DE EEMIANDEQ Mie. BUITENLAND. P. E. Rintel Dom' dag 14 Maart 1323 27e Jaargang No. 216 BUITENLANDSCH OVERZICHT OVERSTROOMINGEN IN DUITSCHLAND HET LATIJN WEER LEVEND HA81EY DAVIDSON BUDGE WHiTVHQFiiH F. N« vanaf f 420.— NORTON MOTORRIJWIELEN BIBLE'S POGINGEN MISLUKT De coureur zelf gedood DE ONRUST ONDER SPANJE'S STUDENTEN DE CRISIS TE BERLIJN SUCCES VOOR CALLES Beslissende slag verwacht BLAD ABONNEMENTSPRIJS P** 5 maanden voor Amersfoort f2.10. per tnaand 10.75. per 1 week (met gratis verzekering tegeD ongelukken) 0.171/». Binnenland trai co per pos* per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers t 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DiDECTDJR-UITGEVER.' J.VALKNOFF PRIJS DER ADVERTENTIEH van 1—4 regels I 105 met inbegrip van een bewijsnummer, 1 1 elke regei mee» f0.25. Llcfdadlghelds-advertentlëo voor de helft vbd den prijs. Kleine Advertenilën „KEITIES" bij vooruitbetaling i—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.— Bewijsnummer extr» 0.05 Een onweersstemming ia de Fransche Kamer. Het hoogo sterftecijfer in het bezettings lener. Eet wetsontwerp in zake de congregaties. In de Fransche Kamer ficersclite gisteren een duidelijk waar te nemen spanning; men ach te het niet onmogelijk, dat er, figuur lijk gesproken, een bom zou barsten, doch dit 3 niet geschied. Vermoedelijk zal ech ter vandaag de botsing plaats hébben. Twee belangrijke aangelegenheden waren er, die de aandacht vroegen. Allereerst was er de socialistische interpellatie over het abnormaal groote aantal sterfgevallen, die zich sinds medio Januari bij het Rijnleger hebben voorgedaan. Enkele honderden jonge mannen zijn gestorven, naar het schijnt, doordien tegen de felle koude geen afdoende maatregelen waren genomen en er ontstellende sanitaire wantoestanden heerschten in het bezettingsleger. De in terpellatie kwam echter niet in behande ling, doch werd tot Vrijdag uitgesteld, om dat de commissie van onderzoek, aan wier hoofd maarschalk Pétain staat, momenteel nog niet klaar is met haar verslag. Over morgen zullen wij dus kunnen hooren, wat er van regeeringszijde zal worden inge bracht tegen de verwijten, als zouden de militaire leiders zich aan misdadige ver zuimen hebben schuldig gemaakt. De tweede kwestie, die, naar men aan nam, opnieuw zou leiden tot een felle bot sing tusschen de regeering-Poincaré en de oppositie, die den laatstcn tijd geen gele genheid ongebruikt laat om tegen het Fran sche kabinet te ageeren, betrof de behan deling van de wetsontwerpen inzake de congregaties. Poincaré's tegenstanders wil den laatstgenoemd vraagstuk onverwijld behandelen, doch de minister-president wist gedaan te krijgen, dat de zaak pas morgen een punt van discussie zal uitma ken. Zooals men weet, staan bedoelde wets ontwerpen verschillende voordeelen toen aan de congregaties, waarmee links zich niet kan vereenigen. Wij behoeven nau welijks in herinnering te brengen, dat juist deze kwestie der congregaties inder tijd de aanleiding is geweest, dat de vier radicale ministers, op bevel hunner partij, de regeering den rug moesten loekecren. Links beweert voortdurend, dat deze ont werpen 'n schennis van den godsvrede, van do nationale eendracht, beteekenen, doch of dit standpunt juist is, mag worden be twijfeld, daar de radicale minister Herriot indertijd zijn goedkeuring aan het ontwerp heeft gehecht. Bovendien wordt van re geeringszijde betoogd, dat welwillendheid jegens de zending-congregaties van bizon der groot nationaal belang is, daar de mis sie-genootschappen er steeds veel toe heb ben bijgedragen de Fransche b°schaving en den Franschen invloed in den vreemde te verspreidon. Thans is deze invloed duide lijk aan het tanen. Men mag nu werkelijk benieuwd zijn, hoe de Donderdag en Vrijdag zullen ver- loopen. De groote opkomst van Kamerle den cn ministers, die gisteren vastgesteld kon worden, was reeds een aanduiding, dat men dien dag reeds een treffen verwaohtte. Het gevecht is echter nu een paar etmalen uitgesteld cn zal, naar men aanneemt, in het voordeel van Poincaré afloopen. Men verwacht, dat de minister-president een,* zij het bescheiden, meerderheid zal behalen, daar hij, voor den zooveelsten keer, de kwestie van vertrouwen zal stellen moge Poincaré echter de zege al behalen, daar mee is do atmosfeer in de Kamer nog niet gezuiverd en verdere botsingen in den vervolge zijn dan ook waarschijnlijk. MISLUKTE ONTVLUCHTINGSPOGING. I Een vrouw doodgevallen. B e r 1 ij n. 12 Maart. (H.N.). Vannacht heeft een 33-jarige vrouw een poging ge daan, orn uit de afdeeling voor vrouwen van het huis van bewaring te vluchten. Zij had daartoe een beddelaken aan reepen gescheurd deze in elkaar gedraaid en ver volgens aan een ijzeren staaf in het raam vastgemaakt. Het laken scheurde echter en de ongelukkige viel van de vierde ver dieping op straat. Zij werd zoo ernstig ge wond, dat zij spoedig daarop is overleden. WEDEROM OPSTAND DER MOHAMME DANEN IN CHINA. Peking, 11 Mrt. (V. D.) In de provincie Kansoe is onder de Mohammedanen een opstand uitgebroken, welke zich in hoofd zaak richt tegen de aanwezige Christenen. De vertegenwoordigers van de Nanking- regeering alsmede de gouverneur-generaal Li zijn ten val gebracht. Ter handhaving der orde heeft de regeering troepen gezon den. Do vorige opstand, die in November 1928 met moeite kon worden onderdrukt, heeft vele menschcnlevens geeischt. DE PARTICULIERE WAPENFABRICAGE. Nederlandsch voorstel aangenomen. Uit Gcnève wordt d.d. 12 Maart aap het nbl gemeld: Baron majoor Van Voorst tot Voorst, Ne derlandsch gedelegeerde in de commissie van militaire deskundigen, die hier thans besprekingen voert over een Belgisch voor stel betreffende de indeeling der diverse «ategorieêo wapenen in verband met het ontwerp-convcntie voor do controle dei particuliere wapenfabricage, heeft heden een tegenvoorstel ingediend, dat ten doel heeft grooler openbaarheid te geven aan de verschillende categorieën vuurmonden, die gefabriceerd worden, Met voorstel komt overeen met den tekst der desbetreffende bepalingen van de internationale conventie op de controle van den wapenhandel van 1925. Dit voorstel is door dc militaire des kundigen aangenomen. De commissie-Bernslorff. die met de re dactie van genoemd ontwerp conventie is belast, zal eind Augustus wederom bijeen komen, teneinde rapport aan de Volken- bondsvergadering uit te brengen en de laatste hand aan het ontwerpcohveiitio te leggen. Groote schade aangericht II al le. 13 Maart. (V.D.). De groote hoe veelheden water tengevolge van het smel ten van de sneeuw en het ijs hebben in Midden-Duitsehland grooto schade aange richt. In een leerfabriek te Buprg drong zooveel water binnen, dat de stoom van den ketel moest worden gelaten om een ongeluk te voorkomen. Te Benkendoi f bij Malle werden de stal len van een landgoed overstroomd 179 schapen vcrdronkei». Tc Delitz staat het water zoo hoog, dal de inwoners hun huizen nog slechts door dc vensters kunnen verlaten Wegens ge vaar voor instorten moest een huis wor den ontruimd. Te Salzvvedel moesten in een straat alle huizen ontruimd worden. Het spoorwegverkeer tusschen Radegast cn Koethen moest worden gestaakt, daal de spoorbaan te veel van het water heeft geleden. Ook het autobusverkeer langs de wegen wordt ernstig belemmerd. Do Saaie is gedurende de beide laatste dagen ongeveer een meter gestegen. Voorloopig bestaat van de rivier geen ge vaar voor overstroomingen. De taal ven den Vaticaanschen Slaat De Italiaansche peis merkt op, dat na de invoering van de Latijnsche taal nis offi ciate taal van liet Vatikaan deze niet meer als een doode taal zal kunnen beschouwd worden, maar dat zij zal moeten worden op genomen onder de talen der verschillende staten. Als omgangstaal zal het Italiaanse!) gebruikt worden, terwijl het Fransch of liet Italiaansch in de diplomatieke stukken van den Vaticaarïschen staat zal gebezigd blijven. Ongeveer S0 gezinnen, die in geener lei betrekking staan tot den Vatikaanschen staat, hebben het gebied van het Vatikaan moeten verin ten. De gouverneur van Rome heeft hun nieuwe woningen toegewezen. DE PRINS VAN WALES REGENT?. Londen, l£ Maart (V.D.) Naar ver luidt, wórdt op het oogcnblik onderzocht of de regentschapsraad, die sedert dc ziek te van den koning diens functies waar neemt, vervangen zal wórden door den prins van Wales als persoonlijk regent. Deze verandering van den regentschaps raad wordt eensdeels voorgestaan, omdat de doktoren verlangen, dat de koning zich nog een half jaar zal ontzien, nan den an deren kant, omdat de regentschapsraad in den persoon van den ministerpresident een politiek lid bevat, dat door verkiezingen en regeeringsnederlagen buiten functie zou kunnen treden. EEN ONTMOETING TUSSCHEN STRESEKANN EN CHURCHILL. Londen, 12 Maart (V. D). Naar ver luidt, houdt men zich in parlementaire kringen bezig met het bericht, dat Chur chill tegen alle verwachtingen in zijn reis naar Parijs plotseling heeft uitgebreid tot de Rivièra. Men brengt het plotseling ver trek van Churchill naar de Rivièra in ver band met het bericht, dat Slresemann zich toi na Paschen te San Remo zal ophouden. Men houdt het niet voor onwaarschijnlijk, dat aan de Riviera Stresemann en Chur chill metelkaar in contact zullen treden over de voorstellen van de Parijscho des kundigen. DE VERVALSCHINGEN VAN ORLOW. Russische belangstelling. De Russische ambassade te Berlijn heeft door een vertegenwoordiger op het depar tement van buitenlandsche zaken monde ling de verklaring laten afleggen, dat zij met groote aandacht het onderzoek tegen Orlow en Soemarakow volgt en den wensch koestert, dat de zaak volkomen wordt op gelielderd. Evenals Amerika zou ook Mos kou het met voldoening begroeten, als den documentenvervalschers bun gevaarlijk werk onmogelijk werd gemaakt. LavencJelotraat 9 en 12 Tel. 1093 Wij vertegenwoordigen: vanaf f 695.— vanaf f 540.— ARIEL vanaf f 535.— De Triptemet een snel heid van 22$ mijl - ver den hop geslagen N e vv V o r k, 13 M aart. (II. X.) Uit Day ton Beach in den staat Florida wordt ge meld, dat de Amerikaan Lee Bible bij een poging, om het vvereldsnelheidsrecord voor automobielen te verbeteren, om het leven is gekomen. N e vv Y o r k, 13 M aart. (H. N.) Omtrent het doodelijk ongeluk dat Lee Bible ia overkomen weidt nog gemeld, dat zich in den wagen nog een tweede automobilist be vond, die eveneens om het leven is gelto men Zijn identiteit is nog niet vastgesteld Bij zijn poging om liet record van Segraw te verbeteren heeft Lee Bible met zijn „Tri Flex" een snelheid van 225 mijl per uur be reikt, de wagen slipte toen over een natte plek, en sloeg daardoor over, den kon. Een fotograaf die zich dicht b!J de plaats be vond, waar het ongeluk plaats had. werd eveneens gedood. Zijn lichaam werd in twee stukken gespleten Deze fotograaf, Tracy Mntlhevvson genaamd; was in dienst bij dc Pa the film MaatscJia, /ij. zetel kwijtraakte. liet resultaat is thans, dat de sociaal-democraten 35 zetels bezet ten cn alle andere partijen samen 20. De communisten daalden van 1376 tot 1115 stemmen cn kregen dus geen zetel, even min als de unie-partij, die echter steeg van S26 op 1106 stemmen. De resultaten van de verkiezingen in de provincie zijn nog niet volledig bekend. De regeerings- partij, die in Kopenhagen haar ocnige zetel verloren heeft, is in wezen een landbouw- partij en men verwacht in de plattelands districten dan ook betere resultaten voor deze partij dan in de groote steden. In hei bij Kopenhagen gelegen Frederiksberg ver loren de conservatieven een zetel, maar handhaafden hun meerderheid. De sociaal democraten wonnen een zetel cn de radi calen behielden den eenigen zetel, die zij er hadden. Een Fransche bcschonzcins P a r ij s, 13 M a a r t. (V. D De Temps wijdt een uitvoerig hoofdartikel u:in -ie politieke crisis in Duitscliland cn is van mecning, dat eon catastrophe in do ko mende weken niet kan uitblijven. Zij acht j de situatie zoodanig, dat bij het uitbre ken van de crisis deze voornamelijk in het nadeel der linksche partijen zal uitvallen. Noch de binnenlandsche, noch de buiten landsche zijde van de crisis lijken geschikt om het vertrouwen in de democratische rijksregeering te versterken. De Temps constateert, dat de publieke opinie in Duitscliland thans veel minder vertrouwen heeft in een ontspannings-politick als ten tijde van het kabinet-Marx, aangezien het huidige kabinet nog niet gedaan heeft wat men ervan verwachtte. liet gematigde centrum acht zich nog niet beloond voor de overwinning, die het haar gekost heeft om met de sociaal-demo craten samen te gaan en de sociaal-demo craten zijn teleurgesteld, doordat de inter nationale publieke opinie hun niet meer vertrouwen schenkt dan aan de gematigde en reactionaire partijen. Het gezonde ver stand zegt echter, dat er eischen zijn, waar aan in geen geval voldaan kon worden, of ze nu door een republikeinscli democrati sche of door een conservatieve regeering gesteld worden. Indien dr. Slresemann in derdaad de leiding in Wilhelmstrasse zou neerleggen, zou dat niet alleen een veran dering beteekenen voor Duitschland, maar voor geheel Europa. Foor K leeding naar Maai Vraagt het Uw Vrienden cn Kennissen Enstige ineidcnicn Parijs, 15 Maart. (V. D.) Le Journal brengt nadere bijzonderheden omtrent de studenten-demonstraties, die gisteren te Madrid hebben plaats gehad. ^Ongeveer 2000 studenten trokken naar het ministerie van onderwijs, waar zij schimpliederen op clen minister zongen. De politie maakte van dc wapenen gebruik, waarop do studenten antwoordden door mot steenon te gaan gooien. Ook voor het gebouw van het dag blad ,.A. B. C." demonstreerden de studen ten en wierpen allo vensters in. Een stu dent liep een schotwond in den lials op. het bleek sen neef te zijn van den ai'til lerie-overste Marcoesi, die wegens het deelnemen aan de samenzwering van 1926 ter dood was veroordeeld, doch later be genadigd werd. De gewonde student is ook geparenteerd aan graaf Bugallal, den voor maligen minister en voorzitter van het parlement. Gisteravond vonden nieuwe in cidenten plaats bij het militair casino. De menigte vluchtte cafó's cn winkels binnen, waarvan het meerendeel der ramen werd vernield, evenals vele étalages. Tp Barcelona hebben 400 studenten van de Kunstnijverheidschool besloten om niet meer nan de lessen deel te nemen, zoolang hun eischen niet zijn ingewilligd. Madrid. 13 Maart. (V. IK) In een officieele mededeelinsr inzake de studenten- onlusten verklaart de regeenng, dot zij ge dwongen is cnèrgieke maatregelen te ne men, daar de beweging een politiek karak ter draagt. Aan de bloedige botsingen in den namiddag hebben alleen de studenten schuld. De politie is door do studenten aangevallen en moest daarom van de vuur wapens gebruik maken. Dinsdagavond kwam het tot nieuwe de monstralies in de hoofdstraat. L>e politio kon evenwel in korten tijd de rust horstel len. Het verluidt, dat ook in de provincie studentendemonstraties hebben plaats ge had. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN DENEMARKEN. Kopenhagen, 15 Maart. (V. D.) Gisteren werden in geheel Denemarken de verkiezingen voor de gemeenteraden ge houden Te Kopenhagen steeg het stem- menaantal der sociaal-democraten van 87.262 in 1925 tot 116.417, waardoor zij vier zetels winnen. Het stemmencufer der radi j calen steeg van 17.079 op 17.244, waardoor j zij twee zetels verloren. I-Iet stemniental der'linksche liberalen liep terug van 43351 tot 2.028, zoodat deze groep haar eenigen De stad Satillo bevel WILD V/EST IN BERLIJN. Gemaskerde roovors iu actie. Berlijn, 13 Maart (H.N.). Gisteravond overvielen twee roovers in de Kontbioscoop t.o Charlottenburg, kort nadat de toeschou wers het gebouw hadden verlaten, tien di recteur, die zich met vier man van het per soneel in zijn bureau bevond en de kas con troleerde. De roovers dwongen hem onder het voorhouden van een revolver, de porte feuille met het kasgeld, waarin zich een bedrag van ongeveer 400 Mk bevond, af te geven en maakten zich vervolgens met een gereedstaanden auto uit de voeten. De directeur deed nog een poging om de po litio telefonisch te waarschuwen, doch één der roovers belette dit, door hem den re volver tegen het voorhoofd le drukken. Eigenaardig is, dat. niemand een ecnigszins nauwkeurige beschrijving van. de movers .kan geven. Volgens een getuige waren zij gemaskerd en hadden zij een shawl om hun gezicht geslagen, volgens een anderen getuige hadden zij autobrillen op en dc kragen van hun jas hoog opgeslcuïoii. DE VERGADERINGEN VAN VOLKENBONDSRAAD. DEN Geregelde bijeenkomsten bui ten Genève. Par ij s, 12 M r t. (V.D.) De Excelsior zegt te weten, dat de Raad van den Vol kenbond besloten heeft, dat jaarlijks één van zijn zittingen buiten Genève zal plaats vinden. Zoo zou volgens de Excelsior direct nadat inzake het herstel-vraagstuk over eenstemming is bereikt, de Raad van den Volkenbond ie Berlijn bijeenkomen. Daar na zou men denken over Praag of een an dere hoofdstad van een der Kleine Enten te-landen Ook zou de Raad zich reeds-heb ben beziggehouden met het overwegen van de mogelijkheid tot het houden van een zit ting te Ottawa in Canada. Voorts meent het blad reeds te kunnen mededeelen, dat, wan neer de beurt aan Frankrijk komt orn den Raad uit te noodigen Briand in 1930 waar schijnlijk de keus zal laten vallen op Al giers, ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig jubileum van Algiers als Fransch gebied. ITALIAANSCHE COMMUNISTEN VER- OORDEELD. De buitengewone rechtbank te Rome heeft Maandag een groep communisten uit Toscane veroordeeld. Een communist kreeg VA jaar, een tweede 5, een derde 2 jaar gevangenisstraf. Gisteren werd een tweede groep communisten gevonnist. Een ervan werd wegens het behooren tot de commu nistische partij tot 1 jaar en 30 dagen ge vangenisstraf veroordeeld, de anderen wer den vrijgesproken. New York, 13 Maart. (V. D.) Uit Nu gales in den staat Arizona wordt gemeld, dat Generaal Francesco Borquck, de leider der opstandige troepen in den staat Sonoru. is gearresteerd door de Amerikaansche im migralie-politie, wegens het schenden van de Amerikaansche grens. Later werd hij weer in vrijheid gesteld. De opstandelingen hebben de stad Satillo ontruimd, nog voor zij door de regecrings troepen werden aangevallen. Volgens een nader bericht uit Mexico City zou de gevangen genomen en terecht gestelde generaal Aguirre niet de leider der opslnndelingn, generaal Josua Aguirre zijn geweest, maar zijn broer, generaal Simon Aguirre, Saltiilo bezet. Het officieele Mexicaansche communiqué meldt dat de verbinding tusschen de op standelingen van Sonora cn die van Chiua- hun afgesneden is. De opstandelingen te Aquaprieta hebben een nederlaag geledon Men verwacht, dat Aquaprieta spoedig in Randen der regeeringstroepen zal zijn. Do ingang van de haven is nog in het bezit van de opstandelingen zoodat de haven officieel nog gesloten is. Geen nieuwe lichtingen wox- den meer opgeroepen. Volgens een bericht uit Mexico heeft president Porlez Gil bekend gemaakt, aal geen lichtingen voor do troepen meer op geroepen zullen worden, omdat de opstand thans reeds als mislukt kan worden be schouwd. Gisteren is weer een generaal van do opstandelingen, die in handen van do. egeeringproepen was gevallen, gefusil leerd. De opstandelingen trekken hun hoofdmacht in het Noorden tezamen, waar een beslissende slag wordt verwacht. De opmarscli van het Callesleger heeft'ten ge volge van het moeilijke terrein slechts lang zaam plaats. DE WANTOESTANDEN BIJ DE RIJNLAND-BEZETTING. Parijs, 13 Maart. UI. N.) In de leger- comrnissie van de Kamer hebben de afge vaardigde Dr. Pechin en kolonel Picot rap port uitgebracht over de resultaten van het onderzoek, naar don toestand onder do be zettingstroepen in het Rijnland. Daarbij is vastgesteld dat tijdens de vorstperiode 273 man der Fransche troepen overleden zijn, gedeeltelijk echter tengevolge van de griep, die ook onder de burgerbevolking heersch- te. Zoowel Pc chin als Picot verklaarden, dat de superieuren alle noodige maatrege len hebben getroffen en dat ook generaal Guillaumat de volledige verantwoordelijk heid van den geneeskundigen dienst op zich neemt. De militaire overheid kan voor de sterfgevallen niet verantwoordelijk wor den gesteld In de Senaatscommissie heb ben de senatoren die aan het onderzoek deelnamen, in gelijken zin rapport uitge bracht. HET EINDE VAN HET POOL» DRAMA. Nobile exit 1 Rome. 13 M aart. (H. N.) Nobile iut&ii ontslag als generaal bij de luchtvaart ge vraagd. Dit is een gevolg van den ongun stige!! uitslag van het onderzoek, dat naar de oorzaken van den ramp van de Italia heeft plaats gehad. Het dienstblad van het luchtvaartministerie bevat slechts een zeer lakoniek bericht, melclcnd, dal aan Nobile ontslag is verleend. Naar verluidt, heeft Nobile ook zijn ontslag ingediend, tenoindo als particulier zich beter tegen hem inge brachte beschuldigingen te kunnen verde digen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1