DË ËEMLANDEQ mi DiBECTEUR-UITGEVEQ.' J.VALKHOfT Maandag 11 Maart 1929 27e Jaargang Na. 213 BUjï£NLANDS3H OVERZISHT DE REBELLIE IN MEXICO Gevaar yoor grensincidenten ONTPLOFFING OP EEN PETRÖLELMVELD DE PAUS SPREEKT TOT DE GEZANTEN De deken van 't corps antwoordt DE SLOTZITTING VAN DEN RAAD Geen beslissing over de Saar-leening CHAMBERLAIN AAN HET WOORD Vriendschap met Amerika bepleit P AANSLAG OP PRINS OLAF Anti- monarchistische demonstratie NOODWEER IN AMERIKA ABONNEMENTSPRIJS f" 3 a^d"< voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per 1weck (met grati» verzekering tegen ongelukken) f 0.17J/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers t 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0.2S. Liefdadigheids-advertentiïo voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën ..KEITIES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra 005 Dc revolutionaire beweging in Mexico. Een succes der opstandelingen. In één onzer vorige overzichten konden wij nog mededeelen omtrent den strijd, die voor den zooveelsten keer in Mexico is ont brand tusschen rivaliseerende generaals, dat de opstandelingen, wien het aanvanke lijk nog al voor den wind ging, naderhand gevoelige klappen opliepen. Zoo moesten zij dan ook twee belangrijke steden, waar zij zich hadden genesteld, namelijk Vera Cruz en Monterey, tenslotte weer opgev.en. Dit was voor de rebellen een geweldige tegenslag en de federale regeering van Mexico juichte reeds. Zij maakte dan ook wereldkundig, dat feitelijk de opstand reeds geëindigd was en zij weer overal de lakens uitdeelde. Dit is echter een schetsen der situatie, dat blijkbaar niet heelemaal beantwoordt aan de werkelijkheid. In het Oosten des lands moge de regeering van Portes Gil weer het heft in hand hebben, in het Noord- Westen echter ziet het er voor de regee- ringstroepen nog geenszins rooskleurig uit, al zullen dezen vermoedelijk op den duur, dank zij hun numerieke meerderheid, er wel in slagen den toestand weer meester to worden Zoo is het den opstandelingen thans ge lukt zich meester te maken van de aan de Rio Grande del Norte gelegen stad Juarez, vlak bij de Amerikaansche grens. Om de stad is fel gevochten, maar de federale troepen moesten ten slotte voor het krach tig offensief der opstandelingen wijken. Hoelang de strijd in de buurt van Juarez nog zal duren, is uit den aard der zaak moeilijk te voorspellen: in elk geval zijn de troepen, die aldaar tegen de officieele re geering ageeren, versterkt door de rebellen, üie gevlucht zijn uit streken, waar zij het onderspit moesten delven. De positie der Mexicaansche regeering moet vooral gunstig worden geacht, om dat men van Amerikaansche zijde de offi cieele autoriteiten in Mexico City gaarne wil steunen. De Vereenigde Staten maken er niet het minste bezwaar tegen dat de regeering van Mexico alle mogelijke wa- penvoorraden uit Amerika betrekt. Onder deze omstandigheden moeten de rebellen bijna noodzakelijk over eenigen tijd het onderspit delven, maar of de oorzaak van de voortdurende conflicten daarmee uit den weg wordt geruimd, is zeer de vraag. Want men krijgt hoe langer hoe meer den indruk, dat ditmaal niet zoozeer godsdien stige kwesties bij de rebellie een hoofdrol epelen. Immersde strijd gaat oenerzijds tus schen volgelingen van Calles, anderzijds van wijlen Obregon. Zoowel de een als de an der heeft zich bij de katholieken impopu lair gemaakt door de maatregelen die te gen de aanhangers van genoemden gods dienst zijn genomen. Veeleer wordt de op vatting versterkt, dat de strijd tusschen de generaals neerkomt op een industrieel1- agrarische botsing. De kansen weer gekeerd I,o n den, 8 Maart <H N.) In Mexico schijnt een tegenslag voor de regeering te zijn ingetreden, uaar de opstandelingen bij de gevechten aan de grens belangrijke suc cessen hebben behaald. De regeeringstroe pen zijn teruggedreven. Volgens eeu Uni ted Press telegram moeten de opstandelin gen thans voornemens zijn tot een offensiel naar het zuiden over te gaan New York, 8 Maart. (V.D.). De strijd om de Mexicaansche grensstad Joarez is daarom zoo interessant, daar de grens her haaldelijk overschreden wordt. De solda ten, die zich in den loop van een gevecht daaraan schuldig maken, worden terstond ontwapend. Verscheidene Amerikaansche automobielen vertoonen sporen \an kogel- schoten Hegeeringstroopon lijden ver liezen, New York, 8 Maart (H.N.). Volgens hier ontvangen officieeie berichten zijn de Mexicaansche ïegeeringsiroepen bij Juarez verslagen en hebben zij den staat in de handen van de rebellen gelaten. De strijd is met afwisselend succes gevoerd De op standelingen die over tie grens kwamen, werden door de Amerikanen in KI Paso ontwapend. Ken zesjarig knaapje en nog drie Amerikanen zijn op Amerkaansch jfc?oncl O ebied door Mexicaansche kogels ge- troffen. Alle Amerikanen van de ziens zijn naar EI Paso gevlucht. Nu de gevechten afgeloopen zijn, zoeken de P.oode Kruis- zusters de straten van Juarez af, die vol doodon en gewonden zijn. N i een strijd van man tegen man zijn nog b'oedige barrica de-gevechten geleverd Het voornaamste gevecht, had plaats bij het Hotel, vaur de hevelhebber der Mexicaansche troepen zich eterk verschanst h?d Toon zij hieruit- Verdreven werden, was het lot der Mexl eaansche regeeringstroep?n beslis! Amerikaansche wapenleveranties. Londen. 9 Maart. (V.D.) Uit Washing ton wordt gemeld, dat de Amerikaansche regeering besloten heeft op verzoek van de regeering te Mexico City wapenen en muni tie naar Mexico te zenden. De firma'9 die de leveringen doen, zullen daartoe verschil lende faciliteiten genieten. Tevens besloot de Amerikaansche regeering de overbodige voorrraden van het departement van oorlog ter beschikking van de federale Mexicaan- s«he regeering te stellen, die blijkbaar drin gend behoefte aan wapens en munitie heeft. Zooals de berichten reeds meldden, werd bij de gevechten t* Juarez een Amerikaan gedood, terwijl te El Paso een Ameri- kaansch kind om het leven kwam. Van Amerikaansche zijde heeft men den com mandant van het Mexicaansche fort Bliss in Texas en den bevelhebber der regeerings- troepen in de omgeving van El Paso ver zocht hun troepen uit de grensgarnizoenen terug te trekken en zooveel mogelijk mili taire operaties te vermijden, teneinde een herhaling van de beschieting van de Ame rikaansche grensgebieden te voorkomen. Ook na de verovering van Juarez door de opstandelingen blijft men te Mexoco-City vol vertrouwen in de overwinning. Interneering van Mexicaansche federalen. Uit El Paso (Texas) wordt d.d. 9 Maart gemeld Driehonderd man der Mexicaansche fede rale troepen zijn op fort Bliss alhier gister avond geïnterneerd, overeenkomstig de wapenstilstandsvoorwaarden tusschen fede ralen en opstandelingen, volgens welke de federalen de stad Juarez aan de Amerikaan sche grens aan de opstandelingen overga ven. De vrouwen en kinderen der geïnter neerden kregen toestemming hun mannen cn vaders te vergezellen. Na de opstandige beweging in het zuiden te hebben onderdrukt, concentreert de Mexicaansche regeering thans haar troepen tegen de rebellen in het noorden en men verwacht spoedig een beslissenden slag bij Torreon, waar zich het hoofdkwartier be vindt van generaal Escobar, den aanvoer der <Ur opstandelingen. De voorgeschoven afdeelingen van het 18.000 man sterke leger van Calles bereikten Zaterdag Zacatecas. Te Canitas, 50 mijlen verderop, trachten vele duizenden opstandelingen den spoor weg te herstellen, dio door de federale troe pen is vernield, ten einde een opmarsch naar de hoofdstad te voorkomen. Ondertus- schen heoft de trouw gebleven generaal Al- maran de sfad Saltillo bereikt. Hij heeft gevraagd om artillerie, waarschijnlijk voor het bombardeeren van Torreon, indien dit noodig is. De rebellen rukken zuidwaarts op in den staat Sinaloa, maar hun op marsch is gestuit, daar de 'versterkingen der regeeringstroepen Mazatlan naderen. DYNAMIETONTPLOFFING. Vier doodon en dertig ge wonden. In de buurt van het stadje Scribner in Nebraska zijn hij een brand op de hoeve van een districtsambtenaar twaalf kisten dijnamiet in de lucht gevlogen, die daar in een schuur geborgen waren en dienen moesten om een ijsdam, die zich bij de brug in de de Elkhorn gevormd had. te la ten springen. Door do ontploffing zijn vier menschep gedood en dertig gewond, van wie een-en-twintig zwaar. ERNSTIG VLIEGONGELUK. Dris dooden. P a r ij s, 9 Maart (V.D.) Boven het vlieg terrein van het 21e duchtvaartregiment te Essey is een 2- inotorig hommenvliegtuig, kort nadat het opgestegen was, naar bene den gestort. De vier inzittenden werden onder dc puinhoopen van het vliegtuig be dolven. De piloot en twee der inzittenden waren onmiddellijk dood, terwijl de vierde inzittende er met eenigo verwondingen af kwam. Tien dooden en acht gewonden Boekarest, 8 Maart. (H. N.) Bij een petroleumboring op de terreinen van de Romana-America na in Moreni, zijn door ren ontploffing van een stoomketel 9 ar beiders en een Engelsch ingenieur gedood, en acht arbeiders ernstig gewond. DE MOORD TE BRESLAU. Twee arrestaties. Bres 1 au, 8 Maart (V.D.). Hedenmiddag is de politie er in geslaagd de beide moor denaars van mevr. Grundet te arresteeren. Beiden zouden reeds volledig bekend hebben. GROOTE STORM AAN DE MOERMAN- KUST. K o f n a 9 Maart fV.D.) Naar uit Mos* >u gemeld wordt, woedt aan d* Moermansnst een orkaangelijke storm 27 visscherscoe- zijn gestrand. Een vuurtoren werd ver nield. 1 Waarom hij tevreden uas met moreele waarborgen In de troonzaal van het Vatlcaan heeft de paus Zaterdag om twaalf uur het bij hem geaccrediteerde diplomatieke corps ontvangen. De paus was op den troon ge zeten; de kardinaal staatssecretaris Gaspar- ri stond ter rechterzijde. Voor de gezanten en hoofden der buitcnlandsche missies wa ren stoelen neergezet, terwijl op den ach tergrond het overige personeel der gezant schappen stond. De paus verklaarde zich zeer gelukkig te achten het diplomatieke corps onder deze omstandigheden te kunnen ontvangen en zeide dat dit de aangenaamste en geluk kigste audiëntie was, die hij ooit had ver leend. Hij 'dankte de gezanten en hoofden der missies, dat zij de mededeelingen van den kardinaal-staatssecretaris inzake de oplossing der Romeinsche kwestie getrou welijk aan hun rogeoringen hebben over gebracht en aldus ertoe hebben bijgedra gen de openbare mecning in do geheele wereld gunstig ten opzichte der oplossing te stemmen. Vervolgens sprak de paus o\er de waar borgen voor de bestendigheid van den nieuw-geschapen Vatikaanschen staat, die van verscheidene zijden werden geëischt en zeide. dat er tweeërlei soort waarbor gen zijn: juridische cn moreele. De juri dische waarborgen veronderstellen echter, dat er een vijand is, waartegen ze zijn ge richt. Zulk een vijand is er echter niet. De paus vertrouwt op de loyautcit en dën goeden wil van diegenen, dio zelf de on derhandelingen met- den Heiligen Stoel in geleid en het verdrag gesloten hebben. Verder veronderstelt de juridi3cbe waar borg ook een bescherming, maar degene, die de beschermeling van iemand is, wordt gemakkelijk zijn knecht. Deswege heeft de Heilige Stoel van deze juridische waarbor gen afgezien cn steunt hij op de moreele waarborgen. Deze moreele waarborgen zou men kunnen zien in de aanwezigheid van zoovele diplomatieke vej'legenuoordigers bij den Heiligen Stoel en anderzijds in de wijze, waarop zè het verdrag hebben opge nomen. De algemecne vreugde over do verzoening is een soort plebisciet der ge heele wereld geweest. Tot slot betuigde de paus den aanwezigen nogmaals dank. Namens de bij den Heiligen Stoel geac crediteerde diplomatieke vertegenwoordi gers dankte do doyen, de Braziliaanscho gezant Magalhaes de Azeredo, allereerst voor de vóór de onderteokening van de ver dragen doov den kardinaal-staatssecretaris aan het diplomatieke corps verstrekte in lichtingen en herinnerde aan het leven der vier pausen, die zoo zwaar onder de om standigheden, gelijk dezo tot aan het slui ten van het Lateraan-verdrag bestonden, hebben geleden. De gezant legde er voorts den nadruk op, dat het denkbeeld van de souvereiniteit des pausen zelfs in den tijd der vrijwillige gezangenschap in het Vati- kaan, ondanks alle beschouwingen van ju risten cn amateur-politici, nooit werkelijk kon bestreden worden. De voortdurende aanwezigenheid van diplomatieke verte genwoordigers bij den Heiligen Stoel legt daarvan voldoende getuigenis af. Hij herin nerde er vervolgens aan, daf Bismarck in een beroemd document zich tot den groo- ten paus Leo XIII met „Sire" heeft gewend, waarmede hij zijn opvatting over de posi tie des pausen duidelijk kenbaar maakte. Met oprechte vreugde voor den Heili gen Stoel en voor Italië, zoo besloot de ge zant zijn toespraak, begroeten wij daarom het werk, dat thans is verwezenlijkt door den eensgezinden wil van Uwe Heiligheid, Z.M. den koning Emanuel van Italië en 't bekwame hoofd der regeering Benito Mussolini. Bij 't uiting geven aan onze huldo hernieuwen wij de gelukwenschen onzer regeeringen en wenschen met haar van ganscher harte, dat het thans begin nend nieuwe tijdperk slechts vruchtbare dagen voor de kerk en voorts dagen van vrede voor alle volken moge brengen. De rede van den gezant bood de eerste gelegenheid sedert 1870, waarbij de naam van den koning van Italië bij een pause lijke ontvangst officieel werd genoemd. artikel 19 had beroepen en niet hij. Aan gezien deze aangelegenheid door alle par tijen op vriendschappelijke wijze was be sproken, geloofde hij. dat een oplossing, die alle betrokkenen zal bevredigen mogelijk zal zijn. Do kwestie van do ontruiming van het Rijnland was niet ter sprake gekomen, ook niet bij de particuliere besprekingen, welke Chamberlain met Stresemann en Briand had gehad. Elk hunner was ervan overtuigd, dat men daaromtrent op het oogenblik toch niet tot een directe oplos sing zou komen. Er kan niets gedaan wor den, voordat de financieele deskundigen te Parijs tot een besluit zijn gekomen. De Britsche politiek blijft de richtlijnen volgen zooals Chamberlain deze in het Lagerhuis heeft uiteengezet. Groot Britannic is voor een zoo spoedig mogelijke terugtrekking der bezettingstroepen. Omtrent de Engelsch- Russische betrekkingen, vooral met het oog op do komende reis van een Engclsche in dustrieel© delegatie naar Moskou, verklaar de Chamberlain, dat de diplomatieke cn de bandels-relaties tusschen twee landen, zeer verschillende zaken zijn. De Britscho rp- geering wil den handel alle mogelijke steun verleenen, maar moet het aan liet particu- lire handels-inzicht overlaten, om te be- oordeelen of de voorgenomen handelsbe trekkingen risico's in zich bergen cn of ze waard zijif, om deze riciso's te dragen. Ten slotte sprak Chamberlain nog over de En- gelsch-Anierikaansche betrekkingen, waar bij hij den verslaggever verlof gaf om te verklaren, dat het voornaamste punt der Britsche politiek was cn zou blijven hel bevorderen der vriendschappelijke verhou ding tusschen Engeland en Amerika. Dit geldt niet alleen voor de tegenwoordige, maar ook voor alle toekomstige Britsche regeeringen. JJi klachten der minderheden In afwachting van de rapporten der deskundigen Uit Geneve wordt rl.cl. 9 Maart aan het i-Ibl. gemeld: De 54ste Raadszitting is heden gesloten. De slotzitting was voornamelijk gewijd aan een aantal petities, afkomstig van Duitsche minderheden in Poolsch-Opper-Silezio en Poolsclie minderheden in Duitsch-Opper- Silezie. De klachten der Poolsclie minderheden waren ten deele gegrond, ten deele sterk overdreven en de indruk, dat zij zijn uitge lokt door het incidcnt-Zaleski-Strosemann te Lugano, is dooi de rapporten van Adatsji bevestigd. Al deze kwesties zullen vermoedelijk in directe onderhandelingen geregeld kunnen worden, zoodat do Raad heden niet tusschenbeide behoefde te ko men. Enkele klachten wijzen er op, dat de Poolsche minderheden spijkers op laag wa- ter zoeken. Zooals reeds werd gemeld, heeft dc Raad zich onthouden van eenige interventie in I het incident, veroorzaakt door de arrestatie van den voorzitter van den Deutschen Volksbund in Poolsch-Opper-Silezië, Ulitz. Zaleski gaf de uitdrukkelijke verzekering, dat deze zaak met. de gebruikelijke snel heid, onpartijdigheid en openbaarheid door de rechterlijke autoriteiten zal worden be handeld, zoodat niet bij de Duitsche min derheden de indruk wordt gewekt, dat deze arrestatie tegen haar is gericht Stresemann erkende, dat zoolang de kwes tie door de justitie niet is behandeld, de Raad niet tusschenbeide kan komen. Hij onderstreepte de groote politieke draag wijdte van deze zaak en behield zich het recht voor er, na afloop van het proces, in den Raad op terug te komen. De Raad heeft de definitieve beslissing over do leening voor het Saargebied aange houden tot de Juni-zitting, omdat enkele/ technische kwesties met betrekking tot helJ lceningsplan nog geregeld moeten wordenJ Stresemann sprak hierbij de verwachting uit, dat rekening zou worden gehouden infjl het feit, dat het doel dezer lecning cn dj terugbetaling verre de termijn van deij voorloopigen bestuursvorm van het Saa/J gebied, die in 1935 ophoudt, overtreffen. De Raad heeft heden, op voorstel van s[n Austen Chamberlain, de juristoncommis?/'.e voor de eventueele herziening van het sta tuut van liet Permanente Hof van Int. Justitie opgedragen de mogelijke toetred'ng der Ver. Staten tot het statuut van het llof te bestudeeren. Alle Raadsleden gaven achtereenvolgens groote ingenomenheid te kennen met de [ge lukkige wending, die deze aangelegenheid heeft genomen cn spraken hun vertroujveD uit, dat, dank zij de medewerking van iden Amerikaanschen oud-staatssecretaris Elihu Root, weldra een overeenstemming zou tot stand komen, die de toetreding der Ver. ^taten mogelijk maakt. Londen, 9 Maart. (V. D.) De Daily Express publiceert een interview van haar specialen verslaggever te Genève, met den Britschen minister van buitenlandsche za ken sir Austen Chamberlain. Naar aanleiding van de protesten tegen zijn rede over de minderheden in de Duit sche pers verklaarde Chamberlain, dat het dr. Stresemann was geweest, dio zich op STOOMSCHIP GESTRAND EN VERBRAND. Hamburg, 9 Maart (V.D.) Het Noorscho stoomschip „Knoet Skaaloren", geladen met erts, is aan de monding der Elbe op het z.g. Vogelsand aan den grend geloopen en is bovendien in brand geraakt De beman ning kon door het bergingsvaartuig Hermes in veiligheid gebracht worden HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 768.4 to Craydon. Laagste barometerstand: 714.6 te Vardö. Verwachting tot den avond van 12 Maart: Zwakke tot matige W. tot N. wind, mistig tot half bewolkt, wei nig of geen neerslag, om het vries punt des nachts, overdag iets zachter. l'ak dynamiet bij vein slot gevonden Uit Oslo wordt d.d. 9 Maart aan do Tel. bericht: I-Iet aanstaand huwelijk tusschen kroonprins Olaf van Noorwegen cn prinses Martha van Zweden heeft heden een sinis ter voorspel gehad. In de nabijheid van het slot „Oscarshall' dat op het Bygdö-eiland buiten Oslo is gc legen cn door het kroonprinselijk paar zal worden betrokken, werd een pak gevonden dat een kilo dynamiet bleek 1c bevatten Aan het pak was een lont bevestigd. In dc sneeuw rond het slot werden voetstappen ontdekt De politic is do mecning toege daan, dat men met een anti-monarchistische demonstratie heeft te doen. Afgezien van deze misdadige poging is men in het geheele land ijverig aan het in zamelen van groote bedragen ten behoeve van bruidsgeschenken aan de prinses. Voorts hoopt men vurig op het invallen van den dooi, waardoor de naar dc laatste mode vervaardigde Parijsche rostuums voor de dames der upper ten uit Warnemünde kun nen worden doorgezonden waar zc op het oogenblik ten gevolge van het ijs nog liggen Dc hoofdstraat van Oslo zal worden ge illumincerd cn versierd met een rij uit ijs blokken opgebouwde obelisken. Een groot aantal vorstelijke personen zal aan dc fees telijkhedcn deelnemen. DF. GRAF ZEPPELIN. Een tweede tocht naar Amerika. Volgens dc Associated Press heeft von Meister, de Amerikaansche vertegenwoordi ger van dc Zeppclinmaatschappij, opdracht gekregen om aan het Amerikaansche depar tement van marine te vragen, of do lucht- schiploods tc Lakehurst bij eon tweede be zoek van de Graf Zeppelin weer gebruikt kon worden. Naar verluidt, wordt het lucht schip in Mei verwacht. BOTSING VAN EEN EXPRESS-TREIN Dc machinist en stoker godood. Londen, 10 Maart (V. DZaterdag avond is de express-trein van Now Castle naar Cardiff even buiten het station Dar lington op een losse locomotief geloopen De locomotief van den oxpress-trein sloe^ oro en de beide volgende wagons werden in elkaar geschoven. De machinist en dt «toker werden gedood, en drie passigier» gewond. Verschillende slachtoffers Orkaanachtige winden hebben volgens een telegram uit Chicago groote schade veroorzaakt in verscheidene staten van het Midden-Westen voornamelijk door het aanwakkeren der vlammen bij ontstane branden. In het zakendistrict van Tomo- hawk veroorzaakte een brand een schade van een half millioen dollar. Drie inwo ners van Chicago zijn op het Michigan meer verdronken, en zes anderen zijn ge wond door vallende schoorsteenen of hoo rnen. In Milwaukee en Chicago stoorden heftige sneeuwbuien het verkeer vooral in de richting naar Wisconsin en Minnesota. IJsgang en overstroomingen hebben voorts groote schade aangericht in Nebraska en Illinois. ROTSBLOK STORT OP EEN TREIN. Vier dooden, tien ccwondca. Constantinopel, 10 MrL (V. D) I# den nacht van Zaterdag op Zondag stortta nabij het dorp Gewe ren rotsblok en eeu groote hoeveelheid t-neeuw naar beneden en kwam juist terecht op een rijdenden trein, waarvan alle wagens werden om vergeworpen. Vier pers iren werden gedood en tien gewond. Uit Constantinopol is een hulptrein onmiddellijk naar de plac4.- van het ongeval vertrokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1