KEITJES DE EEMLANDEü Electrische Gas- en Petroleumkachels. DICEC.TEUR UITGEVER J.VALKNOFf Maandag 25 Februari 1329 27e Jaargang Mo. 231 BUiTtKLANDSCH OVESZISHT BUITENLAND. DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN Terugtrekking overwogen HET VERGAAN VAN DE ITALIA Saimoilewitsj wil verder zoeken Haarden, Kachels en Fornuizen. AMERSFiMSCI DAGBLAD 3 X voor f 1.— .MARSCH AUF WIEN" STRIJD IN CHINA Hij krijgt steun van overloopers 60 personen gearresteerd n DE UITGESTOOTENE Zijn kansen staan goed HET RIJNiJS IS LOS ABONNEMENTSPRIJS 3 raaimdm «x» Amcisfoort I2.I0 per maand 0.75, pat week (met qratt. verzekering tegen ongelukken! I 0 17''r Binnenland traoco pet post per 3 maanden (3.-. A(zondetll|ke nummer» l 0.05. POSTREKENING 17910 TEI.EFOON IN TERG $15 PRIJS DER ADVERTENTIEN vao I —4 regels t 105 aiei inbegrip van een bewijsnummer. elke regel mee» f0.25 Liefdadlgheids-advericntijJo voo» de helft van deD prijs. Kleine Advertentlün „KE1TIES' bi) vooruit bcioling 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bew||srummer estr® 0 05 De mislukte coalitie-onder handelingen. Zal Her mann Müller's kabinet van het tooneel verdwijnen? De telegrammen over de coalitie-onder handelingen, die den laatsten tijd zoowel in Pruisen als in het rijk zelf zijn gevoerd, vormen geen bijster aantrekkelijke lectuur. De eene samenspreking volgt op de an dere, maar de wederzijdsche koppigheid is een beletsel voor het vlot tot stand komen van een vergelijk. Wat de rijksregeering betreft, herinnert men zich, dat het centrum, toen op zijn veeleischendheid niet werd ingegaan, zijn ontstemming een tijdje geleden heeft geuit door zijn eenigen minister, Von Guerard. terug te trekken. Maar in Pruisen ziet de toestand er al even ongunstig uit. De par tijen waren wel overeengekomen de kabi netsreorganisatie in het rijk en Pruisen ge lijktijdig te doen plaats hebben, maar om dat zij al te hardnekkig aan haar stand punt vasthouden, komt er van de groote coalitie noch in het rijk, noch in den groot sten Duitschen bondsstaat iets. De Duitsche Volkspartij is wel in de rijksregeering vertegenwoordigd, maar niet in het Pruisische kabinet. Hierin wilde het eveneens zitting hebben; bet maakte aan spraak op twee portefeuilles: zoowel onder wijs en eeredienst als handel werden op- geeischt Neen, antwoordde het Centrum, hiermee kunnen wij ons niet verecnigen. Ook de sociaal democraten schenen er niet al te veel voor te voelen, dat het belang rijke onderwijsdepartement in de handen der Duitsche Volkspartij zou overgaan. Toen de besprekingen zoo goed als vast- geloopen waren, heeft dr. Braun, de eerste minister van Pruisen, nog wat licht in de duisternis probeeren te brengen door aan de hand te doen, dat een lid der Duitsche Volkspartij met de Pruisische portefeuille van handel gelukkig zou worden gemaakt, terwijl Curtius, de tot de D. V. P. behoo- rende rijksminister van economische za ken, ook deel uit zou maken van de Prui sische regeering, maar dan zonder porte feuille. Dat aanbod werd van de hand ge wezen, daar de D. V. P. blijkbaar te zeer gesteld was op de eveneens door 't centrum heet begeerde onderwijsportefeuille, waar van de beteekenis vooral momenteel niet mag worden onderschat, aangezien Pruisen jui)21 den laatsten lijd met het Vaticaan van gedachten wisselt over het sluiten van een concordaat. Men zit dus nu, na de heide mislukkin gen, in een slop, een positie, die vooral op het oogenblik zeer ongewenscht is, omdat zij tot ernstige crises kan leiden, die üuitschland inzonderheid nu dient te ver mijden, aangezien niet alleen te Parijs tegenwoordig uiterst belangrijke bespre kingen over het herstelvraagstuk plaats vinden, maar Stresemann, in verband met de onderhandelingen te Genève, die eer lang weer beginnen, Vrijdagavond naar de Voikenbondsstad dient te vertrekken. De miui ti-r van buitenlandsche zaken, die tot de D. V. P. behoort, acht het begrijpelijker wijze van het grootste belang, dat voor dien tijd een bevredigende schikking is ge troffen, omdat een crisissfeer te Berlijn zijn arbeid te Genève rnet lamheid zou slaan. Het centrale rijksbestuur van de D. V. P. is dan ook in allerijl tegen Dinsdag a.s. te Berlijn bijeengeroepen, teneinde besluiten te nemen en haar definitieve positie te be palen. Ook voor Hermann Muller, den soc.-dem. rijkskanselier, is de positie uiterst moeilijk. Nu in Pruisen een compromis onmogelijk bleek en het centrum uit de rijksregeering is getreden, is de parlementaire grondslag van 't kabinet veel zwakker geworden en is het de vraag, of het zich op den duur kan handhaven. Aan Hermann Müller is reeds de wenk gegeven het centrum ter wille te zijn en drie leden dezer partij in zijn regee ring op te nemen, maar wanneer hij luis tert naar dezen raad, bestaat de kans,-dat de Duitsche Volkspartij zich van hem ver vreemdt en ook Stresemann deserteert. Aan den anderen kant laadt elke partij, die stokstijf vasthoudt aan haar standpunt, vooral nu een groote verantwoordelijkheid op zich. omdat een crisis met misschien fwermijdélijke rijksdagontbinding op het oogenblik voor Duitschland zeer ongelegen zou komen. De ernst van den toestand kan wellicht de partijen er nog toe brengen tenslotte water in haar koppigen wijn te doen. Ondertusschcn behoeft het niet le verbazen, dat sommige berichten het reeds lieten voorkomen, alsof de Duitsche rijks kanselier reeds op het punt zou staan zijn ontslagaanvrage in te dienen. 'S KONING'S ZIEKTE. „Een heel ander mensch dan veertien geleden". De loden van het civiele huis des ko- ning9 zijn erover uit, zooals zijn verblijf aan zee hein goed heeft gedaan, aldus «on Londensch bericht. Eén van hen zeide Za terdagochtend: IIIj is een heel ander mensch dan veer tien dagen geleden. De koning slaat nu op en kleedt zich kort. nadat hij op bed ontbe ten beeft. Hij brengt bet grootste deel van den dag bij het or»on raam door Hij eet goe I en zijn krachten zijn toegenonvn, mair men beschouwt hem nog niet volle dig als herstellend natiénh NIEUWE KOUDEGOLP IN HET ZUID-OOSTEN VAN EUROPA, De Simplonexpress blijft in de sneeuw steken. Ween en, 2 4 Febr. (H. N.) Het Zuid- Oosten van Europa wordt door een nieuwe koudegolf bezocht. In het Zuid-Oosten van Bulgarije en Turkije woeden hevige sneeuwstormen. De Simplonexpress, die Za terdag te Konstantinopel had moeten aan komen, is in de sneeuw blijven steken. De trein had trouwens, naar uit Agram wordt gemeld, in Zuid-Slavië een ongeluk. Hij is tusschen de stations Brot en SiniJ op een goederentrein geioopen, die wegens een defect aan de locomotief tot stilstand was gebracht. De locomotief van den express en enkele wagons van de goederentrein wer den zwaar beschadigd. Van de reizigers werden er slechts twee licht gewond. DE STAKING TE MELBOURNE. Bestuurders van vakbonden in staat van beschuldiging gesteld. In verband met de werkstaking der hout bewerkers te Melbourne, die zich kantten tegen een door het arbitragehof gegeven uitspraak en zich aan allerlei daden van geweld hebben schuldig gemaakt, hebben de bondsautoriteiten vier bestuurders van den vakbond in staat van beschuldiging ge steld wegens aansporing tot onwettige werkstaking. liet diplomatieke corps te Kaboel Door de sneeuw heeft het vliegtuig, ge zonden om een begin te maken met de eva cuatie van het Engelsche gezantschap, niet te Kaboel kunnen landen. De evacuatie van de Engelsche legatie is zoodoende opge schort. Officieus wordt meegedeeld, dot de En gelsche gezant in Afghanistan en de andere diplomaten klaarblijkelijk tot «le overtui ging gekomen zijn, dat hit oogenblik geko men is, om de gezanten uit Afghanistan te rug te trekken. Het Engelsche gezantschap is al eenmaal in het gevechtsterrein der par tijen komen te liggen en hoewel niemand een opzettelijken aanval op de vreemde ge zantschappen verwacht, bestaat toch de wensch het gezantschapspersoneel niet on noodig bloot te stellen aan incidenten, die in de toekomst de betrekkingen met Afgha nistan zouden kunnen bcnadeélen. Nadir Khau doet voorstellen aan de Britsch-Indische re- geeritig. Hij neemt de lei ding van do troepen op zich Berlijn. 24 Febr. (H X.) Het Russische telepraaf-agentschap publiceert een bericht uit Bombay over de onderhandelingen van Nadir Khan, over de betrekkingen tusschen de Engelsche regeering en Afghanistan. Na- dier Khan heeft de Indische regeering voor gesteld om maatregelen te treffen voor het wegvoeren van de Engelsche onderdanen uit Afghanistan. Daarna rnoet echter de Britsch-Indische regeering geen verdere vliegtuigen naar Afghanistan zenden. Na dir Khan verklaart verder, dat hij te Kan dahar het bevel over de troepen van Anion Oellah tegen Habib Oellah op zich zal ne men. Zijn er nog vermisten in 't leven CANossm. 90J)su280 aamniiii u im wun l aaMBE—Br: Kleine advertenties in het PLAATSING: DINSDAGS DONDERDAGS ZATERDAGS AMERIKA'S VLOGT. De Amerikaansche Senaat heeft Zaterdag de marinebegrooHng aangenomen, die o.a. een bepaling behelst, waarbij tien van de goedgekeurde vijftien kruisers in het he- grootingsjaar 1929'30 op stapel te doen zetten. Vervolgens voteerde de Senaat de gelden om te beginnen rnet bet nieuwe pro gram van kruiserhouw tot een bedrag \an ruim twaalf milliocn dollar. 3ET00GING TER EERE VAN DR. BORMS. Brussel, 21 F c b r. (H. N.) Vandaag heeft te Alost bij Gent een betooging tor cere van dr. Borms plaats gehad. Borms zelf sprak de menigte, die op ongeveer 3000 personen werd geschat, toe Hij werd levendig toegejuicht. Enkele arrestaties Lebbon plaats gehad. Een succes voor Tsjang Tsjoeng Tsjang Uil Peking wordt d.d. 23 Febr. bericht Tijdens haar overbrenging van Xankau, -i0 K.M. ten N W. van Peking, naar Zuid Sjantoeng i een brigade soldaten bij «le Gele Rivier in opstand gekomen. Zij heelt zich ten gunste van Tsjang Tsjoeng Tsjang verklaard en rukt thans op naar Woe ling, 96 K.M. ten N.O. van Tsinanfoe, ten einde zich hij de hoofdmacht der troepen van Tsjang te voegen. Opmarsch van de lleimicehren en van den Schutzbund De Russische professor Samoilewitsj moet zich volgens berichten in de bladen hebben uitgelaten over de vooruitzichten van een verder onderzoek naar Amundsen. Op de vraag, of bet zin beeft naar de vermisten te zoeken, antwoordde Samoile witsj: „Naar Amundsen niet; Amundsen is verloren; dat bewijzen de overblijfselen van ae latham, die gevonden zijn. Het is nochtans niet onmogelijk, dat rnen nog do overblijfselen van de Italia of zelfs de met het luchtschip verdwenen bemanning van de z.g. ballongroep terugvindt, al is •ie hoop gering. Het is evenwel beslist plicht de nasporingen voort te zetten. Ook naar den Zweed Andree. die in 1897 met epn ballon naar de Noordpool is gegaan, heeft men vier jaar gezocht, tot men ein delijk overblijfselen van den ballon vond. In Itaijë zijn reeds middelen beschikbaar gesteld voor een reddingsactie; misschien zou ik daaraan deelnemen. Men heeft er in Italië reeds over gesproken, maar de Krassin zal niet meedoen. Die is alleen op zijn plaats, als het er om gaat in korten tijd alle krachten in te snannen De nasno ringen moeten aan de W.N.W. kust van Franz .lozefsland worden ingesteld. Men zal twee kleine vliegtuigen, een motorboot en honden, alles natuurlijk In den zomer, moeten meenemen. We en en, 24 Febr. (V. D.) Heden hiel den de z.g. Heimwehren hun opmarsch door eenige arbeidersdistricten van Wee- nen, terwijl in andere wijken de sociaal democratische afweerbonden hun «lemon- straties hielden. In het Dreher-Park hiel den de Heimwehren een betooging, welke werd ingeleid met een herdenking van de in den oorlog gevallenen. De leider der Heimwehren in Stiermarken. Dr. Pfriemer, richtte een oproep tot de burgerij om zich bij de Heimwehren aan te sluiten. De lei der van het Oostenrijksche verbond von Heimwehren, Dr Steidle. zeide in een rede, dat men om zijn uitdrukking „Marsch auf Wien" gelachen heeft, maar dat deze be lofte thans toch werkelijkheid is geworden. Dat noemde hij het beste bewijs ervoor, dat do Heimwehren hun belofte houden. Ook op politiek en economisch gebied zullen zij dot doen. De demonstratie, waaraan onge veer 7000 personen deelnamen, was in on geveer vier uur geëindigd. De politie ver hinderde elke poging om de orde te ver storen, waardoor ongeveer zestig personen, die aan de bevelen der politie geen gevolg ga\cn, gearresteerd. De opmarsch der soci aal democratische afweerbonden vond voornamelijk plaats door districten van de binnenstad. Zij eindigden voor het Raad huis. waar de troepen, nadat eenige rede voeringen waren gehouden, ontbonden werden. HET V/EER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 776.6 te Stensclé. Laagste barometerstand: 751.1 te Brest. Verwachting tot den avond van 26 Februari: Matige O. wind, betrokken lot zwaar bewolkt, weinig neerslag matige tot lichte vorst in het N.. in het Z. om het vriespunt. Trotzky naar Tsjecho-SIoieakije SNEEUWSTORMEN IN ZUIO-7.TALIE. De winter nog niet volkomen geweken. Uit Rome wordt d.d 23 Febr. gemeld De koude is heden weer wat. afgenomen, maar in den afgeloopen nacht vroor het te Triest nog 20 graden, in Umbrio 7, in Rome 3, in Venetië 6 en in Florence 4 graden. Te Bologna is gisteren een 70 jarig man doodgevroren, In de Villa d'Este in Tivoli richtten storm en koude ern stige schade aan in het slot en de tuinen iledcnnocht is een der oeroude cypressen omgewaaid. Bij Benevento konden 's nachts drie treinen tengevolge van een sneeuwstorm niet verder andere hadden groote vertraging. Vcrkeersontredderinges. Ge ïsoleerde dorpen. Telcloon- storingen. Rome, 24 Febr. (H. N.) De blader» be vatten uitvoerige berichten omtrent de sneeuwstormen, die de laatste dagen in het Zuiden van Italië hebben gewoed en veel schade veroorzaakten. Vele treinen waren daar de spoorlijnen onbegaanbaar waren, gedwongen naar de stations van vertrek terug te keeren, totdat sneeuwploegen de lijnen vrijgemaakt zouden hebben. Vooral in 't gebied Benevento, Mo'.ise en Sanr.io is de toestand ernstig. Honderden arbei ders zijn bezig de lijnen vrij te maken. Het ernstigst schijnt de toestand te zijn op het traject Sulmona—lzernia, waar sneeuwploegen zijn blijven steken en zelfs ontspoorden. De telefonische en telegrafische verbin dingen tusschen Bari, Benevento, Pobrnza en Sicilië en op de eilanden zijn gest tord Honderden telegraafpalen, vooral in 't ge bergte, zijn omgevallen. Vele plaatsen In het gebergte zijn geïsoleerd, zoodat op last van den prefect van Benevento, per vrachtauto's levensmiddelen naar plaatsen worden gebracht. In de bergen van Apulië ligt de sneeuw tot 1 meter hoog. HET EUJDE DER SPAANSCHE DICTATUUR? Een artikel iu het blad la Nacion. La Nacion, een der betrouwbaarste Ma-' drilecnsche bladen, publiceerde een opzien barend hoofdartikel, waarin bericht werd, dat generaal Primo de Rivera zeer binnen kort als dictator zal aftreden. Ilij is bezig met de voorbereiding van zijn laatste groote werk; het uitschrijven van een volksstemming door welke tot) afgevnar- digden zullen gekozen worden, die don ko ning als ministers en Cortes-afgevaai d':g- 'len zullen dienen on waaruit de vorst zijn toekomstige raadgevers kiezen kan. Primo wonscht herstel van het constitutioneel re gime, maar zal zichzelf geen candidnat stellen, omdat hii na de bevoegdheden vnn het dictatorschap niet meer onder bevel van anderen wil staan AARDSCHOKKEN IN ITALIË. Milaan, 21 Febr. (II.Nd Te Reggio-Ca- labria is Zaterdag een hevdgen aardschok gevoeld, die door twee lichte schokken werd gevolgd. De schokken gingen vergezeld van een onderaardse!) gerommel, zoodot onder de bevolking een paniek ontstond. De schok- kon werden in cle geheele provincie waar genomen. Ook in Treviso werd een aard schok gevoeld. Alle rivierbureaux langs Maas cn Rijn melden toenemende ivas Hoogwaterdienst gemobiliseerd Keulen, 24 Febr. (V.D.) Nu in geheel Rijnland de temperaturen van nul graden tot zes cn acht graden Celsius gestegen zijn en er sedert Zaterdag een matige regen valt is een hoog-waterdienst langs den ge- heelen Rijn ingesteld, aangezien tevens on sterken ijsgang gerekend dient te worden Op cic-n beneden-Rijn zijn groote ijsmassa* in beweging geraakt, terwijl op don Mid- dcn-Rijn de toestand nog onveranderd is. Frankfort a. Main, 24 Febr. (V.D De plotselinge stijging der temperatuur en de aanhoudende regen, welke Zondag den geheelen dag gevallen is, doen denken aan de groote overstroomingsrarnp van 1920 welke ook haar oorsprong vond in een op een Zondag opgekomen hoogen waterstand In het geheele gebied van ue Boven-Mau» valt regen, zoo dat de waterspiegel beden kelijk stijgt Alle rivierbureaux meldc-ii dan ook toenemende was. Te Oppenheim en ie Nierstein zijn dijkwachten uitgezet en brandweer en ambulances zijn gereed ge maakt om op het eerste alarm te kunnen uitrukken. Met ijs is tot nog toe niet ge broken en houdt hardnekkig het wassemle w-ater tegen Te Frankfort am Main heeft de z.g. Technische Noodhulp haar leden opgeroepen om bij het dreigend overstroo mingsgevaar paraat te blijven, teneinde zich onmiddellijk beschikbaar te kunnen stellen wanneer ingrijp.n noodig is. Van deskundige zijde wordt medegedeeld, dat onmiddellijk gevaar niet te duchten is. In dien de regen echter nog één of twee da gen aanhoudt zijn inderdaad overstroomin gen te vreezen. De correspondent der N. R. Ct. te Praag meldt Ten aanzien van het verleenen van toe stemming tot verblijf aan Trotzki staat het ministerie van buitenlandsche zaken op het standpunt, dat het geen definitief besluit kan nemen, alvorens werkelijk een aan vraag om toelating, hetzij door Trotzki zelf. hetzij door zijn familie, is Ingediend. De communistische oppositie, aan de vertegen woordigers waarvan dit antwoord gegeven is, hebben dit aan Trotzki's vrouw ter ken nis gebracht, terwijl ook een koerier naar Konstantinopel is vertrokken. Men ver wacht nu, dat het verzoek op buitenland sche zaken Maandag of Dinsdag telegrafisch zal inkomen. Overigens beschouwt buiten landsche zaken zich voorloopig meer als neutraal overbrenger van een eventueel ver zoek. De eigenlijke beslissing, zoo wordt ons van buitenlandsche zak.cn verzekerd, zou liggen bij het ministerie van binnenland sche zaken, dat echter waarschijnlijk bui- tenlandsche zaken om advies zal vragen. Gezien de bekende houding van Benesj ten opzichte van Rusland lijdt het geen twijfel, dat buitenlandsche zaken in dat geval geen enkel bezwaar zou maken Trotzki het asyl- recht toe te kennen. Hij zou zich alleen moeten verbinden zich van elke politieke actie te onthouden, terwijl hem waarschijn lijk een vaste vedblijfplaats zou worden aangewezen. TROTZKY. Stalin's politiek is tegen oeft wereldrevolutie gericht. B e r 1 ij n 2 4 Febr. (II. N.) Volgens een bericht uit Constantiouel heeft Trotzki aan de vertegenwoordigers der Trotzki-oppositie in Europa verklaard, dat hij ten hoogsten twee jaar in ballingschap denkt te blijven. Hij hoopt, dat op 't aanslaande Congres to Moskou hem een spoedige terugkeer naar Moskou zal worden toegestonn. De tegen woordige partijleiding onder Stalin volgt een politiek, welke tegen de wereldrevolutie is gericht. Trotzki verklaarde, dat het ge heele Roode Leger en de marine met zijn denkbeelden instemmen. Zijn organisaties zullen het hem binnenkort mogelijk maken zijn terugkeer naar Moskou te bespoedigen. HEVIGE GASONTPLOFFING IN NAGOJA Negen dooden cn veertien gewonden Tokio, 2i Febr. (V. D.) Te Nagoja is een gashouder ontploft, waarbij negen inen- schen werden gedood en veertien gewond werden. Omtrent de oorzaak van de ont ploffing is nog niets komen vast te staan. DROOGTE EN SPRINKHANEN. Naar uit Nairobi wordt gemeld, zun ten gevolge van den door de droogte en do sprinkhanenplaag veroorzaakten hon gersnood thans 130.001) inboorlingen zon der middel van bestaan De regeering heeft een centraal punt ingericht voor de uilcloe- ling van levensmiddelen. DE AMERIKANEN IN NICARAGUA. De Amerikaansche Senaat nam Vrijdag een motie aan tot het spoedig terugtrekken der Amerikaansche mariniers uit Nicara gua. Zaterdag echter is deze motie weer ongedaan gemaakt op aandringen dtr re geering, die erkende overrompeld te zijn cn te kennen had gegeven tc zullen trachten een nieuwe stemming te verkrijgen. De motie werd de tweede maal verworpen met 48 tegen 32 stemmen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1