DE EÊMIANDER Sponsen - Zeemen Borstelwerk - Verfwaren ArïëS Nic. Bovée Nic. Bovée Nic. Bovée Nic. Bovée DIRECTEUR - UITGEVER! J.VALKHOff Dinsdag 2 April 1929 27e Jaargang No. 230 Rudge-Whitworth vanaf f 540. BS BUITENLAND3CH OVERZICHT NORTON Motorrijwielen Nic. Bovée MYRON P. HERRICKf Amerik. ambassadeur te Parijs A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 HEVIGE ONTPLOFFING IN EEN MIJN Reeds 27 doodeu vanaf f 535. SOCIALE ONRUST IN GRIEKENLAND BRUTALE INBRAAK ERNSTIGE RAMP MET EEN VLIEGTUIG Harley Davidson vanaf f 695. NOOD IN CHINA F. N. model Sahara vanaf f 420. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regelj f 1.05 met inbegrip van eeü bewijsnummer. elke regel meer f 0.25 Llefdadlghelds-advertentlte voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 3 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extra 0.05 Lavendelstraat 9 en 12 Tel. 1093 STIMöON Do leiding van Amerika's bui- tenlandscho politiek. Stim» son vervangt Kellogg als mi- nistor van bnitenlandsche za ken. Een belangrijke verandering heeft zich voltrokken, wat de leiding van de buiten- landsche politiek der Vereenlgde Staten betreft. Frank B. Kellogg, die zich Ver- vermaardheid heeft verworven door het verdrag, dat naar hem is genoemd, heeft zijn ambt van staatssecretaris, dat hij vier jaar lang heeft waargenomen, overgedragen aan zijn opvolger Hcnry Lewis Stimson. Een verder gevolg van het feit, dat Hoover Coolldge als Ameri- kaansch president is opgevolgd, Is 't feit, dut een aantal di- plomatieko verande ringen plaats zullen vinden. Houghton, tot dusver ambassadeur van Amerika to Londen, Is reeds als zoodanig afgetreden; eerlang za! hij weer als particulier gaan leven, daar zijn verwachtingen, om in den Amerikaanschen Senaat de buitenlandsche politiek van zijn land verder te kunnen dienen, niet konden worden verwerkelijkt, daar hij bij de verkiezingen een nederlaag heeft geleden. Men heeft de laatste jaren kunnen vast stellen, dat de leiding van Amerika's bui tenlandsche politiek niet slechts in naam, maar ook in werkelijkheid in handen van staatssecretaris Kellogg rustte, die, al heeft hij do zeven kruisjes al achter den rug, nog steeds zeer kras is. Veel profiteerde bij steeds van Houghton's steun. Beide mannen waren goede kenners der Euro- peesche toestanden en belden hebben ijve rig zich gewijd aan het herstel van een werkelijken vredestoestand. De Kolnische Zeitung herinnert eraan, dat in 1924, toen de z.g. conferentie-Dawes plaats had, zij het waren, en wel Kellogg als gezant te Londen, en Iloughon als gezant te Berlijn die even handig als vastberaden zich kantten tegen de overdreven eischen der Franschen en zoodoende verhinderden, dat de conferentie mislukte. Wat Kellogg hier bij geleerd had, kwam hem in 1928 te pas hij de onderhandelingen over het naar hem genoemde pact, waarbij hij in den diplo- matieken strijd met Briand do overwinning behaalde en een vorm van hot vredespact wist voor te stellen, die alleen de aanvaar ding ervan door den Amerikaanschen Se naat mogelijk maakte. Minder succes heeft Kellogg kunnen boe ken, wat de ontwikkeling aangaat \an de betrekkingen met de Latijnsche staten van Amerika noch hij, noch Houghton waren bij machte de chronische spanning, dio tusschen de Vereenigde Staten en Groot- Britannië bestaat, voorgoed uit den weg te ruimen. Het schijnt, alsof op deze beide terrei nen de voornaamste activiteit der nieuwe mannen te Washington zal worden ont plooid. Hoover echter, die in tegenstelling met zijn voorganger Coolidge, niet alleen een krachtige persoonlijkheid is, maar ook over een zeer degelijke kennis van 't bui tenland beschikt, zal stellig een belangrij ken invloed oefenen op den aard der bui tenlandsche politiek, terwijl de nieuwe minister van buitenlandsche zaken, Sfim- son, dienovereenkomstig wat op den ach tergrond zal moeten treden. In elk geval beschikt Stimson voor zijn ambt over ecD gedegen juridische scholing en in geeste lijk opzicht kan men hem beschouwen als een leerling van den grooten Amerikaan 9chen kenner van het volkenrecht Elihu Root. wien als staatssecretaris onder Roo- seveldt het doen verdwijnen van de span ning tusschen Amerika en Japan en de ontwikkeling der pan-Amerikaansche idee zoo schitterend gelukte. Stimson was als advocaat lid van de zelfde firma als Root en heeft mot lienr in 1919 eveneens meegewerkt aan het ont werpen van het Volkenbondsstatuut. Na dat hij reeds onder president Taft van 19111913 als minister van oorlog in de Lavendelstraat 9 en 12 Tel. 1093 regeering heeft gezeten, werd hij in 1927 door Coolidge als bizonder gezant naar Ni caragua gestuurd, om de toestanden aldaar na te gaan en bij te dragen tot het beëin digen der revolutie. Zooals men weet, werd Stimson verleden jaar tot gouverneur-ge neraal van de Philippijnen benoemd. Aan den wereldoorlog heeft hij als kolonel aan het Fransche front in de maanden Decem ber 1917 tot Augustus 1018 deelgenomen. Gevolgen tan de begrafetus van maarschalk Foch P a r ij s1 April. (V. DGistermiddag te vijf uur is Myron P Ilorrick, de ambas sadeur dor Vereenigde Staten te Parijs, aan de gevolgen van een beroerte op 74-jarigen leeftijd overleden. Bij het afleggen van den 3 K.M. langen weg achter de lijkstatie van maarschalk Foch had de ambassadeur kou de gevat, zoodat hij reeds eenige dagen on gesteld was. Zijn dood op Eersten Paasch- dag heeft echter groot opzien gebaard. Myron P. Herrick werd op 9 October 1854 geboren. Hij studeerde aan de Universiteit van Ohio rechtswetenschappen, promoveer de aau verschillende Amerikaansche uni versiteiten, en verwierf in 1921 het eere doctoraat aan de Universiteit te Nancy. In 1878 werd hij advocaat te Cleveland en be kleedde verschillende belangrijke functies bij groote maatschappijen. Zes maal werd hij gekozen tot afgevaardigde in de Natio nale Conventie, en hij was lid \an de natio- naal-repuhlikeinsche commissie. In 1912 werd Herrick als opvolger van Piobert Bacon tot ambassadeur te Parijs benoemd, en in 1914 door een democraat vervangen. Onder bet presidentschap van zijn vriend Harding koerde hij weer op zijD post iD Frankrijk terug. Hij had zich een grooten vriend vaD Frankrijk betoond, en in 1915 deed hij in Amerika nuttiger werk ten gun- tes van Frankrijk dan hij in zijn functie te Parijs had kunnen doen. Te Parijs wordt de dood van den ambas sadeur ten zeerste betreurd Volgens de Pa* rijsche bladen heeft het plotseling overlij den van Herrick ook te Washington diepen indruk gemaakt, waar men hem eerde als een der bekwaamste diplomaten der Ver eenigde Staten. President Hoover heeft on middellijk aan den zoon van den overle dene, Palmerly Herrick, telegrafisch zijn deelneming betuigd. Volgens een bericht van de New York Herald wordt in diploma tieke kringen te Washington als opvolger van Herrick genoemd, de Amerikaansche gezant te Brussel eu vriend van president Hoover, Hugh Gibson Men vermoedt ech ter, dat Gibson deze benoeming zal afwij zen, aangezien hij niet over een privé-ver- mogeu beschikt, en het voeren van de Ame rikaansche ambassade te Parijs zeer vee) kosten met zich brengt. Ook de voormalige vice-president Dawes, die onlangs als op volger van Houghton te Londen werd be noemd, wordt als candidaat voor de ambas sade te Parijs aangemerkt. Namens president Doumergue heeft ad miraal Vedel zijn deelueming overgebracht aan de ambassade der Vereenigde Staten De ministers Tardieu cn Briand hebben een condolatlevisite gebracht bij de familie van Herrick. VLIEGMACHINE BIJ TAMPICO NEERGESTORT. Twee dooden. Bij Tampico is Zaterdag een vliegma chine neergestort, waardoor twee Ameri kanen orn het leven zijn gekomen. Een hunner was kassier bij de Transcontinental Petroleurn Company. COMMUNISTISCHE BEWEGING IN SJANSI ONDERDRUKT. De leider terechtgesteld. Peking, 30 Maart. (V.D.) De troepen van maarschalk Tsjang Kai-Tsjek hebben de communistische benden in de provincie Sjansi volkomen overwonnen. De bevelheb ber der communisten \Verd gevangen go- nomen en gefusilleerd. HET ROEMEENSCH-HONGAARSCH TELEFOONVERKEER. Hervatting na bijna dertien jaar. Op 1 April is het telefoonverkeer tusschen Roemenië en Hongarije, dat sedert Roeme nië aan den wereldoorlog ging deelnemen, dus bijna 13 jaar lang onderbroken is ge weest, weer hervat. DRAMA IN ELZASSISCH DORPJE. In het dorpje Rosenau in rlen Elzas nabij de Zwitsersche grens loste een ambtenaar, die zich na een woordenwisseling in een café bedreigd gevoelde, enkele revolverscho ten, waardoor twee broers van omstreeks 40 Jaar welden gedood. TEL 217. Ontvettend ongeval in Belgisch Limburg Brussel, 1 Apr 1. (V. D.) Zaterdag avond laat vond in de kolenmijn „Water schei" in de nabijheid van Geuck in de Belgische provincie Limburg een hevige mijngasontploffing plaats, op een diepte van 700 meter. Tot nog toe zijn 23 dooden geborgen. Een groot gedeelte van de schacht is ingestort. Het reddingswerk is nog in vollen gang. Een groot deel der reeds ge borgen slachtoffers zijn onherkenbaar ver minkt. De ontploffing, ging gepaard met luide knallen, die ver in den omtrek hoor baar waren. Omtrent het mijnongeluk wordt uader gemeld, dat de door de ontploffing ontstane brand zich steeds uitbreidt, waardoor steeds meer schachten inslortcn. Een reddingsbri gade, bestaande uit twaalf man, is het slachtoffer geworden van een dier instor tingen .Twee personen van deze ploeg wer den onmiddellijk gedood terwijl acht hun ner zwaar gewond werden. Tiet aantal doo den is daarvoor in totaal gestegen tot zeven en twintig. ULITZ TEGEN BORGTOCHT IN VRIJHEID GESTELD. Katlowitz, 30 Maart, (V.D.) De advo caat van L'litz, den gearresteerden afge vaardigde van den Silezischcn landdag, heeft weten te verkrijgen, dat TJlitz, dio zich reeds zes weken in arrest bevond, te gen borgstelling van 70.000 zloty in vrijheid is gesteld. Hedenmiddag te halfóén heeft Ulitz de gevangenis verlaten. Lavendelstraat 9 en Tel, 1093 12 ANTI-SEMIETISCHE BUITENSPO RIGHEDEN. Xu pas wordt bekend, dat Woensdag 1.1. in het dorp Bialaczow in het district Kiel- ce, anti-Joodsche buitensporigheden hebben plaats gehad. De Joodsche jeugd hield den jaarlijkschen Poerim-optocht, waarbij een pop, Haman voorstellend, werd meegedra gen. Enkele Poolsche jongelui rukten de pop uit de handen der betoogers, spijker den er ecu dwarsbalk aan, zoodat het een kruis geleek, terwijl zij op de linkerzijde van de pop een rooden wond schilderden. Ten slotte werden in zeventien Joodsche huizen de ruiten ingeslagen. Van officieele zijde wordt verzekerd dat, in strijd met loopende geruchten, geen Joden werden mishandeld. Venizclos dreigt viel li ras optreden Athene, 30 Maart. (V. D.) Naar aan leiding van berichten, door den minister van binnenlandsche zaken en de politie ont vangen, dat de communisten een algomeene werkstaking voorbereidden, heeft Venizelos heden in het parlement verklaard, dat de regeering een algemeene slaking als revo lutie beschouwt en derhalve met allo den staat ten dienste staande middelen zal, bo- strijden. In afwachting van de aangekon digde onlusten heeft de regeering te Athene reeds beslag, op de meelvoorraden gelegd; eventueel zullen de stakers strafrechtelijk worden vervolgd. KELLOGG NAAR EUROPA. Kellogg en zijn wouw hebben zich Za terdag ingescheept op de lie de France, teneinde een vacantiereis naar Europa te maken. INCIDENTEN TE JERUZALEM. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct. Uit Jeruzalem wordt aan het Berliner Tageblatt geseind, dat het hoofd van de familie, die zich in het bezit bevindt van het avondmaalvortrek op de Zionsbergen, op Witten Donderdag den Fransciskaner monniken den toegang tot dit vertrek' heeft ontzegd. Een lid der familie, die zich voor toelating van de monniken uitsprak, werd door zijn bloedverwanten ernstig mis handeld. De politie moest tusscbenbeide ko men cn kon de monniken bewegen zich to verwijderen. liet huis werd door de politie gesloten en onder bewaking gesteld. Een tweede incident kwam denzelfden dag voor in de kerk van het Heilige Graf. Katholieke priesters kwamen voor de mis, terwijl Grieken cn Kopten aan het altaar wierook brandden hierbij overschreden zij een weinig het voor hen gereserveerde gedeelte, waartegen door de katholieken krachtig werd geprotesteerd. De plaatsver vangende districtsgouverneur moest wor den ontboden om de orde te herstellen. Voor een milliocn' francs gerooid. Te Parijs is Zaterdagochtend een verme tele inbraak gepleegd in een juwelierewin kel op den Boulevard Haussmann. Een jon ge man maakte eerst de winkelhoudster weerloos cn roofde vervolgens een tasch, die geld en edelsteenen ter waarde van een mlllioen francs bevatte. Vijf slachtoffers Van een vliegtuig, dat boven Beaumont in Californié vloog, is de benzinetank ont ploft. Het vliegtuig vloog in brand cn stort te omlaag. Alle 5 inzittenden werden ge dood. HET PROTOCOL VAN LITWINOF. Do Poolsche en Roemeensche ratificatie-oorkondo gedepo neerd. Do Poolsche zaakgolastigdo te Moskou heeft bij de sovjet-regeering de Poolsche en in opdracht van Boekarest do Roemeensche ratificatie-oorkonde van het protocol van Lltwinof gedeponeerd. HET MAARTWEER IN ENGELAND. Gekenmerkt door groote droogte. De maand Maart is do droogste maand in Engeland geweest sinds de geregelde optee- kening van weerberichten cn op. tal van plaatsen is nog niet eens één inch regen gevallen. Het is tevens de maand geweest van record-temperatuursverschillen. Te Col- wvn Bay, aan de Welsche kust, waar 1 Maart inzette met 22 graden vorst, wees de thermometer gistermiddag 2 uur 70 graden in de schaduw, een verschil in 29 dagen van 92 graden. DE VOORBEREIDENDE ONTWAPENINGS CONFERENTIE. De Ver. Staten nemen deel, G e n v e, 1 April. (V. D.) Heden is bij bet secretariaat van den Volkenbond offi cieel bericht ontvangen, dat de Vereenigde Staten zullen deelnemen aan de zitting dor voorbereidende ontwapeningsconferentie, die op 15 April a.s. zal aanvangen. De Ame rikaansche delegatie zal ook ditmaal onder leiding staan van den Amerikaanschen am bassadeur te Brussel Hugh Gibson. BRUTALE ROOFOVERVAL. Telefoonlijnen doorgeknipt. E 1 b i n g, 30 Maart (H.N.) Vanmorgen vroeg heeft een brutale roofoverval tus schen het station en het postkantoor van Reimannsfelde plaats gehad. Toen twee postambtenaren, die van een vroegen trein een zak met belangrijko poststukken en 7000 MK. in constanten hadden gehaald, naar het postkantoor, dat eenigszins afge legen, ongeveer 7 minuten van het station, verwijderd ligt, terugkeerden, werden zij aangehouden door drie met revolvers be wapende mannen, die uit een bruinen auto stapten en zich van den postzak meester maakten, om zich daarna met den auto snel te verwijderen. Bij de pogingen, om de politie te waarschuwen bleek, dat de telefoonlijnen van het postkantoor en van het station doorgeknipt waren. Lavende straat 9 en 12 Tel: 1093 WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770.6 te Akareyri. Laagste barometerstand: 715.5 te Dresden. Verwachting tot den avond van 3 April: Krachtige tot matige N. W. tot N. wind, afwisselende bowolking weinig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. VERKEERSGEBOD: Steeds goed rijden en goed loopen Is uitstekend. Bovendien Is hel zaak dal weggebruikers Ook bedenken goed Ie „zien'. GROEGROf Ontstellend voedselgebrek Uit Nanking wordt gemeld, in ceu be richt gedateerd 12 Maart, dat de minister van openbaro gezondheid, Hsoe Toen Pi, speciaal gedelegeerde der centrale autori teiten voor het instellen van een onder zoek naar den hongersnood in de noord westelijke provincies, in de hoofdstad is teruggekeerd. In een verklaring aan een persvertegenwoordiger heeft do minister ge zegd, dat al-moedo en hevig lijden overal in het noordwesten overheerscben. Het land is onvruchtbaar en de bevolking leeft van gras, wortelgewassen, schors en alles, waarop zij de hand kan leggen. Deze schrikkelijke toestanden zijn het ergst in noord- cn west-IIonan cn over geheel Sjansi en Kansoe. DE TSJECHO-SLOWAKISCHE COMMU NISTEN. Een ernstige scheuring. Praag, 30 Maart (H.N.) Enkele Tsjechi sche bladen melden, dat de afgevaardigden en senatoren dor Tsjechisch-Slowakische communistische partij, voor het geval zij uit de partij gesloten zullen worden, be sloten hebben een nieuwe communistische partij of een nieuwe club te vormen. Van de afgevaardigden en senatoren zijn er 26 tegen het partijbestuur cn slechts 19 er voor. De afgevaardigden der oppositie pu- bliceeren een verklaring, waarin vastge steld wordt, dat er geen wijziging is geko men in het uittreden van leden uit de par tij, doch dit integendeel voortdurend toe neemt, zoodat de eens zoo machtige cn sterke partij geheel dreigt te vervallen. De 26 afgevaardigden en senatoreD betuigen hun wantrouwen in de leiding der partij en stellen een reeks van eischen, o.a. dat geen leden meer uit de partij gestoten zullen worden, omdat zij andere opvattin gen dan het partijbestuur hebben. DE VERDWENEN LATHAM. Nieuwe nasporingen. K o f n o, 27 Maart (V.D.) Luit. Amund sen. een neef van Roald Amundsen, heeft zich thans tot de Sovjet-regeering gewend met de vraag of zij beroid is steun te ver- leenen voor het voortzetten van het onder zoek naar de bemanning van de Latham. In verband hiermee deelt de Sovjet-com missie voor Poolonderzoek mede, dat in den a.s. zomer een wetenschappelijke ex peditie naar de Poolstreek zal worden uit gezonden om nasporingen to verrichten naar de Latham en de Italia. Bovendien zullen de expedities voor schepen, die Noor delijke zeeën in de as. zomer zullen be varen. zich bezig houden met het opsporen van de bemanning van de Latham Lavendelstraat 9 en 12 Tel 1093

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1