BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. ABONNEMENTSPRIJS pti 3 aiaandoi voor Amersfoort f2.10. per maand <0.75 pui DE EEMI.ANDED Vrijdag 8 Maart 1929 PRIJS OER ADVERTENTIES *0* met inbegrip v*n ceo Dewijsnutnrrer. 27e Jaargang No. 211 BUiTENLANDSCH OVERZICHT DE NOOD IN DE BRITSCHE MIJNEN Ken communiqué N.V. IVÜDDOSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhufingvan Ups safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseer ingen Spaar-deposito's rente 4 Geöipi. Horloremaker. fel. 852 Langstraat 43 DE REBELLIE IN MEXICO Verklaringen van Calles GROOTE RAMP OP MADEIRA Vermoedelijk talrijke dooden NIEUWE STRIJD IN CHINA wéék (me» gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.17'/,. Blanenlaod franco per post per 3 maanden t X~. Afzondcdljke nummers I C.C5. POSTREKENING 47$>10 TELEFOON INÏERG 513 DICECTEUR UITO.cVtïQ: J.VALKHOff DAGBLAD elke regel meer f0 25 Liefdadighcids-edvertcnttëo vocde helft van den prijs. Kleine Advertenttèo ..KEJT1ES" bi» vodrvtfbéialinp —5 'ef.elr 50 cent. elke regel meet 10 cent, driemaal plaatsen f t.— êiestljapotr.mer -txir» (£01 Opnieuw opstand !n Mexico. 'I Wat zijn dc oorzaken dor re- be!lt% Voor den zooveelstcn keer laat Mexico van zich spreken er is opnieuw een op stand uitgebroken, die ditmaal een zeer ernstig karakter draagt, daar zpowel van de zijde der rebellen als \an den kant der regeering heel wat. mannen op de been zijn gebracht om elkaar do machtte be twisten. Er hebben al verscheidene botsin gen plaats gehad, waarbij heel wat bloed moet zijn gevloeid De krijgskansen zijl» i nog al wisselend en omtrent den juistën toestand kan men zich natuurlijk op zoo n grooten afstand geen volledig beeld vor men, daar zoowel rebellen als reg.ecring hun positie als rooskleurig voorstellen. De sensationeelste geruchten hebben reeds d<* ronde gedaan zoo zou de president van Mexico, Portes Gil, door de opstandelingen gevangen zijn genomen, doch de telegram men hebben van dit bericht nimmer be vestiging gebradht. De beweging is echter overgeslagen naar verscheidene stalen en dat de rebellen een tijdlang èr niet ongunstig voor hebben ge staan, kan o.a blijken uit het feit, dat be langrijke steden als Vera Cruz en Mon terey in hun handen zijn gevallen. Dit laatste geschiedt niet met een handvol manschappen Laatstgenoemde stad moge weer in de handen der federalo troepen zijn overgegaan, r.adat hevige gevechten hebben plaats gehad, doch in. Vera Cruz schijnen de opstandelingen nog steeds de baas te zijn (Ondertusschen zou, blijkens telegrammen in de pers, ook Vera Cruz door de federale soldaten zijn Lier- pvercL) Dat men bovendien niet met een. onnoozel plaatselijk beweginkje hoeft te doen. blijkt.overduidelijk uit het feit. dat Portefs Gil het noodzakelijk heeft geacht zijp-, voorganger. Calles, tot minister van oorlog te benoemen, opdat deze met de vrijbuiters af zou kunnen rekenen. Wat de oorzaken der rebellie betreft, deze zijn waarschijnNjk vele en velér' -j In de eerste plaats schijnen verschillende gene raals, den Mexicaanschcn tradities getrouw, in actie-'te zijn gekomen om een deel der rnacht aan zich'te trékken eh wel ondanks dé aankondiging-van Calles 'toen deze nog president was - dat er aan den wed Ijver der officieren tenslotte eerts èen einde moest komen en Mexico er naar moest stre ven den weg te bewandelen ecner rustige, geordende, democratische republiek. Het spreekt vanzejf. dat zich bij de vrij buitende generaals tal van elementen heb bep aangesloten, die over het regime van Portes Gil ontevreden waren. De Katho lieken bij voorbeeld voelen zieh in Mexico, waar de godsdienstvrijheid verre is te zoe ken, ten zeerste verongelijkt cn de krasse maatregelen, die zoo voor cn na tegen hön zijn genomen, kan hen ertoe hebben gebracht zich aan te sluiten bij de opstan delingen, wier definitieve overwinning hun misschien de zoozeer beknotte en onthou den rechten terug zou kunnen geven ln dit verband spreekt b.v. boekdeelen het bericht uit Engelsche bron, volgens het welk in den staat Sonora, het centrum van don opstand, godsdienstoefeningen zijn ge houden onder leiding van katholieke gees telijken. hoewel de regeering van Calles dit reeds sinds 1926 had verboden. Bovendien spelen bij den opstand so ciale factoren een rol en door sommigen wordt de thans ontbrande strijd ook ge deeltelijk voorgesteld als een conflict tus schen stad en land ontegenzeggelijk b?- er de meest schrille, tegenstellingen •nsschen de radicale arbeiders-elementen •n de agrariërs, die elkaar verdragen als •""lier en vuur. benieuwd mag men thans zijn, wie dit maal aan het langste eind zal trekken Portes Gil en diens helper Calles, dan wel de opstandelingen, wier voornaamste lei ders de generaals Agulrre en Escobar zijn Voorloopig krijgt men den indruk, dat de Vereenigde Staten zich met het geschil niet zullen bemoeien en in elk geval geen onrechtstreekscben steun aan de rebellen zullen verleenen door wapenleveranties. Deze Arnerikaansche deugd van nonnnte- ventie zal stellig te eeniger tijd worden beloond. Immerswanneer Amerika zich op een wijze, die Portes Gil welgevallig is, onzij'dig houdt, dan kon het niet missen, of de Mexicaansche autoriteiten verleenen aan pientere Amerikanen concessies in hel aan origeöxploiteerde bodemschatten zoo rijke Mexico, waar, het. op sojnrciige plaat sen zoo heerlijk 'riekt naar petroleum. Hei onderhoud tusschen Bélwin en de niijru werkers Gisteren is het reeds aangekondigde of- fi'ciéele gemeenschappelijke communiqué gepubliceerd van het onderhoud, dat Dins dag tusschen don premier én het bestuur van den Engelsche n mijn werkers bond heeft plaats gehad. Herbert Smith, 'de voorzitter der federa tie, legde den nadruk op de lage Iconen en de grooto werkloosheid in de mijnin dustrie en opperde als middelen tot ver betering: .pensioneering der oude mijnwer kers, verhooging van don leeftijd, waarop de kinderen m de mijngebiëden de school verlaten, de afschaffing van den achturen- dag en een internationale verdeëling der buitenlandsche markten. Cook drong aan op een nationaal stelsel tot' het voorkomen van overmatige lage prijzen voor kolen tengevolge der concur rentie en op stappen der regeering tot bet verzekeren eener snellere ontwikkeling van de procëdé's voor het wetenschappelijk ge bruik der mijnproducten. Baldwin gaf een algemeen overzicht van den toestand in de mijnindustrie. IIij uitte de meening» dat de huidige stijging in de vraag naar kolen niet geheel te wijlen is aan de klimnlorischë toestanden en reeds was cebleken. zij het in mindere mate, vóór de weersgesteldheid in Europa eeliige uit werking had. Met betrekking tot' de samcnsméltihgen en 8iidero vormen van organisatie binnen het kader der industrie, meende de1 pre mier. dat deze bevredigende vorderingen maken en dat recht6treeksche régserings- tusachenkomst van geen voordeel zou zij ft» Hij wees er op, dat aan cle toenemende vraag naar kolen steeds tegemoet is ge komen door een arbeidsvermeerdering der aan de paiinen verbonden arbeidskrachten,» zonder een aanmerkelijke vermeerdering van het aantal arbeiders. Zelfs bij een ver betering van den handel zal er nog een groot overschot van arbeidskrachten in dó mijnstreken zijn. Naar ?tjn rheening is de belangrijkste zaak voor het oogenblik het overbrenjzqn van het surplus van Wqrklooze' mijnwerkers naar arbeid in andere indus trieën. Hij deed een beroep op de leiders der mün\verker3federatie om hun invloed in de mijngebieden te oefenen, ten einde te ver kruien, dat alle voordeel zal worden geput uit de plannen der regeering, inzake het trainen van jongens en volwassen voor te werkstelling in andere deelen des lands. Herbert Smith wees op de behandeling, in den Volkenbond, van de kwestie eener internationale reseling der markten, waar op de premier toezegde de aangelegenheid zorgvuldig te zullen overwegen. SET VERBOD VAN „GIFGAS BOVEN BERLIJN". Een prolest, B e r 1 ij n. 7 Maart. (V.D.). Volgens een be richt ln de Berüjnsche bladen heeft de di rectie van het theater aari de Schiffbauer- damra door bemiddeling van'hasr rechts^ kundigen adviseur een protest ingediend tegen het politleverbod ven openbare op voering van het stuk van Lampei „Gifgas boven Berlijn". De verdere definitieve beslis sing ligt in handen van het Pruisische ge recht NIEUWE OPPOSITIE IN DE SOVJET-UNIE. Kalinin's politiek veroordeeld. K o f n o,6 Maart. (V.B.) UitMoskou wordt gemeld, dat in het presidium van den Ccntralcn Raad der "Unie van Sovjet republieken, aan het hoofd waarvan Ka linin staat, een 'nieuwe opposftioneele be weging togen Stalin is ontstaan. Ken deel cler leden van bet presidium zou zich heb ben aangesloten bij de groep B.oecharin— Rykof en Stalin's politiek, tegenover de boeren hebben veroordeeld. Men verlangt wijziging van Kalinin's politiek of zijn te rugtreden als secretaris-generaal. De posi tie van Stalin is daardoor weer veel moei lijker geworden. Tot nog toe had het presi dium zich van eiken politiekcn strijd ont houden. Het is de vraag, of Stalin erin zal slagen deze oppositie te onderdrukken. ZELFMOORD DOOR LICHTGAS. Gevolgd door een ontploffing. \Y ene n, C M a ar t. (V.D.) In een hotel te TVlener' Neustadt hebben een man en vrouw, die een liefdesverhouding met el kaar, hadden en uit Wecnen afkomstig wa ren/door middel van lichtgas zelfmoord ge pleegd. Door de gaslucht merkte het per soneel, dat er iets niet In orde was cn trachtte het de kamer binnen te "dringen. Één der bedienden bracht daarbij een bran dende fuel f er voor het sleutelgat, .svaal'QP een heftige explosie volgde. De deur werd ingedrukt oir do muren werden -vernield. Drié personen liepen ernstige verwondin gen op. terwijl in het botel brand uitbrak. Het paar ujt Wecnen was waarschijnlijk reeds voor de ontploffing door het gas ge stikt. Hun papieren waren verbrand, zoo dat nun identiteit niet kon worden vast gesteld. GROOTE BRAND TE LOS ANGELES. Veel auto:s on vernield. voer Amersfoort ec Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. vllegïaigea Gevestigd 1885. Het rijk der opstandelingen spoedig uit tusschen Mexico-City on. Washington ver broken is. Aan de Amerika ansche eigen dommen in het gebied \an den opstand, ter wadrdo van twee milliard dollar, is tot- dus ver geen schade toegcbrachL Thans blijkt méér en moer, dat de politiek det Ameri .kaanscho; regeerlng gericht is op steun aa-n de -légale regeoring van Mexico. Verdere berichten omtrent ne derlagen der rebellen. Londen, 7 Maart (V.D.) Uit Elppso in Texés wordt gemeld, dat GÓOO.Yaqui-India- hen zich bij do opstandéjingen zouden heb- ben aangesloten. Volgens dez* berichten J zouden de opstandelingen nog meer succes sen hebben behaald. In Noord-Mevico ton- j den de regoei'ihgétroepen in do bergen zij;; gevlucht on zouden de opstandelingen Ma- j zapten, de voornaamste havenplaats van den" staat Sonora aan de Pacific-kust. heb- j ben bezet, terwijl de leider van den opstand, generaal Manso, met zijn troepen langs d: West kust"zóu opmarcheeron. Uit New York daarentegen worden successen der regee angstroepen gemeld. Het klaarblijkelijk-! doel der regeering is om eerst Vera Cru - te heroveren om daar oen groot foürage- en munitio-centrum in te richten on dan pas den opmarsch naar het Noorden te bo- j ginnen. Het bericht, dat te Vera Cruz een! deel der opstandelingen tegen hun leiders l in verzet zijn gekomen, schijnt, juist te zijn. Van dc 7000 man sterke bezetting van de stad zouden 3000 man gemuit hebbén. Dc Mexicaansche regeering deelt verder offici eel mede, dat regeeringstroepen, Cordoba weer bezet hebben en dat ook Orizaba zich weer definitief in handen van de regeering bevindt. Het Mexicaapsche gezantschap te Londen publiceert een telegram van de Mexicaau- sclie regeering, volgens hetwelk deze van alle troepen betuigingen van loyaliteit heeft ontvangen. Allerlei militaire en civiele oi> ganisaties veroordeelon den opstand eri heb ben de regeering vrijwillig hun steun aan geboden. In politieke kringen te London j ontvangt men de berichten inzake de sue- cessen der opstandelingen met zeer vee! voorbehoud. nST WEER VAN MORGEN. 3.7 Hoogstebarouiëterütan Münclféh. Lr.egstó barometCrslauii l.S. to Stensélc.: Verwachting tot' den avond van Maart: Zwak'., tot maf-igo wind uot W. of Z. richtingen, licht tol zwaar bewolkt. .weinig of creen reven, t*m- poratrM om - hei vies .nachts, overdag-matigedooi. VERKEERSGEBOD: Drievier fiesers nadft elkaar Geeft belemmering en gevaar. Een aardverschuiving richt onheil aan Londen, Maart. (rl. N.) Op dê in ternationale tentoonstelling te Los Angeles ia' een brand uitgebroken, tengèvoigc» waar- van 300 automobielen en .verscheidene vlieg tuigen vernield zijn. Van de bezoekers heeft niemand letsel gekregen. Zij kónden'.hst terrein ongedeerd verlaten. Londen, 7 Maart (H.N.) De stad Vera Cruz bevindt zich volgens een' bericht uit New York weer in het bezit van de regee- rlngstroepen. Generaal Agulrre,! do leider van do opstandelingen, heeft de vlucht moeten nemen, nadat ongeveer zijner troepèiT hem de gehoorzaamheid had den geweigerd en zich bij d* regeeripgstroe- pen hadden aangesloten. Dok Saltillo moet weer in het bezit der regeeringstroopen zijn. Generaal Escobar, die de stad mat ongeveer 2000 man bezet hield, heeft de vlucht moe ten nemen. De opstandelingen trachtten, door de spoorwegen op te blazen, de ach tervolging te vertragen. Met de nederlaag van Escobar aclu reien de beslissing in bet Noord-Oosten gevallen Op het oogenblik worden ongeveer 17.000 man regeeringstroe- pen'geconcentreerd- om tegen Sonora op te rukken. Men wil den opstandelingen alle toevoeren afsnijden en hen door gebrek aan munitie te dwingen te capituleeren. Aan de Mexicaansche grens zijn in de buurt van Laredo en Bl Paso groote afdeelingen van de Amerikaansche grenswacht samenge trokken om do grens te bewaken. Uit Bl Paso wordt nog gemeld, dat de Amerikaan- scho troepen de grens 2ullen overtrekken en Juarez in Mexico zullen bezetten, indien de Mexicaansche* troepen de grens bedreigen. Londen, 7 Maart (H.N) Oud president Calles heeft tégenover een vertegenwoordi ger van do United Press een verklaring met betrekking tot den opstand afgelegd. Even als president Gil noemde hij den opstand den meest ongegrohden en den meest on- zinnigen in de geschiedenis van Mexico. De beweging wordt door hebzuchtige en onbe kwame officieren geleid en het einde daar van is nabij. Ben groot deel van de troepen, die aan den opstand hebben deelgenomen, hebben hun dwaling reeds ingezien cn wei geren gehoorzaamheid aan hun leiders. De opmarsch der regeringstroepen maakt goe de, vorderingen. Het Westelijk deel van den staat Vera Cruz bevindt zich reeds in do handen der regeeringstroepen en het is te verwachten, dat ook de stad Vera Cruz bin nen -»S uur door de regeeringstroepen zal worden bezet (dit is intusschen volgons be richten uit New York reeds geschied). Ten slotte sprak Calles de overtuiging uit, dat Mexico spoedig in staat zal ziin zich tot een geórdenden stoot, te ontwikkelen. Voorts verklaarde hij. dat bij zelf vast besloten is, niet meerin het politieke teven terug te keeren. Daarentegen wordt uit het hoofd kwartier der opstandelingen gemeld, dat de beweging zich nog steeds uitbreidt en 6009 Indianen zich bij den opstand hebben aan gesloten. Bloedige gevechten in Vera Cniz. Londen,? Maart (H.N V oleens nadere berichten uit Mexico is het te Vei a Cruz tusschen de troepen onder bevel van cano- raal Agulrre cn troepen, die hem in den steek lieten, tot bloedige straatgevechten ge komen, die eerst tot stilstand kwamen, toen het consulaire corps ingreep. Br word con wapenstilstand gesloten, waarbij overeenge komen werd. dat Aguirre de stad zou ver- Jsten. Mén neemt aan. dat Aguirre op een schip is ontkomen. De houding der Amerikaan sche regoering. Lond-en. 7 Maart (V.D.) Uit New York •wórdt jémeld. dat d. telefoonverbinding DE ARRESTATIES TE DUBLIN. Een verklaring van Cosgreve. Wij meldden reeds,, dat te Dublin een veertig jongelieden zijn gearresteerd na een rede van Cosgraye, die gewaagde van een georganiseerden aanval tegen de openbare orde. Ujt nadere berichten Uit Dublin in do Engelsche bladen blijkt, dat Coegrave, melding makend van een paar recente po litieke, moorden op rechterlijke ambtenaren, cr."tegen op kwam, dat 'moordaanslagen werden gepleegd op burgers, die hun plicht uitoefenen. Indien aan deze samenzwering geen einde werd gemaakt, zou de heele so ciale structuur van .Ierland in gevaar ko men te verkeeren. Schoolkinderen zoudc-n zelfs tot moord worden opgeruid. De re goering was vastbesloten afle mogelijke maatregelen te nemen, noodig or.i öan deze samenzwering een eind te maken. Londen, 7 Maart. (H. N.) Volgens eer« bericht uit Lissifcou heelt op het eiland Madeira een eardvcriclruiving plaats ge had, waardoor tal van huireci bedolven rij». Men vreest dat ongeveer t09 menschen om het loven zijn gekomon, terwijl het aantal gewonden neg veel lioogor moet zijn. Door de aanhoudende regons van dc laatste da- gcu waren groote massa's aarde eu steen op het noordelijke gedeelte van hel eiland los geraakt. Deze massa is ihans onver wacht in beweging gekomen. (Andere berichten reppen echter van slechts vijf dooden). Karlsruhe, 7 M aart. \V, D.) Hc-t seismogvafisch observatorium te Karlsruhe heeft in den afgeloopen nacht oen hevige aardbeving opgefeekend. De aersto schok werd opgeteekend te 2 uur 46 minuten, iS5.5V seconden De haard werd geschat op onge- \écr 90(10 K.M. afstand tejliggen. Uit plaats bepaling cn tijd blijkt dit de aardbeving t'o zijn, die. blijkens onderstaand bericht, ook door het Meteorologisch Instituut te De Bilt geregistreerd was. Het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut' te De Bilt meldt Hedennacht werd om t uur 4-6 min 33 sec. (tijd van Greenwich) te: Do Bilt een sterke aardbeving geregistreord. Do af stand bedraagt *090 K.M., oorsprong in het Noorden van den Grooten Oceaan naWi do Aleoeten. Samentrekking van troepen Volgens een bericht uit Sjanghai is tus schen Nanking cn Hginkau do toestand tze spannen. De voorgenomen strijd werpt reeds zijn schaduw over het land Tsjang Kai Tsjek concentreert 15.000 man ln Kiangsi, terwijl de strijdmacht in Hankau op 100.000 man wordt geraamd. Reeds hadden er klei ne gevechten plaats, maar op het oogen blik beperkt de beweging zich nog tot de samentrekking van troepen. HET VERBLIJF VAN TROTZXT. Geen toelating in Frankrijk. Naar verluidt, heeft de Fransche minis terraad in een zijner jongste zittingen een verzoek van Trotzki om. verlof tot vesti ging in Frankrijk verworpen, waarbij me», rekening hield .net het feis. dat er no; steeds een bevel tot uitzetting van Trotzki bestaat. KLEURSTOFFENFABRIEK AFGEBRAND. Groot aantal arbeiders werkloos. Giückstadt, 6 Mrt. (V.D.) In den af- geloopen nacht brak in de kleurstoffenfa briek der firma Wiikens Zonen te Giück stadt in Sleeswijk— Holstein een brand uit, die. zich snel over het uitgestrekte on vele verdiepingen tellende gebouw uitbreidde, zoodat het geheele gebouw in de ascb werd gelegd. Alleen de laboratoria en de kan -toorlokalen bleven gespaard. Een groot aantal arbeiders komt door de verwoesting dezer, onderneming zonder werk. PE VALERA WEER IN VRIJHEID. Naar uit Belfast wordt bericht, is de Va lera, de republikèinsche leider, die op 9 Februari tot een maand gevangenisstraf werd veroordeeld, omdat hij liet gebied van Noord-Ierland had betreden, gisteren ln vrijheid gesteld c-n over de-grens ge2et. EEN LANDINGSSTEIGER DOOR HET IJS WEGGESLAGEN. De schade bedraagt ongeveer 150.000 Mark. Brunshaupten, 6 Maart. (V.D.) In de laatste dagen zijn in de Oostzee in de richting van Brunshaupten ijsbergen ko men aandrijven van oen hoogte van onge veer zes meter, die de ongeveer 350 meter lange landingssteiger gedeeltelijk vernield hebben. Onder krakend geluid werd eerst bet ongeveer 150 meter lange, aan den ouden steiger gebouwde gedeelte, door- de ijsmassa's ingedrukt. Do palon werden als lucifershoutjes doorgebroken. Bon steeds grooter gedeelte van den steiger viel aan bot ijs ten offer. De tot nog too aange brachte schade wordt op S0.0Ü0 ro rk ge? schat. De waarde va.n den geheelen steiger schat men op 150 000 mark. De steiger i?. voor 100 000 mark tegon ijsscbade verze kerd. Ook de badinrichting is derv het ijs zwaar be««h?digd. EEN TRAGEDIE. Een paar Jonge mer»schcn werpen zich onder don freim Berlijn, 7 Maart (H. N.) Ken afgrij- selbfcé liefdestragedie heeft zich gisteren bö Seesen in -de Harz afgespeeld- Bon leer ling uit de hoogere klassen van de H B.S. uit Dortmund afkomstig, had van zijn va der bericht ontvangen, dat deze de kosten voor zijn studie niet langer kon dragen en de jongen dus naar huis moest komen. Het Jongmonsch had echter sedert goruimen ♦ijd kennis aan ccn meisje, de 13-jarige stiefdochter van een gezien koopman tn Seesen. Het vooruitzicht van de aanstaande scheiding heeft het paar thans tot een ver twijfelde daadgebracht. Zij bonden zich met riemen touwen aan elkaar, vast en 'egden zich op de rails van de spoorlijn tusschen.Seesen en Kreiensen en wachtten toen hun verschrikkelijk lot af De béid® afschuwelijk verminkte lijken werden later op don spoordijk gevonden;

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1