DË EEMLANDEü FA niflM RIIRHFP 1e KLAS CONFECTIE ARNHEMSCHEWEG 26 WJ* B IVI ES r\ V9I it r\ RUIME KEUZEDAMES MODEZAAK GARAGE MOLENAAR TeSef. nos. 1210-1211-1212 FIAT CITROëN BUICK LA SALLE EN CADILLAC. F* LAAvwHAIIERSVELQ iM1 kalm DIDECTEUR - UITGEVEQ: J.VALKHOfT Zaterdag 23 Maart 1929 27e Jaargang No. 224 BUITENLANDSCH OVERZICHT STATIONSPLEIN WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE FOCH'S DOOD Een stemmingsbeeld in het sterfhuis I LUXE AUTO VERHUUR ONRUST IN INDIE Complot tegen de regeering STOOMWASSCHERIJ BYRD NOG NIET GERED Draadloos contact hersteld DE CRISIS IN DENEMARKEN ABONNEMENTSPRIJS rnaandeo voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. - elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advertcntlto voor de helft van den prijs. Kleine AdverteotlëD „KE1T1ES" bij vooruitbetaling i—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra 0.05 De Spaansclie dictator aan het woord. Zijn verhou ding tegenover de arbeiders. Een onderhoud van een fascist met Primo de Ri vera. Uit Spanje komen voortdurend berichten omtrent onrust op het Pyreneesche schier eiland. Nu eens heeft de dictator het met de ontevreden studeerende jeugd aan don stok, dan weer zijn het officieren, die hij door krachtig optreden tot rede moet bren gen. Kenners van Spaansche toestanden, die Primo de Rivera's staat kenschetsen als een land der onvrijheid, waar men niet voor zijn meening uit mag komen, beweren eveneens, dat het onder de arbeiders gist. Wanneer men Primo de Rivera echter mag gelooven. is daar geen woord waar van. Hij heeft namelijk in een vraagge sprek, dat hij aan den Madrileenschen cor respondent van het Italiaansche blad Cor- riere della Sera heeft toegestaan, te ken nen gegeven, dat de prbejdende bevolking met de regeering op den besten, voet stond en dat djt kvvam, omdat dp regeering van Primo de Rivera het aanzijn, had gegeven aan een cconomischeu en maatschappelij- ken toestand, zooals de werklieden vroeger nimmer hebben gekend. De. arbeiders, al dus verklaarde de dictator ann den fascis- tischcil journalist, zijn tevrpden en werken gewillig. Hij voegde daar nog aan toe, dat ook de bapken, de verschillende takken van nijverheid cn allerlei vereenigingen op het gebied van bedrijfsleven cn financiën hem hun steun hadden gewaarborgd. Naar aanleiding van de vraag, of de Spaansche patrottische verecniging moest worden beschouwd als een organisatie, waarvan het doel is de regeering op effec tieve wijze te verdedigen, merkte de Spaan sche dictator op, dat de genoemde vereeni- ging .volstrekt niet met de Italjnansche fascistische militie kon worden vergele ken. Primo de Rivera kenschetste haar echter als een moreele kracht, een verceniging van vaderlandslievende personen, die tot het in zicht waren gekomen, dat men het niet kon stellen zonder een nieuwe regeering, wilde men Diet, dat het land ten ond*r glns Een andere hond. die eerder op één lijn kon worden geplaatst inet de fascistische verecniging, was volgens Primo de Rivera, die der Som atelies, "welke in geheel Spanje over meer dan honderd twintig duizend aanhangers beschikt die te al len tijde er voor zouden zijn te vinden het land en de regeering te verdedigen, wan neer deze mochten worden bedreigd. Ook maakte Primo de Rivera de merk waardige opmerking, dat hij geen vijanden achter zijn rug had Naar hij van oordeel was, zou, wanneer één der kopstukken van de oude regeering op den dag van zijn heengaan zou probceren om er met de oude methoden weer boven op te komen, hij door het Spaansche volk zou worden ver- stooten. Wanneer aldus Primo de Rive ra één dezer oude mannen terug mocht keeren, zouden zelfs de steenen tegen hem opstaan. Dat Primo de Rivera niet aan hoogmoed lijdt, kan ondertusschen worden opgemaakt uit zijn verklaring, dat er een groot ver schil bestaat tusschcn den arbeid in groo- ten stijl van Mussolini en de zijne: terwijl de Italiaansche dictator het aanzijn gaf aan een staat rnet volkomen nieuwe orga nen, beperkte Primo de Rivera er zich toe een reeds bestoanden, maar zeer defecten, staat te herstellen. Wanneer Primo de Rivera zich zou terug trekken aldus zijn eigen opvatting dan zou er volstrekt niets zijn veranderd; al leen het volk zou zijn veranderd: er zou meer orde, grooter eerlijkheid cn meer lust tot den arbeid aanwezig zijn. De dictator, aldus Primo de Rivera, is in heel het land geliefd, „aangezien wij met begrip en met bescheidenheid regeeren. Wij hebben een nieuw wetboek van strafrecht uitgewerkt en wanneer dit van kracht wordt, zullen de gevangenissen voor de helft leeg ra ken". Deelneming uit alle deelen der wereld Deelneming uit alle deelen der wereld. Militaire afdeelingen uit België, Italië, Groot-Britannic en Tsjecho-Slowakije, de Italiaansche maarschalk Caviglia, de Engel- sche génerales lord PJumer en Milne, de En gelsche admiraals Wemyss cn Haggard, als mede een delegatie uit de Belgische Kamer zullen de teraardebestelling van maarschalk Foch bijwonen. Om vier uur gistermiddag vloog (Ten es kader over het hotel van den maarschalk cn beschreef een geweldigen cirkel als een soort krans, om op deze wijze de hoogste eer te bewijzen van het corps vliegers aan don chef der geallieerde legers. Officieel'wordt medegedeeld, dat prins Ge orge den Engelsche koning bij de teraarde bestelling van maarschalk Foch zal verte genwoordigen. De regeering zond aan de Fransche regeering een telegram, dat ge tuigt tan uiterst leedwezen cn de onverge telijke diensten van Foch aan de zaak der geallieerden in herinnering brengt. liet te legram zegt verder: „Zijn indrukwekkende persoonlijkheid en zijn ridderlijk karakter hebben hem voor het volk van dit land dierbaar gemaakt. In alle Britsche gezin nen zal zijn verscheiden worden beweend Een soortelijk telegram is aan mevrouw Foch gezonden. Baldwin, de Britsche premier, zond even eens persoonlijk een telegram aan Poin caré. waarin hij uiting geeft aan de gene genheid en dc groote achting van het Britsche volk. Morgenochtend zal in de Kathedraal Aan St. Paul te Westminster een dienst plaats hebben ter nagedachtenis van maarschalk Foch. Koning Albert kwam gistermiddag om vijf uur te Parijs aan om maarschalk Foch de laatste eer te bewijzen. Hij begaf zich dade lijk van het station naar het hotel van den maarschalk, waar hij neerknielde voor het stoffelijk overschot. Hij onderhield zich met madame Focl^ wie hij zcide hoezeer hij den doode hocwchtte Uit Parijs wordt d.d. 21 Maart o.a. aan het Ilbl. gemeld: Heel den dag lweft een enorme menigte zich verdrongen vóór het kleine hótel in de Rue de Grenelle, waar de halfstok-ge- hcschcn vlag op de ingangpoort den dood van den grooten bewoner aangeeft. En heel den dag hebben de Fransche cn vreemde staatslieden, diplomaten, militairen er ge defileerd om zich, als bewijs van deelne ming, op de daarvoor onder de hoede van «•enige soldaten klaar-liggcnde folio-vellen te komen inschrijven. Aanvankelijk werden slechts zeer enke len, de president van de republiek, Clemcn- ceau en eenige persoonlijke vrienden van den maarschalk, in de sterfkamer toege laten. Des middags om half vier, toen het stoffelijk overschot naar een der beneden salons werd overgebracht, werd toegestaan, dat eerst de leden van de pers cn daarna verschillende hooggeplaatste personen langs het praalbed trokken, waar temid den van een woud van kaarsen het lichaam van den maarschalk ra De Kamers, die men passeert, ai arc:.* in de chap el le arden te te komen, evenals de vestibule van het kleine, gezel lige hotel met een bovenverdieping, hangen vol met schilderijen van episoden uit den laatsten oorlog. In vitrines slaan en han gen andere deels zeer kostbare, deels lioogst- ecnvoudige oorlogssouvenirs, den maar schalk door de Fransche cn door vreemde regeeringen cn door bewonderaars aange boden. De weduwe cn de dochters van den maar schalk zitten op bidstoeltjes aan het voe teneind van het bed, waarbij door de offi cieren van den generalcn staf om beurten de wacht gehouden wordt. Ook de broer van den maarschalk, in geestelijk gewaad, lange smalle figuur met een krans van grijze haren, is aanwezig, veelal in gebed erzonken. Doorgaans ontvangt generaal Weygand de hooge bezoekers. Zooals men weet, koning Albert van België hedenmiddag uit Brussel gekomen om den maarschalk als militair de laatste eer te bewijzen. Een cn kei bloemstuk, afkomstig van de Poolsche ambassade, ligt op de schoorsteenmantel. Voor het overige worden, op speciaal verf zoek van den overledene, alle bloemen cn kransen geweerd. Bij de opening van hel testament is ge bleken, dat dit geen bepalingen bevat, die zich verzetten tegen de begrafenis in de Kapel der Invaliden. Daartoe is clan ook, in overleg met de familie, besloten. Engelsche sympathiebetuigingen Londen 21 Maart (V.D.). Naar verluidt, zal prins George V den koning vertegen woordigen bij de begrafenis \an maar schalk Foch. Veldmaarschalk Milne, chef van den generalcn staf, zal het Britsche leger vertegenwoordigen. Tevens hebben hun vvensch tot bijwoning van de begrafe nis te kennen gegeven lord Methuen, lord Allenby en sir Claucl Jacob. In den stoet zal nog meeloopen een Britsch vëldofficier niet een diensthebbend officier met vijftig man, welke het Britsche leger zullen verte genwoordigen met de regimenlsmuziek, die door de brigade der „Guards' zal worden verzorgd. De koninklijke marine zal wor den vertegenwoordigd dom- vlootadrniraal lord Wewyss, die met maarschalk Foch te genwoordig was bij de regeling van den wapenstilstand. Vice-ndmiraal Haggard zal de Board of Admiralty vertegenwoordigen, terwijl voor den luchtmacht luchtmaar- schalk Sir Hugh Trenchard cn lucht-vice- maarschalk Lambe aanwezig zullen zijn be nevens een detachment van twee officieren cn 20 vliegers. De Britsche premier heeft de volgende boodschap gezonden aan den Franschen minister-president: „Met diepe smart hel) ik het overlijden van maarschalk Foch vernomen. Ik ben mij het onherstelbaar verlies ten scherpste bewust, dat Frankrijk celeden heeft. Deze groote soldaat en groo te patriot vertegenwoordigt voor Engeland de militaire genius van Frankrijk en ik ben er zeker van, dat het Engelsche volk ernstig het heengaan zal betreuren van hem. wiens diensten aan de geallieerde zaak nog versch in ieders geheugen liggcD en wiens uitnemende en inspireerende per soonlijkheid de toewijding en diepe ach ting heeft gewonnen van ieder Britsch sol daat, die onder hem gediend heeft en van het geheele Engelsche volk. Sir Laming Wortington, de minister van oorlog, heeft een telegram gezonden aan Painlevé, den Franschen minister van oor loc. waarin o.a. gezegd wordtHet Brit sche leger deelt ten volle de gevoelens van zijn kameraden bij het verscheiden van maarschalk Foch. Zij betreuren in hem niet alleen iemand, die een groot soldaat was en hun vroegere generalissimus, doch tevens is het Britsche leger trotsch op den Franschen veldmaarschalk, wiens naam cn daden als bouwer van de overwinning overbrekelijk verbonden zijn met onze mi litaire geschiedenis. Italiaansche waardeering. Rome, 21 Maart (V.D.) Mussolini heeft als minister van oorlog een condolatie- teïegram gezonden aan Painlevé, waarin hij uiting geeft aan het gevoel van smart van het Italiaansche leger bij het verschei den van den „grooten leider van de geal lieerde legers in den overwinningsoorlog." Maarschalk Caviglia wordt afgevaardigd naar Parijs ter bijwoning van de teraarde- stelling, benevens een honderdtal Alpen troepen cn drie officieren. Leden van het kabinet hebben heden condolatiebezoeken afgelegd bij den Franschen militairen at taché van Frankrijk, terwijl heden kransen naar Parijs zijn gezonden door de vloot De bladen wijden alle kolommen aan lofprijzingen van den Franschen militair waarbij zij op zijn verschillende groote ver diensten wijzen. Een verzoek van invalioden. Parijs, 22 Maart (II.N.) Een aantal af gevaardigden van invalieden heeft Poin- caré verzocht de begrafenis van het stof felijk overschot van maarschalk Foch niet in den dom der invalieden, doch onder de Are de Triomphe aan de zijde van den on bekenden soldaat te doen plaats hebben De afgevaardigden wezen er daarbij op, dat het een indrukwekkend symbool zou zijn, inclieh de opperbevelhebber over de geal lieerde legers naast één van zijn man schappen wordt begraven. Polncaré moet besloten hebben de weduwe van Focli te raadplegen, of ook zij de begrafenis daar Ier plaatse zou wcnschen. President Hoo ver zal zich bij de begrafenis laten verte genwoordigen, terwijl het Amerikaansche leger door Gcperaal Pershing zal worden vertegenwoordigd. Als vertegenwoordiger van maarschalk Pilsoedski wordt generaal graaf Romer le Parijs verwacht, die gis terenavond uit Warschau is vertrokken. Rouw in het Tsjecho-Slowa- kische leger. Bij gelegenheid van het overlijden van Foch heeft president Masarylc een rouw van acht dagen afgekondigd voor het Tje- cbo Slowakische leger. Maatregelen tegen de communisten Londen, 22 Maart (H.N.) Met betrek king tot de arrestaties van communisten in Britsch-Indië wordt gemeld, dat zich onder de gearresteerden 21 personen be vinden, die een toonaangevende positie in de vakvereenigingen en in de communis tische beweging bekleedcn. Zij worden be schuldigd van pogingen, om de bestaande constitutie gewelddadig te wijzigen cn in Indic een sovjet-republiek te willen uit roepen. Te Bombay zijn ongeveer 25U00 ar beiders tot staking overgegaan, zoodat IS fabrieken gesloten moesten wórden. We gens de groote opwinding, welke de arres taties hebben gewekt, zijn op alle belang rijke strategische punten troepen geconce- ireerd om op alle mogelijkheden voorbe reid te zijn. In officieele kringen gelooft men, dat er een wijd vertakt complot te gen de Britsch-Indisehe regëering staat. DE SPAANSCHE STUDENTENONLUSTEN Hoogleeraren leggen hun ambt neer. Parijs, 22 Maart. (H.N.)" Uit Madrid wordt gemeld, dat verschillende bekende professoren in verband met rle studenten- onlusten cn de door de regeering getroffen maatregelen hun ambt als leeraar aan de universiteit hebben neergelegd. Een profes sor heeft ook zijn mandaat als lid van het parlement neergelegd, omdat het hem niet werd toegestaan de regeering over de on lusten te inlerpelleeren. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.1 lc La Coruna. Laagste barometerstand: Tii.i te Reykjavik. Verwachting tot den avond van 24 Maart: Zwakke tot matige W. tot Z. W. wind, meest half bewolkt, waar schijnlijk droogweer, iots koeler des nachts. STOOMEN - VERVEN 's Maandags en 's Woensdags franco halen en bezorgen te Amersfoort omsir. door eigen Autobesteldienst. Men hoopt hem met vlieg' tuigen af te halen Londen, 22- Maart (V.D.) Volgens be richten uit New York zijn Commander Byrd en zijn twee kameraden, nog steeds op de Rockevelder rotsen, op 128 mijl afstand van de Tiasis, het expeditieschip Little America, geïsoleerd. Men hoopt, dat het weer binnen eenige dagen zal opklaren, zoodat zij met vliegtuigen kunnen worden afgehaald. Na gcruiinen tijd niets gehoord te hebben, is Byrd er in geslaagd in radiografisch con tact te komen met de expeditie. Aangezien reeds over een maand de winter intreedt, en dc zon dan niet meer boven den horizon komt, bestaat er kans, dat Byrd, wanneer hij tegen dien tijd nog niet is afgehaald, den terugtocht le voet zal moeten afleggen, waarvoor hij minstens 3 .weken zal noodlg hebben. Voor het geval dat de redding per vliegmachine onmogelijk blijkt, zijn hon- densleden op weg naar Byrd. LONDEN—AUSTRALIË DOOR DE LUCHT. De Australische vliegers Moir en Owen zijn gistermiddag te Benghazi in Afrika aangekomen. Vandaag vliegen zij naar Cairo. DE BERGSTORTING BIJ BRAUNAU. We en en 21 Maart. (V. D.) Omtrent de bergstorting bij Branau wórdt nog ge meld, dat het den redders gelukt is de be dolven vrouw cn haar 2-jarig zoontje le vend te voorschijn te brengen. Zwaar ge wond, moest de vrouw naar het ziekenhuis worden overgebracht haar tweede kind werd echter dood opgenomen, terwijl van het derde elk spoor ontbreekt. Er worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven Kopenhagen, 22 Maart. (V.D.) In ie heden gehouden! zitting van het Folketing stond ais eenig punt op de agenda een door den minister-president af te leggen verkla ring. Deze deelde mede, dat de regeering besloten heeft nieuwe verkiezingen uit ie schrijven. De koning, dien de minister-p c- sident op de hoogte beeft gesteld van (le situatie, heeft zijn goedkeuring aan het re- geeringensbesluit gehecht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1