O' G'Jl DE EEMLANDEQ DIRECTEUR - UITG EVER! J.VALKHOff PRIJS OER ADVERTEI'TIEN «»-« regels f I 05 ener inbegrip van een bewijsnummer, Donderdag 7 fvlaart 1929 BUITENLANDSCH OVERZICHT HET VRAAGSTUK DER MINDERHEDEN DE NOOD IN DE BRITSCHE MIJNEN DE ARBEID VAN DE DESKUNDIGEN DE REBELLIE IN MEXICO Een échec der opstandelingen? DE AANSLAG IN EEN JUWELIERSWINKEL 27e Jaargang No. 219 ABONNEMENTSPRIJS pcr ®aaadeo voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met gratt* verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnen land franco per post pér 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers i 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 BLAD elke regel meer f 0.25 Licfdadighelds advertcnrién voor de helft van den prijs. Kleine Advertenttën „KEITJES" bi) vooruitbetaling I—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I,—Bewijsnummer extrb 0.05 Het vraagstuk der minder heden to Genève. Een uit gestelde raadszitting. Ver klaringen van Chamberlain. Commentaar der Kölni- sche Zeitung. Gistermiddag zou de Volkenhondsraad vergaderen om over het vraagstuk der min derheden van gedachten te wisselen. Tot ieders verrassing werd deze vergadering uit gesteld. Waren er technische bezwaren of lagen aan deze opschorting politieke be weegredenen ten grondslag? Het wordt niet onmogelijk geacht, dat Zaleski, de Poolsche minister van buitcnlandsche za ken, hierbij een rol heeft gespeeld. Deze heeft zich gisterochtend met Chamberlain, ziin Engelschen collega, in verbinding ge steld. Omtrent dit onderhoud i3 geen com muniqué verstrekt, maar men kan toch wel uit de rnededeelingen, die Chamberlain naderhand aan de pers heeft verstrekt, op maken, waarover beider gesprek heeft ge- loopen. Sir Austen uitte de hoop, dat de onder handelingen over het vraagstuk der min derheden in een geest van gematigdheid zullen worden gevoerd. Een groote rol zal aan den eenen kant de vraag spelen, hoe de Volkenbond in zijn reglement van orde de bezwaren der minderheden zal onderbren gen en aan de andere zijde hoe de princi pieele vraag van de bescherming der min derheden door den Volkenbond zal wor den vastgelegd. De beteekenis der a.s. be sprekingen lag z.i. allereerst hierin, dat men het eens werd over de wijze, hoe de taak, om voor bepaalde Europeesche min derheden te zorgen, het best kan worden vervuld. Chamberlain had op grond van de erva ringen, die hij als lid der commissie van drie van den Volkenbond had opgedaan, steeds den indruk gehad, dat het in een be trekkelijk groot aantal gevallen gelukt is minderheden en meerderheidsstaten met elkaar te verzoenen. Hij achtte het onmo gelijk, dat men er in slagen zou, dit groote vraagstuk op deze vergadering van den Volkenhondsraad definitief tot oplossing te brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het noodzakelijk zijn over dit probleem minstens nog tot de eerstvolgende raads- bijeenkomst te spreken. Zelfs achtte hij het noodig een commissie in te stellen, die zich tot de volgende bijeenkomst met het mate riaal over het vraagstuk der minderheden bezig houdt en daarna een rapport in dient. Chamberlain meende, dat de leden van den Volkenbond algemeen van gevoelen waren, dat men het vraagstuk der minder heden door en door moet bestudeeren. Te vens hoopte de Engelsche minister, dat dit vraagstuk, hoe belangrijk ook, door de openbare meening niet zou worden over schat en dat men eraan zou denken, dat er ook andere belangrijke kwesties bestaan. Om maar één voorbeeld te noemen: hoe ge wichtig zijn de onderhandelingen, die met bepaalde mogendheden in 't Verre Oosten over de afschaffing der ongelijke verdragen worden gevoerd, onderhandelingen, waar van aan te nemen is, dat zij tot goede uit komsten zullen leiden. Chamberlain deelde aan de vertegen woordigers der pers verder mede, dat hij eerstdaags met dr. Stresemann zou spreken over alle kwesties, die er tusschen Enge land en Duitschland bestaan. Daarbij zou natuurlijk ook worden gesproken over het herstelvraagstuk cn de ontruiming van het Rijnland. Hij was echter van oordeel, dat deze besprekingen nog niet dadelijk zou den leiden tot een definitief resultaat. De beteekcni3 van Chamberlain's verkla ringen blijkt, aldus de Goheefsche corres pondent der Kolnische Zeitung, wanneer men weet, dat het de vaste bedoeling der Poolsche delegatie was om bij voorbaat een uitgebreide behandeling van 't vraagstuk der minderheden onmogelijk te maken. In derdaad had Zaleski, toen hij naar Genève kwam. een verklaring in zijn zak, waarbij hij a limine den volkenbond het recht wilde ontzeggen zich met deze kwestie te bemoeien. Men mag er nu, meent de cor- despondent, van overtuigd zijn, dat door Chamberlain's verklaringen, die de Engel sche minister buiten kijf ook persoonlijk tegenover Zaleski heeft afgelegd, de toe stand is opgehelderd en dat de tegenpartij heeft vastgesteld: zoo makkelijk laat de En gelsche politiek zich niet betrekken in de pro-Poolsche strooraing der Fransche staat kunde. Dr. Stresemann had overigens al een lange rede van 18 zijdjes machineschrift op papier staan, waarin hij het vraagstuk der minderheden niet alléén, behandelde van den historischen en moreelen gezichtshoek uit, maar ook van volkenbondsstandpunt. In die rede. welke od de uitgestelde ver gadering zou zijn uitgesproken, betoogde de Dutische minister, dat de volkenbondsraad niet alleen het rocht heeft, maar ook den plicht om de minderheden te beschermen en dat deze taak van den volkenbondsraad alleen kan worden vervuld, wanneer rnen te Genève tracht de betrokken mogendhe den op den weg der verzoening te brengen. DSEIC-ENDE STDDENTENSTAKING IN SPANJE. De Spaansche studenten hebben aan de regeerinft, .een memorie doen toekomen, waarin gVéischt wordt, dat door katholieke universiteiten verleende titels niet meer er kend zullen worden. Een studentenstaking ligt binnen het terrein dor mogelijkheden Slresemann's groote rede Genève, 6 Maart. (V. D.) Stresemann begon met erop te wijzen, dat reeds in de laatste vergadering van den Volkenbond stemmen tot uiting waren gekomen, dat men op een punt was gekomen om eens na te gaan wat het resultaat was van de bemoeiingen van den Volkenbond met het probleem der minderheden. Als men op deze resultaten een terug blik wil werpen, zal men moeten nagaan of de Volkenbond zich met dit belangrijke probleem op den goeden weg bevindt, of dat nieuwe wegen moeten worden gezocht. De in September j.l. geuite wenschen hebben vorm gevonden in het voorstel van den Canadeeschen vertegenwoordiger Dan- durand. De bezorgdheid voor het gevaar, dat aan een groote en belangrijke gedach te een verkeerde uitvoering wordt gege ven, heeft ook Stresemann tot de overtui ging gebracht, dat het wenschelijk is de principieele houding van den Volkenbond ten opzichte van de minderheden nogmaals te onderzoeken. Spreker kon zich niet aan het gevoel onttrekken, dat theorie en prak tijk niet altijd met elkaar in overeenstem ming waren. Het is een onloochenbaar feit, dat de minderheden zelf door dit ge voel en door bezorgdheid om wat hun cul tureel te wachten staat, worden beheerscht. Het is natuurlijk, dat de ondervonden teleurstellingen zich uiten in scherpe cri- tiek op den Volkenbond. Het is niet de eerste maal, dat deze critiek tot uitvoerige beraadslagingen in Volkenbonds-kringen heeft geleid. Stresemann had echter den indruk gekregen, dat men aan de bezwaren der minderheden had getracht tegemoet te komen op een wijze, die naar buiten den indruk moest wekken van een afwijken van het oorspronkelijke principe van bescher ming der minderheden. In dit verhand herinnerde spreker aan een verklaring van den betrokken rappor teur in een der raadszittingen in 1925 en de discussie, die daarvan het gevolg was, waarbij men uitingen had gehoord, alsof de bepalingen betreffende de minderheden als een soort overgangs-regime beschouwd moesten worden, welk regime dan zou moeten leiden tot het uiteindelijk verdwij nen der minderheden, hetgeen bcteekent. dat deze in de meerderheidsbevolking van het land zouden moeten worden opgeno men. Indien men in deze uitlatingen een wensch tot toepassing et ler assimilatie theorie zou moeten hooren, dan zou spre ker zich daar ten sterkste tegen verzetten, aangezien deze theorie in tegenstelling slaat tot het principe van de bescherming der minderheden, welke, zooals duidelijk is vastgesteld, permanent zal zijn en geen overgangsmaatregelen tot vergemnkkelij king van moeilijkheden van voorbijgaan- den aard. Stresemann maakte voorts bezwaar te gen de door den Volkenbond gevolgde pro cedure, waarbij deze zich uitsluitend be moeit met gevallen, waaromtrent een pe titionnement bij hem is ingediend, terwijl hij, zooals in het rapport van 1920 tot uiting komt, de verplichting heeft voort durend na te gaan of de desbetreffende bepalingen overal worden toegepast. De plichten, welke de minderheidsbepalingen den staten opleggen, zijn noch onmogelijk, noch in strijd met de waardigheid van een souvereinen staat. Het is onjuist, dat men. wanneer men tot een minderheid behoort en daardoor dus een uitzonderings-positie inneemt, zijn plichten als staatsburger van het land, waartoe men behoort, minder goed zou kunnen vervullen. Maar daaruit vloeit dan, ook voort, dat de belangstelling van een land voor een minderheid in een ander land, tot uiting komend in het in roepen van de hulp van den Volkenbond, in geen enkel opzicht een ontoelaatbare politieke inmenging is in de interne aan gelegenheden van het andere land. 1-Iet is volkomen onjuist, dat een optreden voor do cullureele rechten en de cultu- reele vrijheid van een minderheid in een ander land de aanloop zou kunnen zijn voor het doen uiteenvallen van dat andere land. De vrede der volkeren zal des te zekerder gewaarborgd zijn naarmate de buitenwereld minder klachten hoort van in hun cultureel leven bedreigde minder heden Wie zich opwerpt voor de eerbie diging van taal, ras en godsdienst, onver schillig hoe de staatkundige grenzen loo- pen, doet een daad voor den vrede en niet een daad van ophitsing tot geweld cn ver deeldheid. „GIFTGAS ÜBER BERLIN" VERBODEN. B e r 1 ij n, 6 Maart. (V.D.) Hoewel men in vele kringen verwacht had, dat Martin Pe ter Ampel's drama op het laatste oogen- blik toch nog wel opgevoerd zou mogen worden, heeft de hoofd-commissaris van politie hedenmiddag het volgende verbod uitgevaardigd: „Aangezien de openbare op voering van het tooneelstuk „Giftgas über Berlin" van Ampel de openbare orde en vei ligheid in gevaar zou kunnen brengen, heeft de hoofd-commissaris van Berlijn openbare voorstellingen van dit stuk verboden." SEPARATISME IN BEETAGNE. Biifetien aangeplakt. In de omgeving van St. Brieux in Bre- tagne zijn in vele dorpen manifesten van de Bretonsche autonomistische partij met een separatistischen inhoud aangeplakt. ZIJN ZUSJE DOODGESCHOTEN. Berlijn. G Maart. (H.N.). Te Kolberg vond een 9-jarige jongen, terwijl zijn ouders afwezig waren, in een kast een ouden Oostenrijkschen legerrevolver, waarmede hij begon te spelen. De revolver was echter geladen. Het schot ging af cn de jongen trof zijn 4-jarig zusje zoo ongelukkig, dat dit terstond dood was. Toen de ouders thuis kwamen, vonden zij het kind dood op bed liggen, waar de jongen zijn zusje had heen- gedragen. COOLIDGE WEER THUIS. Te Northampton is Amerika's gewezen president Calvin Coolidge en mevrouw Gra ce Coolidge in alle stilte in hun landhuisje verwelkomd. Daar mevr. Coolidges moeder ernstig ziek ligt in het ziekenhuis van Northampton, had mevr. Coolidge verzocht alles zoo rustig mogelijk te doen verloopen. Toch bewezen dertig journalisten door hun aanwezigheid, dat Coolidge, hoewel niet langer president, nog altijd als een burger van gewicht wordt beschouwd. Coolidge heeft thnn9 reeds tal van tijdschriftartike len gereed, die spoedig zullen verschijnen. Baldwin ontvangt een deputatie Gisteren heeft de Engelsche premier een deputatie van het mijnwerkersverbond ont vangen. De leden der deputatie schetsten den toestand der werkloozen in de mijndis- trictcn cn wenschten dat do regeering ter stond maatregelen zou treffen. Er werd o.a. geëischtmaatregelen tot reorganisatie dei industrie, wetenschappelijke toepassing dei mijnproducten, opheffing van de achturen conventie, pensionneering van alle mijn werkers boven de zestig jaar, het niet te werk stellen van personen onder de zestien jïvar in de mijnindustrie, het overbrengen van werkloozen uit de niet-productieve mijnbekkens naar gebieden ,die hoopgeven der vooruitzichten bieden en wetgevende maatregelen om den toevloed van buiten- landsche arbeiders naar de mijndistrictcn te verhinderen. Na een langdurige bespreking, waaraan ook de voorziter van den Board, of Trade en de ministers van openbare gezondheid, mijnwezen cn arbeid deelnamen, werd be sloten een gemeenschappelijk communiqué over de conferentie te publiceeren. De leiders der mijnwerkers verklaarden na het onderhoud door het antwoord van Baldwin teleurgesteld te zijn, daar zij geen enkele toezegging in de gewenschte rich ting hadden gekregen. Een nieuwe instelling In verhand met de besprekingen der des kundigen schrijft de Information Het wordt bevestigd, dat de deskundigen commissie van plan is een soort clearing house in het leven te roepen, één enkel or gaan, dat in de plaats zal komen van de commissie van herstel en het transfercomité Met blijkt vrij duidelijk, dat deze instelling feitelijk een internationale bank zal wor den, welker taak hel zal zijn het bedrag der door Duischland te betalen annuïteiten te controleeren cn te regelen. Het aandee- len-kapilaal zou vooreerst door do groote emissiebanken en der groote banken in de geallieerde landen worden verschaft. Ook vertegenwoordigers der kamers van koop handel zouden in dit instituut worden op genomen. DE PRINS VAN WALES ALS PLAATS- VERVANGER DES KONINGS. Een draadloos telegram uit Londen meldt, dat do prins als plaatsvervanger van den koning zal optreden bij de courts en in vestituren van dit jaar. Vernomen wordt, dat dit jaar vier courts zullen plaats heb ben, waar de prins naast de koningin zal optreden JAPANSCH PARLEMENTSLID VERMOORD. Yamanota, afgevaardigde der Japansche prolet. partij in den landdag, is door een reactionnair vermoord, die zich zelf bij de politie heeft gemeld. DE INGEVROREN SCHWERIN. Op het oogenbük dreigt geen gevaar. Hamburg, 6 Maart. (H. N.) Het Duit- sche veerschip Schwerin, dat gisteren op de reis Kopenhagen—Warnemünde met het Ijs is afgedreven, kon nog niet worden bevrijd Een ander Duitsch veerschip, dat uitgeva ren is om hulp te verleenen, moest wegens het zware pakijs terugkeeren. De kapitein van de Schwerin meldt dat op het oogen- blik geen gevaar dreigt. De bemanning is door twee vliegtuigen van levensmiddelen voorzien. Waarom tegen de bondsregeering wordt opgetreden Generaal Aguirre, de leider der opstan delingen, zegt in een telegram aan de Ti mes Het is ons doel de bondsregeering omver te werpen wegens haar poging ons land een onpopulairen caiïdidaat, met na me Ortiz Rubio, als president op te dringen als opvolger van Senor Gil. Wij wenschen een doeltreffend kiesrecht en een pojiulaire, eerlijke regeering, die alle vrijheden van het volk eerbiedigt. De New York Times heeft van den bevel hebber der opstandige troepen in Vera Cruz generaal Aguirre, een telegram gekregen, waarin wordt verklaard, dat de troepen in het district Vera Cruz door do Mexicaan- sche vlooteenhedcn in de Golf van Mexico en door talrijke kringen der landbouwbe volking worden gesteund. Tot arrestaties is het niet gekomen en de regeeringen der staten, zoowel als de plaatselijke autoritei ten zijn op hun post gebleven. De staten So- nora, Sinaloa, Chihuahua, Durango en Coa- huila, alsmee een krachtig contingent uit vier ander staten hebben zich bij de bcwo- ging aangesloten. Naar uit El Paso wordt gemeld, heeft het in de Spaansche taal verschijnende blad El Continental een bericht ontvangen, volgens hetwelk generaal Aguirre tal van steden, die hij sins Zondag bezet hield, ontruimd zou hebben en zich ingevolge den aanval der bondstroepen op de stad Vera Cruz zou hebben teruggetrokken. Officieel wordt medegedeeld, dat het gar nizoen van opstandelingen te Orisoba, groot 500 man, zich aan de regeeringstroe pen heeft overgegeven. Een leger vnn 15000 man infanterie en cavallerie is reeds uit Mexico City vertrokken naar Vera Cruz, terwijl 10 000 man op weg zijn naar Sonora Amerika komt niot tusschenbei. New York. LJit Mexico-City wordt me degedeeld, dat de regeeringstroepen Oriza ba hebben ingenomen De regeering wil eerst met 15000 man den opstand in Vera Cruz onderdrukken en dan tegen het N. oprukken, waar de opstandelingen na he vige gevechten hun stellingen niet konden versterken. Van beide zijden worden opti mistische berichten de wereld ingestuurd. De Mexicannsche regeering geeft toe, dat de toestand ernstig is cn dat bijna 1/5 deel van het leger zich aan de zijde van de op standelingen heeft geschaard Daarbij komt dat ook op de vloot eenige beweging ten gunste van de opstandelingen viel waar te nemen. Waarschijnlijk zal men te Mexico- City overgaan tot distributie van levens middelen. Te Washington handhaaft men zijn politiek van non-inventie. De opstandelingen moeten wijken. New York, 6 Maart. (II. NNaar een bericht uit Mexico waren de opstandelingen voor den druk der regeeringstroepen ge dwongen Monterey te ontruimen en zich in de richting van de Amerikaansche grens terug te trekken waarbij zij ongetwijfeld op de uit Laredo oprukkende regeeringstroe pen zijn gestooten. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. De Mexicannsche regeering acht ook den val van Vera Cruz aanstaan de. Vera Crnz gedeeltelijk in han den der regeeringstroepen? New York, 6 Maart. (V. D.) Naar het Amerikaansche staatsdepartemont ver neemt, zou een gedeelte van hot garnizoen der stad Vera Cruz tegen de opstandelin gen in verzet zijn gekomen en zich in het bezit van een stadshelft hebben gesteld De Amerikaansche gezant heeft het staatsdepartement er van verwittigd, dat de Mexicaansch^ regeering zich waarschijn lijk genoodzaakt zal zien wapens ter bestrij ding der oproerlingen uit de Vereenigde Staten te betrekken. Hoe het geval zich toedroeg Blijkens nadere bizonderheden in de Fransche bladen omtrent den diefstal met geweldpleging In een juwelierszaak in de rue de Rome te Parijs is geen der drie slachtoffers, het echtpaar Racovsky en hun 22-jarige zoon, overleden. De zoon is *r het ergste aan toe. De dader was Maandagmor gen om negen uur den winkel binnengeko men om over het koopen van een ring te praten; hij was met dit doel al een paar maal vroeger in den winkel geweest. Plot seling had hij den winkelier zand of zout in het gelaat geworpen en op hem geschoten. De vrouw en de zoon, die te hulp snelden, werden door hem eveneens met revolver schoten gewond. Met eenige ringen ging hij aan den haal, liep de trap op en ging op HET. WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 773.3 Calshot. Laagste barometerstand: 750.3 Andünes. Verwachting tot den avond van 8 Maart: Zwakke, later toenemende N. tot W. of Z. W. wind, toenemende be wolking, later wellicht regen, kans op nachtvorst, overdag lichte tot matige dooi. goed geluk een kamer binnen, waarin een dienstbode zich aan het kleeden was. Hij zeide haar, dat hij ruzie had gehad met zijn minnares, dat hij daardoor bobloed was en ging zich kalm wasschen na het meisje, dat hem de deur wees, op haar bed te hebben geworpen. Toen hij vertrekken wilde, liep hij in de armen van een politieagent Hij blijkt al drie keer veroordeeld te zijn en beweerde uit geldgebrek te hebben ge handeld. DE NIEUWE GOUVERNEUR VAN TRANSVAAL. Intreerede ln 't Afrikaansch. Johannesburg, 6 Maart. (V.D.) De nieuwbenoemde gouverneur van Transvaal, Smit, heeft zijn intreerede in de provincie in liet Afrikaansch gehouden, wat onder verschillendo leden, speciaal bij de afge vaardigden der Labourfractie ontstemming heeft gewekt. ONTEVREDENHEID IN SLEESWIJK HOLSTEIN Terugzending van belasting papieren. In Sleeswijk Ilolstein heeft de plattelands bevolking Dinsdag in talrijke plaatsen, o.a. te Rensburg ,Itzehoe, Husum en Bordes- holm groote betoogingen gehouden. De dp^- nemers hadden belastingbiljetten, aanifra ningen, beteekeningen van beslaglegging, enz. medegebracht, die werden verzameld cn nan de autoriteiten zullen worden terug gezonden. TUMULT IN DEN HESSISCHEN LANDDAG. Darmstadt, 5 Maart. (II.N.) In den Hessischcn landdag, die Dinsdag haar werkzaamheden hervatte, is het tot zeer rumoerige tooneelcn gekomen, naar aanlei ding van een door de communisten in het belang der werkloozen ingediende motie, welker behandeling zij terstond verlangden. Toen de kamer op voorstel van den voor zitter besloot de motie bij de hegrooting te behandelen, begon men van de tribune do afgevaardigden uit te schelden cn, daar ook de communisten in de zaal zich hevig weer den, ontstond er een zoodanig lawaai, dat do voorzitter zich onmogelijk verstaanbaar kon maken. Hij schorsto daarom dc zit ting cn liet dc tribune ontruimen, wat niet zonder verzet geschiedde. Ook de binnenhof van het landdaggebouw werd met geweld ontruimd. Na een pauze van een uur werd de zitting heropend on een communistisch afgevaardigde van de zitting uitgesloten. DE CONFERENTIE VAN DESKUNDIGEN. Bank voor de schadevergoo- dingsbetalingen? Parijs, 0 Maart. (II.N.) De conferentie van deskundigen heeft vandaag weer een plenaire vergadering gehouden, die slechts één uur duurde, en waarin het rapport om trent de stichting van een algemeene orga- nisatio van controle ten behoeve van de betalingen voor de schadevergoeding werd uitgebracht. In het rapport wordt voorge- stelcl, dat deze organisatie het karakter van een bank zal hebben. In deze organisatie zullen vertegenwoordigers der circulatie banken van de betrokken landen zitting ne men, doch bovendien is ook aan deelne ming van de zijde van groote pnrticuliero banken gedacht. Dc organisatie is zoo ge dacht, dat Duitschland in de toekomst alle betalingen voor de schadevergoeding aan deze organisatie zal doen, die dan volgens bankbcginselcn de verdere betalingen aan de schuldeischersstatcn zal bewerkstelligen. Verder zal zij den omvang der leveringon in natura bepalen, die Duitschland ieder jaar zal leveren Tenslotte zal de bank ook tie vrije beschikking krijgen over die bedra gen, welke niet getransfereerd kunnen wor den en door de regeering bij de rijksbank gedeponeerd zullen worden. De conferentie van deskundigen zal Vrijdagmorgen in een zitting over deze voorstellen heraadslagen. THOMAS MILLER OP EEREWOOBD VRIJGELATEN. Uit Washington wordt bericht, dat de ad vocaat-generaal de invrijheidstelling op eerewoord goedkeurde van Thomas Miller, oud-bewnarrler van (Ie buitenlandsche bezit tingen. die het vorig jaar te New-York werd veroordeeld wegens samenzwering mef het doel de regeering op te lichten met betrek king lot de teruggaaf van gedurende den oorlog in beslag genomen eigendommen. Miller was wegens verduistering tot 18 maanden gevangenisstraf cn 5000 dollar boete veroordeeld. Zijn straftijd zou pas tu Juli zijn afgeloopen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1