DE EEM1ANDED WILLEM GROENHUIZEN Verhuring van Lips safe-loketten DIDECTEUR-UITGEVEQ: J.VALKHOFf Vrijdag 8 Fel/uari 1329 BUiT£F^LAMDSCH OVERZICHT DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN Russisch ultimatum aan Habib Oellah? 27e Jaargang No. 187 FELLE BRAND IN EGYPTE GISTING IN EGYPTE ON i ZETTEND DRAMA VIERVOUDIGE MOORD JUWELIER. Gouden Trouw- en in. TEL. £52. ILV. SVHDDENST^NDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Kands'scredieten Incasssesingen Spaar-ileposita's rente 4 MARIA CHRISTINA Groote figuur van een lang regentschap PANIEK OP HET IJS EEN GOEDE VANGST Veel inbraken opgehelderd ONRUST IN BOMBAY DE WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND EEN ZEER BELANGRIJK ACCOORD Onderteekening op 11 Februari roomsen ABONNEMENTSPRIJS per 3 «OOI Amersfoort f2.10 pet maand f 0.75 pel - weel (met gratis verzekering tegen ongelulkenl I O.I7'/r Binnenland tranco oer post pet 3 maanden f 3.-. Afzonde,lljke nummers t 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN vao •-'regclj »05 ®et inbegrip van ceo t*wi|soummer. elke regel rnw f0 25 Liefdadlghcidsndvertentiëo voo» de helft van dco prijs. - Kleinr AdvertentiÖD ..KEITJES bij vooruitbetaling «—5 regels 50 cent elke regel meet 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 0 05 De onderhandelingen over de vorming der groote coaliiie in Dnitscliland mislukt. De mi- uister van 't centrum treedt uit de rijksregeering. De besprekingen, welke Dinsdag en Woensdag nog te Berlijn zijn gevoerd om tot een vergelijk te komen met betrekking tol. de vorming van de groote coalitie zoo wel in het Duitsche rijk als in Pruisen, zijn op een ir.'slukking tiitgeloopen. Met het centrum vie! gewoonweg niet te pra ten halsstarrig hield het aan zijn eischen vasttwee ministers meer in 't rijks kabinet. Wanneer aan deze verlangens te gemoet werd gekomen, zou het Centrum er geen bezwaar tegen hebben, dat van de Duitsche Volkspartij twee leden zitting na men in 't Pruisische kabinet. Hermann Muller, de sociaal-democratische rijkskan selier. offreerde het centrum echter voor- loopig slechts één portefeuille meer dan waarover het thans beschikt. Op dit aan bod werd niet ingegaan trouwens het centrum wilde niets weten van een ge lijktijdige reorganisatie der rijks- en Prui sische kabinetten en drong aan op onmid dellijke benoeming der centrum-ministers in 't. rijkskahinet. Wanneer hier aan werd voldaan, wilde het centrum alles doen. op dat de wenschen der Duitsche Volkspartij met betrekking tot de Pruisische negeer ine te eeniger tijd in vervulling zouden yuan. Doch van haar kant wilde Stresemann's partij hiervan niets weten. De onderhan delingen waren mislukt. Het centrum vopr de zijn dreigement uit het trok zijn eeni5 gen minister, Von Guerard, t-aing Het Duitsche kabinet is dus thans on volledig, manr in dp meeste berichten, die ons uit Berlijn bereiken, wordt de opvat ting verkondigd, dat het heengaan van Von Guerard niet onvermijdelijk behoeft te leiden tot het ontslag van lrnt geheole ministerie-Muller Onderlusschen geeft het centrum reeds de schuld van heel de re- geenngsmiscre aan de Duitsche Volks partij. De leider van de centrumgroep, Ste- gerwald, heeft, naar van centnimszijde wordt opgemerkt, in Nov. j.l. wel ver klnard een gelijktijdige reconstructie in 't rijk en Pruisen doelmatig te achten, maar dienaangaande geen toezeggingen gedaan van bindenden aard. Dit standpunt nam het centrum ook thans in. doch deze partij meende momenteel niets meer te kunnen beloven dan dat het al zijn best zou doen. om, zoodra de groote coalitie in t. rijk een feit was gewerden, de regeeringshervorj ming in Pruisen eveneens te bevorderen. Wanneer de Duitsche Volkspartij al dus betoogt het- centrum niet staat maakt op een dergelijke toezegging, rt.ui kan men de uitvloeiselen van een derge lijke houding bezwaarlijk aan 't centrum wij feu. Bovendien, zoo wordt ter verdere rechtvaardiging verklaard, droeg de staat kundige situatie in November een heel ander karakter dan thans, omdat de poli iie.ke toestand op het terrein der buiten landsche staatkunde thans een flinke r« geeringscoalitie vereisebt. Wanneer «de Duitsche Volkspartij (waartoe Stresemann behoort) meent zonder het nagestreefde coalitieverband alleen de verantwoordelijk heid te kunnen dragen voor de gewichtige beslissingen, die in de naaste toekomst dienen te worden genomen, dan kan bet centrum, aldus de opvatting dezer partij, zulks niet verhinderen, maar zelf wil het hiervoor in 't minst niet verantwoordelijk vvorden gesteld. Er is aanvankelijk ook nog sprake van geweest, dat Schatzl, die behoort tot de Beiersche Volkspartij, welke zoo nauw aan 't centrum is verwant, als rijksminister voor de posterijen het bijltje er bij neer zou leggen, maar in verschillende Beriijn- sclie telegrammen wordt een dergelijke stap onwaarschijnlijk geacht, omdat de B V. P. geen belang heeft bij de verbreeding der regeeringsbasis in Pruisen, die de rechtstreeksche aanleiding tot de Berlijn- sche crisis heeft gevormd. Ondertusschen is de toestand uiterst moeilijk. Hermann Muller zal zich met rijkspresident Hindenburg in verbinding stelten en ook zal een kabinetsraad wor den gehouden om over de netelige aange legenheid van gedachten te wisselen. Uit gebreide besprekingen zijn waarschijnlijk, daar de Duitsche kabinetscrisis der laat ste jaren niet plegen opgelost te worden dan nadat dagenlang groote hoeveelheden water door den Rijn zijn gevloeid. Betuigingen van trouw aan Aman Oellah Berlijn, 7 F ebr. (II. N.) Te «Moskou is bericht ontvangen, dat de gouverneur van de Afghaansche provincie Herat, die dagen een proclamatie van Aman Oella voor de bevolking van zijn provincie be stemd. ontving, een buitengewone vergade ring heeft bijeengeroepen, welke door ver tegenwoordigers van de geestelijkheid, van de stedelijke en landelijke bevolking was belegd. Na voorlezing van de proclamatie, waarin de bevolking wordt gevraagd, Aman Oellah steun te verlecnen cn de orde te bewaren, werd met algemeene stemmen be sloten Aman Oellah den eed van trouw te zweren, hem te steunen cn een verbitter den strijd tegen de verraders der onafhan kelijkheid van Afghanistan te voeren. Van dit besluit is Aman Oellah kennis gegeven. Londen, 7 Febr. (V. D.) Uit Pesjavvar wordt gemeld, dat er aldaar hardnekkige geruchten de ronde doen, dat Rusland een ultimatum heeft gesteld aan Habib Oellah. Verklaard wordt, dat dit ultimatum den eisch stelt, dat Habib Oellah zijn plunde ringen van de schatkist moet staken cn binnen een week aan Rusland drie millioen pond sterling moet betalen voor ammunitie en ander oorlogsmateriaal, geleverd aan Aman Oellah, terwijl bij niet-inwilliging van dezen eisch Kaboel zal worden gebom bardeerd. Honderden woningen verwoest Een brand le Mehalla, in de Egyptische provincie Gharbia, verwoestte 240 wonin gen van inlanders en veroorzaakte den dood van drie personen, terwijl twee ande re ernstig werden gewond. De aangerichte schade wordt op een bedrag van G00.000 gulden geschat. Onrustbarende berichten Uit Athene wordt d.d. G Febr. aan de N.R.C. gemeld Volgens hier ontvangen telegrammen zijn er in Egypte belangrijke gebeurtenissen op til. De havenautoriteiten van Alexandria hebben het Egyptische gezantschap alhier last gegeven het verlcencn van visa aan buitenlanders onverwijld te staken, daal de regeering le Cairo verboden heeft, dat vreemde passagiers in Egypte aan wal gaan. Het Atheensche filiaal van de Ko ninklijke Egyptische Scheepvaartmaat schappij, die den dienst tusschcn Pireus cn Alexandrië ondei houdt, geeft geen bil - letten meer. De kabel verbindingen van Griekenland met Egypte zijn verbroken. Drie kinderen gedood Ecri gruwelijk familiedrama heeft zich te Antwerpen afgespeeld. Een zekere Victor Deceutscher, 53 jaar oud, had eenigen tijd geleden reeds een revolver gekocht met het plan zijn kinderen te dooclen. Toen Dins dagavond zijn vrouw met één der dochters naar de bioscoop was, voerde hij zijn voor nemen uit en schoot zijn zoons Julien (25 jaar) en Joseph (negen jaar), alsmede zijn dochter -Jeanne (twintig jaar) dood. Daar na stelde hij de politie op de hoogte van hetgeen hij had gedaan. Bij het verhoor verklaarde hij de kinderen te hebben ern dood, omdat zij de zijnen niet waren. Zijn eigen dochtertje von vijf jaar spaarde hij. Burgemeestersfamilie gedood Görlitz, 7 Febr. (V. D.) In het dorpje Halzen, in de nabijheid van Lohsa in Ober- lansitz, is een vreeselijhe misdaad ontdekt. Do algemeen beminde, 40-jarige burgemees- Ier Dilschas werd in zijn woning met zijn \rouw, zijn dochter en zijn schoonzuster vermoord gevonden. De moord schijnt reed:; Maandag geschied te zijn. De pleegzoon van den vermoorde wordt sedert eenige dagen vermist. I-Iet staat nog niet vast of men hier met een roofmoord of met een andere misdaad te doen heeft. DE ONRUST IN SPANJE. De arrestaties duren voort. Madrid, 6 Febr. (V. D.) Steeds meer personen worden in verband met de jong ste onlusten gearresteerd, onder wie gp neraal Aguilera. De afgezette militaire goeverneur van Valencia, Castro Girona, is ter beschikking van de justitie geslekl. De verwekker van den opsland, Sanchez Gner- ra, is uit de militaire gevangenis te Valen cia aan boord van de stoomboot „Canale jas" gebracht, daar de gevangenis geen voor hem geschikte ruimte bevat cn lm vendien het voorval met het levensgevaar lijke verwarmingstoestel de regeering on, aangenaam verrast heeft. In het land heerscht overigens volkomen rust. HET PACT VAN KELLOGG. Warschau. 7 Febr. (H. N.) De Pool sche landdag heeft het Kelloggpact gprati ficeerd. nadat minister Zaleski een uitvoe rige toelichting had gegeven. LAVGE3TRAAT 43. Moderne Rfiodellen. voor Amerstoori cn Omstreken Langegracht Mo. 4 - Teïefoon 304 AMESSFOOST Directie: A. H. MARTENS. De moeder van Alfonso XIII overleden Wij meldden reeds, dat te Madrid in het koninklijk paleis de moeder des konings, koningin-weduwe Maria Christina is over leden. Spanje's koningin-moede;-.- in den ruim sten zin des woords, want zij stond in hel Finrt en in den eerbied van het gebeoje volk de vrouw, die regentes voor haar nog ongeboren koninklijken zoon werd, toen haar gemaal, Alfonso XII, zes maanden vóór de geboorte van het kind was gestor ven. aldus trekent. de Tel. nog aan. U op 21 Juli 1858 nis dochter van aartshertog Karl Ferdinand en aartshertogin Elizabeth van Oostenrijk nabij Weeren geboren. Zij geroot een streng katholieke opvoeding en verwierf groot aanzien, toen keizer Frans Jozef haar beroemd had tot abdis van het Huis der Adelijke Dames van de II. There- sia te Praag. Te Prang en te Weenen speelde zij een vroofp rol in intellectueele kringen. Naar hei schijnt, ontmoette zii aan het Wecrsche hof den jongen prins Alfonso van Spanje, toen nog slechts een pretendent-in-balling- schap. daar de Bourbons nog niet op den Spaonschen troon waren hersteld. Prins Alfonso was destijds reeds gehuwd, maar toen hij eenige jaren later, koning geworden als A1#onso XTI zijn vrouw e~» richt ko ningin Mercedes dochter van den hertog de Moutpcnsier, had verloren, drongen zijn mi nisters sterk aan oo een tweede huweliik Hij deelde hun mede, dat, zoo ooit. hij dit slechts zou aangaan met Maria Christina van Oostenrijk. Een ontmoeting te Area chon werd beleerd, de goedkeuring van Frans Jozef werd na vrij langdurige pour parlers verkregen en op 29 November 1879 vond de huwelijksvoltrekking le Madrid nlaats. Koningin (Maria) Christina schonk haar gemaal twee dochters. Mereedes en Maria Theresia, aleer hij in 1885 stierf Gpdurende het leven van haar gemaal had de koningin zich zorgvuldig buiten de po litiek gehouden, zoozeer jzelfs. dal. haar ver onderstelde onervarenheid op dit gebied groote onrust verwekte, toen zii in Novem ber 1885 de functies van regentes op zich moest nemen. Zii zag toen opnieuw een heu- geh'ke gebeurtenis tegemoet en op 17 Mei 188G. zes maanden na zijn vaders dood. werd Alfonso XITI geboren Tijdens zijn langdurige mindeparisrheid (tot zïin KMen jaardag) trad de Oostenrüksrhe aartsher togin op, dusdanig, dat zelfs den tegenstan ders der mpiinrchip eerbied voor deze moe der po vrouw werd afgedwongen. Het volk, en de rusteloost burgerlijke en militaire politici, bemerkten, dat de gehand schoonde hand van hun constitutionele re gentes de hand was van een scherpzinnig en kloek regent die 'dikwijls haar wil wist door le zeltcn on verrassende en imponee rend e \vh'7e. Tijdens den oorlog met Ameri ka. in 1898. die geheel het gevolg was van de fout°n,van generaties Spanoschöj politici heeft Maria Christina getracht te redden wat van Spanje's eens zoo machtig kolo r.inal bezit nog te redden viel. Het was niet veel, dat gered werd doch hartr schuld is dat zeker niet geweest. Ds teraardebestelling Toen koningin Marie Christine overleed was zij omringd door den koning en zijn kinderen. Het. stoffelijk overschot werd in de doodkist, gelegd en tentoongesteld. Een "roote menigte trok langs de haar. De ter aardebestelling zal waarschijnlijk heden plaats hebben. Aan een grooie ramp ontkomen Regen sburg, 7 Febr. (V. D.) Als door een wonder zijn gistermidag honderden rncnschen aan een groot gevaar ontsnapt Voor de steenen Donau-brug hadden groote ijsschotscn zich opgestapeld tot een ijsbnri- cade cn op de gladde ijsvlakte aan den an deren kant van de brug bevonden zich hon derden rncnschen op de Donau. Plotseling klonk het geroep, dat het ijs begon te scheuren en dat de tjsbarricade, die het Donau water in zijn loop had gestuit, begon te bezwijken. In paniek stoof de menigte, waaronder vele schoolkinderen, van liet ijs naar de beide oevers Met ontzetting zal hel publiek van de brug af, hoe het ijs met luide knallen en onder gevvejdig gekraak lossprong en scheurde. Vele niehschen be vonden zich nog midden op den stroom en op het ijs heerschte een onbeschrijfelijke verwarring. Tenslotte gelukte het met veel moeite en met hulp van toeschouwers, alle personen veilig op don oever te brengen, hoewel verscheidenen hunner reeds door het water moesten waden Eenige minuten later bezweek de ijsbarricade geheel en werd het ijsvlak geheel in schotsen gesla gen cn in een woelig, kruiende massa ver anderd. EEN ECONOMISCHE CONFERENTIE DER KLEINE ENTENTE. Praag, 6 Febr. (V. D.) De Narodni Listy meldt, dat op 11 Februari te Boekarest zal worden geopend een voorbereidende confe rentie van economische vertegenwoordigers der Kleine Entente, die het programma zal vaststellen van de in Mei te houden econo mische conferentie der Kleine Entente. De gedelegeerden te Boekarest hebben geen volmacht bindende besluiten te nemen. Hun werkzaamheden dragen geheel een voorbe reidend karakter. TUMULT IN DEN RIJKSDAG. Berlijn. 6 Febr, (V. D.) Na de herden king van de opening der Nationale Verga dering te Weimar, heden tien jaar gele den, volgde in den rijksdag de behande ling van het Kellogg pact. Tijdens een rede van den sóc.-rlein. afgevaardigde Breit- sclieid ontstond een groot tumult. De com munisten drongen nac.r voren onder luid geschreeuw van „Weg met den oorlog" en deponeerden met kracht een handgranaat op de tafel van den spreker, waarop het lawaai nog toenam. President Loebe moest de zitting gedurende eenige oogenblikken schorsen. De communisten namen ten slot te de handgranaat weer mede. OOK HET HUIS VAN AFGEVAARDIGDEN NEEMT HET KRUISERPLAN AAN. New-York, 7 Febr. (V. D Het Huis van Afgevaardigden heeft het vloolbomvpro- gram met inbegrip der aangebrachte veran deringen aangenomen. Het plan is terstond aan Coolidge ter teekening voorgelegd. Een drietal beruchte inbrekers, waarschijnlijk debet aan de inbraak te Berlijn, le Bu- dapest gearresteerd Budapest, 7 Febr. (H. N.) De politie heeft op aanwijzing van een slotenmaker een drietal individuen gearresteerd, waar mee zij waarschijnlijk een zeer belangrijke vangst heeft gedaan. Het is niet onmoge lijk. dat de drie gearresteerden tot dezelfde bende behooren, welke verantwoordelijk is voor de inbraak in het filiaal van de Dis conto Gesellschaft te Berlijn. Met zijn Jo seph Greschenheirn. Simon Mnrerer en Sa muel Friedmann. Alle drie stammen uit Bessnrabië. In hun bezit werden geraffi neerd geconstrueerde inbrekerswerktuigen gevonden, die uit veel harder staal vervaar digd waren dan de deuren van de modern ste brandkasten. Greschenheirn en Fried mann ontkennen hardnekkig, doch Marerer heeft een uitvoerige bekentenis afgelegd, waardoor tal van inbraken opgehelderd worden cn welke bij het verder politieon derzoek waarschijnlijk van veel belang zal zijn. Volgens zijn bekentenis handelde hij steeds in opdracht van Friedmann, die in brekersbenden organiseerde en van midde len voorzag. Sedert verleden jaar heeft Ma rerer telkens niet een andere medeplichtige op last van Friedmann in 't geheel acht brandkasten te Budapest geplunderd, waar bij een buit van 130 000 Pengoe in contan ten is gemaakt. Vastgesteld is, dat de le den van de bende in den laatsten lijd. be halve in Grosswardein, Klausenburg, Aras en Sillein. ook te Praag. Breslau en Luik inbraken hebben gepleegd. De politie van Budapest heeft zich met -Ie politie der huitenlandsche steden in ver binding gesteld om nadere inlichtingen te vragen en tevens den uitslag van haar eigen onderzoek mede te deelen. Gebleken is nog dat Friedmann in den laatsten tijd uit Riga 1500 dollar heeft ontvangen. HET WEER VAN MORGEN. Iioogsto barometerstand: 776.9 Weenen. Laagste barometerstand: 731.5 Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 9 Februari: Zwakke tot matige Z. tot Z. W. wind, nevelig tot half of zwaar be wolkt, weinig of geen neerslag, matige tót lichte vorst in het Z., lichte vorst tot om het vriespunt in het N. Ruim twintig dooden Troepen to Bombay hebben geschoten op Mohammedanen, die een rijtuig achtervolg den, tint een gewonden Hindoe naar liet ziekenhuis vervoerde Troepen scholen eveneens op twee andere groepen Moham medanen, waarbij drie dezer werden ge dood en zes gewond Naar men meent, wer den sedert het begin der onlusten ongeveer 22 personen gedood en meer dan honderd- vijftig gewond. Gisteravond hadden te Bombay weer nieuwe onlusten plaats. Hindoes deden een aanval op Pathans, van wie drie door steenworpen werden gedood. Uit weer wraak zouden de Pathans afgodsbeelden in do Hindoetempels hebben stukgeslagen. Twee millioen ondersteunden In den rijksdag heeft Dinsdag de rijks minister van arbeid Wissell gesproken over de toenemende werkloosheid. Hij verklanr- de, dat de toestand zoo ernstig wordt, dat men zich er voor hoeden moet er een partij zaak van te maken Op het oogenblik zijn er in Duitschland twee millioen werkloo- zcn. die ondersteund worden Dat de werk loosheid zoo is toegenomen, is het gevolg van de strenge vorst, waardoor vele bedrij ven zijn stilgelegd. Houdt de koude nan, dan moet onderzocht worden af de tegen woordige regeling onveranderd kan blij ven voortbestaan. INTERNATIONALE SOCIALISTISCHE CONFERENTIE. Londen, 7 Febr (H. N.) Vandaag en morgen wordt te Londen een internationale socialistische conferentie gehouden, waar Duitschland, Frankrijk. Engeland en Bel- gié vertegenwoordigd zijn. Op deze confe rentie zullen de belangrijkste internationale vraagstukken worden behandeld, vooral dat der schadevergoeding cn der ontrui ming van het Rijnland. i POGING TOT VERBETERING VAN EEN RECORD. New York, 7 Febr. (II. N.) Naar van Roosevelt Field wordt gemeld, is de vlieger Martin Jenssen opgestegen voor een poging, om het. duurrecord voor eendekkers, dat thans met 35 uur 25 minuten ten name van luitenant Thomas staat, te verbeteren. DE TOESTAND VAN DEN KONING. Naar de Zuidkust Londen, 7 Febr. (V. D.). Met volgend of- ficieele bulletin werd hedenavond bekend gemaakt' Hoewel nog geen algeheele beter schap is bereikt, is de toestand van den koning toch van dien aard, dat de voorge nomen overbrenging naar de Zuidkust thans wensrhelijk is. Uit deze laatste woorden wordt afgeleid, dat de koning zoo spoedig mogelijk naar Bognor zal vertrekken. De doctoren plegen thans nog slechts overleg aangaande den datum, welke tevens van den toestand der wegen zal afhangen. Overeenstemming lusschen Vaticaan en Quirinaal Rome, 7 Febr. (V. D.) De uitwisseling van de stukken betreffende de regeling tus- schen het Vaticaan en de Italiaansche re geering zal op 10 Februari tusschen Musso lini en Gaspari plaats hebben De paus zal de onderteekening officieel op 11 Februari bekend maken, terwijl de documenten op 12 Februari in de Osservatore Romano zullen worden gepubliceerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1