DÊ EEMLANDEQ Donderdag 14 Februari 1929 BUITENLANDSCH OVERZICHT 27c Jaargang No. 192 HOEFELDEVORSTNOG WOEDT Sneeuw aan de Riviera ROMEINSCHE KWESTIE GEREGELD De punten van het concordaat GEN. BOOTH AFGEZET Met 52 tegen 5 stemmen KERK EN STAAT IN MEXICO Krasse maatregelen ABONNEMENTSPRIJS P° 3 voor Aowsfoort I 110. per ma.nd 10.75. oer a-eek (met gratie ver ie kering tegen ongelukkeol I 0.I71/,. Blnoeolaad franco per post per 3 maanden 13.: Afron1rrl«ke nummer, i 0.05. j-QSTRHKKNING 47910 TELKFOON INI ERG 515 FOGRTSCH D1DECTE.UR UITGEVEQ; J.VALKIiOff PRIJS OER ADVERTENTIES regel»» 8 05 «set inbegrip van een bewijsnummer elke regel meet f 0 2S Liefdadighcids-advertentiCo voor dt helft van den prijs. - Kleine Adverteotiëo „KEITIES' bij vooruitbetaling 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal pUatseo I.— Bewijsnummer extra 005 De commissie van deskun digen aan het werk getogen. Een belangrijk vraag» A «luk, dat der Doltscho schadevergoeding, moet de- iiaitief worden geregeld. Nadat de onafhankelijke experts, aange wezen door de mogendheden, die belang hebben bij de regeling-voorgoed van het vraagstuk der schadeloosstelling, die Duitschland als uitvloeisel van den verlo ren oorlog aan verscheidene stalen moet betalen. Zaterdag te Parijs een officieuse bijeenkomst hebben gehouden, hebben zij in de rerste dagen dezer week meer offi cieel vergaderd. Eén der belangrijkste be slissingen, die tot dusver is genomen, mag de aanwijzing van Owen Young tot voor zitter worden geacht. De vergaderingen zullen dus, hoewel Amerika's president, Cooüdge, in den be ginne van opvatting was, dat geen bewoner der Vereenigde Stalen met deze belangrijke functie moest worden belast, worden voor gezeten door een Amerikaan, wiens naam in financieele kringen ccn goeden klank heeft en die vooral goed op de hoogte is van al hetgeen er vastzit aan 't vraagstuk der Duitsche herstelschuld. Dit kan worden afgeleid uit het feit, dat hij Indertijd den gewichtigen post heeft bekleed van agent- generaal voor de Duitsche schadevereoe- dinge-betalingen en dus in deze hoedanig heid een voorganger is van Parker Gilbert; ook behoorde hij tot de bekende commissie Dawes. Stellig Is het een goede gedachte geweest Owen Young tct president te benoemen, om dat de vertegenwoordiger van don grooten Amerikaati»*-t*en Staat, die niet rechtstreeks (wel middellnk. natuurlijk) bij de regeling der netenge cn wereldomvattende kwestie is betrokken, zijn laak. naar men mag aan nemen. op ren niet-lendentieuse wijze zal vervullen. De benoeming van een staats burger uit de bij de regeling direct belang hebbende landen zou in beginsel het gevaar mee hebben gebracht, dat de neutraliteii zoo nu en dan zoek zou kunnen roken. Do vendien brengt Amerika's onofficiecle deel neming aan de Parijsc'ne besprekingen het voordeel mee. dat Amerika, wanneer een schappelijke regeling tot stand komt, er voor te vinden zal zijn. zijn onontbeerlijken steun té vêrlêenen, wanneer het erop nm komt dè Duitsche schuld ie commerctuli- seeren. Trouwens; reeds bij een vorige gelegen heid heeft Amerika belangrijke diensten be wezen. n.l. vijf jaar geleden, toen de com missie, onder leiding van Generaal Dawes. Amerika s vice-president, een voorloopige regeling met betrekking tot Duitschlands herstelschuld tot siand bracht, een regeling, die thans zal worden herzien. O.a. zal het de taak der thans te Parijs vergaderende deskundigen zijn het tot dusver geldende stelsel voor Duitschlands jaarliiksche bela- üngen aan-een revisie te onderwerpen. Niet alleen zal echter Duitschlands betaalvermo gen tot in bizonderheden worden nagegaan, maar tevens de Duitsche schuld, wat lv»ar totaal betreft, definitief worden bepaald. Men begrijpt, dat dit een omvangrijk werk is, dat veel tijd en moeite vergt, zoodat men mag aannemen, dat met de werk zaamheden stellig enkele maanden zullen zijn gemoeid. Natuurlijk valt op hei oogenblik, al schij nen alle experts van goeden wille te zijn. nog niet te voorspellen, of rnen erin zal slagen een regeling te bereiken, die alle betrokkenen bevredigt. Men krijgt den in druk, dat de commissie, van deskundigen niet van dag tot dag publiciteit zal geven aan de vorderirgen. die eventueel worden bereikt, doch er mee zal volstaan alleen af en toe. wanneer een resultaat, van werke lijk belang is verkregen, een zakelijke me- dedeeling te distribueeren. Aan den eencn kant kan te groote zwijgzaamheid der com missie natuurlijk aanleiding geven tot fan tasiên van journalisten, maar anderzijds zou het voortdurend commentaar der pers naar aanleiding van evcntueele dag-com muniqué's een storend element kunnen vormen, daar de beschouwingen in de bla den beïnvloeding der deskundigen wel eens niet konden uitsluiten. Hoe dit ook zij. te wenschen is in elk geval, dat de arbeid der experts rnet succes mag worden bekroond. Immers, al zijn „be zetting" en ..herstelschuld" twee vraagstuk ken. wa*»r tusschen Duitschland. en ook wel andere staten, geen verband willen zien ge legd, nochtans is men algemeen van oor deel. dat de mogendheden, die thans iti West-Dnitschland ter waarborging van de vervulling hunner eischen nog troepen on de been houden, ervoor zullen zijn te vindon iot onmiddellijke ontruiming over te gaan. wanneer definitief de herstelkwestie wordt opgelost en Duitschland ook anderszins de bezorgdheid van Frankrijk ten aanzien van een herhaling der gebeurtenissen van 101 i weg weet te nemen. Men weet. dat Frank rijk meermalen heeft aangedrongen op de m'Iitarisatie van strooken gebied langs den Dijn. „.in da ar dpw 1920 voor verzoening dzr volkeren en bijgevolg den vrede van Europe een uiterst gewichtig ianr kan worden. Het herstel van Duitschlands soevereiniteit in heel zlin gebied toch zou een bron van fel'e verh;*irn'ng terstond doen ondrccn en de stabiliteit van ons werelddeel ten goede komen- Ongekende koude in Engeland. Londen, 13 Febr. (V.D.) Gisteren heerschte in geheel Groot-Britannië een fel le koude. Te Londen was het de koudste dag sinds 1903 en het is meer dan veertig jaar geleden, dat het in Februari zoo koud was. Gisteravond vroor het te Londen 11 graden Fahrenheit, doch in de 'voorsteden en de provincies was de koude veel stren ger. Een koude Oostenwind is in kracht af genomen. Hevige sneeuwval in Schotland en Wales bemoeilijkten de verbindingen Het treinverkeer had veel vertraging. Ver scheidene treinen kondon tengevolge van de sneeuw niet verder en moesten uit de sneeuw worden bevrijd. Ook autobussen cn ongeveer honderd automobielen geraakten in de sneeuw vast. In Zuid Wales moesten verscheidene autobusdiensten worden ge staakt. Te Eerlijn is de tempera tuur nog 21 graden onder nuL B e r 1 ij n, 13 Febr. (II.N.) De strenge koude is nog niet verminderd. Te Berlijn vroor het vanavond in do binnenstad 21 graden, terwijl uit Leipzig en Dresden een vorst van 10 en 20 graden wordt gemeld. ïn verscheidene gemeenten dreigt gevaar \oor de watervoorziening. Ook het spoor wegverkeer ondervindt ernstige belemme ring van de hevige koude. liet ijs op de Elbe heeft zich Dinsdag bij Dresden vnts- gezet, zoodat de rivier thans tot Hamburg tocgevrorcn is. heigeen sedert 99 jaar niet het geval is geweest. In het noorden van Duitschland nemen de verkeersstoornissen ton gevolge van het ijs nog toe. Het scheepvaartverkeer op Lübeck is geheel gestremd. De Deensche regeering heeft een grooten F ranse hen ijshreker gecharterd om de Oeresund vrij te maken. Het luchtpost- verkeer wordt thans, ou het gewone ver- keer in gebreke blijft, meer uitgebreid. Te Frankfort aan de Oder is een- trein blijven slekcn in een sneeuwlaag, welke ongeveer 10 c.M. hoog en geheel bevroren was. Uit Polen worde.n temperaturen fusschen de 10 cn 28 graden vorst gemeld. Het gebrek ann kolen begint steeds nijpender te worden. De Poolsche bladen toonen zich verontwaar digd over dezen toestand in eon land.' dat do rijkste .kolenmijnen van Midden-Europa bezit. Uit Gelzcnkirehcn wordt gemeld, dat het Rijn-Herne-kanaal geheel toegevroren is. De ijsbrekers hebben het werk gestaakt daar het ijs "een dikte van 25 c.M. heeft ge kregen. Het scheepvaartverkeer op het ka naal ligt thans geheel stil. Talrijke schepen zijn in de havens in het kanna) ingevroren. Ook de sluizen zijn geheel ónder ijs be dekt, zoodat voorloopig niet op een hervat ting van het" verkeer gerekend kan worden. Bij een langer aanhouden van de hevige koude zullen ook de industrieele onderne mingen, dio op de kanaalscheepvaart aan gewezen zijn, den invloed hiervan onder vinden. zoodat bij de metnalfabrieken en de mijnen waarschijnlijk een verkorte werktijd zal worden ingevoerd. Volgens een bericht uit Bazel, is in het kanton Aargau een jongeman van 22 jaar doodgevroren. In het kanton Appenzcel werd een jongen van li jaar, die 'savonds was uitgegaan om een bordschnu ie doen. doch op den terugweg ver'.wnald was. den volgenden morgen doodgevroren gevonden Ook op de hooger gelegen planisen. waar tot nu toe de temperatuur milder was. be gint het thans kouder te worden. Van de Sacntis wordt een temperatuur van 29 gra- d->n onder nul gemeld, terwijl op het vlieg veld van Duebendorf zelfs 37 graden vorsl is geregistreerd. Stofsaeeuw boven Berlijn. Berlijn, 13 Febr. (V.D.) Te Berlijn blijft de temperatuur onveranderd tusschen de 16 en 20 graden onder nul. Terwijl zich don geheelen nacht een heldere ster renhemel boven Berlijn welfde, viel voort durend een fijne slofsneeuw cn maakte het verblijf op straat nog onbehagelijker dan bet al was. De sneeuw vroor vast tot een gladde- ijslaag, die een aantal gelukkig niet ernstige ongo' allen veroorzaakte. Men neemt aan dat do sneeuw door den wind van grooten afstand uit het Noord-Oosten wordt meegevoerd. Een ongeluk bij hot uit hst ijs bevrijden van schepen. Kiel, 13 Febr. (H.N.) De Duitsche li nieschepen Elsass en Schleswig Ilolsteln zetten de hé}pverleening aan de vastgevro ren schepen in de Oostzee,' ten Zuiden van de Deensche ellandeh, voort Vanmiddag om vier uur heeft zich daarbij een onge luk voorgedaan. De Schleswig Ilolsteln ramde n.l. bij een poging om het stoom schip August Thysscn uit het ijs te be- Wat het gesloten verdrag behelst. Het Vatioaen zal steeds neutraliteit betrachten Het politieke verdrag, gesloten tusschen den Heiligen Stoel en de Italiaansche re geering, bestaat uit een inleiding en 27 artikelen. Na eerst te hebben verklaard, dat de beicle verdragsluitende partijen de noodza kelijkheid hebben erkend om de oorzaken van alle tusschen haar bestaande geschil len uit den weg te ruimen, bevestigt bet verdrag opnieuw het beginsel, dat in art, I der Italiaansche grondwet is vastgelegd, n.l. dat de Roomsch-Katholieke godsdienst de eenige staatskerk is. Het verdrag er kent vervolgens bet uitsluitend en volle dig eigendom en gezag, alsmede de souve- reine jurisdictie van den Heiligen Stoel over het Vatikaan. gelijk dit op het oogen blik is geconstitueerd en roept een Vati- kaansche stad in het leven met de verkla ring, dat in deze stad geen enkele inmen ging der Italiaansche regeering plaats mag hebben, terwijl geen enkel ander ge zag dan dat van den Heiligen Stoel er zich kan doen gelden. Het plein voor de Sfc. Pieter, hoewel deel uitmakend van he: grondgebied der Vatikaansche Stad zal op normale wijze voor bet publiek geopend blijven en aan het gezag der Italiaansche politieautoriteiten onderworpen blijven. De grenzen der Vatikaansche stad zijn aange duid op een aan het verdrag toegevoegd plan. Een andere bepaling van het verdrag somt alle openbare diensten op, waarover de Vatikaansche stod door de zorgen van den Italiaansche staat zal beschikken, o a. het spoorwegstation, de rechfstreeksche telefonische, telegrafische, draadlooze en postverbindingen met bet buitenland. Andere bepalingen geven een nadere aandu*ding van da categorieën van perso nen, die aan de souvereinlteit van clen Heiligen Stoel zijn onderworpen, d.w.z. personen die hun vaste domicilie in de Va tikaansche stad hebben. Het verdrag defi nieert eveneens de vrijheid welke de per sonen genieten, die niet in deze stad resi- deeren, zooals de kerkdignitarissen en tot het pauseliik hof behoorende personen, welke de Heilige Stoel als onontbeerlijk beschouwt voor het functionneeren der diensten. Verder regelt bet verdrag de teritorlale onschendbaarheid der patriarchale basi lieken en gebouwen, die buiten de stad zijn gelegen, maar waarin de Heilige Stoel zijn eigen congregaties en bureaux vestigde of nog vestigen zal. Italië erkent het actieve en passieve recht van den Heiligen Stoel tot het hou den van legaties overeenkomstig de bepa lingen vu n het volkenrecht. De beide par tijen verbinden zich normale diplomatieke betrekkingen met elkaar te onderhouden door middel van een Italiaansch ambas sadeur. geaccrediteerd bij den Heiligen Stoel en een pauselijk nuntius, krachtens het door. het Congres van Weenen in 1873 erkende recht. Vervolgens bepaalt het verdrag, dat de kunstschatten en wetenschappelijke voor werpen, die zich in de Vatikaansche stad en in het Lateraan bevinden, voor geleer den en bezoekers beschikbaar zullen blij ven. Een andere bepaling zet nader uiteen, dat Italië en de Heilige Stoel zich weder zijds verbinden personen, die zich op hun resp. gebieden aan een misdrijf hebben schuldig gemaakt, uit te leveren. Boven dien verklaart de Heilige Stoel, dat hij zich, buiten den wereldlijken wedijver tus schen andere staten en de met dit doel bij eengeroepen internationale congressen zal houden tenzij de in conflict zijnde partijen eensgezind een beroep doen op zijn vredes- zendiag. waarbij hij zich in alle gevallen het recht voorbehoudt zijn moreele en geestelijke macht te doen gelden. Daarom zal het grondgebied der Vatikaansche stad te allen tijde en in alle gevallen als on zijdig cn onschendbaar gebied worden be schouwd. Daarna volgt de slotverklaring, die aldus luidt De Heilige Stoel »s van mening, dat door de ondergetekende overeenkomsten hem op passende wijze datgene gewaar borgd is. wat hij noodig heeft orn zijn sou- vereiniteit uit te oefenen met de vrijheid en onafhankelijkheid, onmisbaar voor het ke'rkehik bewind in het diocees van Rome. alsmede voor de Katholieke kerk in Italië cn de geheele wereld. De Romeinschè kwestie wórdt hierbij de finitief en onherroepelijk opgelost cn dien tengevolge als afgedaan beschouwd. IM koninkrijk Italië wordt erkend onder de dvnastie van het Huis van Savove, met Rome ais hoofdstad van den Itallaanschcn vrijden, dit stoomschip met het gevolg dat beide schepen beschadigd werden. Aan boord van de Schleswig Holstein zijn twee hulpmachines beschadigd Beide liniesche pen zullen Donderdagmorgen met een groot aantal bevrijde schepen naar Kiel terugkeeren. Nog goen wcrracr weer to wachten. Bazel, 13 Febr. (H.N.) Het meteorolo gische bureau te Bazel meldt, dat het hoogtepunt van de koudegolf is bereikt, docb dat een spoedige warmere weer niel spoedig te verwachten is. Hevige sneeuwval in Hongarije. Boedapest, 13 Febr. (H.N.) De he vige sneeuwval in Hongarije heeft den ge heelen dag aangehouden. Te Boedapest ligt de sneeuw thans C.O c.M. hoog, waardoor hei verkèer vrijwel onmogelijk is gewor den. Het spoorwegverkeer ondervindt groo te belemmeringen door de sneemvophoo- pingen. Verscheidene treinen, o.a. die naar Triest, zijn in de sneeuw blijven steken. De koude is iets verminderd Vanavond vroor het te Boedapest nog slechts 8 graden. Van morgen werd een echtpaar in hun woning gevonden dat dood gevroren was. Ook In FrnnkrUY vermin dert de koude nog niet Parijs, 13 Febr. (H.N.) In Frankrijk is de strenge koude nog niet verminderd lipt gemeentebesluur van Parijs heeft gelast, dat rle banken van leening alle dekens cn ander beddengoed, benevens warme klee dingstukken, kosteloos ter beschikking van de eigenaars moeten stellen. De prefect van politie heeft voor de dakloozcn verwarmde poliliehuizen beschikbaar gesteld, waar ook warme koffie wordt verstrekt. Uit' Genëve wordt gemeld dat de Rhóne hij Gcnève geheel toegevroren Is. zoodal de vrees bestaat, dat er gebrek aan water zal komen. Arbeiderscolonnes zijn bezig het ijs stuk te hakken, dnt zich bij de watervallen van do elpctrische centrale bevindt. Het meer van Genève is ook gedeeltelijk toegp vroren. Het verkeer met motorbootcn is gestaakt. Bnltcngowone koude in Xtali'i. Rome,-13 Febr. ÏH.N) De buitenge wone koude, die sedert Dinsdagnacht in het gebied "van Trlèst heerscht, heeft tal van gevallen van doodvriezen tengevolge gehad. Een ijskoude storm heeft vnn vele huizen de laken afgerukt Een tram werd omvergeworpen. In Udine vriest het 16 graden, terwijl te Targis de temperatuur-tot het tot nog toe niet bereikte minimum van 32 graden is gedaald. Te Venetië vriest het 10 graden, wat sedert 1755 niet het geval is geweest. Voor het eerst sedert 1788 zijn de Lagunen weer geheel toegevroren. Op een klein eilandje liep een moeder met 6, kinderen gevaar van honger cn koude om te komen. De brandweer baande zich door sneeuw en Ijs een weg naar het eiland en wist het gezin te redden. Twee kinderen zijn echter ten gevolge van uitputting gestorven. Dc toestand in Polen, I Uit Warschau wordt nog omtrent den toestand in Polen gemeld, dat het spoor wegverkeer steeds meer ontwricht wordt Vele lijnen zijn door het springen van de rails onbruikbaar gewordeen, zoodat het erkeer grootendeels moest worden stopge zet. Dok het tPÏefoonverker, zoowel met de provincie als met het buitenland, onder vindt ernstige vertraging. In do omgeving van Krakau fs de geheele telefoondienst ontwricht. Naar uit Lemberg wordt gemeld, is een vandaar in do richting Warschau vertrok ken trein onderwee blijven steken. Men weet echter nog niet waar. Maandag zijn te Lemhcrg ruim 2001 personen op straat door de koude bevangen. Do Zwarte Zae toegevroren, Boekarest. 13 Febr. (H.N) Uit Ton- stanza wordt gemeld, dat do Zwarte Zee voor zoover het oog reikt toegevroren is. Kilometers lange ijsbergen van ontzaglijke afmetingen drijven op de zee cn leveren zeer groot gevaar voor de schepen op. Dó haven van Odesèa is toegevroréó. staat. Op zijn beurt erkent Italië de Vati kaansche stad onder de souvereïniteit van den paus, en trekt het de wet van 13 Mei 1887 in. alsmede alle beschikkingen, die in- druischen tegen het huidige verdrag. De voornaamste punten van het Concor daat, dat 45 artikeln bevat, Zijn de vol gende Allereerst wordt verklaard, dat de Ita liaansche regeering. in vprband met het heilig karakter van Rome als zetel van den paus en als middenpunt der katholieke wereld, zal trachten te Rome alles te be letten. wat met dit karakter in strijd zou kunnen zijn. Hierop volgen verscheidene clausules, bp treffende lo. de vrije uitoefening van dp herdprlijke zorgen door de leden der gees telijkheid op de door de Kerk vastgestelde en door den staat erkende feestdagen; 2o. het verlecnen van geestelijken steun bij het leger 3o. een herziening der diocesen, ten einde hun grenzen zooveel mogelijk te la ten samenvallen met die der provincies van den staat. Voorts wordt de bij de benoeming van aarsbisschoppen en bisschoppen te volgen procedure vastgesteld, overeenkomstig de recente concordaten, die de Heilige Stoel mei andere staten heeft gesloten, alsmede de tekst van den eed der bisschoppen te genover het hoofd van den ïtnliaanschen staat, volgens de formule in het concordant met Polen. De bisschoppen zweren trouw aan den Itnliaanschen staat en beloven den koning en de volgens de grondwet ge vestigde regeering door hun geestelijk heid te doen eerbiedigen zij zweren te vens niet deel te nemen aan eenige samen komst of eenig acccoord. die de openbare orde en don Italiaanschen staat zouden kunnen schaden. Italië in feeststemming Rome, 12 Febr. (V.D.) Hedenmiddag vond een groote demonstratie voor het pa leis der konings plaats, waaraan alle fas cisten te Rome in uniform deelnamen Ter zelfder ti.fd hield vorst Col onna, assis tent van den Heiligen Stoel, in zijn verblijd een receptie. In geheel Ttaliö vonden ter gelegenheid van het r°sloten verdaag tus schen het Vaticaan en het Quirinaal groote feestelijkheden plaats Betogingen von de fascistische partij. Naar aanleiding van de sluiting van het verdrag tusschen Vaticaan en Quirinaal zijn de fascistische partij en alle vereenigingen van frontsoldaten van plan al haar leden op te roenen om aan de voorgenomen betoogin gen deel te nemer.. De leider niet meer geschikt verklaard om zijn ambt te vervullen Londen, 13 Febr. (H. N.) Ondanks de tegemoetkomende voorstellen van generaal Booth heoft de liooge Raad van het Heils leger vandaag met 52 tegen 5 stemmen be slist dat generaal Booth niet in staat is zijn ambt verder uit te oefenen. Daarom is besloten den generaal uit zijn ambt te ont heffen. Vier leden onthielden zich van stemming. De raad zal thans overgaan tot de ver kiezing van een nieuwen leider. De Katholieken van rebellie beschuldigd De Mexicaansche president, Portes GH, publiceert een door hemzelf geteekende ver klaring. waarin hij zekere elementen der R. K. kerk beschuldigt in Mexico onlusten aan te stoken. Daarom kondigt hij aan. dat een aantal goederen der kerk zullen worden se- conHskeerd. ten einde de teren de regeering gerichte beweging te onderdrukken en on der de .boeren zullen worden verdeeld. Alle in Mexici wonend* R.-K. priesters hebben bericht gekregen binnen veertien dagen bun adre* n°n de regeering op te.ge ven. Zij. di* aan d*zen order niet voldoen, zullen worden beschouwd als med°nljrh'ig aan de opstandige beweging en er zal tegen hen een civiele ctie worden ingesteld. DE GEVANGENSCHAP VAN DE VALERA. Hij weigert invrijheidstelling. Op voordracht van den minister van bin- nenlandsche zaken heeft de gouverneur van Noord Ierland de Valera doen weten, dat het restant van zijn 30 dagen hechtenis kwijt gescholden zou worden, indien hij beloven wilde niet meer naar Noord Ierland le zullen terugkeeren De Valera heeft go* antwoord, dat hij alleen een Ierland kende^ waar iedere Ier zich vrij moest kunnen wegen, zoodat hij de belofte niet kon af leggen. Hij is daarop in gevangenschap ge houden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1