F\ DUIM BURGER Lp DE EEMLANDEQ ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK E(ec!risc!te Gas- en Petro'eumkachsls. GOZS32P H KEURIGE MANTELCOSTUMES R L. HANERSVELÜ Zaterdag 23 Februari 1929 27e jaargang No. 230 BUITEMLAMDSCH OVERZICHT Hsardan, Kachels es Fornuizen. N.V. COMPAGNIE LYONNAISE MOOIE BLOUSES f 12.75. GARAGE MOLENAAR DE TREINRAMPEN DUITSCHLAND IN LUXE AUTOVERHUUR VERGIFTIGD DUOR GAS Schatzl's exposé THRACIE BEZOCHT Een Pool-aanblik HEVIGE STORM OP DE OCEAAN VERWACHT STAATSBANK TE MOSKOU OVERVALLEN De kassier neergeschoten ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand I 0.75. pei week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/®. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderll|ke nummers r 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NI ERC 513 DIDECTEUR UITGEVEQ: J.VALISHOff DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van I —4 regels t 105 me» inbegrip van eeD oewi|stiummer, elke regel mee» f0 25 Licfdadighcds advertcntiCo «oot dt hclfr van den prijs. Kleine AdvertentiëD ..KEIT1ES hip Kooruitbctaltny i5 'egels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.Bewijsnummer rxtr* 1 0 05 Grooto collecties 1e klasse modellen in HOEDEN en jeugdigs PALETOTS ontvancen De verbanning van TrotzkL Welk land zal hem opnemen Rondom Troizki, den leider \an de oppo sitie in Rusland, was den laalslen tijd een mysterieus web ge\ve\en. Niemand twijfel de er meer aan, dat de geruchten, volgens welke de in ballingschap levende Trotzki over de grens zou worden gezet door de machthebber s te Moskou, die niet den moed hadden hem terecht te stellen, juist waren; niet dat hij in hun oogen geen executie verdiende, maar wanneer men zich op zoon radicale (manier ven hem zou ontslaan, "ou hij tevens tot martelaar zijn gemaakt cn het zaad van de oppositioneele kerk zou dan hoog opschieten. Een andere vraag, duizendmaal gesteld, was dezewaar bevindt zich Trotzki op het oogenblik 9 De desbetreffende berichten liepen t;n zeerste uiteen, maar de hardnek kigste behelsden, dat Turkije zoo vriende lijk was geweest hem voorloopig te doen profiteeren van het asvlrecht. „Niets van waar", aldus de strekking der vele Mos- kousche tegenspraken. Achteraf is nochtans gebleken, dat Trotzki wel terdege in Tur kije vertoefde. Men ziet hieruit, dat offi- cleele démenti's steeds met een korreltje zout dienen te worden opgevat. Turkije schijnt er inmiddels niet voor te voelen bliivend aan Trotzki gastvrijheid te verleenen, zoodat deze naar een andere woonplaats moet uitzien. Doch welk land zal hem met open armen ontvangen Nau welijks één staat. Misschien zijn er landen, die hem desnoods nog willen dulden. Een uitlating van Loebe, den sociaal-democr.iti- schen voorzitter van den Duitschen rijks dag, wakkerde de hoop van Trotzki's vrien dfin aan, dat deze misschien in Duitschland fich zou mogen vestigen. Trotzki werd in gelicht en schijnt r.u inderdaad te Berlijn een officieel verzoek om toelating te heb ben ingediend. Zal dit worden ingewilligd Dit moet door het Duitsche rijkskabinet worden uit gemaakt. Dp vier so_iaal-democratische mi nisters. die deel uitmaken van de regee- rine, schijnen er geen overwegend bezwair tegen te hebben c'at Trotzki overkomt. Maar zoo denken niet alle partijen er over. Reeds nu zijn na. de Duitsch-nationalen cn het centrum met bezwaren voor den dag cekomon. Andere partijen hebben wellicht ook bedenkingen. Degenen, die zich tecren het verleenen van een visum voor een verblijf van Trotzki in Duitschland kanten, voeren o.a. aan, dat Duitschland op dpze wijze wel eens verwik keld zou kunnen raken in cle Russische bin nenin ndsche partij (wisten. Bovendien, zoo wordt betoogd, wordt allicht voor Trotzki, als hij eenmaal in Duitschland is, de verlei ding te machtig dan dat hij zich zou kun nen onthouden van communistische propa ganda. De sociaal-democraten beweren daarvoor niet bevreesd te zijn, omdat de republiek zoo stevig is gevestigd, dat de grondslagen daarvan niet aan het wanke len zouden kunnen worden gebracht door een oventueele propaganda, welke Trotzki zou voeren. Benieuwd mag men tenslotte zijn welke beslissing de Wilhelmstrasse ten slotte zal nemen. In beginsel loch is het niet onmogelijk, dat Stalin en consorten het de Duitsche regeering, die met de sov jetrepubliek in vrede cn vriendschap leeft, zeer euvel zouden duiden, wanneer zij hun lecenstander den door dez^n verzochten gunst zou bewijzen. In elk geval be- tJCNGESTJt. OO^HEL.280 UTRcCHTSCHIUVEG 10 - TEL. 179 - AMERSFOORT Voor het voorjaar „Fiat is een naam met Internationale reputatie" Snelheid en souplesse gepaard aan een solidi teit en afwerking, waarmede Fiat ha werc'dreputatie verworven heeft. Bezichtig eens op Uw gemak dezen „zes"; welk een charme in lijn cn kleuren, hoe behaaglijk cn intiem is het interieur. Eén lichte druk op den starter cn dc motor loopt, zacht cn gcruischloos, nauwelijks hoorbaar die geweldige krachtbron daar voor U. De kracht van Uw pink is voldoende om in te schakelen en suizend schiet ge weg; bliksemsnel trekt hij op, 60-70-90 K.M. een openbaring! Hoe vast en rustig ligt de wagen op den weg, hoe zeker snelt ge door de bochten. Hoe gemak kelijk beweegt gc- U in het drukke verkeer, zonder overschakelen rijdt gc zoowel 5 als over de 90 K.M. Dit is werkelijk autorijden; ondervind het zelve door een proefrit aan te vragen. Gaarne zenden wc U ook onze brochures geheel vrijblijvend toe, vraag zc heden nog aan. 6 Cylinders. 2Ui L. inhoud. Speciale cylindcrkop met hoog nuttig effect. Krukas 7 mcal gelagerd. Trilling- dcripcr. Vóórveftvarroing inlaatgassen. DinncnwerL- jchc4wiclrc(umca.Ducolak TORPEDOf 3*50.— COUPE SPIDCR 765i\— COND. INT., laken bekl. 3E50.— COND. INT., ieder bek'. 4050.— Uitgerust met t res. wiel m. band, 4 jcnokbrekers.elcctr. richtingaan wijzers, autom.ruiten* isschcr, enz. Imp.J. LEONARD LANG - AMSTERDAM. Stadhouderskade 114 Telefoon 27100. Allaenverte-enwcordiger voor Amersfoort en Omstreken: TEL. 1210, 1211, 1212. liet onderzoek naar de veiligheid op de spoorwegen vindt Stresemann, de Duitsche minister van buitenlandsche zaken, zich in een moeilijk parket. Het is dus nog geenszins zeker, dat Trotzki over de Duitsche grens zal komen. Wil Frankrijk hem misschien dan herber gen Ook daarop is niet al te veel kans. De Quai d' Orsav is, zoo mogelijk, nog ban ger om zich aan het vuur te branden dan de Wilhelmstrasse. Maar Trotzki, die zich als een overal onwelkome Zigeuner moet voelen, dient toch ergens te zijn. Wellicht is er tenslotte een kleiner staat te vind-11, die minder vreesachtig is. In dit verband is reeds Noorwegen genoemd, doch voor loopig doet men het best ie wachten op Duilschlands officieele beslissing. LENTEWEER TE LONDEN. Na elf dagen vorst heerschte er gisteren fe Londen ccn temperatuur, als of het voor jaar aangebroken was. Terwijl de normale temperatuur voor eind Februari 45 gr. F bedraagt, bedroeg die gisteren zelfs nop drie graden mee»*. scudosmet ipt* zeei kalme JC- TEL. m Opnieuw buizen gebroken Kupferdreh 21 Feb. (Y.D.). Nauwe lijks is de opwinding in Kupferdreh over het breken van een gasbuis voorbij, of een tweede geval deed zich vdor. In een huis van den mijn „Henriette" werden n.I. 9 kinderen door gasvergiftiging ziek. Het on middellijk ingestelde onderzoek heeft uitge wezen, dat de vergiftiging het gevolg is van het breken van een gasbuis. De kinde ren moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Ilun toestand is niet levens gevaarlijk. M I h e i m aan de Ruhr. 21 Feb. (V.D.) Heden is alhier opnieuw een gasongeluk voorgekomen. In een liuis in Mülheim-Sty- rum bemerkten de bewoners een doordrin gende gaslucht. Zij waarschuwden de poli tie, die daarop vaststelde, dat in de wo ning \an de familie Witt nils rustig was, hetgeen op dit uur van den dag ongewoon was. Toen de woning met geweld geopend was, vond men den heer des huizes dood in de keuken. In de slaapkamer vond men de vrouw met haar beide kinderen van 3 cn 5 jaar bewusteloos in bed Zij werden naar het ziekenhuis vervoerd. Ook de grootmoeder moest daarheen worden ver voerd. De toestand van de jonge vrouw is ets beter evenals van de beide kinderen. De oude vrouw verkeert echter in levens gevaar. In de keuken vond men het gas- kraantje open. Of zich hier een ongeluk of een familiedrama heeft afgespeeld, kan nog niet worden vastgesteld. Berlijn, 20 Febr. (H. N\) Dr. Schatzl. de waarnemende minister voor het ver keerswezen, heeft vandaag in den rijksdag de aangekondigde regeeringsverklaring over de bedrijfsveiligheid bij de spoo'-ue gen afgelegd. Hij begon met te wijzen »p de ongerustheid, welke de ongelukken in don afgeloopen zomer bij het publiek lu b ben gewekt en gaf vervolgens een overzicht van het onderzoek, door de destijds be noemde regeeringscommissie ingesteld. De regeering acht het de voornaamste taak der spoorwegen om naar beste krachten en ten spoedigste alles te verhelpen, wat aan leiding tot ongelukken kan geven. een uitvoerig onderzoek moet worden erkend, dat do rijksspoorwegmantschappij ondanks den moeilijken financieelen 10e stand er in is geslaagd, het technische ap paraat voor de bedrijfsveiligheid op de hoogte te houden. Natuurlijk zijn er nog gebreken, die uit den tijd van den >r«»g cn den eersten lijd daarna dateeren Dt minister verklaarde nadrukkelijk, dat tï niet genoeg kan worden gedaan om deze gebreken te verbeteren en de 'sPigheid re verhoogen. Daarom is het nood.g cle raad gevingen van de comissie "an onderzoek verder ter harte te nemen. Daarna gaf de minister een overzicht van de maatregelen, die voor o*e vrrhoo- ging van de veiligheid zijn getroffen of nog getroffen worden. Bij den lof voor het rijksspoorwegpersoneel sloot cle minister zich zonder voorbehoud aan. Hij wees er op. dat cle regeling van den arbeidstijd voor den oorlog ongunstiger was dan (hans. De voorschriften voor den tijd, waar op dienst gedaan moet worden, zijn ingrij pend verbeterd, hoewel het in enkels g-: vallen nog noodig is, dat het personeel wordt ontlast. De minister is zich ten volle bewust, dat voor arbeidslust goede gezondheid on te vredenheid van het personeel noodzakelijk is en schenkt zijn volle aandacht aan de vraagstukken, die hiermede verband hou den. Voorts wees hij er op, dat de noodza kelijke maatregelen ter verbetering van de technische installatie en cle maatregelen ten behoeve van het personeel jaarlijks een hoogere uitgaaf van 4(55 millioen zul len vorderen. De grooto vraag is thans, op welke wijze deze middelen kunnen worden verkregen. De regeering is zich de moei lijkheden van dit vraagstuk ten volle be wust in verband met de politieke lasten, welke op de spoorwegen rusten cn de on mogelijkheid, om de tarieven te verhoogen of leeningen te sluiten. Ondanks dit alles beschouwt de regeering de ontwikkeling van de Duitsche spoorwegen en de zorgen voor de veiligheid als haar voornaamste? taak. l)e verkeerscommissie van clcri rijk4* dag heeft een motie aangenomen, waarin verschillende eischcn ter verhooging van de veiligheid worden gesteld. Ook wordt de regeering verzocht er zorg voor te dra gen dat de spoorwegen niet meer onrrud delllijk aansprakelijk zullen zijn voor be taling van de schadevergoedingslasten. m HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 773.2 te Ilaparanda. Laagste barometerstand: 719.G te Valentia. Verwachting tot don avond van 24 Februari: Zwakke tot matige Z. tot Z. O. wind, zwaar bewolkt of bel rokken weinig of geen neerslag, lichte vorst des nachts, overdag lichte tot ma li ge dooi. 's Maandags en 's Woensdags franco halen enbezorgci t* Amersfoort omstr. door eigen Autobesteld ensi. E5ES3ESn OVER DEN OCEAAN. Een nieuwe poging van Koehl en Fiizmauiïce. Berlijn, 22 Febr. (V.D.) Het plan voor de non-stop vlucht Berlijn-New-York van de vliegers Koehl en FitzmaUrice staat thans in groote lijnen vast. Zij wiljen in be geleiding van nog twee piloten in begin Juni te Berlijn starten. AMlCll IA Zalen voor vergaderingen, I concerten. toonceU en leest J uitvoeringen enz Sterk verlaagde tarieven 'LSuASriSiSH-ri ÏUKBWi Ontzagwekkende overstroomingen Schepen van uit Washington draadloos gewaarschuwd Londen, 22 Febr. (II. N.). Hef Ameri- kaansche weerbericht te Washington heeft aan alle schepen, die zich in den Atlanti- schen Oceaan bevinden, een waarschuwing cezonden om op hun hoede te zijn, daar een hevige storm in aantocht is. VERMIST VLIEGTUIG TERECHT. Met Woensdag op 't eiland Frieschen, in den mond der Elbe, gelande Klemm-Daim- ler-vliegtuig, dat tot gisterochtend als ver mist werd beschouwd, is 's middags zonder hulp van anderen weer opgestegen cn vei lig te Hamburg geland. WINTER IN AMERIKA. Hevige sneeuwstorm. Gisteren is de hevigste sneeuwstorm sinds jaren over de Oostelijke staten van Amerika losgebarsten. In Maryland, Noord- Carolina en Virginia ligt de sneeuw 60—75 r.M. hoog. New York meldde 20 c. M. sneeuw, maar verwachtte verderen belang rijken sneeuwval. Het verkeer op de onder grondsche spoorwegen is overbelast. Athene, 21 Feb. (V.D.) De minister van verkeer, die zich op het oogenblik in Grieksch Thracië bevindt om de over stroomde gebieden te inspecteeren, heeft getelegrafeerd, dat cle toestand werkelijk tragisch is. De heele streek biedt ccn pool- aanblik Honderd duizend II.A. bouwland zijn ondcrgéloopcn, terwijl het water over een groote oppervlakte bevroren is. Dc korenakkers zijn verwoest. Talrijke dieren zijn omgekomen. Verscheidene dorpen zijn geïsoleerd. Men vreest, dat er slachtoffers zijn. De Vninistér is van plan de bevolking te evacueeron uit vier dorpen uit hot dis trict Dcmimoteichcn en uit drie dorpen uit Orestias. Gricksche cn Turksche autoritei ten aan de grenzen werken samen bij het reddingswerk. De benarde bewoners schieten geweren af om de aandacht op zich te vestigen en gered te worden uit hun benauwde positie. IJi* de vallei van den Vardar worden nieuwe overstroomingen gemeld. Verscheidene dorpen staan er onder wa ter. In de vallei van Strynon zijn alle draineerwerkcn vernield. Bij klaarlichten dag 100.000 roebel geroofd Stockholm. 21 Febr. Stock holms Tidningen verneemt uit Moskou, dat al daar eenige personen op klaarlichten dag het gebouw der Russische staatsbank zijn binnengedrongen, juist toen de kassier ba- zig was de ontvangsten van den dag in da brandkast op te bergen. De bandieten scho ten den kassier neer cn verwondden twee andere ambtenaren zwaar, waarna zij zich met een buit van 100.000 roebel uit de voe ten maakten. In de. brandkast lieten zij een briefje achter, dat als onderteekening droeg. „Co mité voor den actieven strijd legen de. bolsjewiki", (Tel.).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1