mrnmrn r ,rt.,r isrr c=s '°s>c dE EEMLANDE31 p"w'mB ssgaTWrrr.T.rss >3SS£iSr^i "?ÓNm,;TtVm «*muo-un<^.M*u«iofr ST- X Jaargang No. 232 DoruLrtiag 4 Apr 11929 BUITENLANDSCH OVERZICHT DE NIEUWE STRIJD IN CHINA Wat bij daarvoor bedong VEERBOOTGEZONKEN BUITENSPORIGHEDEN VAN WAHABIETEN HET KABINET SEIPEL AFGETREDEN Vele proble.nen bleven onopgelost DE REBELLIE IN MEXIGO Tal van dooden PER ONDERZEEBOOT ONDER 'T IJS DE GELE KOORTS Hun aantal beperkt Mode ne verkenning der zee AMERSFOORTSCH DAGBLAD BLOEDIG DRAMA AAN DE FOOLSCH-RUSSISCHE GRENS. Russisch handelsgedeleerde vor- wond tweo Polen. Wa r s c h a u 3 April, (H. N.) Op het Poolsch-Russische grensstation Barano- wicze heeft vanmiddag oen bloedige botsing plaats gehad tusschen den vertegenwoor diger van de Russische handelsdelegatie tp Berlijn, Apanasjewitsch, die in gezelschap van zijn vrouw naar Moskou reisde, en de Poolsche stationswacht. Apanasjewitsch werd verfcocht zich naar het bureau op het station te begeven, om daar zijn papieren te laten onderzoeken. Op bot bureau kwam het tot een scherpe woordenwisseling tusschen hein en den dienstdoenden ambtenaar, in den loop waarvan Apanasjewitsch zich zoo opwond, dat hij zijn revolver trok en den agent, die hem naar het bureau had begeleid, be nevens den dienstdoenden ambtenaar door een schot in het hoofd ernstig verwondde. Een derde schot loste hij op zich zelf. Do toestand der twee Poolsche ambtenaren moet zorgwekkend zijn, terwij! Apanasje- witsrh zich slechts een lichte verwonding moet hebben toegebracht. Apanasjewitsch cn zijn vrouw werden terstond gearres teerd. ERNSTIG TRAMONGELUK. VERKEERSCEBOD Niet schuins, maar steeds loodrecht Een rijweg oversteken, Nadat ge eerst geducht De straat hebl afgekeken! CROEGROE. DE LOONSTRIJD BIJ DE RIJKSSPOORWEGEN. Het parlement in den Bedoeï- nenscaat. Emir Abdoelab constitutioneel. Gisteren eindelijk kwam de „wQtgt^ende raad" van Transjordanië bijeen, waarvan dc verkiezing en bijeenroeping tot dusver mislukt was door het verzet der nationalis ten, die noch met den heerscher van Trans jordanië, ernir Abdoelah, noch met zijn mi nister-president en vooral de geheele con stitutie iets op hadden. Ondertusschcn heeft gisteren in het nieuwgebouwde parlement de opening door den emir plaats gehad van de Vergadering, die uit zestien gekozen en zes door de regeering benoemde leden be staal, van wie in elk geval een negentien tal kunnen zen en schrijven. De stad Aman had door al de vlaggen gisteren een feestelijk aanzien en de. emir was zeer tevreden, daar pas nu het verdrag, waarbij Engeland een erfelijke monarchie van Transjordanië heeft erkend, rechtma tig van kracht wordt. De nationalisten riepen echter een pro- testvergadering bijeen, vaarin zij'zich zoo wel tegen het verdrag tusschen Engeland en Transjordanië kantten als tegen de grondwet en besloten bij den Volkenbond verzet aan te teekenen tegen de onwettige verkiezingen. Zij verklaren overigens, dat de herhaalde aanvallen der Wahabieten op het gebied van Transjordanië door een vreemde mogendheid (bedoeld is Engeland) werden uitgelokt Transjordanië is door den Volkenbond aan Engeland oorspronkelijk onder dezelf de voorwaarden overgegeven om te 'behee ren. als Palestina aan den rechter oever van den Jordam Het is een strook gebieds tusschen den Jordann en de Arabische woestijn, die in 't Noorden door de rivier Jarmoek van 't Fransche Syrië wordt ge scheiden en in t Zuiden aan de golf vin Akaba tot de Ronde Zee cn het Wahabie tische koninkrijk van den Hedjaz reikt. Van de ongeveer 50000 K.M.- van het land zijn 30000 K.M* bijna volkomen woest, de rest echter is buitengewoon vruchtbaar bouw land, waarop slechts 250000 menschcn leven. De hoofdstad Aman zal tegenvvoortlie zno'n 13000 tot 20000 bewoners tellen, de overwe gend Christelijke stad Es-Salt ongeveer 12000. Behalve deze steden is er geen enkele plaats, die ook maar 5000 zielen telt. Dit land. dat oorspronkelijk, gelijk wfj opmerkten, Eveneens onder de voorwaarden der declaratie van Balfour viel en voor Joodsche kolonisatie bestemd was. werd. wat het bestuur betreft, reeds in 1020 van Palestina gescheiden. De emir Abdoellah verscheen toentertijd met een paar aanhan gers op 't gebied van Transjordanië en gaf de bedoeling te kennen naar Damascus on te rukken. liet zij. dat de Engelsclien hem beschouw den als een bruikbaar bondgenoot *<«or hun destijds nog niet duidelijke Syrische poli tiek, hetzij dat zij integendeel der. Fran schen een dienst wilden bewijzen door den eergierigen emir den mond te sto^ncn. in elk geval aldus W. v. Weisl in de Vos- sische Zeitung zij scheidden Transjorda nië van Palestina en droegen voorloopic aan den emir de regeering van dezen Be doelncnstaat over. Toen het Volkenbonds mandaat van Palestina werd geratificeerd, werd een bepaling increlascht, behelzende, dat voor Transjordanië alle voorwaarden, die in Palestina de instelling van een Joodsch nationaal tehuis zouden garandee ren, tot nader order buiten werking werden gesteld Emir Abdoellah was echter niet in staat de aanhankelijkheid te verwerven der hem geschonken onderdanen. Zijn spilzucht, zijn bevoordeeling van gunstelingen en zijn po litieke onbetrouwbaarheid maakten het meer dan eens waarschijnlijk, dat hij net zoo gauw zou verdwijnen als hij was komen opduiken. Pas in 1925 besloot Engeland met den emir een verdrag te sluiten, dat hem definitief bevestigde in zijn heerschappij over Transjordanië, waarvan de Oostgrens via de woestijn door den beroemden „Brit- schen corridor" werd uitgebreid tol aan de grens van 't koninkrijk Irak. waaro\er zijn broeder, koning Faisoel, regeert. Aan dit verdrag zat echter de voorwaar de vast, dat ten eerste emir Abdoellah een constitutioneele reeeering zou instellen, die steunde op een gekozen parlement en dat ten tweede dit parlement het verdrag tus schen Enireland en Transjordanië zou rati ficecron. Het politieke doel van deze bepa ling is duidelijk: Engeland wenschte niet steeds op den goeden wil \nn een in geeste lijk opzicht onbeteekenenden, eigenzinniger Arabier aangewezen te zijn: doordat hii het aanzijn geeft aan een parlement, schept hu 4-ovrns een controleerend oreaan over zich telf. zoodat Engeland dan in de aangename positie van een scheidsrechter tusschen nar lemen» en emir komt. De tegenstellingen tusschen vorst en land. of juister gezegd, tusschen vorst en de hal' onafhankelijke stamvorsten, die tot tiendui zend krijgslieden aanvoeren, waren echtei zoo groot, dat aan verkiezingen in Europee schrn geest heelemaal niet te denken viel En zoo werd de feitelijk verdraglooze toe stand voortdurend gerekt, tot het eindelijk aan emir Abdoellah gelukte tot een vergelijk te komen met de machtigste stamhoofden. Stellig heeft hierbij in de eerste plaats de gemeenschappelijke angst voor den enytj- •nd van Transjordanië, den Wahabietenko- ning Ibn Saoed, een belangrijke rol ge speeld. ïbn Saoed toch bedreigt den Brit schen corridor waar in de toekomst e trans-Arabische spoorlijn zal worden aan gelegd en zoodoende tevens den toekom stlgen rijkdom zoowel van Irak als Trans jordanië. Feng's steun aan de centrale regeering Blijkens een bericht uit Peking verklaart men daar ter stede, dat Feng Yoe Hsiang, alvorens hij zich aan do zijde van Tsjang Kai Tsjek schaarde, drie rnillioen dollar heeft verkregen en de belofte, dat de pro vincie Hoepeh hem zal toevalleD. l>e troe pen uit Nanking houden een lang front be zet: Anhoei—KiangsiFoekien. De troepen van Feng Yoe Hsiang kwamen uit Honan cn bezetten de spoorlijn Peking—Hankau tot aan de grens van Hoepeh. EEN NIEUWE SAMENZWERING IN PORTUGAL? Volgens berichten, die te Madrid van de Podtugeesche grens Inkomen, zouden er te Lissabon tal van militairen, onder wie Al varez Castro, de zono van den vroegeron minister-president, alsmede burgers zijn gearresteerd onder beschuldiging samen te zweren tegen de regeering. TREINBOTSING BIJ BARCELONA. Madrid. 2 April. (V.D.) Ten gevolge van verkeerden wisselstand is In den af- geloopen nacht in de nabijheid van Barce lona een goederentrein in botsing gekomen met een personentrein. Dertien wagens van den goederentrein werden geheel ver nield en tien wagens van den personentrein werden zwaar beschadigd Eén reiziger werd gedood en achttien passagiers wer den gewond DE BANK VAN ENGELAND. Bescherming van haar goud voorraad. Londen. 3 April. (H. N.) Naar ver luidt. heeft de Bank van Engeland met verschillende groote circulatiebanken over eenkomsten getroffen ter bescherming van haar goudvoorraad Wat de goudzendin gen uit Nederland betreft, die de laatste weken een bedrag van 3 rnillioen heb ben uitgemaakt, neemt men in beurskrin gen te Londen oan, dat dit goud bestemd is als een reserve, waarvan gebruik zal worden gemaakt, indien de ontwikkeling te New York de bank van Engeland tot ingrijpen zou dwingen De Bank van Frankrijk heeft op grond van een met de Bank van Engeland gesloten overeenkomst reeds enkele weken geleden groote ater ling-bedragen opgekocht, teneinde daar door den druk van den dollar op den ster- lingkoers te verlichten. Negentien boeren verdronken Kof no. 2 April (V.D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, is op de rivier Oessoeri in het \moer-gebied een veerboot gezonken, waarop 19 boeren over voeren. Zij zijn allen om hel leven gekomen Vijfhonderd Bedoeinen gedood Uit Annam wordt, blijkens een United Pres* telegram uit Jeruzalem, dat in de Tel. voorkomt, van betrouwbare zijde ge meld, dat bij een inval van Wahabieten in een Bedoeïnenkamp te Dzjebel Reib in Transjordanië vijfhonderd personen ge dood zijn. Slechts vijf Bedoeinen schijnen onisnapt te zijn. Men vreest, dat er nog meer invallen zullen volgen DE MOORD OP DEN GRAAF Berlijn, 2 April (V. D) Naar de „Vossi- sche Zeitung" verneemt, houdt het Prui sische ministerie van binnenlandsche za ken zich op het oogenblik bezig met de vraag, of en zoo ja. welke maatregelen ge nomen moeten worden met het oog op de eigenaardige methoden van onderzoek der Liegnitzer crimineele politie bij den moord op den graaf Stolberg in Jannowitz. LINDBERGH IN MEXICO-CITY. New-York. 3 A p i 1. (V. D.) Lindbergh is Dinsdag op het vliegveld te Mexico-Clty aangekomen. De vlieger was met zijn ver loofde Anne Morrow uit Brownsville in Texas vertrokken en heeft den afstand naar de Mexicaansche hoofdstad in vijf uur af gelegd. Hij is voornemens twee dagen te Mexico-City te blijven. DE NIEUWE FRANSCHE GEZANT. Gister ln de residentie aange komen. De nieuwe Fransche gezant, de heer Kammerez, is gister namiddag met den Parijzer trein te 4.42 uur aan het Holl. Spoorstation in de residentie aangekomen, waar hij werd opgewacht en begroet door de leden van het gezantschap, de daaraan verbonden attaché's en de Fransche con suls te Amsterdam en te Rotterdam. Ecu in politiefo en diplomatieke kringen geheel onverwacht besluit W e e n e n, 3 April. (H. N.) Het kablnet- Seipel is vanmiddag afgetreden. Dit besluit kwam geheel onverwacht, zoowel voor het publiek als voor politieke en diplomatieke krijgen, daar zoowel dr. Seipel als de vice- kanselier nog kort voor Paschcn de h«?r- haaldelijk opgedoken geruchten omtrent een a.s. aftreden van het kabinet hadden te- eengesproken. Dr. Seipel verklaarde vanmiddag in den ministerraad, dat het Oostenrijksche staats leven zich thans veel ln zijn voordeel ver anderd heeft, en dat thans bij een normale onwikkeling een belangrijke stap voor waarts mogelijk is. In verband met de vraagstukken van den woningbouw, de hervorming van de huur wetten en van de justitie en de afbakening der politieke bevoegdheden van den bond cn de landen, aebtte hij het gewenscht om af te treden, om zijn persoon niet als een belemmering voor de oplossing dezer vraag stukken te doen beschouwen. Hij wees er daarbij op. dat bij in de tien jaren van het bestaan <!?r Oosten rijx.cbe republiek bijna 5 jaar aan het bewind is geweest, en dat het aan de politieke partijen thans mogelijk zal zijn om op een andere wijze dan onder Msgr. SEIPEL. zijn leiding de toekomst van den c..~len- rijkschen staat veilig te stellen. Na deze toespraak besloot de minister raad dat het kabinet in zijn geheel ontslag zou vragen, wat door bondspresident Miklas werd aanvaard. Reeds sedert eenigen tijd bestonden moeilijkheden inzake de valori satie van de huishuren, niet alleen tusschen de regcering en de oppositie, doch ook in den boezem van de coalitiepartijen zelf Voorts waren er nog onderwijs- cn ambte naarskwesties, waarbij de groot-Duitschers met de sociaal-democraten samengingen Dr. Seipel is voor het eerst van Mei 1922 tot November 1924 als leider van de regee ring opgetreden. In welken tijd hij de reor ganisatie van het Oostenrijksche geldwezen en van de Oostenrijksche financiën tot stand bracht. Voor de tweede maal is hij in Octo ber 1929 als hoofd der resreering opcetreden. De coalitie bestond uit do christelijk-socla- len en de groot-Duitscbers met den land- bond. Van de 165 zetels in het parlement beschikten de christelijk-socialen over 73. de groot-Duitschers over 12.' de landbond over 9 en de sociaal-democraten over 71 zetels. Hatelijke aanvallen dor soc.- democraten. Weenen, 4 April. (H. N.) In een ver gadering der christelijk socialen, waarin dr. Seipel hedenmiddag zou spreken, ver scheen in diens plaats de afgevaardigde Kunschak, die over het aftreden van het kabinet o. a. zeide, dat onder de persoon lijke beweegreden, die dr. Seipel tot zijn aftreden hadden bewogen, vooral de hate lijke aanvallen te noemen zijn, welke te gen dr. Seipel van sociaal-democratische zijde zijn gericht. Vooral het onrechtvaar dige verwijt, dat hij den arbeidersstand haat, en daardoor de arbeiders tot een uit treden uit de katholieke kerk worden ver leid. heeft dr. Seipel het meest getroffen, aangezien hij hierdoor in zijn priesterlijke eer wordt aangetast. Twee bestuurders gedood. Warschau, 3 April. (II. N.) Te Lodz is vanmorgen een volhezette tram. doordien de rem weigerde op een anderen stilstaan- den tram gereden. De schok was zoo hef tig, dat 3 wagens geheel vernield werden. Een bestuurder werd op slag gedood en do andere zoo ernstig gewond, dat hij spoedig na zijn overbrenging in het ziekenhuis overleed. Van de passagiers werden er ver scheidene gewond, de meesten echter slechts licht. De regeeringstroepen bezetten Jiminez Mislukte onderhandelingen. B e r 1 ij n, 2 April. (V.D.) Door den bond van personeel bij de Duitscbo spoorwegen wordt medegedeeld, dat de onderhandelin gen over het loonvraagstuk met de direc tie der rijksspoorwegen zijn mislukt. De opzeggingstermijn liep op 31 Maart j.l. af. De drie organisaties, die het collectief con tract hebben gesloten, hebben heden een conferentie gehad, waar de thans ontstane toestand grondig is onderzocht. Uit alles blijkt, dat door de weinig toegevende hou ding der spoorwegdirectie de toestand over al verscherpt is. Op 4 Apri' a.s zullen de samenwerkende organisaties wederom een conferentie beleggen, waar men zal bera den over do verdol* te treffen strijdmaat- regelen. New York, 3 April. (V. D.) Volgens berichten uit Mexico City bedragen do verliezen der opstandelingen in den slag bij Jimenez naar schatting van generaal Ca lies 300 doodon. De regeeringstroepen zouden tot nu toe in totaal slechts 50 doo den verloren hebben. Een afdeel'ng federale troepen bevindt zich nog slechts op 100 meter afstand van de stelling der opstandelingen. Londen, 3 April. (V. D.) Uit Mexico City wordt gemeld, dat de regeeringstroe pen na een bloedigen strijd de stad Jimi nez hebben bezet De optandeliogpn heb b*n de stad oniruimd. doch bondstroepen. uitgerust met vliegtuigen, hebben getracht hun don terugweg af te snijden. De stad Jiminez moet een vreeselijken aanblik bieden door de vele dooden. die in de stra ten 'iggen. Oeneraal C.arillo, de comrnan dant der federale troepen aan de West kust. heeft gemeld, dat hij de stad Ln Cruz op de rebellen veroverd heeft. Door deze oyerwinningen acht men de kracht der op «tandelingen in het Noorden gebroken. De te Rio de Janeiro vast' gestelde gevallen Uit Rio de Janeiro wordt bericht, dat naar aanleiding van het feit, dat gevallen van gele koorts zijn vastgesteld, het depar tement van openbare gezondheid een ver klaring heeft gepubliceerd, waarin het zegt dot een epidemie werd voorzien als gevolg van het samentreffen van omstandigheden, gunstig voor de ontwikkeling daarvan, zoo als een voortdurend hooge temperatuur en vele regens. Ondanks deze ongunstige om standigheden bleef het aantal gevallen van gele koorts zeer beperkt. Het gemiddelde cijfer was in Januari één per dag, Febru ari twee, Maart zes (met inbegrip van de verdachte gevallen). Er wordt prophylac- tisch opgetreden. LAWINE-ONGELUK TE BERCHTESGADEN. Berchtesgaden, 3 April. (H. N.) Een ernstig Jawine-ongeluk heeft hier van middag plaats gehad. Een gezelschap ski- loopers wilde zich van de Funtensee over het Steinernen Meer naar Riemannhaus be geven, doch werd aan den noordelijken rand van Schmottmalhorn onder een lawi ne bedolven. Vier leden van het gezelschap werden gered, doch twee konden slechts als lijken geborgen worden. Het vv/aren de zoon van den directeur eener bierbrouwerij uit Berchtesgaden, en mejuffrouw Hedvvig Eichinger uit Landshut. Stoutmoedige onderneming van Wilkins Uit New York wordt d.d. 31 Maart aan de Tel. bericht: De bekende Australische ontdekking» reiziger Sir Hubert. Wilkins, bekend door zijn vlucht over de Noordpool cn zijn »ong- ste Zuidpool-exploi alie, welke ongeveer samenviel met Byrd's eerste waarnemin gen in dit seizoen, heeft naar verschil lende bladen berichten een plan ont wikkeld, dat in stoutheid van opzet alle vorige projecten in de schaduw stelt. Het is n.l. gebleken, dat aan de Noord pool geen land is. Een dikke ijskorst be dekt daar zeebekkens, omtrent welker aard rnen niets weet. Uit wetenschappelijk oogpunt is het belangwekkend te weten"4 deze bekkons diep zijn en liefst hoe diep zij zijn Voorts welke zee-flora en fauna zij bevatten, verder op welke vvllze de zee- slroomingen zich g°dragen bij dit geheim zinnige draaipunt onzer planeet en hoe er de zwaartekracht verhoudingen zijn (in aansluiting op de metingen van onzen be roemden landgenoot prof dr. Veningh Meinesz;. Sir Wilkins wil tot dit doel een ontdek kingstocht onder dp dikke ijslaag onder nemen mei een onderzeeboot. Dit koene plan. dat herinnert aan Jules Verne's „Twintigduizend mijlen nndnr Zee", of aan F. A. Doe's .,M S in a bottle", heeft hij reeds tot in dtails uitgewerkt. Een peciaal gecontrueerde onderzeeboot acht de heer Wilkins niet noodig te heb ben. Alleen zal er aan het bestaande tor- Iogtype een en ander moeien worden toe gevoegd, zooal een groote boor, om in »•- val van nood een luchtbuis, van nnHo»—f door het ijs naar boven ie boren, groot ge noeg om een man door te laten. Verder wil hij de laneeerbuizen gebruiken voor het wegschieten van explosieve cn nnderx chemische middelen, om zien eventuee» een terugweg uit de ijsmassa's te ban^n. Sir Wilkins heeft tijdens den grooten oorlog een submarine gecommandeerd en beheerscht dus de navigatie van «leze vaartuigen. Het Australische gouvernement heeft reeds definitief zijn medewerking toege zegd en een vaartuig ter beschikking ge steld: het „Navy department" bestudeert thans de plannen Voort heeft mr. Simon Lake, do president van de „Lake Torpedo- boat Company of Connecticut zich bereid verklaard de verdere aanvullinorsoutillage te leveren. Ten slotte zal mr George Pal mer Putman, de bekende uitgever-publi cist en Noordpoolreiziger, de zaak helpen financieren Wanneer wi.i hier niet met een April mop te doen hebben, staat ons inderdaad een zeer interessant wetenschappelijk ex periment te wachten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1