DÉ EÉMLANDED ABONNEMENTSPRIJS pet 3 maaodeD voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per Dinsdag 9 Apr 11929 27e Jaargang No. 236 BUITENLA^DSCiS 0^/EHZICHT BUITENLAND. PAINLEVE GEWOND AANSLAG TE DELHI Parlementsleden gewond SCHEEPSRAMP IN DE ADRIAT1SCHE ZEE DE NIEUWE STRIJD IN CHINA Achtervolging der troepen van Woehan DE MOORD OP DEN BRAHMAAN Ruim honderd gewonden HET DRAMA AAN DE GRENS Opwinding te Moskou weck (met gratie verzekering cegeD ongelukken) f 0.171/* Binnenland tranco pet post per 3 maandcD f 3.- Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DIRECTEUR - UITGEVER: J.VALKhOfT PRIJS DER AOVERTENTIEN vaD re9e'# 1 05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel mee» f0.25 Liefdadtghclds-adverteDtlëo woo» de helft v*d deo prijs. - Kleine Advertentlëo „KEIT1ES' bl) vooruitbetaling —5 regel* 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t I.— Oewljsoummet extra Wie zal Baldwin opvolgen? Het Engelsche drie-partijen systeem. Men verwacht volgens den Londenschen correspondent der Vossisahe Zeiltuig, dat de tegenwoordige Engelsche premier. Bald win, waneer de conservatieven bij de ver kiezingen in de minderheid mochten ge raken. voorloopig aan zal blijven en voor het nieuwe parlement zal verschijnen met een programma, dat het samengaan tus- schen liberalen en conservatieven althans voor één zittingsjaar, dus tot het tijdstip, dat de koning weer geheel hersteld kan zijn laat in den zomer of in den herfst mogelijk zou maken. Wijzen de libe ralen een dergelijke arbeidsgemeenschap af, dan wil Baldwin de volle verantwoor delijkheid van dit besluit op hen laden en hen ertoe brengen hem met de arbel derspartij in een open veldslag door een motie van wantrouwen ten val te brengen. Na een nederlaag van Baldwin onder dergelijke omstandigheden zou de arbei derspartij, dus de op een na grootste partij, het recht hebben met den eersten minister voor den dag te komen. Daar ook zij, even als de conservatieven, slechts zou kunnen regeeren, „wanneer de liberalen zulks ge doogen", zou zij, naar verluidt, niet Mac donald op den voorgrond schuiven, maar den leider van de rechter vleugel, den lei der der spoorwegmannen Thomas, die vooral bij de liberalen en conservatieven zeer gezien is. Thomas zou waarschijnlijk, om de liberalen wat vaster aan zich te verbinden, hun enkele ministerportefeuilles aanbieden. Macdonald zou builen deze min derheidsregeering blijven om krachtig de leiding op zich te nemen van de steeds moeilijker te regeeren partij in 't Lager huis. Ook deze regeering voorspelt men geen langen levensduur, nadat onlangs de linkervleugel der partij, die in de „onaf hankelijke arbeiderspartij" is georganiseerd, met een kleine meerderheid besloten heeft zijn afgevaardigden het imperatieve man daat op te leggen legen elke militaire en rnarinebegrooling te stemmen. Wanneer zou blijken, dat noch een con servatieve, noch een socialistische rninder- heidsregeering levensvatbaarheid bezit, zou men, alvorens tot nieuwe verkiezingen over te gaan, zijn toevlucht nemen tot een za- kenrninisterie. waarin do liberalen vooral flink zijn vertegenwoordigd. Tot dit mini sterie, dat misschien door den concilianten leider der Labour Partij, Thomas, gevormd zou kunnen worden, zou wellicht D'Aber- non als minister van buitenlandsche-zaken, Snowden (vrijhandel-voorstander) als kan selier van de schatkist. Lloyd George als minister voor het volkswelzijn en de con servatieven lord Melchett en sir Robert Horn als minister van arbeid en handel kunnen toetreden. liet ministerie van ma rine zou waarschijnlijk worden toever trouwd aan lord Beading, die tijdens den oorlog roem heeft verworven door zijn ac tiviteit als bizondere gezant in Amerika en het ministerie van Ierland aan den voorzitter der grondwet-commissie, sir John 5>imon, die eerlang uit Indië terugkeert. Politici, die onbevooroordeeld ernaar stre ven de steeds wisselende verhouding van krachten der partijen te schatten, zijn het erover eens, dat er van 't oogenblik der verkiezingen tot de samenstelling van een „groot" zakenminiterie zes tot negen maan den zullen verloopen. Men betreurt dit volgens den correspon dent in Engeland geenszins, omdat men hoopt, dat de schematische toepassing der constitutie-bepalingen den koning den tijd zal laten volkomen te genezen en krachten te verzamelen voor de inspannende onder handelingen met de partijleiders, die nood zakelijk worden, zoodra blijkt, dat noch de conservatieven, noch de socialisten met een levensvatbare regeering voor den dag kunnen komen. Een zeer bekend Engelsch politicus vat deze gedachten in de volgen de woorden sarneri: „Het Engelsche volk als geheel verwacht, dat zijn leiders, zoolang de koning nog niet op krachten is. de parlementaire ma chinerie, met terzijdestelling van particu liere wenschen en persoonlijke eerzucht, zoo vlot als maar mogelijk is zal laten functioneeren. Bovenal moet den koning elke opwinding *n elk hoofdbreken in de eerste maanden worden bespaard." EEN ONZINNIGE WEDDENSCHAP. P a r ij s. 8 A p r i 1 (V. D.) Te Lyon had den twee arbeiders gewed om twaalf uur des middags bij het slaan van de klok bij «lken klokslag een glas brandewijn leeg te drinken. Eén van beiden had met don waard afgesproken hem inplaats van l-'nn dewijn water in te schenken en ondervond dus geen schade van de weddenschap D- ander moest in hnpeloozen toestand naai een ziekenhuis worden overgebracht. BENESJ POLITIEK PROFEET. Een woordelijk optimisme Praag, 8 April (H N.) Ter eere van de vergadering van het bestuur der infer nationale journalistenverecniging heeft Dr Cenesj een diner gegeven, waarbij hij een toespraak hield Mij verklaarde, dal. hoe wel het gevaarlijk is voorspellingen op po litiek gebied te doen hij toch als zijn mee ping wilde uitspreken, dat binnen ;nkele jaren het vraagstuk der schadevergoeding cn dat der onrtuiming van het Rijnland geregeld zullen zijn, waarmede de pacifi catie van Europa zal zijn bereikt. Italië zou de strijdvragen met Zuid-Slavië door overeenkomsten regelen. Binnen afzienba- ren tijd zal een regeling tot stand komen voor de ontwapening ter zee en dan zal men het vraagstuk der bijeenroeping van een eerste ontwapeningsconferentie ,ndor de oogen kunnen zien. In Rusland zal men tot erkenning van de beginselen van het internationale recht komen, welke voor alle wetten gelden. Enkele spieren verrekt P a r ij s, 8 April (II. N.) Painleve, de minister van oorlog, heeft een ongeluk ge had. Bij een inwijdingsplechtigheid kwam PAINLEVÉ. hij te vallen en heeft daarbij enkele spieren ernstig verrekt. Hij moest per ziekenauto naar Parijs worden teruggevoerd. Bommen in de wetgevende vergadering. Te Dehli werden in de heden gehouden zitting der Wetgevende Vergadering op het oogenblik, dat de voorzitter Patel opstond om het woord te nernen, twee bommen in de druk bezette vergaderzaal geworpen, waarvan één nabij den minister van finan cien, sir George Schuster, terecht kwam. Enkele parlementsleden werden gewond en er ontstond een paniek. Twee mannen, die in het bezit van hommen en revolver be vonden werden, zijn aangehouden. Londen, 8 April. (H. N.) Uit Nieuw Delhi wordt gemeld, dat de zitting der wet gevende vergadering tengevolge van den bomaanslag tot Donderdag verdaagd moest worden, omdat de zittingzaal in dikke rook ehuld was en gedeeltelijk vernield is. Men vermoedt dat de aanslag den voorzitter van de Engelsche commissie voor de constitutie heeft gegolden, die reeds sedert geruimen tijd in Indië vertoeft, orn na te gaan, welke hervormingen in de Indische constitutie angebraeht zullen worden. In de stad zijn, waarschijnlijk van communistische zijde, biljetten verspreid, waarin betreurd wordt dat bloed heeft gevloeid, doch tevens ver klaard wordt, dat in het belang van het vaderland offers moeten worden gebracht. De gewonden schijnen zich allen buiten ge vaar te bevinden, met uitzondering van een bejaard lid der vergadering. BELASTING VERDUISTERING. De zwendelarijen te Dortmund. Dortmund, 8 April. (H. N.) In de Maandag gehouden zitting van den ge meenteraad zijn de belangrijke onregelma tigheden bij het innen der belastingen in het vroegere district Marten, dat thans met Dortmund vereenigd is, ter sprake geko men. De ontvangers hadden aan tal van be lastingschuldigen navorderingen voor be taling van achterstallige belasting over de jaren 1921 tot 1927 gezonden, waarop van erscheidene zijden reclamaties werden ont- angen, waarbij beweerd werd, dat do be- istingen reeds betaald waren. De burge meester gaf toe, dat op groote schaal ver luisteringen zijn gepleegd cn deelde mede, lat de voornaamste schuldige, de stads secretaris Moeller, van wien in 234 gevallen •ewezen was dat hij belastingen heeft ver- nisterd tot een bedrag van ongeveer 12.000 Ik., reeds tot 7 maanden gevangenisstraf is veroordeeld pti uit den gemeentedienst is ontslagen. Overigens worden nog tal van onopgehelderde gevallen onderzocht, waar bij in totaal 750000 Mk. aan belastingen achterstallig is. De burgemeester verklaar de dat een streng onderzoek wordt, inge leid en de schuldigen bestraft zullen wor den. Zevenendertig dooden W e e n e n, 8 April. (II. N.) Aan de Zuid-Slavische kust van de Adriatische Zee is een Russisch stoomschip vergaan, waar bij 37 leden van de bemanning verdronken zijn. Het schip werd door een zwaren storm overvallen cn nadat het zijn roer had ver loren, tegen de klippen van de rotsachtige kust geworpen. Er ontstond een lek, waar door het stoomschip binnen enkele minu ten zonk, zoodat tijdige hulp onmogelijk was. Tot nu toe zijn 11 lijken aangespoeld Tsjang Kai Tsjek te Hankau. Londen, 8 April. (H.N.) Uit Nankin; wordt gemeld, dat Tsjang Kai Tsjek zijn hoofdkwartier te I-Iankau heeft gevestigd Terstond na zijn intocht in de stad heeft hij een proclamatie gepubliceerd, dat zijn troepen teruggetrokken zullen worden, zoodra de strijd tegen de Woehantroepen geëindigd zal zijn. Van de vijf divisies, die voor Tsjang Kai Tsjek Hankau zijn binnengerukt, is slechts een gedeelte in Hankau gebleven, terwijl de overige de achtervolging van de Woehantroepen voortzetten. Een vrij groote strijdmacht van generaal Feng staat voor Hankau en wacht daar op instructies van Tsjang Kai Tsjek, om de Woehantroepen te achter volgen. Tsjang Kai Tsjek werd te Hankau gunstig ontvangen. Men gelooft, dat de vluchtende Woehantroepen zich naar het Toengtingmeer terugtrekken. Volgens het officieele communiqué verkeert het terug trekkende leger in staat van ontbinding en wordt de spoedige overgave waarschijn lijk geacht. Een protestnota aan Frank rijk en Japan. Peking, 8 April. (V. D.) De Nanking- regeering heeft een nota doen toekomen aan den consul-generaal van Frankrijk en van Japan te Hankau, waarin geprotesteerd wordt tegen het landen van Japansche en Fransche troepen aldaar. Een vrouwelijk bevelhebber. Londen, 6 April. (H N.) De vrouw van een der bevelhebbers der legers van generaal Tsjang Tsjoeng Tsjang is volgens een-bericht uit Peking tot brigade-com mandant benoemd. Zij wordt als een kun dige commandante geschetst cn speelt een belangrijke rol in den raad der opstande lingen in het Noorden. Een voorstel van dc regee ring te Nanking. Londen, 8 A-pril. (H. N.) De Nan kingregeering heeft voorgesteld om do .Ta- pansche burgerlijke bevolking tijdelijk uit Tsinanfoe te laten vertrekken. De *egee ring is klaarblijkelijk bevreesd, dat na het vertrek van de Japansche troepen versto ringen van de orde kunnen voorkomen Zooals bekend, heeft Japan zich tot ont ruiming bereid verklaard, indien waar borgen voor de veiligheid van het leven en eigendom der Japansche onderd men "oor de Chineesche regeering worden ge geven. SCHIETPARTIJ OP EEN ZETTERIJ. Keulen, 8 April. (H. N.) In den nf- geloopen nacht kwam een hulpopmaker van de Bergisclie Zeitung te Wald bij So lingen in beschonken toestand op de zette rij, zoodat de meesterknecht hem een standje maakte. De man verliet daarop de zetterij, doch keerde na een half uur terug, trok toen een revolver en vuurde een ko gel op den meesterknecht af, waarloor deze in den rug cn den bovenarm werd ge wond, zoodat hij ernstig, hoewel niet le vensgevaarlijk naar een ziekenhuis noest worden vervoerd. De dader laadde zijn revolver opnieuw en verliet toen het ge bouw. Later heeft hij zich echter bij de politie aangemeld. SIR AUSTEN CHAMBERLAIN TE LONDEN TERUG. De Engelsche minister van buitenland sclie zaken sir Austen Chamberlain is gis teren van zijn vacantieverblijf in Italië te ruggekomen. DE TOESTAND VAN KONING GEORGE. De nieuwe electrische behandeling van den koning van Engeland tegen de rheuma- tische aandoening in den schouder is doel matig gebleken. De koning heeft gisteroch tend doorgebracht in den tuin van Craig- well-liouse met rusten in den zonneschijn. DR. A. BOGISCH. f Ontdekker van de „Asperlne". S t u 11 g a r t, 8 A p r i L (H N.) De ont dekker van de Acidum Acetylo-Salocylieuu verbinding, welke onder den naam van As- perine aan de menschheid zulke groote diensten bewijst, Dr Alfred Bogisch, is te Feurbach bij Stuttgart overleden. De over ledene heeft zich ook groote verdiensten op het gebied van de fotografie verworven, en was o.a. de ontdekker van metol cn adurel ontwikkelaars, welke bij iederen fotograaf bekend zijn. Ilfj was de voornaamste chci kundige bij de bekende Hauff-fnbrieken welker fotografische platen hij steeds ver beterde. DE RIJKSDAG BIJEENGEROEPEN. Tegen Dinsdag 1G April. Berlijn, 8 April. (LI. N.) Rijksdagpre sident Loebe heeft den rijksdag definitief tegen Dinsdag 16 April bijeengeroepen Van middag om 4 uur zijn de besprekingen met den rijkskanselier over de groote coalitie en de begrooting begonnen, waaraan de lei ders der fracties van de sociaal-democra ten, democraten, het Centrum, de Duitsche cn de Beiersche volkspartij deelnamen, be nevens de finanticele deskundigen, die de vorige week de voorstellen over de bezui nigingen op de begrooting hadden uitge werkt. Deze besprekingen zullen morgen middag worden voortgezet. Men neemt aan dat dan ook de beslissingen der fracties van de genoemde 5 partijen bekend zullen zijn. DE VERKIEZINGSCAMPAGNE IN ENGELAND. Londen, S April. (V. D.) Voor de ko mende Lagerhuis-verkiezingen zijn door de Jeelnemende politieke partijen tot nog toe reeds in totaal 1610 candidaten gesteld en wel 580 door de conservatieve partij, 56*5 door de arbeiderspartij en 495 door de libe raien. Daarbij zijn 65 vrouwen, waarvan 30 van de arbeiderspartij, 28 van de liberalen en 7 van de conservatieven. Niet minder dan 53 zitting hebbende Lagerhuisleden der conservatieve partij hebben verklaard zich niet meer voor herkiezing beschikbaar te steiler, en ook van de andere partijen zul len verscheidene leden zich terugtrekken Van dc* politieke radioredevoeringen zal hedena\ond de eerste gehouden worden namens de regeering door sir Laming Worthington Evans, den minister van oor log. Ernstige relletjes te Lahore. Terwijl te Lahore 't Brahmaansch genoot schap met de autoriteiten aan 't onderhan delen was over de begrafenis v. d. vermoor den Brahmaanschen schrijver Rajpal, een der leiders van het genootschap, hield de menigte een optocht met de leege baar. De politie, die voor een botsing met anders denkenden vreesde, hield den stoet tegen, waarbij de baar brak. Toen de menigte wei gerde uiteen te gaan, chargeerde de politie met den stok, waardoor meer dan honderd menschcn gewond werden. Gepantserds auto's patrouilleeren, maar het is thans rustig. HITTEGOLF AAN DE ATLANTISCHE KUST DER V. S. 5 personen overleden. L o n d e n, 8 A p r i 1 (H. N.) Volgens be richten uit New-York zijn tengevolge van de hittegolf, die op het oogenblik aan de Atlantische kust van de Vereenigde Staten optreedt, reeds vijf personen overleden. STAKING IN AMERIKA. New York, 8 April (H. N.) In de tex tielfabrieken in de zuidelijke staten is een staking uitgebroken, welke vooral in de staten Noord en Zuid Carolina een grooten omvang heeft aangenomen. Naar verluidt, bestaat het plan, om de ongeveer ?00000 arbeiders in de textielnijverheid in de zui delijke staten voor do beweging te winnen. EEN VERDACHTE BRAND. New York, 8 April. (V D.) liet huis van een zuster van den gouverneur van den staat New York. Roosevelt, mevrouw Dall te Tarrytown in den staat New York. is door brand geheel vernield. De politip heeft een onderzoek ingesteld, teneinde un te gaan, of er verband bestaat tusschen dezen brand en het vinden vin een onn Roosevelt geadresseerd postpakket, hetwelk een bom inhield, op het hoofdpostkantoor e New York. HET TORNADO-ONHEIL. Het aantal slachtoffers. New-York, 7 April. (V.D.) Het aan tal slachtoffers van den kringslorm in het noorden van den staat Minnesota en Wis consin is tot 16 gestegen. De schade in dit gebied bedraagt ongeveer een millioen dollar. Met de slachtoffers van de kringstormen zijn er in totaal 30 menschen gedood. WEERBERICHT. te Hoogste barometerstand: 767.4 Sjeydisfjord. Laagste barometerstand: 757.9 te S'kudesnaes. Verwachting tot den avond van 10 April. Zwakke tot matige NAV. tot N. wind, half tot zwaar bewolkt of be trokken, wellicht enkele regen buitjes, kouder. EEN MERKWAARDIGE OPERATIE MET EEN ZAKMES. Boedapest, 8 April. (V. D.) De Maandagochtendbladen maken melding van een merkwaardige operatie, die in vak kringen groot opzien heeft gebaard. De !a- rvrgoloog en privaat docent aan de univer siteit, dr. Fllener Pollaczek, bevond zich op bezoek bij zijn college prof.- dr. Ballint, die reeds ocnigen tijd lijdende is aan keelkan ker, toen de patiënt plotseling een verstik- kingsaanval kreeg Dr. Pollaczek zag. dat prof. Bnllint slechts door oogenblikkelijk operalief ingrijpen te redden zou zijn, greep zijn zakmes cn door daarmede het strotten hoofd van den patiënt to behandelen, redde hij dezen het leven. Prof. Bnllint werd on middellijk naar een ziekeninrichting over gebracht, waar de operatie geëindigd werd. De toestand van den patiënt is iets verbe terd. De plotselinge dood van Apanasjewitsj K o n o, 7 April. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat de plotselinge dood van Apa nasjewitsj, den ambtenaar bij de sovjet- handelsvertegenwoordiging te Berlijn, dio betrokken was bij het incident te Barano- wicze aan de Poolsch-Russische grens, daar grooto opwinding heeft veroorzaakt. De sovjet-regeering heeft gisteravond to War schau de officieele bevestiging van het overlijden van Apanasjewitsj ontvangen. Van Russische zijde wordt verklaard, dat Apanasjewitsj na het incident geheel ver suft Is geweest en dat het verhoor door de Poolsche beambten ongunstig op hem heeft gewerkt. Het stoffelijk overschot zal waar schijnlijk naar Moskou worden overge bracht. De sovjet-regeering zal te Warschau stap pen ondernemen, dat de echtgenoote van Apanasjewitsj naar Moskou zal kunnen ko men, aangezien zij aan den aanslag on schuldig is. Hoe Apanasjewitsj stierf. Warschau, 7 April. (V. D.) Volgens met elkaar in overeenstemming zijnde berichten in de bladen is Ananasjevviisj Zaterdag om 10 uur 's morgens aan een hartverlam ming overleden. Reeds in de vroege mor- penuren had hij elkander snel opvolgende hart-aonvallen gehad, die ten slotte tot een ernstige paroxysme leidden. Deze aanvallen staan waarschijnlijk in verband met de ze nuwinstorting na den moord. De dood van Apanasjewitsj is ingetreden in bijzijn van Poolsche rechterlijke ambtenaren, dio on middellijk een protocol hebben opgemaakt. Het overlijdensbericht kwam des te onver wachter, daar de avondbladen van Zater dag nog meldden, dat do gezondheidstoc- 6tan van Apanasjewitsj volgens het ooreel van de doktoren zoo goed was, dat men hem nog in den loop van den dag naar Wilna zou overbrengen. EEN H. MIS VOOR 2400 ALPENJAGERS. Begroeting door den Paos. In de basiliek van St. Pieter te Rorne ia gisterochtend een H. Mis opgedragen voor 2400 Alpenjagers, die uit alle deelen van Italië naar Rome waren gekomen. Onder de aanwezigen werden o.a. opgemerkt maarschalk Caviglia en talrijke vertegen woordigers der fascisten. Na de Mis verzamelden de Alpenjagers zich op het plein van St. Pieter, waar een enorme menschenmenigte bijeen was. De paus verscheen aan het venster en werd met geestdriftige toejuichingen begroet. Tien minuten bleef de paus aan het ven ster staan en groette de menigte met zijn hand en zijn hoed, terwijl over het plein opgetogen toejuichingen weerklonken. Al vorens zich terug te trekken, grj de pny- den zegen. De Alpenjagers trokken daarna in op tocht door de stad, bezochten het graf van den Onbekenden Soldaat, defileerden langs het koninklijk paleis Ghigi, waarbij zij den koning en Mussolini toejuichten. BRAND IN HET SGALA-THEATER TE OOSTENDE. Te Oostende is het bekende Scala-theater door brand gedeeltelijk vernield. Men neemt aan, dat het vuur reeds Zaterdagavond na de oorstelling is ontstaan. De brand werd echter pas gisterochtend bemerkt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1