DÉ EEMLANDEQ BUITENLAND. STADSNIEUWS. Woensdag 27 Maart 1928 27e Jaargang No. 227 BUITENLANDSCH OVERZICHT FOCH'S BEGRAFENIS DE STRIJD IN CHINA Aanval op de troepen der Nanking regeering RAADSVERSLAG ABONNEMENTSPRIJS pet 3 aaandcfi voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per weck (met gratis verzekering tegen ottgelakken) f 0.171/* Binnenland tranco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers i 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 515 DIQETJE.UR UITGE.VEO: j.VALKMOff DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van IH regels f I 05 met inbegrip van oen ocwijsnummer. 1 elke regel mee» f0 25 Licfdadigheids-edvenentiëo voor dt helft van den prijs. Kleine Advcrtentiëo „KEITJES" bij vooruitbetaling —5 regels 50 ceat elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extr® 0jQ5 Engelsche schoener door een Amerlkaansch kustwachtschip tot zinken gebracht. Ont stemming in Engeland. Wij hebben al verschillende berichten ge bracht met betrekking tot het feit, dat de Engelsche schoener Imalone door de Ala bama. een Amerikaansch kustwachtschip, tot zinken is gebracht. In politieke kringen te Londen moet het geschil, dat daardoor in 't leven is geroepen, nog al ernstig worden opgevat. De Engelsche gezant te Washington heeft leden van het gezantschap en een bizon deren verslaggever van Reuter naar New Orleans gestuurd om nader ingelicht te worden over het gebeurde, daar. blijkens Londensche berichten, de Amerikaansche autoriteiten tot gisteren' elk objectief uit sluitsel geweigerd hebben door erop to wij zen, dat alle gebeurtenissen zich hebben afgespeeld binnen de Amerikaansche kust wateren en de zaak dus een louter bin- nenlandsche aangelegenheid is. De kapitein van den Engelschcn schoe ner heeft aan den bizonderen correspon dent van Reuter een exposé gegeven (waar bij ook de Engelsche consul tegenwoordig was), dat te Londen een geweldige beroe ring heeft gewekt. Uit dit rapport blijkt, dat de Imalone, van Canada naar Mexico onderweg met 2800 kisten smj-jtualiën aan boord, buiten de wateren, waar de Amerikaansche soe- vereiniteitsrechtch gelden, Woensdagoch tend een raachiftedefect had. Het schip wierp het anker uit en werd aangeroepen door een Amerikaansch kustwachtschip. De Engelsche' kapitein seinde door middel van vlaggen, dat hij zijn motor herstelde en buiten de Amerikaansche wateren lag. Hij stond aan een officier van 't kustwacht schip toe zich van de noodzakelijkheid der reparatie te overtuigen. Do offiicer keerde naar 11 kustwachtschip terug, dat zich draadloos met de autorl feiten aan land in verbinding stelde. Na «enigen tijd heescb het Amerikaansche schip het signaal, dat de Imalone In be sïag was genomen en moest volgen tot de naastbijzijnde Amerikaansche haven. De kapitein weigerde,-daar hij builen de kust wateren la£ en zette koers naar het Zuiden. In den loop van Woensdagmiddag werd hij ongeveer twintig maai door het kust wachtschip beschoten. De beschieting duur de zoo lang, dat h°t kanon op het kust- warhtschip. omdat het verder weigerde, buiten werking werd gesteld. Terwijl, er een zware zee stond, zel-te de Imalone de reis naar Mexico voort, voortdurend door het Amerikaansche vaartuig gevólgd. Vrijdagochtend, 225 mijl ten Z.O. van New Orleans, ontmoette de Imalone opnieuw een Amerikaanschen kotter, die seinde„Bij draaien, of ik schiet je naar den kelder". De Imalone heesch het signaal: „Uw rechts macht strekt zich niet tot mijn schip uit; vuurt u maar, doch ik geef het schip niet over!" Daarop werd het Engelsche schip onge veer honderd keer getroffen door kogels uit een scheepskanon, terwijl tevens met gewone geweren en machinegeweren werd gevuurd. Toen het schip zonk en de reddings booten van de Imalone uitgezet werden, gingen de Amerikanen door met hun ma chinegeweervuur. Na vijf minuten waren de Engelsche reddingsbooten doorzeefd en de nog steeds ond*r machinegeweervuur rondzwemmende Engelsche officieren en matrozen van 't Engelsche schip werden pas een kwartier na het tot zinken bren gen der beide reddingsboeien door den kot ter opgevischt en, met de bandboeien aan, ondergebracht in het ballastruim. Een ne germatroos. die Britsch onderdaan was, werd gedood. (Volgens sommige berichten is ook een Franschman omgekomen). De kapitein eindigt zijn rapport met de woor den: „Het is de gemeenste en lafste mis daad, die sinds den oorlog op volle zee is gepleegd." De Engelsche gezant te Washington moet op uiterst scherpe wijze geëischt hebben, hetgeen hij ook gedaan heeft weten te krij gen, dat een Engelsch jurist deelneemt aan de leiding van het vooronderzoek. Bovendien heeft de Engelsche consul te New Orleans de «aansnoring ontvangen on middellijk zelf een officieel onderzoek in te stellen naar het tot zinken brengen van de Imalone. Ontusschen wordt van Amerikaansche zijde een geheel andere voorstelling van 't geval gegeven. In de eerste plaats wordt beweerd, dat het Englsche schip binnen de zone van drie mijlen is aangehouden. Het krasse optreden tegen de Imalone zou ver band houden met de anti-alcoholwetgevlng. Te Washington neemt men aan, dat ae lading, die naar Mexico gedeclareerd was, in werkelijkheid bestond uit smokkelwaren voor het gebied der Vereenigde Staten. De commandant der Alabama wordt door zijn superieuren en ook dus de officieele in stanties te Washington gedekt. De Vossische Zeitung herinnert eraan, dat het overigens een eigenaardig toeval is, dat reeds voor de tweede maal een schip, dat den naam Alabama draagt, de Engelsch-Amerikaansche betrekkingen ver troebelt: In 1864. tijdens den Amerikaan schen burgeroorlog, heeft pen 'n Engeland voor de geconfedereerden gebouwd schip van denzelfden naam tot vermaarde vol kenrechtelijke beschouwingen over de in terpretatie der Engelsche onzijdigheid tegenover de Amerikaansche unie aanlei ding gegeven. .Een der helderste vlammen, die ooit hun licht op aarde wierpen is uitgedoofd P a r ij s, 26 Maart, (V.D.) Tijdens de ge neele plechtigheid in de Notre Dame hecrsch- to daar een emotie-volle, indrukwekkende stemming. Onder de aanwezigen werden o.a. opgemerkt de prins van Wales en de graaf ,'an Vlaanderen, de zoon van koning Alben van België. De gevel van de Notre Dame was geheel met rouwfloers behangen, terwij» ook de lantaarns langs den weg, welke de lijkstoet zou volgen, alle met lloers omhan gen waren. Te tien uur begonnen alle klok ken te luiden en van minuut tot minuut klonken de kanonschoten De straten zijn op gepropt met een stil wachtende menigte, die zichtbaar onder den indruk is. In de Dóme des Invalides werd gisteren het eerst het woord gevoerd door Poin- caré, die schetste hoe men hier stond in het smartelijk bewustzijn, dat een heldere vlam is uitgedoofd, één der helderste vlam men, die ooit hun licht op aarde hadden geworpen. Foch bezat alle sterke eigen schappen van dapperheid, eerlijkheid,een natuurlijke goedheid, een levendig indrin- gingsvermogen en een grootsche geniali teit Foch heeft het commando gevoerd over millioenen soldaten, heeft veldslagen geleid tusschen geheele volkeren, niet uit eerzucht, maar omdat hij het als zijn zede- üjken plicht voelde. Zijn doel was nooit vreemden grond te veroveren, maar de be vrijding van bet aangevallen vaderland. Hij had geen andere eerzucht dan het ver dienen van do belooning, voor zich zelve te weten, dat hij zijn plicht had vervuld. Niet alleen Frankrijk, maar een groot deel van de beschaafde menschheld, is daarom vervuld van rouw. Maar Foch is niet voor goed verdwenen. Hij laat een onuitwisbaar voorbeeld achter. llankow wederom hel middel punt der radicalen Londen, 26 Maart. (H. N.) De her vatting van den burgeroorlog in China wordt thans ook officieel vastgesteld in een verklaring van de centrale regecring te Nanking, welke aan de machthebbers in de provincie Hankow is gericht. In deze ver klaring wordt het afbreken der betrekkin gen met Hankow en de toepassing van mili taire» maatregelen aangekondigd. Reeds sedert oudsher was Hankow het middel punt van de radicale stroomingen in China. Mislakto aanval van Tsjang Tsoeng Tsjang. Sjanghai. 26 M a a r t. (V. D.) De. Noord-Chineesche troepen hebben onder bevel van generaal Tsjang Tsoeng Tsjang de troepen der Nankingregeering in den afgeloopen nacht nabij Tsifoe aangevallen, doch de hoofdaanval zou zijn afgeslagen. De aanvallers moesten 5 600 dooden en gewonden op het slagveld achterlaten. Versjes ven G. Groegoe Plaatjes van Jan Lutz En eindTijk 1n z'n knusse home geheel geïnstalleerd, ILeeft hij verand'ring van 't adres .per „Keitje" g'annonccerJ. En als gevolg van „Keitjes" werk (dat stelde nooit teleur) Stond bakker, slager, kruidenier des morgens aan de deur! Do „post" zelfs nam er nota van en gansch onz' goede Stad, Wist daags.daarna waar of zich Piet voor goed gevestigd had. Zelfs meldde zich een werkvrouw en zoo waar een keukenmeid En Piet zei dankbaar: n't Keitje" is toch jo publiciteit"! Wat g'ook ver'angt, U slèégt altijd, aanbod of vTaag om 't' even, Een „KEITJE" in ons „DAGBLAD" zal U altijd uitkomst geven. DRIEMAAL PLAATSEN VOOR ÉÉN GULDEN DE CHINEESCHE REPUBLIEK. Een directorium van drie, Peking, 25 Maart. (V.D.) Uit Sjanghai wordt gemeld, dat het congres der Koeo- mintang een directorium heeft- benoemd, bestaande uit drie personen, die de Chi- neesche republiek zullen besturen. Tot dit directorium behooren maarschalk Tsjang Kai Tsjek, generaal Hoen Ila Min cn de minister-president Tang. DE ONRUST IN AFGHANISTAN. De positie van Habib Oellah. Pesjawar, 2 5 Maart. (V.D.) Voor eenige dagen zijn hier uit Kaboel 6 Duit schers aangekomen, die den toestand van I-Iabib Oellah zwak noemden. Het aantal zij ner aanhangers neemt gestadig af. Op hun tocht werden de Duitschers door roovers- benden overvallen, waarbij één der leiders werd gedoood. BRAND IN EEN ZIEKENHUIS TE WLADIWOSTOR. Zes dooden. Kof no, 25 Maart (V.D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat in het Koreaanscho zie konhuis te Wladiwostok brand is uitgebro ken. Zes verpleegde Koreanen kwamen in de vlammen om, Jerwijl andere personen ernstige brandwonden opliepen. De brand is waarschijnlijk ontstaan door onvoorzichtig heid bij het schoonmaken van een petrole umlamp. A.s. Woensdag voortzetting Openbare vergadering van den Raad der gemeente Amersfoort op Dinsdag 26 Maart dej avonds 7 uur. Voorzitter: de Burgemeester. Aanwezig Alle leden. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering vastgesteld zooals ze ter visie hebben gelegen. 1. Ingekomen zijn o.a. de volgende stuk ken en mededoelingen. Koninklijk Besluit, van 7 Februari 1929 no. 23 tot goedkeuring van de Raadsbeslui ten van 28 Februari 1929 tot aanvulling van de verordening op de heffing van loo- nen voor keuringen voor buiten het Oüen- baar Slachthuis te slachten dieren en tot wijziging van de verordening, regelende de heffing van rechten voor het gebruik van hot Openbaar Slachthuis. Kennisgeving. Verzoek d.d. 14 Maart 1929 van de Wed. W. I-Jeere om de onbewoonbaarverklaring van het perceel Hellestraat 31- tot 31 Mei e.k. uit te stellen. Burgemeester en Wethouders ora advies Schrijven d.d. 23 I*'aart 1929 afd. I no. 1130 van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort betreffende rioleering van de Hendrik van Viandcnstraat, Vermeerstraat en Bisscliopsweg. De heer de Mots wijst er op, dat de aannemingssom ongeveer 17000 was. B. cn W. meenden dat de som te hoog was, hetgeen juist is gebleken bij de uitvoering in eigendom. Daarom moeten de adressen van den Aannemershond niet zoo serieus worden, genomen en hij hoopt dat B. en W. meer proeven met uitvoering in eigen be heer zullen nemen. De heer Boas vraagt of de voorwaarden der uitvoering ook gelijk waren. Ook de risico die een aannemer kan hebben moet in een zekere som worden uitgedrukt. Bij uitvoering in eigenbeheer is het resultaat wel eens anders geweest. Wethouder Ruitenberg zegt, dat het werk precies zoo is uitgevoerd als in het bestek heeft gestaan. Het werk als geheel was te zwaar bekeken, vandaar de hooge aanemingssom. Dat was bij ons niet hel geval cn daarom is ons het werk niet mee gpvallen, het is precies gegaan zooals wij gedacht hadden. Het is nu 10.000 goed- kooper uitgekomen. De heer de Mots meent dat de risico niet te hoog behoeft te worden aangesla gen. Bij een lager bedrag van 10000 is de oost voor risico - wel wat aan den zwaren kant geweest Schrijven d.d. 14 Maart 1929 afd. II no 1025 van Burgemeester cn Wethouders van Amersfoort betreffende gebruik van school lokalen. De heer Rekké vindt, dat de moeilijk heden nu nog grooter zijn geworden. De school Leusdenveg is eenige dagen in de week .geheel bezet, ook de klasselokalcn Spr. geeft in overweging bij nog te bouwen bouwcomplexen een verecnigingslokaal te bouwen. Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. Verzoek d.d. 12 Maart 1929 van het Be stuur der Schoolvereeniging Pallas Athene om den tuin der school in orde te rnaken Burgemeester en Wethouders om advies. Adres d.d. 27 Februari 1929 van Chr. Eg- gink om hem in afwijking van het Besluit van Burgemeester en Wethouders van 1 Februari 192-9, alsnog vergunning te ver kenen voor den bouw van een autogarage. Burgemeester en Wethouders stellen voor adressant, niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep, omdat beroep tegen weigering van vrijstelling door hun Collego niet mo gelijk is. De heer V e r h e ij heeft gehoord, dat bij den bouw van een huis op den Utr. weg hoek Julianalaan, B. en W. getracht heb ben dat te voorkomen. Waarom hebben B. en W. toen niet hetzelfde toegepast als nu bij den bouw van deze garage. Daar waren grootere belangen bij betrokken. De heer de Mots vraagt of B. cn W. de motieven willen mcedeelen, waarop do bouw der garage is geweigerd. De heer Boas sluit zich hierbij aan. De Voorzitter wijst er op, dat geen der heeren tegen de conclusie van B. en W. heeft gesproken, wat ook niet mogelijk is. De weigering berust op het belang eener goede bebouwing daar ter plaatse. De heer Stadig heeft gehoord, dat de vergunning is geweigerd omd.at het terrein niet ligt aan een verharden weg. Men lieeft dan weer gebruik gemaakt van deze be paling ora iets anders te verkrijgen. Dat is niet de goede weg. Laten B. en W. dan komen met plannen der bebouwing zoodat de Raad controle op deze bebouwing heeft. De Voorzitter wijst er op, dat de be slissingen steeds moeilijk zijn, maar B. en W. gaan te rade met het algemeen belang. Wethouder Ruitenberg vreest, dat bij het volgen van den door Mr. Stadig aan gegeven weg, bijna in elke raadsvergade ring een adres zal komen. Dan komt er een raadscommissie en wordt het een langen weg. De conclusie van B. en W. wordt aange nomen. Rapport d.d. 14 Maart 1929 van opname van kas en boeken bil de Centrale Boek houding door den Verificateur. Aders d.d. 8 Maart 1929 van het Bestuur WEEKBERICHT. Hoogste barometerstand: 77-4.9 te Groydon. Laagste bamometerstand: 710.6 te Ingó. Verwachting tot den avond van 2S Maart: Zwaikkc veranderlijke wind, neve lig tot licht bewolkt, droog w<?er weinig verandering in tempera tuur des nachts, overdag iets «.ach- ter. V erkeersgebod: 7 Verkeer van rechts gaat voor. Dat is Wel algemeen bekend. Wie nu dit voorschrift nog negeert Verwekt verkeers^ellend! GROEGROE der Oranjevereoniging betreffende Nationa le Vierdagen. Burgemeester en Wethouders om advies. Proces-verbaal van kasopneming bij den Gemeente-Ontvanger door den Verificateur. Verzoek d.d. 25 Maart 1929 van het Be stuur der Christelijke Nationale scholen om vergoeding van boventallige onderwij zeressen. Burgemeester en Wethouders om advies. 2. Benoeming van een lid der commissie van toezicht op het Lager Onderwijs (vaca ture mej. Ten Bosch). Benoemd wordt mej. C. Boole van Hens broek. 3. Benoeming van een directeur van hei Bouw- en Woningtoezicht, Woningbedrijf enz. De heer Boas vraagt, waarom er maar één persoon op de voordracht staat. Er wa ren 55 sollictanten en daarvan zijn er 6 opgeroepen. Er zijn er natuurlijk afgeval len, maar waarom is er nu maar een op de aanbeveling geplaatst. De heer Van Baurden is het daar mee eens. Hij heeft den heer v, d. Tak bij zich gehad en deze heeft een gunstigen Indruk op hem gemaakt. Maar als dat nu eens niet het geval was geweest op wien moesten we dan stemmen. De Commissie heeft nü door een persoon op de voordracht te plaatsen zich in de plaats van den Raad gesteld. De Voorzitter: Nu het over voorlicn- ting van personen ga.nl, stel ik voor een vergadering met gesloten deuren te hou Jen. Na heropening der openbare vergadering deelt de voorzitter mede, dat B. en W voorstellen het salaris van den te benoe men directeur te stellen op 6600 met S twee-jaarlijksche verhoogingen van 200. Benoemd wordt de ir. v. d. Tak te Rot terdam met algemeene stemmen. 4. Vaststelling van het verslag aangaan de de wijze, waarop het op de geraeentebe- grooting toegestane bedrag voor school voe ding en -kleeding is besteed. Aangenomen. 5. Voorstel van B. en W. om een crediet te verleenen voor de verbouwing van het schoolgebouw-Puntenburgerlaan, ten be hoeve van de school voor buitengewoon onderwijs. De heer Spieker mann maakt een opmerking in 't algemeen over de financie ring der verschillende voorstellen. Bij de begrooting is de lijn uitgestippeld en als we dan eens zien welke credieten al zijn aangevraagd, dan doet de vraag zich voor; waartoe maken we dan eigenlijk een be grooting. Waar is het einde als we in een paar maanden al tonnen hebben vastge legd die de gemeentehuishouding zullen drukken. Spreker geeft in overweging dergelijke credieten zooveel mogelijk bij de begroo ting vast te stellen, anders vreest hij; dat bij de vaststelling van den factor voor de belasting we voor onaangename dingen zullen komen te staan. Wethouder Thien meent dat het niet zoo erg is als do heer Spiekermann zegj. Bij de begrooting voor 1928 is een algemeen plan vastgesteld en daarop staat ook scho lenbouw. Alles bewaren voor de begrooting is niet goed mogelijk. Het. voorstel wordt aangenomen. 6. Voorstel van B. cn W. tot het ver!?? nen van een crediet voor den aanleg van een algerneenc begraafplaats onder Leusden De heer Van Beurden vindt het plan zeer aardig ook met de toelichting. De ar chitect wil het park maken tot een lieflijk oord, waar de nabestaanden gaarne ver wijlen met alle respect voor de dooden, maar ik zit toch wel eens liever ergens anders, zelfs in den raad. Het plan is heel mooi, maar het is te duur. De opzet is te grootsch, 2Vi ton voor 7 H A. is (e veel. Tast onze architect niet wat diep in de gemeentebeurs. Op die 2H ton kan toch wel wat versobering plaats hebben zonder schade. Het noodzakelijke moeten we niet bemoeien, verschillende posten moeten we onaangetast laten maar er komen ook verschillende kunstwerken bij, zoo twee kruisvijvers. Wat die bij al die dooden doen, begrijpt spreker ni^t. Er kan best 30 pet. bezuinigd worden. Als al les goed op het terrein aangewezen is, en als de menschen hier er inzitten, waarons

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1