Rudge-Whilworth m Mie. Bovée DE EEMLANDEU DIDECTE.UR UITG EVER.' J.VALKHOFT Donderdag 21 IVIaart 1929 27e Jaargang No. 222 r vanaf f 540. Mic. Bovée BUITENLANDSCH OVERZICHT NORTON Motorrijwielen Mie. Bovée MAARSCHALK FOCHf Redder des Vaderlands FELLE BRAND IN OSLO 4 a 5 millioen kronen schade Ariel vanaf f 535. Mac. Bovée DE ONEENIGHEID IN CHINA DE REBELLIE IN MEXICO Escobar houdt vol Har!ey Davidson vanaf f 695. HET WERK VAN Dfc DESKUNDIGEN Britsche waarschuwingen O F. N. model Sahar3 vanaf f 420. Mie. Bovée FOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (met grat it verzekering tegen ongelukken) f 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke oummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van I —4 regels f I 05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0.25 Ltefdadigheids-advertentiüo voor de helft van den prijs. Kleine Advertentie „KEITJES' bl) vooruitbetaling 3 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extr» 005 Lavendelstraat 9 en 12 Tel. 1093 Het kan niet worden ontkend, dat het vraagstuk der werkloosheid het meest brandende is der problemen op binnen landsch politiek gebied in Engeland; de ernst van den toestand wordt wel het dui delijkst hierdoor gekenschetst, dat op een en denzelfden dag de rapporten van twee belangrijke organisaties over deze aange legenheid worden gepubliceerd, tegelijk met voorstellen om aan het euvel een eind te maken. Een dezer rapporten, dat van de liberale partij, werd vooral om redenen van partlj- tactiek opgesteld, want de oppositiepartij en trachten natuurlijk zooveel mogelijk munt te slaan uit het échec der conservu- lieve regeering, wat de behandeling van 't vraagstuk der werkloosheid betreft. De li beralen schijnen hun plan ter opheffing van de „abnormale" werkloosheid gewoon weg in t middenpunt van hun verkiezings campagne te hebben geplaatst. Het voor naamste gedeelte van dit plan, dat in een pas gepubliceerd vlugschrift uitvoerig uit een wordt gezet, is een uitgebreid program van wegenbouw. Voor den aanleg van nieu we, alsmede de uitbreiding cn verbetering van bestaande hoofdwegen zullen 42 inilli- oen uitgegeven moeten worden, voor den aanleg van wegen rondom groote steden 20 millioen, voor zijstraten 30 millioen, voor bruggenbouw 37 en voor de uitbreiding van het Londensche verkeer 1G millioen. Om-en- de-bij 400000 arbeiders zullen daardoor werk kunnen krijgen en opnieuw 212 000 door de tenuitvoerlegging van een program voor huizenbouw, ontwikkeling van tele foon en eleclriciteit, ontwatering, enz. De middelen voor den houw van straatwegen zullen opgebracht worden door "t opnemen van groote leeningen, welke worden gega randeerd door den „Road Fund", die dooi de automobielbelasting, welke iu 1927t- 28 25 millioen opleverde, gevoed wordt. Ook de overige plannen zullen met uitzonde ling dei' drainage de staatskas geen ex tra bedragen kosten. Met een ferme verwer kelijking van t program zou reeds weinige maanden, nadat tot zijn tenuitvoerlegging werd besloten, een aanvang kunnen worden gemaakt. Het andere rapport is dat der z.g. Mond- Turner- (thans Melchett Tillet-) conferentie tusschen vertegenwoordigers der patroons en arbeiders. Plet hecht weer waarde aan een intensiever bestrijding der werkloos heid in den tot dusver gevoerden geest en voegt hieraan verdere voorstellen toe. De emigratie moet krachtiger en wel met be hulp vèn leeningen worden bevorderd ge streefd wordt verder naar een verhooging van het ouderdomspensioen en uitbreiding der ouderdomsverzekering do schoolplich tige leeftijd moet eveneens later dan thans eindigen. Doch ook intensiveering van het rsgcerings-bouwprogram en uitbreiding daarvan, in den geest, dien de liberalen wenschen, wordt aau de hand gedaan en daarbij wordt ook rekening gehouden met de kroon-kólonién, die opdrachten voor ma- cnines aan Engeland moeten geven, enz. Het rapport bepleit eveneens een krachti ger rationalisatie over het zoodoende on vermijdelijk buiten werk raken van arbei ders zullen de leiders der industrie met de vakvereenigingen voeling blijven houden uit de winsten zullen fondsen worden ge vormd ter ondersteuning der buitcn-werk- geraakten. De Londensche correspondent der Fr. Ztg. merkt op, dat de liberalen wel-is-waar geen kans hebben de eerstvolgende regee ring te vormen cn hun program ten uit voer te leggen en dat de voorstellen der door Sir Alfred Mond geïnaugureerde con ferentie aan beleekenis hebben verloren, omdat de beide belangrijkste organisaties van patroons zich niet accoord verklaarden met de tot dusver bereikte resultaten, maar niettemin blijven de opvattingen, hoe het vraagstuk der werkloosheid moet worden aangepakt, van groot gewicht. Terwijl het liberale program, dat niet in de laatste plaats is opgesteld ter wille van verkiezings doeleinden, doet denken aan een „patent oplossing', beschouwt de conferentie dei- werkgevers en -nemers de consequente toe passing van alle ter beschikking staande kleine middelen als den besten en kans op succes biedenden weg. Lavendelstraat 9 en 12 Tel. 1093 ,;Mct hem gaat een der beroemdste persoonlijkheden uit den wereldoorlog liecn Parijs, 20 Maart. (V. D.) Hedenna- middag te kwart vóór zes is maarschalk Foch overleden. Met Ferdinand Foch gaat een der be roemdste persoonlijkheden van den wereld oorlog heen Hij was het immers, die het laatste half jaar van den geweldigen strijd het opperbevel over alle geallieerde troepen op zich nam en den strijd voor de tegen het Duitsche rijk oorlogvoerende mogend heden wist te winnen. Voor hij tot zijn ver antwoordelijke taak werd geroepen, had hij reeds op verschillende oorlogsterreinen de leiding gehad. In het begin van den groo- ten strijd voerde hij het commando bij den Uzer en bij de slagvelden van Vlaanderen. Reeds in October 1914 was Foch in werke lijkheid de generalissimus van de geallieer den aan het Noordelijk front, zooals hij het later ook officieel zou worden. Zoo ook in Maart 1918, toen de Duitschers hun groote offensief waren begonnen. Een oogenblik scheen het dat de Fransche linies zouden worden doorbroken cn de Engelschen in zee zouden worden gedreven Maar dank zij Georges Clemenceau werd Foch tot het op perbevel geroepen; op 18 Juli d a v. zette hij op zijn beurt het offensief in Men heeft Foch er wel van beschuldigd dat hij zijn soldaten niet spaard.e, allen echter, die hem van nabij hebben gadegeslagen, ontkennen dit. Steeds heeft Foch zich verzet tegen het noodeloos vergieten \an ook maar één druppel bloed. MAARSCHALK FOCH De oorlog heeft Foch niet gespaard: op 22 Augustus 1914 stierf zijn zoon Germain op het slagveld; dienzelfden dag liet ook zijn schoonzoon het. leven. De thans ontslapene werd 2 October 1851 te Tarbes geboren, als zoon \an den secre taris-generaal aan de prefectuur der Haut- Pyrenées. Toen Ferdinand Foch werd gebo ren, had zijn vader reeds twee kinde ren, een dochter Jenny on een zoon Gabriel. De derde zoon Germain, die drie jaar na Ferdinand geboren werd, trad in de orde der Jezuïeten te Montpellier. Tot zijn zestiende jaar werd Ferdinand Foch opgevoed aan het „Lycéé National" te Tarbes Toen de oorlog van 1870 uitbrak, werd de jonge Foch ingelijfd voor den ge- heelen duur van dezen strijd. Na het tee kenen van den vrede moest hij zich voorbe reiden voor de Polytechnische school te Metz. Op zijn dertigste jaar werd Ferdinand Foch kapitein der artillerie te Rennes: ln 1895 volgde zijn benoeming tot leeraar aan de krijgsschool, welke hij in 1900 plotseling verliet, naar men aanneemt wegens on- eenigheid met zijn directeur. Door toedoen van Clemenceau echter werd hij echter acht jaar later zelf tot directeur dezer school benoemd. Toen de wereldoorlog uit brak werd Foch legerbevelhebber. Foch was een ijverig aanhanger der Na poleontische theorieën, doch verklaarde zelf ook veel van de Duitsche methoden te heb ben geleerd. Hij was ook lid van de Fran sche academie. Het bericht van zijn dood zal ongetwijfeld in heel Frankrijk diepen indruk maken, daar hij als redder des va derlands in Frankrijk een buitengewoncn populariteit genoot. VOLKENBOND EN ONTWAPENING. Amerika koestert geringe verwachtingen. Londen, 19 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit Washington hoeft op het departement van buitenlandsche zaken een bespreking plaats gehad, waarbij de door de Vereenigde Staten op de as. conferentie te Washington te volgen politiek is vastge legd. Bij de bespreking werd er op gewezen dat de Vereenigde Staten slechts belang hebben bij de ontwapening van de vloot. Aangezien de ontwapening van de vloot te Genève wel niet ter sprake zal komen, wordt verwacht, dat de vertegenwoordiger der Veieenigde Staten slechts als waarne mer aan de conferentie zal deelnemen. Ove rigens heeft men in officieele kringen te Washington geen al te groote verwachtin gen van de as. besprekingen te Genève. Bijna een gehccle straat Oslo, 20 Maart. (II.N Vanavond om 8 uur is in het centrum der stad een groote brand uitgebroken, waardoor het gebouw van de firma Steen en Stroom, in manu facturen, dat bijna een geheele straat be slaat, vernield werd. De totale schade wordt op 4 a 5 millioen kronen geschat De voor raden alleen waren voor 1.9 millioen kro nen verzekerd. Het gevaar voor de naburi ge gebouwen kon bezworen worden. Ver scheidene brandweerlieden werden bij bet instorten van het hoofdfront gewond; de meesten echter slechts licht Ook het in de buurt gelegen hoofdtelegraafkantoor heeft schade geleden. Het vuur moet door kort sluiting zijn ontstaan. AMERICA'S BEZIT AAN EDELSTEENEN. Ter waarde van milliard dollar. Volgens de door de Continental Insu rance Company gepubliceerde cijfers bezit ten de Vereenigde Staten een waarde aan edelsteerien van vier milliard dollar; dit is een bedrag, dat door geen enkel ander land wordt overtroffen. EEN DIEVENBENDE. Te Keulen zijn wegens diefstal op groo te schaal van kabeldraad 18 personen aangehouden, die sedert geruimen tijd bij de Rijnscli-Westfaalsche electriciteitswer- ken groote hoeveelheden draad hadden ontvreemd. Nog 2S Eifo.-'re personen, o.w. ook helers, zijn bij de zaak betrokken. Lavendelstraat 9 en 12 Tel, 1C93 NOODBEGROOTING IN DEN RIJKSDAG AANGENOMEN. Zij zal tot 30 Juni geiden. B e r 1 ij n, 20 M aart. (V. D.) In den Rijks dag werd heden de noodbegrooting, welke tot 30 Juni zal gelden, volgens den tekst van de commissie aangenomen, terwijl de communisten, de Duitsch-nationalen, de na- tionaal-socialisten en de christelijk-natio- nale boerenpartij tegen stemden. De com munisten stelden bovendien een motie van wantrouwen tegen den rijksminister van fi nanciën, dr. ITilferding in, waarover a.s. Donderdag gestemd zal worden TREINBOTSING IN ZUID-AFRIKA. Vier dooden, acht gewonden. Uit Bulawayo wordt bericht, dat bij een botsing tusschen twee goederentreinen op het traject WankieMatersi drie inlan ders werden gedood en vier Europeanen alsmede vier inlanders gewond. ERNSTIGE DROOGTE IN ENGELAND. Londen, 19 Maan H.X.) Een groot deel van Engeland heeft sedert weken onder de aanhoudende droogte te lijden. Te Man chester is'sedert 36 dagen geen neerslag gevallen, hoewel anders in deze streek bij zonder veel regen valt. In de stad zelf heeft men het waterverbruik reeds moeten be perken. OEFENINGEN DER BRITSCHE VLOOT Honderd schepen in de Mid- dellandsche Zee. De eerste lord der Britsche admiraliteit (minister van marine) Bridgeman gaat eind dezer week naar Gibraltar voor een kort bezoek aan de gezamenlijke Middellandsche Zee- en Atlantische vloten, die deze week bezig zijn met de gebruikelijke voorjaars oefeningen, welke sinds den oorlog in de plaats zijn gekomen van do vroegere zo- mermanoeuvres der vloot Zij hebben plaats in het Westen der Middellandsche Zee tus schen Sardinië en de Straat van Gibraltar. Er wordt aan deelgenomen door ongeveer 100 schepen van verschillende klassen en door meer dan 30.000 officieren en man schappen Nieuwe strijd te duchten Peking, 20 Maart (V.D.) Uit Nanking wordt gemeld .dat de regeering twee divi sies heeft gemobiliseerd om naar Ilankau te zenden, teneinde daar de orde to her stellen. De beide divisies zijn reeds ver trokken naar Hankau. waar zij de troe pen van generaal Ho Sjen zullen ontwa penen. Hieruit blijkt, dat het militaire con flict tusschen Hankau en Nanking ver scherpt is. Tsjang Kai Tsjek wil de ope raties tegen Hankau zelf leiden Gisteren heeft de Chineesche ministerpresident Tang een verklaring afgelegd, waarin hij mededeelde, dat de provincie Hankau ge weigerd had de bevelen van de regeering uit te voeren. Generaal IIo Sjen heeft alle ambtenaren van de Nanking-regeering van liun post ontheven cn uit de provincie Hankau gewezen. Londen, 20 Maart (V.D.) Gedurende de laatste dagen zijn in Peking en Tientsin een groot aantaal communisten en aanhan gers van Tsjang-Tsjoeng-Tsjang, den voor maligen gouverneur van de provincie Sjan- toeng, gearresteerd. Bij do meesten hunner werden wapens en munitie gevonden. Te Peking is men van meening. dat de be weging onder de communisten in verhand staat met de onrust onder de arbeiders bij een gedeelte der Peking-Moekdcn-spoor- weg. Generaal Tsjong-I\ai-Tsjek zal voor de bestrijding van de regeering vijandige beweging zijn geheele troepenmacht ge bruiken, met. uitzondering van twee disi- sies, die te Nanking zullen blijven. Gene raal Yoe wil het Koeomingtang-congres ge bruiken om met zijn troepen eonige mili taire operaties uit te voeren, waardoor Tsjang-Kai-Tsjek als voorzorgsmaatregel voorloopig gedwongen zal zijn om zijn troepen over verschillende gebieden te ver- deelen* Indien dit plan gelukt en zich la ter een gunstige gelegenheid daartoe voor doet, zullen de tegenstanders waarschijnlijk opnieuw tegen Tsjang-Kai-Tsjek hun ge luk met de wapens beproeven. President Gil kondigt krasse maatregelen aan New York, 19 Maart. (V. D.) Uit het Zuid-Oosten van den staat Chihuahua wordt bevestigd, dat de opstandelingen on der generaal Escobar, die Ton-eon hebben verlaten, zich ongeveer 100 mijl naar het Noorden hebben teruggetrokken. Uit. Laredo wordt gemeld, dat de opstandelingen ver sterking uit andere plaatsen zouden hebben gekregen en voornemens zouden zijn een aanval te doen op San Louis Potosi. Iu de nabijheid van San Miguel (Guanajuata) is een trein overvallen en geplunderd. De Associated Press meldt uit Mexico, dat Calles aan president Gil medegedeeld heeft, dat hij voornemens is de rebellen vol komen te vernietigen. Hij is reeds begon nen met de samenstelling van een afdee- ling, die naar Chihuahua moet oprukken. Londen, 20 Maart (H.N.) Uit Mexico wordt gemeld, dat president Gil de leiders der opstandelingen vogelvrij heeft ver klaard. Alle leiders, die door de regeerings- f.roepcn gevangen worden genomen, moeten door den krijgsraad summier worden ver oordeeld cn na uitgesproken vonnis ter stond terechtgesteld worden. Generaal Es cobar, de leider der opstandelingen, heeft van zijn kant aan Amerikaansche journa listen verklaard, dat de opstandelingen ondanks de ontruiming van Torreon den strijd om het gezag over Mexico zullen voortzetten. De strijd zal echter buiten de steden worden gevoerd, teneinde het leven der burgers niet in gevaar te brengen. Hij is voornemens een stralesisehe positie in het gebergte in te nemen cn van daar uit aanvallen op de regeeringstroepen te doen. Het opstandelingenleger onder bevel van generaal Escodar is. volgens een bericht uit New-York, Dinsdag in Noordelijke rich ting van Escalon naai' Jimenez getrokken. Generaal Calles, wiens hoofdkwartier zich te Torreon bevindt, maakt zich gereed de rebellen te vervolgen. VLIEGTUIG NEERGESTORT BOVEN CALAIS. De twee inzittenden nog tijdig gered. Parijs, 19 Maart. (H.N.) Vanmiddag is een Noorsch vliegtuig, dat van Londen naar Oslo zou vliegen, boven Calais neer gestort. Het vliegtuig kwam midden in de stad terecht en raakte terstond in brand. De twee inzittenden werden door enkele ar beiders nog tijdig uit het brandende toe stel gered. Het vliegtuig had ten gevolge van den dikken mist een noodlanding wil len maken. Het vernielde eerst liet dak van een huis, vervolgens enkele draden van de electrische leiding en viel ten slotte op straat WEERBERICHT. Hoogste baromceterstand 771.7 tc Zurich. Laagste barometerstand: 739.8 to Reykjavik. Verwachting tot den avond van 22 Maart: Zwakke tot matige Z. O. tot Z. W. wind, aanvankelijk nog licht be wolkt en droog, later toenemende bewolking met nog weinig of geen regen, des nachts in het N. iets zachter, ovrigens weinig verande ring in temperatuur. Lavende straat 9 en 12 Tel: 1093 Engelsche bezwaren legen Fransche eischen Londen, 19 Maart. (V D.) De diplo matieke medewerker van de Daily Tele graph schrijft, dat men in officieele kringen de pijnlijke verrassing, welke de jongste Fransche eischen hebben gewekt, nauwe lijks verbergt De Fransche eischen komen in werkelijkheid op het volgende neer: (1) Een milliard Mark der Duitsche an nuïteit zal uitsluitend gebruikt worden voor den opbouw der verwoeste gebieden in Bel gië, Frankrijk en Zuid-Slavic en dat wel over een periode van 37 jaar. (2). Het deel der Duitsche jaarbetalingen, waaraan het Britsche imperium geen aan deel heeft, zal geen voorkeur genieten boven het andere deel der Duitsche betalingen. Het Britsche aandeel zal daarom echter be perkt worden tot het bedrag, dat Groot-Bri- tannië schuldig is aan Amerika. Van de Britsche geldmarkt wordt verwacht, dat zij aan de commercialiseering van het eerste en preferente gedeelte der nieuwe Duitsche jaarbetalingen van vijftig milMoen pond ge durende 37 jaar zal deelnemen, terwijl het belangrijkste gedeelte hiervan bestemd Is voor Frankrijk. Nog nooit, aldus de mede werker van de Daily Telegraph, hebben Fransche eischen zoo weinig rekening ge houden met de belangen van Groot-Britan nic. Parijs, 19 Maart. (V.D.) Heden heb ben de comrnissles-Revelstoke en Perkins zitting gehouden. Ook in kleinere kringen worden de besprekingen inzako de Duitsche betalingen voortgezet. Zoo heeft Moreou gisteren over deze kwestie een onderhoud gehad met. den voorzitter der conferentie, Owen Young. De eischen van Frankrijk, n.l. de hun toekomende bedragen onder «alle omstandigheden veilig te stellen, heeft geen gunstigen indruk op de Engelscho verte- genwordigers gemaakt, zoodat de Fran- schen zich thans hebben tc koeren tegen de Duitschers en geallieerden beide. Men rekent er echter van Duitsche zijde op, dat dr. Schacht, die a.s. Donderdag naar Ber lijn gaat, do laagste vorderingen der ge allieerden alsdan te weten zal zijn ge komen. Londen, 20 Maar t. (II. N.) Volgens de Parijsche correspondent der Engelsche bladen zijn de besprekingen over het be drag der Duitsche schadevergoeding thans begonnen. Volgens de inlichtingen der cor respondenten loopen de gevraagde cn de aangeboden bedragen nog ver uit elkaar, zoodat de onderhandelingen vermoedelijk zeer moeilijk zullen blijken. Zelfs wordt de mogelijkheid van een stranden van de on derhandelingen op dit punt niet geheel uit geschakeld, hoewol men aan de desbetref fende berichten in dit beginstadium niet al tc veel gewicht kan hechten. Owen Young had gisteren een langdurig onder houd met Moreau, den gouverneur van de bank van Frankrijk, die een bepaald mini mum moet hebben genoemd. Dr. Schacht zal dus, indien hij Donderdag naar Berlijn vertrekt vermoedelijk wel op de hoogte van de Fransche minirnum-eischen zijn, zoodat hij de autoriteiten te Berlijn daar van op de hoogte zal kunnen stellen. Lavendelstraat 9 en 12 Te! 1C93

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1