DE ÊEMLANDEU WILLEM GROENHUIZEN P. E. Rintel Maandag 13 Maart 1929 BUiTENLANDSCH OVERZICHT 27e Jaargang No. 219 DE MOORD IN DEN TREIN Cherchez-la-femme DE STERFGEVALLEN IN HET RIJNLEGER Strafmaatregelen JUWELIER Gouden Tiouw- en VeroYingsrinp TROTZKI'S VERBLIJF GROOTE TREINRAMP IN JAPAN Zijn kansen stijgen DE REBELLIE IN MEXICO Torreon door hen ontruimd FOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS «aandeo voor Amersfoort f2.IO. per maand f 0.75. per •J1 week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers t 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR - UITGEVER.' J.VALKHOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1 05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0 25 Liefdadigheids-advcrtentien voo» da helft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITIES" bij vooruitbetaling 1—5 reget» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t I.— Bewijsnummer utr» 0 05 De opstandige beweging in Mexico. De federale troe pen boeken successen. De rebellie, die Mexico sinds eenigen tijd in beroering houdt, was geenszins van zou onbeteekenonden aard als de regeering van president Portes Gil het meermalen heeft trachten voor te stellen. Wanneer de offi- cieele beweringen waren uitgekomen, zou de opstand reeds lang ten einde zijn ge weest. Dit is echter nog niet het geval. De strijd moet nog worden beslist. Ontegenzeggelijk hebben de federale troe pen- in de week, die thans verstreken is, belangrijke vorderingen gemaakt en den opstandelingen ernstige nederlagen toege bracht. Verschillende verzet'plegende offi cieren hebben hun handelwijze met den dood moeten bekoopen. Ook valt nu reeds te beschikken over be richten die echter nog bevestiging be hoeven -— dat het belangrijke spoorweg- knooppunt Durango in het bezit der bonds- troepen is overgegaan. De verdere striju geldt nu Torreor^ dat de federalen den re bellen. die er hun hoofdmacht hebben sa mengetrokken, afhandig trachten te maken; in verschillende colonnes marcheeren zij op in de richting van deze stad, wier val aan staande heet te zijn. In elk geval is het aannemelijk, daai de federale troepen numeriek in de meer derheid zijn, dat zij tenslotte de overwin ning zullen behalen en erin slagen den op stand den kop in te drukken. Dat de federalen den toestand eindelijk meester worden, is niet in de allerlaatste plaats toe te schrijven aan den steun, dien Amerika de regeering van Portes Gil biedt; deze steun is niet alleen van more'elen aard, doch ook practisch van groote betee- keriis, daar de regeering van Hoover de Mexicaansche autoriteiten in staat stelt zich in de Vereenigde Staten vliegtuigen, bom men, patronen, geweren en wat verder noo- dig is voor de oorlogvoering, in overvloed aan te schaffen. Op deze wijze krijgen de bondstroepen een belangrijken voorsprong op de rebellen, die hun munitie niet kun nen aanvullen. Geïnterneerde Mexicaan sche soldaten van Calles' leger, die over de Amerikaansche grens werden gedrongen, worden niet tot na afloop van den strijd be waakt, doch verkregen de vrijheid, zoodat zij opnieuw in de gelederen der bondstroe pen kunnen meevechten. Zoodoende lijkt het, dat het verzet der opstandelingen op den duur wel moet bre ken. Ondertusschen is er één bizonderheid, die in de vele berichten over de gevechten voor al de aandacht trektAmerika zendt jiiet alleen vliegtuigen, die weldra actief aan de gevechten kunnen deelnamen, maar stelt ook gasbommen ter beschikking. Beteekent dit, dat terwijl de burgerbe volking tot dusver niet zoozeer in den strijd werd betrokken, zij in den vervolge wel licht ook zal hebben te lijden van de toe passing van het verwerpelijke gaswapen, waartegen hoe langer hoe meer stemmen opgaan, omdat, het gebruik ervan een bar- baarsche strijdmelhode is Het schijnt, dat men reeds bij voorbaat den ernst van dit bericht heeft willen verzwakken, daar de telegrammen behelzen, dat men desnoods alleen tot traan verwekkende gassen zijn toevlucht zal nemen. Uit vrees voor de pu blieke opinie ziet men dus misschien af van het gebruik der moordende trifgassen, dat in strijd is met elk menschelijk gevoel. Een gevaarlijk heerschap. Men heeft gelezen, dat de dader van den moord op den hoofdconducteur Perrin in den express ParijsEpernay is gearres teerd. Het is de 22-jarige Adolphe Steffens, te Haguenau geboren. De aanleiding tot don moord en de toe dracht van het drama vormen, zoo vertelt het Hbld., een somber verhaal. Steffens was leerling op de ambachtsschool te Er- quelinnes in België, doch was onlangs we gens wangedrag weggestuurd. Zonder fi- nancieele hulpmiddelen en domicilie zwierf hij sedert dien doelloos rond. Maandag j.l. bevond hij zich te Parijs, op zoek naar werk. Toen het niet lukte, besloot hij een grooten slag te slaan. Met het weinige geld dat hij nog over had, kocht hij een revol ver en een doos patronen. Hij laadde de revolver, deed de nog restende patronen in zijn valies, dat hij aan de Gare de l'Est in bewaring gaf. Toen ging hij eens naden ken welk misdrijf hij zou kunnen plegen... In een geïllustreerd blad vond hij een verhaal van een overval op een postwa gen in Amerika. Hij nam een perronkaar- tjo en ging eens kijken, welke treinen er alzoo vertrokken. Zoo zag hij. dat men bezig was in den express naar Nancy post zakken te laden. Hij kocht snel een kaartje derde klas tot Epernay en nam plaats in èpn compartement, vlak hij den goederen wagen. Eenige minuten na het vertrek van den trein drong hij den goederenwagen binnen, waarin de hoofdconducteur b*zig was met het ordenen van papieren. Hij loste zes schoten op hem de hoofdcon ducteur stortte stervend neerhij nam snel zijn portefeuille, liep er mee naar de W C. en stak het .geld hij zich. De leege portefeuille en de revolver wierp hij weg. Zijn geheele buit bedroeg 40 francs. Te Epernay stapte hij uit en werd kort daarop gearresteerd. Er werd een briefie op hem gevonden van een danseresje uit Metz. waarin stond „Ik heb dolle lust om mij op Halfvasten te vermommen als champignon. Ik moet aan deze gril kunnen toegeven. -Maar het costuum kost 120 francs Kun-je mij helpen Poincaré erkent, dat er fouten zijn begaan. toegezegd Ook Poincaré heeft in de Kamer toege geven, dat er fouten zijn begaan, die echter noch op de regeering noch op het ministerie van oorlog neerkomen. Er zijn drie sancties voorzien. De ten slotte aangenomen motie, door den blinden afgevaardigde, Scapini, opge steld, zegt, dat de Kamer het Rijnleger haar nationale sympathie betuigt: dat de Kamer er op rekent, dat de regeering gerechtvaar digde sancties zal nemen en met alle mid delen de gezondheid der troepen zal be schermen. De leider der socialistische fractie ver klaarde, dat hij niet vóór zou stemmen, daar de verminkte oud-strijders de fouten dekken waaronder hun kameraden lijden. De leider der radicalen ontzegde de regee ring zijn vertrouwen, daar hij van oordeel is. dat de regeering niet de noodige maat regelen heeft getroffen cn zij in den ver volge wel net zoo zal optreden. DE TOESTAND VAN FOCH. Zaterdag werd uit Parijs gemeld: De toestand van maarschalk Foch Is zeer zorgwekkend. Ingevolge den wensch der geneesheeren, die hem behandelen, had een consult plaats van negen doctoren. Er werd geen bulletin uitgegeven, maar een der dok t.crs verklaarde, dat de temperatuur 37 was eD de pols 92. Men heeft wegens den alee- meenen toestand van den patiënt moeten afzien van een operatief ingrijpen ten aan zien van de blaas. DE HSnSTELKWESTIE. Pessimisme in de FranscLo bladen. Parijs, 17 Maart (V.D.) liet sterke opt) misme, dat de pers van gisteren kenmerkte, is hedenmorgen iets bekoeld. Ilierop wordt een uitzondering gemaakt door de Matin", die ondanks het feit, dat het Duitsche aan bod ongeveer 400 millioen goudmark ver schilt van de Fransehc eischcn, de hoop blijft koesteren, dat ook deze laatste tegen stelling in de komende week uit den weg geruimd zal worden. Volgens de „New York Herald" is het plan van een progressieve Duitscho betalingswijze nog niet door de des kundigen besproken. De Fran^che pers is grootendecls van meening, dat men verder dan ooit verwijderd is van een aecoóYrï in zake de Duitsche betalingen. Ten slotte meent de „Temps", dat de deskundigen hun arbeid van 28 dezer tot 8 April zullen onder breken. NA DE ROItlEINSCHE KWESTIE. Kardinaal Gaspari! ontvangt hst corps diplomatique aan een Innch. Rome, 11 Maart. (II. N.) Kardi naal Staatssecretaris Gasparri gaf van daag gen lunch ter cere van de diplo maten, die bij de Heilige Stoel geaccredi teerd zijn. Het lieele diplomat ieke corps was voltallig aanwezig. Kardinaal Gasparri hield een toespraak, waarin hij verklaarde, dat de Paus de diplomatieke vertegenwoordi gers had uitgenoodigd, teneinde hen te dan ken voor de eerbewijzen hern op 8 Febr. ge bracht. Hij bggroette de gasten uit naam van den Paus en sprak den wensch uit, dat de eendracht onder de naties sterker zal worden. Op het einde van de lunch hield de deken van het corps, de Braziliaansche gezant, een toespraak, waarin hij namens hot diplomatieke corps zijn dank betuigde en zich bij zijn wensch voor eendracht on der de volken aansloot. Hij bracht een toast uit op de gezondheid van den Paus, wien hij geluk en een onvergankelijken roem toewenschte en op de gezondheid van den kardinaal-staatssecretaris. Deze sloot met de beste wenschen voor het welzijn van de gasten en van de volken die zij vertegen woordigen. LETLANDSCHE STOOMSCHEPEN IN HET IJS. Riga, 15 Maart. (V.D.). Het Letlandsch stoomschip Kuhrs heeft draadloos om be vrijding uit het ijs geseind. liet schip schijnt door een gordel van ijs omgeven te zijn en bovendien door den wind op een ondiepte te zullen worden gedreven. Ten Zuiden van Libau zit de Letlandsche stoomboot Albert eveneens in het ijs be kneld en zij loopt gevaar lek te slaan bovendien lijdt de bemanning gebrek aan levensmiddelen met vliegtuigen heeft men daarin heden door het laten vallen van proviand trachten te voorzien. Tel. 852 Lanrestraat 43 Moderne modellen. INVALLEN IN TRANSJORDANIË Uit Amman wordt bericht, dat gepantser- de auto's en grenstroepen een troep plunde rende opstandelingen hebben verrast, die de grens waren overgestoken. Een groot aantal opstandelingen werd gedood. Slechts weinigen ontkwamen. DE DUITSCHE SPOORWEGEN EN DE VORST B e r I ij n, 15 Maart (V.D.) Tijdens do bij eenkomst van den raad van beheer der Duitsche rijksspoorwegen werd o.m. gewe zen op het feit, dat in de eerste maanden van dit jaar wegens onmiskenbare malaise en de buitengewoon hevige vorst de inkom sten van het bedrijf ver beneden de raming zijn gebleven. Weliswaar hebben de spoor wegen het massatransport van de toege- vroren rivieren overgenomen, doch dit heeft geen compensatie beteekend voor de offers, die aan den strengen winter gebracht moes ten worden. BRUGGEN DOOR HET WASSENDE WATER VERNIELD. Belgrado, 15 Maart. (V.D.). Tengevol ge van den dooi hebben op de rivieren van Zuid-Slavië de ijsmassa's zich in bewe ging gezet, waardoor in totaal reeds acht bruggen volkomen vernield zijn. Zal Duitschland den balling opnemen Vele dooclen en gewonden Telegrammen uit Tokio melden, dat bij Sanjo een express-trein is ontspoord. Vic-r rijtuigen werden omver geworpen. Het aan tal dooden cn gewonden wordt op 201) ge raamd. Bijzonderheden ontbreken nog. Tokio, 16 Maart (V.D.) Op het traject Saiondsi-Notaro is gisteren een D-trein ont spoord. Volgens officieuse berichten zouden rot nog toe 157 dooden cn gewonden gebor gen zijn. Andere berichten spreken zelfs van een nog grooler aantal Vier hulptrei nen zijn naar de plaats van Lat ongeval ver trokken. Dn Japansche minister voor ver keerswezen beeft zich per vliegtuig even eens naar de plaats des onheils begeven De oerzaak van de ramp is onbekend. DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN. Een nieuwe regeering in voorbe reiding. Konsta n tinopel. 17 Maart. (V. D Naar uit Teheran officieel wordt gemeld heeft Nadir Khan, die in Kohst vertoeft, den eed van trouw aan Amau Oellah gezworen. Hij verklaarde in dienst a on Aman Oellah te willen blijven, om hem te helpen zijn troon terug te veroveren. Nadir Khan is voornemens Kohst a.s. Dinsdag te verlaten en zich naar Kandahar te begeven, waar binnenkort de Afghaansche gezanten te Moskou, Angora en Konstantinopel zullen bijeenkomen, teneinde deel te nemen aan de vorming eener nieuwe Afghaansche re- gecring. De gezant te T.onden, Dschelani Khan, wordt genoemd als toekomstig minis ter van buitenlandsche zaken van Aman Oellah. De strijd tegen Iïabib Oellah wordt voortgezet en men verwacht een algemee- nen aanval van de troepen van Aman Oel lah op Kaboel. Ook de economische positie van Iïabib Oellah is den laatsten tijd achter uit gegaan. Een aanval op Kaboel in voor bereiding. Londen, 17 Maart (II. N.) Naar de Sunday Times meldt, zijn volgens een mede- deeling uit Peshawar twee vliegtuigen uit Kandahar aangekomen. In één dezer bevond zich de minister van buitenlandsche zaken van Aman Oellah. die de Mohammedaan- schc bevolking wil organiseeren om een aanval op Kaboel te ondernemen. Gevech ten tusschen Kaboel en Kandahar zijn reeds begonnen. HULDIGING VAN MEVROUW KRUPP. Essen, 15 Maart. (H. X.) Mevrouw Margareta Krupp, geboren baronesse von Enden, viert vandaag haar 75-sten verjaar dag. Gisteravond is zij op den Margnreta- heuvel, waar zij in gezelschap van haar familieleden verscheen, door de bevolking gehuldigd. Later werd haar door de bevol king een serenade gebracht, waarbij een fakkeloptocht voorafgegaan door een mu ziekkapel, werd gehouden. Mevrouw Krupp heeft zich vooral aan de sociale inrichtin gen bij de firma Krupp veel gelegen laten liggen. Volgens het Berl. Tagebl. heeft het rijks daglid dr Roscnfeld, als gevolmachtigde van Trotzki, het Duitsche kabinet een schrif telijke verklaring overhandigd, waarin Trotzki verzekert, dat zijn verblijf in Duitschland alleen het herstel zijner ge zondheid ten doel heeft en dat hij niet van zins is politiftko actie te voeren. Do Pruisische minister van binnenland- sche zaken Grzesinski steunt het verzoek van Trotzki bij de regeering. Het rijkskabinet zal volgens het Hbld. deze week een definitieve beslissing in zake het verzoek van Trotzki om een Duitsch visum nemen. Naar men weet, was de meerderheid van het kabinet aanvanke lijk tegen het toelaten van den Russischen banneling, maar nu bekend is geworden, dat Trotzki hier herstel van gezondheid wil zoeken, schijnt, naar de Voss. Zeitung ver neemt, in deze opvatting een wijziging te zijn gekomen. Men neemt voorloopig aan, dat hel kabinet zal hesluiten Trotzki voor loopig voor een bepaalden tijd in Duitsch land toe te laten. De B. Z. am Mittag Weet te melden, dat de Pruisische minister van binncnlandsche zaken, de soc.-dem. Grzesinski, reeds gerui- men tijd geleden aan Trotzki heeft laten mcdedeelcn, dat hij, in overeenstemming met het geheele Pruisische kabinet, bereid is Trotzki het asylrecht te verlcenen. Noch als hoofd der Piuisische politie noch om politieke redenen zou de minister Trotzki anders willen behandelen dan andere poll tieke vluchtelingen en hij heeft in dezen geest het rijkskabinet advies uitgebracht WEERBERICHT. Hoogste barometerstand; 774.2 te Wecnen. Laagste barometerstand: 744.3 te Vardö. Verwachting tot den avond van 19 Maart: Meest zwakke O. tot Z. wind. helder tot licht bewolkt, droog weer, waarschijnlijk nachtvorst, iets warmer overdag. Voor Kleeding naar Maat ONTELBARE BOSCHBRANDEN IN ZWITSERLAND Basel, 15 Mrt. (V.D.) In het kanton Tessino zijn opnieuw eenige boschbranden uitgebroken. Ten Noorden van Locarno en Orselina woedt een brand sintl Woensdag, die eerst in den afgeloopen nacht door do brandweer van Locarno in zooverre is be dwongen, dat Orselina geen gevaar meer loopt. Verder woedt in hei Morobbia-dal een hoschbrand, die zich uitgebreid heeft over de bergen ten Noorden van San Antonio. Ten slotte is in den vroegen morgen een brand ontstaan in San Salvatore bij Luga no, waaraan vele boomen ten offer zijn ge vallen. HONGERSNOOD IN CHINA. 16 Millioen Chineezen getroffen. De Chineesche minister van openbare ge zondheid, die onlangs naar Honau, Sjansi en Kansoe werd gezonden om een onder zoek in te stellen naar de in zes provin cies bestaanden hongersnood en er rapport over uit te brengen aan de centrale regea- ring, opdat deze de noodige hulpmaatrege len zoujkunnen nemen, rapporteert, dat in de provincie Honau 7\j millioen personen, in Sjansi 6V» millioen en in Kansoe V/i millioen te lijden hebben van den hon- gersnood. In totaal lijden in deze drie pro- vincies 16.000.000 personen honger. EEN VADER VERMOORDT ZIJN DRIE KINDEREN, Leipzig, 16 Maart. (V.D.) Te Leipzig- Linderiau werd hedenmorgen een man met zijn drie kinderen dood gevonden. Hij haa hun den hals afgesneden en daarna zich zelf gedood. CHINA'S SCHADEVERGOEDING AAN AMERIKA. Do Nanking-regeering bereid om 100 millioen dollar te be talen. De Chineesche minister van buitenland sche Zaken, Dr. Wang heeft gisteren den Amerikaanschen gezant tc Peking een nota overhandigd, waarin de Nanking regeering zich bereid verklaart aan Amerika een he drag van 100 millioen dollar te betalen als schadevergoeding voor de in 1927 voorgeval len incidenten. Tevens verklaarde zij zich bereid nieuwe maatregelen ter bescherming der Amerikaansche burgers in China te tref fen. Het Amerikaanse1! Chineesch schade vergoedingsverdrag zal heden in Nanking door den Amerikaanschen gezant ondertee kend worden. De overeenkomstige onderhan delingen tusschen de Nanking-regeering cn Engeland zijn nog niet afgeloopen, daar de Chineesche reegering van meening is, dai de Engelschc eischen te hoog zijn. ZES SOLDATEN OP EEN IJSSCHOTS WEGGEDREVEN. Wertheim a. Main, 15 Mart. (V.D.) Het ijs in de Main is hedenmiddag opengebro ken en weggedreven. Zes soldaten der Rijks weer, die zich nog op een schots bevonden, zijn mee afgedreven. Na vele vergeefsche pogingen zijn hun ten slotte van de brug over de Main bij Lohr touwen toegeworpen, met behulp waarvan de soldaten aan land gehaald konden worden. Eén touw met een daaraan hangenden soldaat viel echter In het water; de soldaat wist zich evenwel zwemmende in veiligheid te brengen. Vraagt stalen collectie Tel. 582 Vraagt hel Uw Vrienden en Kennissen DE ONLUSTEN IN SPANJE. De sanctios der regeering te gen (le studenten. Madrid, 17 Maart (V.D.) Merkwaardig us bij de strafmaatregelen, die de Spaansche regeering tegen opstandige studenten denkt tc nemen, de motivccring, waarmee de va ders van studenten van 16 jaar of jonger een gcldboeto hebben te betalen, n.i. op grond, dat zij hun ouderlijke opvocdings- plichten hebben veronachtzaamd. Vooruit- loopcnd op de bestraffing der individueel© stakende studenten, heeft de regeering be sloten, dat de universiteit van Madrid tot October van het volgend jaar gesloten zal blijven. Verder zal de Hoogeschool voor Ingenieurs en architecten hare zelfstandigheid verlie zen. De rector en de afdeelingsdirecteuren der universiteit van Madrid zijn van hun functies ontheven en in hun plaats is een commissie van toezicht ingesteld, die door de regeering benoemd wordt. Van alle sanc ties worden de universiteiten van Valencia, Barcelona, Saragossa en Laguna uitgezon derd. In Madrid is intusschen de rust weer gekeerd r»i moet do toestand nog steeds ge spannen worden genoemd. De opstandelingen veroveren Aguas Calientes. Naar de Associated Press uit Juarez meldt, maakt het revolutionoaire hoofd kwartier aldaar bekend, dat «le stad Aguas Calientes, halverwege tusschen Mexico en Torreon, door de rebellen in bezit is geno men. Bij de verovering werden vele solda ten der bondst-orpon gel»ed en gevangen genomen. Het Tvolutionnnirs hcofdkwar- l er acht de inreming "an groote bcteeke- nis, door de verbinding tusschen de op Tor reon aanrukkende regceringstroepen en de hoofdstad wordt verbroken. Uit Mexico wordt gemeld, dat Zaterdag te twee uur- officieel word bekend gemaakt dat vliegers der regeeringstroepen waarge nomen hebben, dat generaal Escobar, de bevelhebber der opstandelingen in Torreon begonnen is de stad te ontruimen. De rui terij der regeeringstroepen heeft de plaat* San Pedro bezet, van waar uit Torreon ii 40 minuten per auto te bereiken is. Vrijlating van gevangen op* standolingen. President Portes Gil heeft bevolen, da" alle rebellen onder den rang van luitenant kolonel, die tot de troepen van den rebel* Icnleider Aguirre behoorden en bij de ge vechten in den staat Vera Cruz gevangen genomen werden, moeten worden vrijgela ten. Deze order werd gegeven, daar de ge vangenen Verklaarden, dat zij niets van de opstandige beweging hadden afgeweten en zich bij de eerste de beste gelegenheid aar de regeeringstroepen hadden overgegeven Successen der regeeringstroepen. New-York, 16 Mrt. (V.D.) Calles be vindt zich met 30 000 man troepen in de nabijheid van Durango en zal dezer dagen den beslissenden slag leveren. Het schijnt, dat de rebellen veel van hun aanhang heb ben verloren. Te Vera Criiz hebben generaal Flores en 81 andere officieren van verschillenden rang terechtgestaan voor den krijgsraad. Voor het overgroote deel werden rij ver oordeeld tot zware vrijheidsstraffen, terwijl slechts tegen zeer weinigen de doodstraf werd geëischt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1