DÉ EEMLANDEü DIDE.CTEUR-UITGE.VED: J.VALKHOrr Maandag 25 Maart 1929 27e Jaargang No. 225 BUITENLANDSCH OVERZICHT DE STRIJD IN MEXICO Twaalf honderd dooden HET CENTRUM EN DE OVERIGE PARTIJEN Dr. Stegerwald aan 't woord SARRAIL OVERLEDEN Fransch opperbevelhebber te Saloniki DE EXPEDITIE NAAR DE ZUIDPOOL DE GRAF ZEPPELIN VERTROKKEN Verstekeling gesnapt DE VERKIEZINGEN IN ITALIË Opheffing van enkele uitzonderingswetten? DE DOOD VAN FOCH Een dienst in de Westminster abdij CHINA IN ONRUST Arrestatiesin verschillende steden ABONNEMENTSPRIJS ™aaQden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05» POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van Iregels I 1.05 met Inbegrip vu een bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-adverteotltn voor de helft van.den prijs. Kleine Advertentie „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra 0.05 De opstandige bewoging li^ Mexico. Da rebellen boe ken successen van beteeke- nis. Da houding van Amerika. De president van Mexico, Portes Gil, heeft den laatsten tijd zich werkelijk uit gesloofd om met de opstandige militairen af te rekenen, doch de taak, die hij zich oplegde, heeft hij nog niet tot een goed einde weten te brengen. Ge brek aan activiteit kan de federale regeering niet worden verweten, maar blijkbaar heeft zij de kracht der rebel len onderschat. Al meermalen is aan gekondigd, dat de opstand binnen enkele dagen zou zijn afgeloopen en de krasse maatregelen, die de regeering van Portes Gil nam de gevangen genomen leiders der rebellen werden zonder pardon terecht gesteld en alle vredesonderhandelingen werden botweg van de hand gewezen waren wel geschikt om de opstandelingen te intimideeren. Dezen bleven echter voort- vechten met den moed der wanhoop en wisten den laatsten tijd zelfs belangrijke successen te boeken. Hun contra-offensief is zelfs, nadat een bestorming der stad hieraan was voorafgegaan, uitgeloopen op de overgave door de bondstroepen van het in den staat Sinaloa aan den Stillen Oceaan gelegen Mazatlan, al ontkennen sommige berichten den val der stad. De numerieke meerderheid der rebellen, die op krachtige wijze een aanval op de stad deden, noopte de federalen zich over te geven, maar onder- tusschen heeft Portes Gil, die veel steun ontvangt van zijn voorganger Calles, die thans minister van oorlog is, reeds een be langrijke troepenmacht uit Torreon, waar hij zijn strijdkrachten had geconcentreerd, in de richting van Mazatlan gedirigeerd in de hoop zich opnieuw van deze stad mees ter te maken. Doch andere berichten be helzen, dat deze troepenmacht het niet zoo gemakkelijk zal hebben, daar zij door de rebellen van verschillende zijden wordt bc dreigd. Op dezen tegenslag hadden de federale troepen niet gerekend, ondanks het feit, dat zij op den moreelen en feitelijken steun van Amerika kunnen rekenen, dat de regeering van Portes Gil van alle gewenschte mo derne strijdmiddelen voorziet, terwijl de rebellen geheel op zich zelf zijn aangewe zen. Bovendien Is het niet uitgesloten, dat Ame rika zich zal laten verleiden tot een interven tie, die de Mexicaansche regeering wel zeer welgevalig zal zijn. Wel schijnen de officie ren der Arnerikaansche grenswacht order te hebben gekregen zooveel mogelijk de on zijdigheid te betrachten, maar tevens is hun op het hart gedrukt, dat zij er voor dienen te waken, dat lijf en goed der Ame rikanen niet worden gedeerd doör kogels en bommen, die bij gevechten aan de grens al licht kunnen verdwalen. Vooral de strijd om de grensstad Juarez zou tot moeilijkhe don kunnen leiden en het wordt dan ook riiet uitgesloten geacht, dat Amerikaansche troepen Mexicaansch gebied betreden, wan neer men in de Vereenigde Staten van oor deel is, dat er gevaar voor grensschending bestaat. Ook Kellogg, de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken, heeft reeds toegegeven, dat rekening moet wor den gehouden niet de eventualiteit van een Amerikaanschen inval op Mexicaansch ge bied. Zelfs is aan de bevelhebbers der Amerikaansche grenstroepen opgedragen desnoods Mexico binnen te dringen, wan neer het verloop van den strijd aan de grens interventie wegens bedreiging van Amerikaansch leven en bezit noodzakelijk maakt. Men ziet dus, dat Amerika er niet voor terug zal deinzen zijn traditioneele inter ventie-politiek, die meer of minder berucht is geworden men herinnere zich de be moeiingen in het zwakke Nicaragua ook niet betrekking tot Mexico voort te zetten. Een voorname rol speelt Amerika in het conflict niet, want zijn houding schijnt grootendeels te zijn ingegeven door eigen baat. Lag het niet veeleer op Amerika's weg om bemiddelend op te treden? Dat 7.ou een gebaar zijn, dat de beschaafde we reld eerder zou toejuichen. HET HOOGE COMMISSARIAAT IN HET RIJNLAND Aftreden van Forthomme Forthomme. de Belgische hooge commis saris in hel Rijnland, heeft zijn ontslag in gediend om zijn candidatuur voor de Belgi sche Kamer te verdedigen voor het district Verviers. BOTSING TUSSCHEN COMMUNISTEN EN POLITIE Twintig personen in hechte nis gehouden. Parijs, 24 Maart (II. N.) In Clichy hebben vandaag ernstige botsingen tusschen com munisten en politie plaat* gehad, welke laatste een buitenlandsche communist wil de arresteeren, die op een communistische vergadering het woord zou voeren. Een ben de van 50 communisten viel de politie aan. Bij 't handgemeen werd één agent ernstig gewond. Nadat de politie versterkt was, werden alle deelnemers aan de vergadering gearresteerd, van wie er ongeveer ~0 in hechtenis zijn gehouden. In het vergader lokaal werden lal van documenten m he il a g genomen. Regeeringstroepen behouden de stad Mazathan New York, 24 Maart (V.D.) Uit het Mexicaansche gevechtsgebied wordt ge meld, dat de aanval der opstandelingen met 3000 man troepen op de stad Mazatlan, die door 4000 man regeeringstroepen wordt ver dedigd, door dezen is afgeslagen, met groo- te verliezen der opstandelingen. Van beide zijden werd verbitterd gestreden en beide partijen maakten gebruik van vliegtuigen en zwaar geschut. Bij de gevechten zouden twaalf honderd opstandelingen zijn ge dood. Een Amerikaansch consul gedood. Londen 24 Maart (H. N.) Volgens een be richt uit Mexico-stad heeft de regeering van den Commissaris van Mazatlan bericht ontvangen, dat de opstandelingen, die zwa re verliezen hebben geleden, zich op meer verwijdende stellingen hebben teruggetrok ken. Bij de gevechten bij Mazatlan is een Amerikaansche consul gedood. In verband hiermede hebben eenige Amerikaansche oorlogsschepen opdracht ontvangen om naar de Mexicaansche wateren te vertrek ken. Het Departement van Buitenlandsche Zaken heeft voorts een vice-consul naar Cindad Obregon gezonden in verban met het gevaar, waaraan de Amerikaansche ei gendommen van de zijde der Mexicaansche opstandelingen zijn blootgesteld. De Amerikaansche petroleummaatschnp- pijen worden door de opsandelingen be dreigd, indien hun geen petroleum wordt geleverd. Alleen in het Jaquidal zijn 200 Amerikanen gevestigd. Geen regeevingscombinatie waarin alle partijen kennen doen wat zij willen Buren, 24 Maart. (V. D.) Het Rijks daglid dr. Stegerwald heeft op de Centrum vergadering van het district Buren een po litieke rede gehouden over den politieken toestand van Duitschland. Uitvoerig wees hij op de onderhandelingen der finan cieel o deskundigen en de zware lasten, die door de herstelbetalingen en de schade ver- goedingskwostie op het Duitsch-s. volk druk ken. Als eenige mogelijkheden noemde hij verlaging der Duitsche betalingen aan de geallieerde mogendheden, of uitvoering dezer betalingen in waren-leveranties of zoodanige faciliteiten der overwinnaars- staten, dat de Duitsche uitvoer met 5 a li milliard mark per jaar zou kunnen wor den verhoogd. De laatste twee mogelijk heden zouden echter grootere werkloosheid voor de overwinnaarsstaten beteekencn. Omtrent het uittreden van het Centrum uit de regeering verklaarde Stegerwald, dat het Centrum op 6 Februari bereid was in de regeering te blijven, en dat het ook thans nog bereid is de regeeringsverantwoovde- lijkheicl te aanvaarden. Maar in verband met de belangrijkheid en de moeilijkheid van de uit te werken problemen weigert het Centrum deel te nemen aan een regee- rings-combinatie, waarin, zooals van Juli 192S tot Februari 1929 het geval was, elko partij kan doen en laten wat zij wil. Er bestaan slechts drie mogelijkheden: dicta tuur, ontbinding van den Rijksdag of een stevige coalitie. Dictatuur beteekent prac- tisch het verscheuren van de eenheid van het Rijk, Rijksdag-ontbinding beteekent versterking van het radicalisme. De ccnigo weg, die open blijft, is dus een sterke coa litie. Voor de te volgen binnenlandsche politiek gaf Stegerwald eenige richtlijnen aan, n.l. een staats-constructie, waarbij niet, zooals thans, door het Rijk en door Jo landen of veel dubbele arbeid of elkaar tegenwerkende arbeid wordt verricht, maar waarbij een eenvoudige en duidelijke ver houding tusschen de bevoegdheden van het Rijk en van de landen wordt geschapen. TWEE MOTORRENNERS GEDOOD. Een Hollander en een Daitscher op de Eilenrlederbaan doodge vallen. Hannover, 23 Maart. Bij het oefe> nen op de Eilenriederbaan is de Nederland- sche motorrijder Baar gevallen en aan de gevolgen van dien val overleden. Hannover, 24 Maart. (V.D.) De Eilenrieder wedstrijden voor racemotoren hebben heden een tweede slachtoffer ge- eischU De renner Messerschmidt uit Stutt gart raakte door de gladheid van de baan in een der bochtetu met zijn machine aan het slingeren en viel. Messerschmidt liep ernstige inwendige kwetsuren en een sche delbreuk op, tengevolge warvan bij onmid dellijk overleed. DE MOORD OP DEN GRAAF. Zijn zoon niet de dader. Lief* desgeschiedonis de aanleiding Hirschberg, 24 Maart. (H.N.). Van daag hebben verschillende politie-autoritei- ten een nieuw onderzoek ingesteld orn zich van de plaatselijke omstandigheden van het kasteel te Jannowitz op de hoogte te stel len en de verschillende omstandigheden na te gaan. Naar verluidt, is men tot het resultaat gekomen, dat Graaf Ghristiaan Friederich niet als de moordenaar van zijn vader in aanmerking komt en er achter den moord een liefdesgeschiedenis zou steken. Graaf Christian Friedrich heeft verklaard, dat hij na de begrafenis van zijn vader nadere op heldering zal verstrekken. Hij zal daarom morgen opnieuw worden verhoord. De tegenstander der Ruhrbezetting Blijkens een bericht uit Parijs is Zater dag generaal Sarrail overleden. Met generaal Sarail verdwijnt opnieuw een Fransch opperofficier van het tooneel, wiens naam ten nauwste met den grooten Europeeschcn oorlog is verbonden. Maurice Sarrail, zoo teekent het llbl. bij den dood aan, werd in het jaar 1856 in Car cassonne geboren. Hij stond bekend als één der betrekkelijk weinige hooggeplaat ste officieren in Frankrijk, die een ver klaard en ijverig republikein was. Vóór den oorlog kon men dan ook in de radicale pers vaak de klacht lezen, dat bij opzettelijk op den achtergrond werd gehouden. Bij het uitbreken van den oorlog was hij niette min bevelvoerend generaal van het zesde legercorps. Hij verkreeg in den slag aan de Marne het bevel over het derde legercorps, in welke positie hij zich onderscheidde. Bij het begin van den stellingoorlog voerde hij het bevel in de Argonnen. Eind Juli van het jaar 1915 werd hij van het opperbevel in de Argonnen ontheven en met het op perbevei over het Fr an sche leger in liet oosten van Europa belast. Van Saloniki uit ondernam hij in den herfst van 1916 vergeefsche pogingen om in Bulgarije door te dringen, welke in 1917, eveneens vruch teloos, werden voortgezet. In December 1917 werd hij te Saloniki vervangen door generaal Guillauraat en in 1918, tegen het fel protest der linksche republikeinen, bij de reserve gevoegd. Na den oorlog trad hij Ln 1919 voor de linksche republikeinen als candidaat voor de Kamer op, doch zonder succes. Als pu blicist liet hij zich scherp uit tegen de be zetting van het Ruhrgebied. In het jaar 1921 stichtte hij samen met I-Ierriot en Painlevé de republikeinsche liga, die zich tegen Poincaré keerde. Na de overwinning der linksche partijen in Mei 1924 werd hij in actieven militairen dienst hersteld. Een po ging om hem tot lid van den Oppersten Oorlogsraad te benoemen, stuitte af op den klaarblijkelijken tegenstand der andere generaals. In 1924 echter werd hij in plaats van generaal Weygand tot hoogen commis saris van Frankrijk in Syrië en tot opper bevelhebber van het Fransche leger in den Levant, benoemd. Het liep hem echter we derom niet mede. Hij werd geroepen den beruchten opstand der Djebel-Droezen te onderdrukken, waarbij hij Damascus deed beschieten. Deswege werd hij eind 1925 door het kabinet-Briand teruggeroepen. Sedert hoorde men weinig meer van den generaal. UIT DE FRANSCHE KAMER. De suppletoire credieten goed gekeurd. Parijs, 24 Maart (V.D.) Zaterdagavond laat heeft dé Fransche Kamer de supple toire credieten met 440 tegen 112 stemmen goedgekeurd, na herhaaldelijke conflicten tusschen de financieele commissie en de regeering. Een voorstel betreffende de ver lichting van de belastingdruk voor gemeen telijke leeningen werd met 11 stemmen meerderheid ten gunste van de commissie beslist. Bij een voorstel tot verlaging der lasten op mobile waarden en aandeelen op naam stelde de Minister van Financiën Cheron wederom de vertrouwenskwestie en met een meerderheid van 56 stemmen werd dit punt overeenkomstig den wil der re geering beslist. Bij de eindstemming stem den alleen socialisten en communisten te gen. Byrd op zijn basis terug X e w-York, 23 Maart. (V. D.) Da X'ew- York Times meldt, dat Byrd en zijn met gezellen, die in liet Bockefellergebergte vastzaten, per vliegtuig hun operatiebasis weer hebben bereikt. 2passagiers en 125 kilogram post aan boord Friedrichhafen, 24 Maart (II.N.). De Zeppelin is vannacht tegen half twaalf uit de hal gehaald, zoodat het vertrek bin nen nkele uren kan plaats hebben. Het weer is beter geworden, hoewel de wind richting nog niet gunstig was. De reis zal vermoedelijk vier dagen duren. Zij gaat over Zuid-Frankrijk, Italië en Griekenland naar Palestina en dan vermoedelijk over Constantinopel, Bulgarije, Zuid-Slavië, Hongarije en Oostenrijk naar Duitschland terug. In 't geheel zijn 28 passagiers nan boord, waaronder 3 ingenieurs van de Zep- pelinwerf, die meegaan voor studie-doel einden. Voorts zijn 5 zakken post, ieder van 25 K.G. aan boord. Zaterdagavond werd in de luchtschiphal een jongmensch ontdekt, die aan boord van het luchtschip trachtte te komen om als blinde passagier de reis mee te maken. Bij zijn verhoor verklaarde hij de 20-jarige kellner Friedrich Ilerzog, uit Salzburg te zijn en 8 dagen geleden zijn betrekking te Hannover te hebben laten schieten om naar Friedrichshafen to ver trekken, teneinde den tocht mede t9 ma ken. Hij verklaarde vlieger te willen wor den en op deze wijze de aandacht op zich te willen vestigen, teneinde zijn wensch te kunnen vervullen. liet luchtschip is in den afgeloopen naclil te 12.54 uur Duitsche tijd gestart. Feitelijk heeft het volk zich slechts vóór of tegen het fascisme te verklaren Rome, 24 Maart (V.D.). lieden vonden in geheel Italië de algemeene verkiezingen plaats voor het eerste „corperatieve parle ment", waarbij de vertegenwoordiging niet meer gaat volgens geografische districten maar volgens do verschillende groepen uit de burgerij, zoodat vertegenwoordigd zul len zijn de verschillende bedrijven en be roepen en andere groepen der samenleving Gedurende de afgeloopen weken hebben de fascisten een intensieve propaganda ge voerd, teneinde het aantal kiezers, dat zijn stem uitbrengt, zoo groot mogelijk te doen zijn, waarbij uitvoerig werd aangetoond, wat het fascisme voor Italië heeft gedaan. Toen de stembureaux hedenmorgen werden geopend le zeven uur, waren de eerste kie zers reeds aanwezig, die kalm hun stem kenden uitbrengen, maar reeds twee uur laten hadden zich voor de stembureaux lange files van menschen gevorpid en ge durende den geheelen dag bleef het bij de stembureaux in Rome menschen stroomen. Uit het land wordt eveneens gemeld, dat het fascistische stembiljet, dat naar men weet een andere kleur heeft dan het biljet, waarmee men op de niet-fascistische lijst stemt, overgroot succes heeft. Mussolini verscheen reeds hedenmorgen te ongeveer acht uur, voor de groote drukte begon, in het stembureau te Rome. Het H.N.-bureau meldt Feitelijk is het een volksstemming over de 400 candidaten die door den grooten raad van het Fascisme einde Februari zijn benoemd, zoodat het volk slechts kan ver klaren of het voor of tegen het fascistisch stelsel is. Het nieuwe parlement zal voor een een tijdvak van 5 jaar zitting nemen Er is druk gestemd, zoodat om 4 uur bij na 81 pet, van de kiezers waren afgekomen. Opmerkelijk was ook de levendige deelna me van de geestelijkheid. De wel niet twij felachtige uitslag der stemming zal eerst morgen bekend worden. Men acht het mo gelijk, dat Mussolini op grond van de stem ming enkele uitzonderingswetten zal op heffen of verzachten. ONGERECHTIGDE CANDIDATEN. Verkiezing van autonomis- ten ongeldig verklaard. Parijs, 2 2 Maart. (H.N.) De Fransche staatsraad heeft de verkiezing van de auto nomisten Ricklin en Rosse, tot. leden van de generale raden, ongeldig verklaard, daar zij niet het recht hadden zich candi daat te laten stellen. OOK EEN RECORDI De Kattowitzer Zeitang op nieuw in beslag genomen. K a t to w i t z, 22 Maart. (H.N.) De Kat towitzer Zeitung is gisteren voor de 52ste maal in beslag genomen, ditmaal wegens een artikel, getiteld „Wederom in beslag genomen". WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.6 te La Coruna. Laagste barometerstand: 757.6 te Lenvick. Verwachting tot den avond van 26 Maart: Zwakke tot matogc W. tot Z. wind, meest half bewolkt, weinig of geen regen, iets zachter. VERKEERSGEBOD: De fietslamp naar beneê gericht 't Doet u de gaten vinden En nooit kan dan uw rijwiellicht Een ander gaan verblinden. GROEGROE. Talrijke telegrammen van rouwbeklag Uit Parijs wordt gemeld, dat telegram men van rouwbeklag blijven toestroomen van staatshoofden, premiers, parlementen, gemeentebesturen, vereenigingen van oud strijders der geheele wereld. De diploma tieke vertegenwoordigers condoleerden Briand. Gisterochtend werd onder algemee ne ontroering het stoffelijk overschot van maarschalk Foch op de baar gelegd in te genwoordigheid van de familie en generaal Weygand. Een monschcnmenigte uit alle kringen der samenleving blijft langs de thapelle ardente defileeren, waar vier of ficieren hebben postgevat bij de katafalk, die bedekt is met de Fransche driekleur met drie maarschalkstaven, van den Fran- schen maarschalk, den Engelschen en den Poolschen. Bij den dienst ter nagedachtenis van maarschalk Foch in de Abdij van West minster zal de prins van Wales den ko ning vertegenwoordigen. Verder zullen aanwezig zijn prins Arthur van Connaucht en sir Laming Worthington Evans, de mi nister van oorlog. Graaf Jellicoe zal het Brilsche legioen vertegenwoordigen. Nanking in staat van beleg Peking, 23 Maart (V.D.). Te Nanking is het gisteren op straat lot onlusten ge-« komen. Links georiënteerde leden der Ivoeo* mintang en communisten drongen ver scheidene regeeringsgebouwen binnen en eischten onmiddelijk aftreden der regee ring en de vorming van een nieuw regime, waarin ook de linkergroep vertegenwoor digd zou zijn. Een en ander leidde tot ar-» restaties te Nanking. Peking en Tientsin. De stad Nanking is in staat van beleg ver klaard. In de arbeiderswijken heeft de po litie vele demonstranten aangehouden, die politieke gevangenen trachtten te bevrij den. Londen, 24 Maart (II. N.) Volgens een United Press bericht is de burgeroor log in China reeds in vollen gang. Ver scheidene kleine gevechten hebben roeds plaats gehad. Generaal Feng, de afgetre den minister van oorlog, moet de regee- ring zijn sleun hebben aangeboden onder voorwaarde dat hem na een overwinning het gezag over verscheidene provincies wordt opgedragen. Tsjang-Kai-Tsjek heeft 11 leden van de oppositie en verschillende hoogcre officieren laten arresteeren, die met Feng heulden, daarbij bevinden zich 7 generaals en 9 kolonels. Vier aanvaPon van de Nanking troepen op Hangkau zijn afgeslagen waarbij de aanvallers zware verliezen leden. DE ONTEVREDENHEID IN M0NAC3. Het paleis bestorm®. P a r ij s2 4 Maart. (H.N.) Aan de Paris Soir wordt uit Monaco gemeld, dat 600 be woners van dit vorstendom, na een nieuwe protestvergadering Zaterdagavond naar het paleis van den vorst rokken om hem doop een delegatie, een motie te laten overhan digen. Het kwam tot een botsing met de politie, die de betoogers trachte tegen te houden. De politie moest echter het onder spit delven. De chef der politie werd door de menigte mishandeld, die door het poll- tiecordon heenbrak en onder het geroep „Leve de democratische constitutie" het paleis binnendrong. Een delegatie vftn vijf personen werd daarna door den vorst out- vangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1