FGORTSGH DAGBLAD FA DUIM BURGER 1e klas confectie arnhemscheweg 26 r uuiivi dunvablaruwe keuzedames modezaak r CEMENT. dé eemlandeü GARAGE MOLENAAR Tefef. nos. 1210-1211-1212 FIAT CSTROëN BUICK LA SALLE EN CADILLAC. Zaterdag 30 Maart 1929 27e Jaargang Mo. 229 PASCHEN STATIONSPLEIN WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE 8UiT£NLANDSCH OVERZICHT FORD MOTOR CY, ZWEEDSCHE RIJKSDAG De toestand der koopvaar dijvloot onbevredigend DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN Aman Oellah trekt tegen Kaboel op A. N. HINDRIKS Kandel in Bouwmaterialen ABONNEMENTSPrtIJS 3 »"Q<l0» voor A«^°ort fllO. per m«sad f 0.75. pet week (met gratie verzekering tegea ongelukken) f O.W/p Btfloealaso franco per post per 5 maanden f 3*-. Afzonderlijke nummer» i 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITGEVER: J.VALKHOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—4 regel* f I -03 «er inbegrip van een bewijsnummer. regel meer f 0.25 Lltfdadigheids-cdvertcntii!® voor de helft van den prf)a. Kleine Adverttntito „KEIT1ES" b(| vooroitbeteltne 5 regel» 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatst» P I.— Bewijsnummer extr® 1 0.05 door H. G. CANKEGIETER Onlangs sprak ik een man, dio een zeer droevig verlies bad geleden. „Waartegen ik nu 't meest opzie, is Paschen", zei hij. „Daar ligt zoo iets wreeds in deze herle ving van de natuur en in de opstandings gedachte, welke de godsdienst daarmee in verband heeft gebracht Er zijn menschen, die niet meer kunnen opstaan". Inderdaad, Paschen is wreed tegenover de menschen, die niet meer opstaan kun nen. Maar nog wreeder tegenover hen. die Diet meer opstaan willen. En vaak is de onmacht tenslotte hier onwil. In het aangrijpend tooneelstuk: Het graf van den onbekenden soldaat bezweert de naar het front vertrekkende bruigom zijn bruid, dat ze, zoo hij sneuvelt, niet levens lang om hem mag blijven treuren. Zij is een vrouw, zoo prachtig van lichaam en geest, dat zij haar taak, om een man ge lukkig te maken en moeder van kinderen te zijn, niet onvervuld mag laten. Zij zou zichzelf en de gemeenschap te kort doen, zoo zij in vruchteloos treuren haar verdere dagen sleet. De bruid vindt deze aanmaning afschu welijk. Zij zal nooit een ander kunnen toe- behooren dan hem, wiens herinnering zij eeuwig trouw blijven zal. Als deze bruigom is de lente, waarvan Paschen het vergeestelijk zinnebeeld is. Paschen bestrijdt den dood cn wijst op den harden plicht om te leven. Leven een harde plicht? Dit is geen woord voor de jeugd, die nog ongerept staat in den eersten bloei harer illusies. Voor haar is het leven een voorrecht. Een aanmaning tot leven dunkt haar een tegen strijdigheid, welke zij niet begrijpt; een overbodigheid, die zij niet aanvaardt. Eerst moet de strijd zijn gekomen met zijn onbarmhartige onaandoenlijkheid je gens de behoeften en de rechten van 't hart. Plundering, roof, verscheuring, besmetting en velerlei bloedende, pijnlijke wonden. Eerst moet het verlies zijn brandmerk in de ziel hebben gezengd, het onherstelbare verlies,- het onuitwischbare brandmerk. Dan verder te leven Zeker, men kan verder lever, maar cu is het leven lijde lijk geworden; een week zich vermeien in berinnering van 't dierbare verleden; een gelaten ondergaan van het onverschillige heden; een mokkend zich teweerstellen te gen onvermijdelijke toekomst. Maar is deze lijdelijkheid leven te noe men? Zeker, ook de herfst leeft in zijn mistige mijmering over vallende blaren, in zijn triest voóruitloopen op winlorsche naaktheid. Doch dit. is niet het leven der lente, waarop Paschen aanspraak wil ma ken. Paschen is de uitvaart uit het rijk van den dood; de opstijging uit hetgeen geval len en gebroken in de aarde is gezonken. Paschen lijkt ontrouw, lijkt vlucht zonder afscheid. Want het wassende lootje ont sluipt het bed, waarin het verteerde ge bladerte het des winters gekoesterd heeft; het ontsluipt zijn weldoener, den zwarten grond, waarin de dood het met afval om sponnen heeft. Het wendt zich af kiest na drukkelijk den omgekeerden weg naar het luchtruim daarboven, naar het ijle, het niet Wat heeft het, klaagt humus, daarbo ven te wachten, in die leegte zonder his torie en zonder traditie Een nieuwe aantrekkingskracht roept bet zaad wakker, dwingt de kiem op te gaan om het oude ontrouw te worden; het is de zon; 't is het licht, 't is het Levon Het is de natuur, die in haar onbarmhar tige wijsheid dwingt tot den harden plicht, op te staan om den dood te verlaten en in herrijzenis het leven te hervinden. De bruid van den gesneuvelden soldaat zal de vrouw van een ander worden. De liefde, voor den doode bestemd, herschept zich tot liefde voor levenden. De bruigom helderziend in het uur van den dood, beeft het zoo gewild. Het is geen ontrouw aan hem; het zou ontrouw aan 't leven zijn, zich aan het gestorvene te binden Neen, niet lot ontrouw maant Paschen! Het is geen ontrouw, wanneer de plant het rijk van de doode bladeren verlaat om zich te verheffen naar 't licht. Want naar dat licht neemt zij 't beste mee van het geen de doodo bladeren haar hebben ver schaft In baar wordt de levenskracht van het gestorvene tot nieuwen luister om hoog gestuwd. Bleef 't plantje beneden, het eind van de schepping zou zijn bereikt! 4et is geen ontrouw, wanneer wij op Paschen den harden plicht om te leven te genover onze dooden vervullen. Want in onze hervonden vreugde verheugen zij zich mee; aan onzen hervatten arbeid nemen zij deel; in onzen triomf triomfeeren zij; in onze glorie glorieeren zij. Paschen: overwinning van 't leven op den dood, is ook in dit opzicht een overwin ning, dat zij ons moeite kost. Ware 't leven louter een voorrecht, wij zouden van overwinning niet spreken. Slechts plicht, harde plicht vaak verlost ons van de klui sters, waarmee moedeloosheid en droefe nis ons aan onze bestemming onttrekken- (Nadruk verboden). De burgeroorlog weer in China ontbrand. Natio nalistische nederlagen. Het was haast te mooi om waar te zijn- toen in het laatst van bet verstreken jaar. na een periode van ineer dan anderhalf decennium, gedurende welke de verschil lende partijen in het Chineesche millioenen- rijk voortdurend met elkaar overhoop lagen, aan eon centrale Chineesche regeering te Nanking het aanzijn werd gegeven, leek het, of China eindelijk, eindelijk zijn evenwicht had hervonden. Ook de groote mogendheden dachten er zoo over en achtereenvolgens sloten Amerika vooraan de staten ver dragen met China, dat tenslotte weer op voet van gelijkheid met andere naties werd behandeld. Op het oogenblik is do vrede echter weer wreed verstoord en er breken voor den dic tator te Nanking. Tsjang Kal Tsjek, die te vens aan het hoofd staat van de nationa listische legors, weer moeilijke tijden, aan De eensgezindheid-in China was het laat ste half jaar slechts schijn en de verdeeld heid treedt nu weer in allerlei vormen aan den dag. De troepen zijn weer in actie en er wordt weer frisch en vroolijk gestreden. De afloop van den nieuwen burgeroorlog is moeilijk te voorspellen, daar er allerlei on berekenbare factoren zijn. Zoo is het nog 6teeds niet zeker, of de z.c. Christen-generaal Feng Yoe Hsiang, die zeer onchristelijk kan intrigueeren, zal blij ven samenwerken met Tsang Kai Tsjek dan wel zich in nieuwe krijgsavonturen zal be geven. De generaal is een persoonlijkheid, waarop moeilijk staat valt to maken en tot dusver heeft hij zich steeds aangesloten bij de machtsgroep, die de beste kansen had. Zooveel is echter wel zeker, dat. wendt Feng Yoo Hsiang zich of van Tsjang Kai Tsjek. de stabiliteit der nationalistische regeering, die zich in October 192S constitueerde, zeer twij felachtig wordt. In sommige berichten laat men reeds uit komen, dat Feng Yoe Hsiang de regeering van Nanking den rug heeft toegekeerd en zich aangesloten bij de meest radicale ele menten onder de Chineesche nationalisten. Bedenkelijk voor de regeering te Nanking is met name, dat de Woehansche groep (Woehan wordt gevormd door de griéte steden Hankau, Woetsjang en Hanyang) niet langer louter heimelijk, maar zelfs reeds openlijk rebelleert tegen de centrale regeering. Hankau heeft er steeds blijk van gegeven zich niet te willen schikken naar de orden* van Nanking en heeft voor zich feitelijk voortdurend een groote mate van onafhan kelijkheid opgeëischt. Hierdoor ontstmi 1 een twist om hef, gezag, die vooral werd aan gewakkerd, toen de centrale regeering er bezwaar tegen maakte, dat de raad van Woehan op eigen houtje den gouv^mur van Hoepeh, die zijn benoeming aan Tsjang Kai Tsjek had te danken, aan den dijk zette. Het conflict moet volgens sommige be richten reeds hebben geleid tot een oorlogs verklaring van Nanking aan Hankau. Er zijn dan ook al telegrammen, die reppen van gevechten tusschen de nationalisten on derling, waarvan het eene deel in politiek opzicht voortvarender is dan het audere. Tot overmaat van ramp zijn nu ook nog de Noordelijken in actie gekomen, wier militaire leider, Tsjang Tsjoeng Tsjang zich tegen de nationalisten heeft gekeerd en met succes. Zooals men weet, zijn de Noor delijke troepon Tsjifoe reeds binnengerukt Men kan er van op aan, dat Tsjang Tsjoeng Tsjang er zich niet toe zal beperken deze havenstad in te nemen, maar zal probeeren overal in Sjantoeng vasten voet te krijgen. De val van Tsjifoe, die aan verraad moet worden geweten verraad is In China steeds schering en inslag moet stellig als een ernstig échec voor de gematigde nationalisten worden beschouwd, die voor al in een netelige positie kunnen geraken, wannéér Fang Yoe Hsiang zijn soldaten te gen ben in den strijd werpt Onmogelijk Is het dan ook niet, dat China weer een tijd van chaotische toestanden tegemoet gaat Communisten en Hoovers krijgen weer, door de algemeene verwarring, een prachtige kans en reeds nu wordt bericht, dat Tsing- tao in handen is gevallen van gespuls, dat zich aan allerlei excessen heeft schuldig gemaakt Heelt Hcnry Fort 00 millioen coor de Hrennabor- fa brieken geboden Concurrentie tegen de General Motors Brandenburg, 29 M r t. (V.'D). Er gaan hardnekkige geruchten, dat de Bren- uabor-fabrieken een belangengemeenschap met Ford willen - aangaan, teneiDde een goedkoope automobiel te vervaardigen als tegenwicht tegen de steeds meer verameri- kaanschte Opel-wagens en anderzijds tegen de Genera] Motore. Deze geruchten zijn reeds door de Gebr. Reichstein der Brenna- bor-werke tegengesproken. Wel schijnt het juist te zijn, dat Ford als voorwaarde voor den aankoop der Bronnaborfabrieken ver langd heeft dat een groot terrein opnieuw wordt opgebouwd, hetgeen ruim een half millioen Mark zal kosten. Voorts wordt beweerd, dat Ford voor de geheele over name een som van 90 millioen Mark ge boden heeft BRUTALE JUWEELENDIEFSTAL. Voor 3 millioen francs gestolen. Brussel, 29 Maart. (V. D.) Toen gis teravond bedienden van een juwelierszaak alhier gereed waren met het leegruimen van de etalage en de juweelen in een klei nen koffer op de schrijftafel van den eige naar haddeD gezet ging plotseling het lec- trisch licht uit en drong een onbekend indi vidu door de nog niet gesloten winkeldeur en maakte zich van den koffer meester, waarna hij ongehinderd verdweeD De waarde der ontstolen sieraden bedraagt ongeveer 3 millioen frank. Vermoedelijk heeft de dader zich reeds geruimen tijd te voren in den kelder opgehouden. ERNSTIGE VECHTPARTIJ IN BERLIJN. Aanvaller van een agent gedood. B e r 1 ij li, 29 Maart. (H. N.) Gister avond ontstond in het Noorden van Ber lijn een ernstige vechtpartij, welke een volksoploop veroorzaakte. Nadat het de politie 2 maal was gelukt de vechtenden te scheiden, hitsten een paar meisjes haar begeleiders tegen de politie op, zoodat een jongeman plotseling een agent greep en hem mishandelde. De agent trok zijn revol ver en loste een schot, waardoor zijn aan valler, de 24-jarige Kurt Reh, ernstig in de borst werd gewond, zoodat hij spoedig na zijn overbrenging naar het ziekenhuis overleed. Verschillende getuigen verkla ren, dat de agent uit noodweer heeft handeld. Wetsontwerp voor een staatsscheeps- hypotheekbank ingediend Stockholm, 29 Maart, (H. N.) Bij den Zweedschen rijksdag is thans het wetsontwerp voor een staatsschcepshypo- tbeekbank ingediend. De bank zal met een kapitaal van 10.000.000 kronen, bestaande uit 4J4 Zweedsche regeeringsobligaties, werken en het recht verkrijgen zelf leenin gen tot ten hoogste het 10-voudige van dit bedrag uit te geven. Leeningen zullen ver strekt worden tot een bedrag van teu hoogste 50 der waarde van de schepen, terwijl de aflossing uiterlijk binnen 10 jaar moet plaats hebben. De nieuwe bank zal te Gothenburg worden gevestigd. Van de 5 bestuursleden zullen er 4 door de regee ring en een door de schatkist worden be noemd. De minister van handel wijst er in de toelichting op, dat het bestaande scheep vaartfonds, dat 23.000.000 kronen bedraagt, onvoldoende is om in de credietbehoeften van de reeders te voorzien en het noodig Is andere middelen te vinden, wil de Zweedsche koopvaardijvloot haar positie handhaven en zich in de toekomst kunnen uitbreiden. Het is dringend noodig, de Zweedsche koopvaardijvloot op een mo derne hoogte te brengen, daar de toestand, wat den ouderdom van de schepeD betreft, verre van bevredigend is. Men kon kiezen tusschen het oprichten van een particu liere bank, waarvoor een garantiefonds door den staat zou worden \erschaft, welk plan door de schoopsverzekcringsmaat- «nhapplj was voorgesteld en een directe «t.aatsinstelling. Wel is waar bood het eerste plan betere waarborgen voor een zakelijk beheer, doch de reeders vreesdon, dat de verzekeringsmaatschappijen daar van gebruik zoudeb maken om een ver zekeringspolis te verkrijgen. Daarom is de voorkeur gegeven aan het stichten van een staatsfonds. IETS NIEUWS IN HET DUITSCHE STRAFPROCES. Do pers ingelicht vóór de behandeling der zaak. Den Woensdag na Paschen begint het proces tegen den vroegeren Oost-Afrikaan- schen boer Heinrich Langkoop, dio door met een bom te dreigen den ambtenaar Bach van het rijksbureau voor schadeloos stellingen to Berliju er toe bracht een chèque uit te schrijven voor het bedrag, dat, hij, Langkoop, als schadeloosstelling had geëiaebt, In verband hiermede werd Donderdag te Berlijn een persconferentie gehouden, waarop de officier van justitie en de verdediger de voorgeschiedenis en hun standpunt hebben uiteengezet. De verdediger zag in deze conferentie een nieuwe gebeurtenis in het Duitsche straf proces, een soort overgang naar het Ame- rikaansche stelsel, overeenkomstig hetwelk bij het begin van een proces de officier van justitie vooraf zijn aanklacht uiteenzet en de verdediging-haar motieven naar voren brengt. De leider van den justltieelen persdienst, dr. Becher, die het initiatief voor de con ferentie had genomen, wees er op, dat bij het proces Kranz en andere sensationeele processen dikwijls bezwaren zijn gemaakt tegen de berichtgeving. Hiervoor dient do pers geen verwijt te worden gemaakt, daar zij zich niet op de hoogte heeft kunuen stellen van de dossiers, zoodat er geen authentieke voorlichting bestond over ae voorgeschiedenis. TWIST TUSSCHEN EEN AGENT EN EEN COMMUNIST. De agent ernstig mishandeld. Hamburg, 2 9 Maart. (H. N.) Het communistische lid van de „Bürgerschafl" Dittmann kreeg gisteravond, toen hij met enkele begeleiders van een communistische vergadering terugkeerde, in de Amelung- straat twist met een agent in burger, wien hij verweet, dat hij onlangs communisten had aangegeveü. De agent werd door de begeleiders van Dittmann tegen den grond geslagen en ernstig mishandeld. Ook een tweede agent in burger werd in het nauw gebracht. Agenten in uniform schoten toe en bevrijdden hun collega's. Dittmann zelf werd naar het politiebureau gebracht. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.5 te Valencia. Laagste barometerstand: 752.1 te Isa fjord. Verwachting tot den avond van 31 Maart: Matige tot zwakke N. tot N. O. wind, nevelig tot licht of half be wolkt. waarschijnlijk droog weer weinig verandering in tempera tuur. DE GRAF ZEPPELIN. Voorbereidingen voor Pooltocht. den Berlijn, 29 Maart. (H.Tt.) Omtrent de plannen van een Poolreis, van de Graf Zep pelin verluidt, dat het luchtschip te Le ningrad zal opstijgen en dan over den Noordpool naar Noord-Amerika zal vlie gen In de buurt van Leningrad worden we* Plaatsen en een ankermast gevestigd, terwijl ook een opslagplaats voor benzine en gas daar gevestigd wordt. In dit nummer De nieuwe directeur van Bouw: en WoningtoezichtWoningbe drijfenz. Op negenhonderd Meter boven het Sticht De Duitsche Motor:demonstra-- ties te Amersfoort op 2en Paaschr dag. De stammen hebben den wapen stilstand verbroken Berlijn, 29 Maart. (II. N.) Volgens berichten uit Moskou zijn de vijandelijkhe den tusschen do stammen in Afghanistan hervat, zoodot de wapenstilstand, waarover de stamhoofden het 6 maanden geleden oens zijn geworden, verbroken is. Habib Oellah moet gelast hebben de eigendommen van alle leden der vroegere koningsfnmi- Iio in beslag te nemen on te verknopen, indien deze niet binnen een maand naar Kaboel terugkeeren. Volgens andere geruchten trekt Aman Oellah sedert Dinsdag tegen Kaboel op. De Russische rogeering spreekt de be richten omtrent een concentratie van Rus sische troopen aan dc grens van Afghanis tan tegen. Evenmin is een verbod uitge vaardigd voor het reizen van Afghancn naar Rusland. Nadir Khan maakt propaganda voor Aman Oellah. Vijf Russische vliegmachines, die 21 Maart te Kaboel aa.»kwamon, evacueerden aldus een bericht uit Pesjawar drie loden der sovjet-ambassade, vier Russische vliegtulgbestuurders en drio Turken. Nadir Khan en zijn broor, Sjah Mah- moed, zijn bedrijvig te Khost en werven voor den steun der moellahs ten gunste van Aman Oellah. Volgens betrouwbare berichten heeft Batsjai Saquao Nadir Khans huis niet ge plunderd, maar het slechts gesloten en ver zegeld. Jroote Koppel 11 - Tel. 1135 AUTO TEGEN EEN BOOM. Drie ernstig gewonden. B r e s I a u, 28 Maart. (H. N.) Donder- dagmiddug is bil Hogau een aulo veron gelukt, waarin zich de intendant van het stedelijk theater te Ureslau prof. dr. Tur ner, de regisseur dr. Graf en de operazan geres Margit Suchy bevonden. Prof. dr. Turner reed hij hot uitwijken voor een anderen auto tegen een boom op, met het gevolg dat de auto geheel vernield werd. Dee 3 inzittenden werden ernstig gewond. HUWBARE PRINSESSEN! Prinses Jnliano naar Londen? Lit Londen wordt aan het Hbld. gemeld, dat de Star een bericht bevat over de vier „most marriagable European princesses", waarin wordt gezegd, dat deze waarschijn lijk een deel van het a.s. seizoen te Londen zuilen doorbrengen. Het zijn de Spaansche infanta's, die bij haar grootmoeder, prin ses Beatrice, in Kensington Palace zullen verblijven, verder prinses Ingrid, de doch ter van den kroonprins van Zweden, die haar grootvader, don hertog van Con- naught, zal bezoeken, on de vierde prinsea Juliana Van prinses Juliana wordt beweerd, dat zij een uitstekend paardrljdster is en zich er veel van voorstelt !n Rotten P,ow te rijden!....

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1