de treinen in de richting van Bremen nog niet kunnen loopen. LINDBERGH OPENT EEN NIEUWEN LUCHTPOSTDIENST. De populairste held van Amerika, Lind bergh. heeft zijn 27sten geboortedag gevierd door van Miami naar Havana te vertrek ken met de eerste geregelde luchtmail van de Vereenigde Staten naar Panama 2 uur 13 minuten later kwam Lindbergh te Ha vana aan, de eerste étappe van zijn reis van 2300 mijl Hij bereikte Belize om 15,55 uur. precies één uur te laat hij was opge houden door gebrek aan benzine, dat hem dwong te landen op 200 mijl van Havana. HEVIGE BRAND IN EEN MEUBEL- FABRIEK. Holzminden, 4 Febr. (V.D.) Een meubelfabriek in Lnuenförde is heden een prooi der vlammen geworden. Daar de brandweer wegens watergebrek geen hulp kon bieden, brandde de fabriek geheel uit. Groote houtvoorrnden, de talrijke machine rieën, alsmede 00 ameublementen, werden volkomen verwoest. Verdere arrestaties I' a r ij s, 5 Fe br. (H. N.) Naar de Echo de Paris uit Ceret verneemt, is de zoon van den overleden Spaanschen schrijver Blasco Ibanez, toen hij uit Mantone naar Valencia terugkeerde, in hechtenis genomen. Ook een oud minister van oorlog en een oud minister voor openbare werken zijn gear resteerd. Londen, 5 Febr. (V. D.) De correspon dent van de „Exchange Telegraphbericht van de Fransch-Spaansche grens, dat de arbeidersorganisaties te Valencia besloten hadden met ingang van heden de algemee, ne werkstaking te proclameeren. De mili taire dictator, generaal Sanjurjo, liet eeh ter door de politie het aanslaan der procla malies verhinderen. De Daily Mail verneemt van de Spaan sche grens, dat de gebeurtenissen in Span je zich onbevredigend ontwikkelen. Alhoe wel Primo de Rivera nog steeds de situatie meester is, \erliest zijn partij aan invloed In het leger worden de scherpe maatrege len, die te Valencia en te Ciudad Real ge nomen werden, niet goedgekeurd en het moreel heeft bedenkelijk daaronder gele den. De militaire attaché en de Spaansche gezant te Lissabon hebben den Portugee schen minister-president een bezoek ce bracht en hem namens de Spaansche re geering dank gezegd voor de wnarschu- wing, dat een complot in voorbereiding was De Portugeesche regeering was uit Pa rijs van 't voornemen tot 't complot op de hoogte gesteld. DE AMERIKAANSCHE KRUISERBOUW. De wet door den Amerikaanscho Senaat aangenomen. New-York, 5 Febr. (H. N.) De Ameri- kaansche Senaat heeft de wet voor den kruiserbouw hedenavond aangenomen, waarbij de termijn binnen welke met den bouw moet worden begonnen, gehandhaafd is gebleven. Zooals bekend verzette presi dent Coolidge zich tegen het vaststellen van die termijn. Het voorstel van Senator Bora om den internationale conferentie tot vast- sfelling van het zeerecht bijeen te roepen, is als een aanvullende bepaling in de wet op genomen. Bij het debat is uitvoerig gesproken over de rechten van de neutrale staten in tijd van oorlog. DE VALERA GEARRESTEERD. Naar Belfast overgebracht. Londen, 3 Febr. (H. N.) De Valera, de leider der ïersch republikeinsche oppositie partij is vandaag gearresteerd toen hij hel gebied van Ulster betrad Sedert geruimen tijd bestond een verordening waarhij de Va lera het betreden van dat gebied verboden is. De Valera werd bij het overschreiden van de grens in de spoorwegcoupé gearres teerd en desavonds nog naar Belfast ge bracht. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 774.G te Danzig. Laagste barometersi.md: 745.8 te Jan Mayen. Verwachting tot den a/ond van 7 Februari: Zwakke tot matige N.O. tot O. wind, half tot zwaar bewolkt, wei nig of geen sneeuw; in het O. ma tige, in het W. lichte vorst. VERKEERSGEBOD Drie, vier fietsers naast elkaar, Geeft belemmering en gevaar. Behandeling met lichtstralen Een gisteren uitgegeven bulletin behelst: De koning blijft langzaam aan kracht winnen en kon Zaterdag cn Zondag een korte poos opzitten De kwestie der stralen- thernpie is verder overwogen. De periode van de toediening van ultraviolette stralen is geëindigd en thans zal het mogelijk zijn deze behandeling aan te vullen met licht stralen. Het bulletin is geteekend door Stanley Hewett, Wond, Frank Howitt, Hugh Rlgby en lord Dawson of Penn. Howitt en Woods zijn twee deskundigen op het gebied van «Iralenthernpie. die 15 December in consult veerden geroepen en sindsdien deze behan deling hebben toegepast. ONGELUK BIJ EEN PROCESSIE. Zeven cn twintig paisonon gewond, Rome. 4 Febr. (V.D.) Tn Catania wor den 27 personen door het ontploffen van een doos vuurwerk min of meer ernstig gewond. Het ongeluk geschieddo tijdens de, zooals gewoonlijk door vuurwerk opge'uis- terde, processie voor de Heilige Agathi. KASTEEL DOOR BRAND VERWOEST. T e t e i o w. 4 Febr. (V.D Het slot Grem- melip in Mecklenburg is heden door een brand bijna gpheel verwoest. Slechts de muren en eenige torens bleven gespaard. De schade bedraagt ongeveer 125.000 Mark. De bewrners. die in den slaap verrast wer den, geraakten in ernstig levensgevaar. De oorzaak schijnt in een schoorsteenbrand ge legen te zijn. AANSLAG OP DEN NIEUWEN PRESIDENT VAN HONDURAS. Parijs, 4 Febr. (V.D.) Volgens berichten uit Tegucigalpa in Honduras is bij de nul- digingsplechtigheid ter eere van den nieu wen president een incident voorgevallen. Door een onbekende is op het rijtuig van den president een schot gelost, zonder dat de kogel echter eenige andere schade aan richtte dan aan den muur van een huis. DE RATIFICATIE VAN HET KELLOGG-PACT. Berlijn, 5 Febr. (V D.) Na een lang durige discussie heeft de commissie van builenlnudsche zaken van den rijksdag de ratificatie van het Kellogg pact goedge keurd Een resolutie \nn den afgevaardig de von Rheinhahen (Duitsche Volkspartij) werd aangenomen, «vnariii de rijksdag uit spreekt, dat hij o|> grond van dit nieuwe verdrag overeenkomstig de nota van 27 April 192S van den rijksminister van bui- tcnlandsche zaken aan den Amerikaan- schen gezant te Berlijn hoopt en verwacht, dat de contracteerendp partijen hij de re* geerngen en hij den Volkenbond zullen aandringen op het nakomen van de ver plichting van algemeene ontwapening. EEN DIE HEEL WAT OP ZIJN KERFSTOK HEEFT. Berlijn, 5 Febr. (H N.) Naar uit Ko ningsbergen wordt gemeld, heeft de mis dadiger Otto K>ser, die sedert 17 Novem ber 1928 in voorloopige hechtenis zit cn die bij zijn verschillende verhooren niet minder dan 130 misdaden, meest gevallen van diefstal en roof heeft hekend, tijdens de verhooren van de laatste dagen ook be kend. dat hij zich aan den moord op den gendarme Kusserow bij Gulenfeld heeft schuldig gemaakt en voorts aan de roof overvallen in de huurt van Crantz. Daar Kyser zich echter over de bijzonderheden niet wcnscht uit te laten, wordt aan deze bekentenis nog geen onvoorwaardelijk ge loof gehecht. ALGEMEENE STAKING TE COLOMBO. Van korten duur. Londen, 5 Febr. (H. N.) uit Colombo wordt gemeld, dat daar Dinsdag de alge meene staking is afgekondigd Ken paar uur later gaven de leiders der arbeiders echter den raad het werk te hervatten Intuascli-n was het reeds tot botsingen met de politie gekomen, waarbij verscheidene stakers en agenten gewond zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1