BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS 3 'il# «".T' '°I5.,fc DE EEMLANDEQ PRIJS OER ADVERTENTIEN vao 11 ^9®'* I 05 «et inbegrip vao crn Oewijsnumme?. Woensdag 10 Apr.l 1929 27e Jaargang No. 237 BU TENLANDSCH OVERZICHT GROOTE BRAND AAN DEN JANGTSE Talrijke dooden DE STEMBUSSTRIJD IN ENGELAND De houding der liberalen EEN ..KEITJES-HISTORIE N PIËTER VICTD P 1 I x v GENERAAL DAWES CRISIS IN POLEN AUTO-ONGELUK IN ECUADOR DE NIEUWE STRIJD IN CHINA SCHEEPSBRAND HULL IN 111 -,rv week (met gistte verzekering teg«o ongelukken» t 0.17 Biontoiaocl franco per post per 5 maanden If 3»-. Afzondcihjke nummers 0.05» POSTRKKKNING 47910 TELFFOON INTERC 511 DIRECTEUR UITGEVER. J.VALKHOFf eilce regel mee» f0 25 Liefdadigheids adv*ncnfiit> v©o» de helft van den prijs - Kletne Adverteotiën „KEITJES bö vooruit betaling «—3 «gels 50 cent elke regel meet 10 cent, driemaal plaatste 0 I.— Mcwijsnumme» eatrs 005 Do vricndschapspoliliek van Chamberlain. Daitschc kritiek op zijn uitlatingen. Gelijk roen weet, heeft Chamberlain, En- gelands minister van buitcnlandsche zaken, naar aanleiding van zijn jongste onderhoud met Mussolini tijdens zijn vacantieverblijl in italie, mededeelingcn verstrekt aan don correspondent te Rome van de Observer Hetgeen de minister opmerkte, kon worden beschouwd als een soort verdediging zijner Europcesche politiek. Chamberlain ontkende ten stelligste, dat de goede betrekkingen, welke hij tusschen Engeland en Frankrijk heeft hersteld, nadeelig konden zijn voor do belangen eencr derde mogendheid. Hij merk te daarbij op, dat heel zijn politiek erop ge richt was den vrede te handhaven: vrede en vriendschap tusschen andere staten tóch kwumen steeds ook Groot-Britannië ten goes de, omdat het voornaamste belang van zijn land gelegen was in het bewaren van den vrede. Chamberlain voegde hieraan toe, dat er bovenal voor Duitschland geen aanleiding was ontevreden te zijn over de Britsoh Fransi he vriendschap, daar slechts op grond van deze vriendschap een gemeeiischappe lijk vergelijk van beide staten met Duiscli land mogelijk is geworden. Was Duitsch land. zoo vroeg Chamberlain tenslotte, er beter aan toe, toon Frankrijk en Groot-Bn tannië verdeeld waren en 't Roergebied be fcet werd, of is het er beter aan toe, sin<l< tusschen heide landen het wederzijdsche vertrouwen is hersteld en de verdragen van Locarno zijn ondertcekend? De Kölnisch Zeilung vindt, dat op deze beweringen wel het een en ander is aan te merken. Stellig is het juist, dat een goede verhouding tusschen Groot-Britannië en Frankrijk voor Duitschland gewènscht is daar laatstgenoemd land het meer dan ééns heeft meegemaakt, dat de meeningsverschil len tusschen de heide staten ten koste van Duitschland werden beslecht. In zoover heeft de goede verhouding, die Chamberlain tus schen Groot-Britannië en Frankrijk heeft hersteld, ongetwijfeld den vrede van Europa gediend. Verder is het juist, dat Britsche po litiek in 't algemeen aanstuurt op 't hand haven van den vrede, daar dit de voorwaar de is van een veilig internationaal econo misch leven, waarop Groot-Britannië rnee» dan alle andere volkeren aangewezen is. Chamberlain beweert echter, dat niet al leen de vrede, maar ook do vriendschap tus schen andere staten steeds Groot Britannic ten goede komt. De KÖInische Zeitung meent, dat Chamberlain's eigen politiek nicl op dit beginsel is opgebouwd. Z:j bevorderde de toenadering tusschen Frankrijk en Duitschland om een zekeren vredestoestand naderbij te brongen. maar hij greep sieeds remmend en vernietigend in, wanneer deze toenadering op een verdergaande overeen stemming, in zekeren zin op een vriend schap, dreigde uit te Inopen. De omriende lijke houding, die de Britsche politiek in 1928 tegenover Duitschland heeft aangeno men. is voornamelijk te wijten aan de om standigheid, dat tusschen Duitschland cn Frankrijk een duidelijker toenadering zicli begon af te teekenen dan de Britsche poli tiek nntt:g voorkwam: om F rank rijks gunst werd gedongen, Duitschland werd afgestoo ten om het gevaar af te wenden van een Duitsch—Frausch - Amërikaanseh front. De heruchte vlootovereenkomst, waarhij Frankrijk zich wist te verzekeren van den Britschen steun tegen Duitschland. wat do bewapening te lend betreft en Groot-Britan nië van den Franschon steun tegenover Amerika, was het uitvloeisel dezer staatkun de. De Kölnische Zeitung meent aan te mogen nemen, dat de Fransihe politiek bliik zou geven van zenuwachtigheid, zoodra de Duitseh-Engelsche betrekkingen niet slechts correet-hoffellijk zonden zijn, rnaar geken merkt worden door een zekere warmte. Kortom: de broederlijke overeenstemming die thans tusschen Groot-Britannië en Frank rijk onniemv is bekraeb+ï«rd. is niet ii stn'id met een vreedzame verhouding de**er sta; ten tot Duitschland, maar is wel met een werkelijke vriendschapsverhouding tot hen practisch onvereen inbaar. Zoodra de hetrek kingen van Duitsch'and tot éën der beide Ententestnten nauwer dreigen te worden, wordt de andere nerves en ga/»t een noli- tiek voeren, waarvan de strekking is deze toenndpring gedeeltelijk ongedaan te maken Summa s"'om°rnm: zona's de zaVcrj er on 't nneenhlik voorstaan, kan tusschen de \ypcfp!ii'rrt mnrremlhnrion cn D"itschla»»d we' een j^<—I cn» v» r, r. f i] of hersteld worden, maar aldus de Kö'n. 2tg. politie' e vriends"!!innen zal Duitsch land met anderen moeten sluiten. AMERIKAANSCH RAADGEVER DER CHINEESCHE REGEERING. New York, f) April ul. N) Volgens een Associated Press bericht is de corres por-dent van de New York Herald, Tb~mas S. Millard lr»« politiek Adviseur v&u de Nanklngregeering benoemd. INTERNATIONAAL NATUURKUNDIG CONGRES TE KOPENHAGEN. i Kopenhagen, 9 April. (V. D.) Gis teren opende professor Niels Bohr een in ternatlon«al natuurkundig congres. D- aige vaardigden kwamen uit alle deelen der wereld bijeen, o.a. uit Engeland (prof Darwin*, Nederland (prof. Cramen, Duitschland, Rusland en China. Het congres zal er door lezingen en dis cussies toe bijdragen de verschillende utooiu-theorieën, die in den loop der laat s'o jaren voor den dag zijn gekomen, toe t>3 liehtt n en, indien mogelijk, het verband lussch. deze theorieën te ontdekken. Het congres duurt voort tot het einde dezer week. Chineesch dorp geheel in de nsch gelegd Uit SJANGHAI wordt d.d. 9 April aan do Tel. gemeld: Een der hevigste branden, weke ooit in deze streken hebben gewoed, vernielde gis teravond een groot deel van Poetung, ee-n groot dorp met een zeer arme bevolking. Dit dorp ligt aan den Noordelijken oever van den Jangtse, achter de werven van de Nippon Yushen Kaisha-UJn. Alle huizen en gebouwen op een oppervlakte van meer dan twee vierkanten kilometer werden door de vlammen vernield. De Chineesche bran<> wepr raamt, dat meer dan 300 personen zijn omgekomen. Velen kwamen om het leven bij hun pogingen familieleden en huisraad te redden. De soldaten, die in de aangrenzende Chi neesche kazernes waren ingekwartierd, hebben de brandweer geholpen. Zij slaag den erin een verdere uitbreiding van den brand te voorkomen door een aantal hui zen in allerijl te sloopen. Baldwin pleegt overleg met Churchill De Engelsche premier. Baldwin, die gis teren van zijn verblijf op Chequers naar Londen teruggekeerd is heeft gedejeuneerd met den kanselier van de schatkist, met wien hij de begrooting cn het regeerings- program voor de algemeene verkiezingen besproken heeft. Morgen zal een belangrij ke zitting van het kabinet plaats hebben, waarin Baldwin vermoedelijk zijn verkie zingsplannen aan de collega's zal voorleg gen. Het regeerinesprogram zal waarschijn lijk door Baldwin worden medegedeeld in een conservatieve vergadering in den loop der volgende week. na de indiening van de begrooting. i De verkiezingscampagne der liberale par tij is gisteren te Lands F.nd geoperd en zal naar Sir Herbert Samuel niet trots opmerk te. zich uitstrekken tot het andere uiteinde des lands. John O' Groats in Schotland. Uil de rede. die sir Herbert tot de ongeveer 2000 toehoord°rs hield, zij aangestipt, dat hij de belofte herhaalde, dat de partij onder geen enkele voorwaarde, noch voor. noch tijdens, noch na afloop van de verkiezingen eenigerlei verdrag met conservatieven of so cialisten zou sluiten. HARRY DOMELA UIT DE HECHTENIS ONTSLAGEN. R e r lij n, 9 April. (V. D.) Op verzoek van de Hamburpsche justitie aan de Ber- 'ijnsch? autoriteiten is Harry Domela. de voormalige psei:do prins, weder uit de hechtenis ontslagen. DOODELIJKE VLIEGONGEVALLEN. Parijs, 9 April. (V. D.) Nabij het vliegveld Avard hij Bourgos stortte een militair vliegtuig van duizend meter hoog te naar beneden. De zwaargewonde, offi cier-vlieger overleed eenige oogenblikken. nadat hij uit de resten van bet vernielde vliegtuig was bevrijd. P a r ij s, 9 April. (H. NF.én der beste Fransche vliegers, luitenant Bastard, Is gisteren bij een vliegongeluk om het leven gekomen. KONING BORIS TE BERLIJN. Een bezoek aan president von Hindenburg. Ber'ijn, 9 April. (V. D.) Rijkspresi lont von ILndenburg ontving hedenmor gen bezoek van koning Boris van Bulga "ije, n.el v en r i; een onderhoud had, dat ongeveer een half uur duurde. Daar de president nog herstellende is, zal hij het bezoek niet persoonlijk beantwoorden doch dom oer staatssecretaris Meissner zijn kaartje laten afgeven. Versies van G. Gtoegroe Plaatjes van Jan Luiz En toen na een'gen tijd z'n vrouw hem op een avond zei: „De ooievaar vloog gisteren ons villatje voorbij, Hij wiptb op de vensterbank. Daar ze: da* lieve dier: .Mevrouwtje, binnen korten tijd kom ik ook even hier."" Wist Piet van blijdschap zich geen raad. Een „Keitje" naar de krant En spoedig engageerde, hij 'n kraamkamercommandant! Toen cTooievaar dan eind'lijk kwam, in 't laatste van het jaar- Had 't „Keitje" heel de „Kraamsalon" al keurig netjes klaar. Wi- 'n „KEITJE" laat speuren Zal 't r.immcr bttrrur.n. DRIEMAAL PLAATSEN VOOR ÉÉN GULDEN A.s, Woensdag voortzetting Amërikaanseh veiani te l.onden Londen, 9 April (V D.) Naar uil Washington wordt gemeld, ts gemranl Dawes definitief tot Amërikaanseh gezant te Londen benoemd. plteln van de Fm alone en de zeven leden der bemanning, die beschuldigd werden voor overtreding der prohibitiewtt, heeft ingetrokken. Hij wijst er echter op, dat het intrekken van de aanklacht geen afbreuk doet aan het recht van de kustwacht, om op h°t schip le schieten, en dit In den grond te voren. Men vermoedt, dal het de partement van justitie te Washington de federale autoriteiten heeft geadviseerd, om de aanklacht in te trekken. DAWES. Zestien dooden Aan de Matin wordt uit Guayaquil (Ecua dor) gemeld, dat gisteren Dp den straatweg van Rio Bamba naar Guano een autobus van een helling naar beneden gestort is. waarbij zestien personen om het leven kwamen. BOSCH- EN HEIDEBRANDEN IN ENGELAND De bosch- en heidebranden duren op ver schillende plaatsen in Engeland onvermin derd voort en eiken dag moeten nieuwe branden gebluschfc worden Op "t oogenblik woedt de ernstigste brand In het Westen van Somerset, waar honderden acres hei de grond verbrand zijn en het vuur nog niet gestuit kon worden. DE KWESTIE VAN DE I'M ALONE, New-York 9 April. (H.N-.) Uit Naw- Orleana wordt gemeld, dat de ambtenaar vaa het O.M. d& aanklacht tegen den ka- Verscherpte politieke toestand Warschau, 9 April (H. N.) De bin nenlandsche politieke toestand in Polen is tengevolge van het opzienbarende artikel van maarschalk Pilsoedski zeer verscherpt l'e Poolsche staatspresident is gisteren Ie W-irschau aangekomen. Het bericht, dat hij eer. conferentie met maarschalk Pil soadsk. cn minister president dr. Bartel heeft uehad, wordt echter krachtig tegen gpsprokeii wat zeer de aandacht trekt. Vol gpn> de h irjer Poranny zou het nieuwe kabinet doi r den legeiuvoordixen minister van >nderv,ijs Svvitalski worden gevormd en dtze reed? opdrachl daartoe hebben ont vangen Als toekomstig minl.sler presidenl worl: Gliuic genoemd. Switalski behoort tot If half fascistische z g. opperste groep en behoort ni*»i tol de vrienden van het pariement. In i r-rli-mentaire kringen ver klatrt ,nen dar» ook, dat de staatspresi lent zich (egtn he' verleunen van de op t-ach' aan ^vviiaisk' heeft verklaard en er voor 7b' zijp leze opdracht aan generaal Goi'üCm t» verii-Hicr. Als minister van bin nen.andsch zi-kën zou dan generaal Sk adkowski cn als minister voor sociale .cgen'p-'le» kolonel Kollontav of ko Prvster, Je chef van het kabinet van maaischalk Pilsoedski, optreden. Pil 3oedski zou in dit kabinet alR nvnister van o irbiir, Zaïeski als minister van buiten tan Jsch" zaken cn Car als minister van lustiiic u^hendhaafd blijven. DE REBELLIE IN MEXICO. Mexico onderhandelt mot Amerika. New York, 8 Apri' .(VD). Tot Mexl ^aansch gezant in bijzonderen dienst werd benoemd Pesqueira, dte terstond naar Nac zal vertrekken om met de Amerlkaansche autoriteiten onderhandelingen aan te knoo pon voor het geval nieuwe grensincidenten mochten plaats hebben. HIJ zal trachten ge daan te krijger», dat in een dergelijk geval de Amerikaansche troepen niet op Mexi caansch grondgebied zullen komen. :h WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.1 te Thorshavn. Stettin. Laagste barometerstand: 75S.0 to Verwachting tot den avond van 11 April: Aanvankelijk zwakke verander lijke. later zwakke lot matige wind uit O. richtingen, halt tot zwaar bewoklt, wenig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuut IN HET NUMMER VAN HEDEN: Het nieuwe restaurant van den theetuin „Amersfoortsche Berg" bij het Berghotel. Overgave der troepen van Woehan Londen, 9 April (YT D.) Uit Peking wordt gemeld, dat de troepon der Nanking- regecring de vervolging van het vluchten de Woehan leger voortzetten Vijf kano neer-booten is het gelukt ten Noorden van Hankau den Woehan troepen den over tocht naar de provincie Hoenan af te snij den, doordal zij de vluchtenden onder vuur namen. Ook een gedeelte van het leger van generaal Feng heeft ten Westen van Han kau den vluchtenden troepen den terug tocht weten af te snijden. Tsjang Kai Tsjek heeft den autoriteiten in Kanton verzekerd, dat zijn troepen de stad niet zullen betre den. Peking, 9 April (V.D) De rest van het leger van Woehan ter sterkste van liOOO man, die zich na de nederlaag bij Hankau had teruggetrokken, heeft zich Maandag avond overgegeven. De troepen zijn reed» ontwapend. De geheele lading verloren Londen, 9 April (V.D) Gisteravond ts aan boord van het s.s. City of Simla van de Engelsche Ellerman Line in de haven van Hul! een groote brand uitgebroken, waardoor tie geheele lading, bestaande in hoofdzaak uit katoen ier waarde van (iO.OOO pond sterling, vernield werd. De m de nabijheid liggende schepen liepen groot gevaar door het vuur aangetast te worden. Door de groote hoeveelheden water, die in het brandende schip werden geworpen, dreigde dit te zullen zinken, hetgeen echter voorkomen kon worden. Na ongeveer zeven uur slaagde de brandweer erin het vuur te blusschen. PILSOEDSKI S REDE Instemming der regoerings- pers. Warschau. S Apr. (V.D.) Het regee- ringsblad „Kurjer C.zerwony" 6chrljft, det geheel Polen onder den indruk van de waarachtige woorden van maarschalk Pil soedski is. Allen, die vóór twee dagen voor een herz:ening van het geldendp regeerings- stelsel waren, dienen Ihans te erkennen, dat hun voortvarendheid prematuur is ge weest. De rollen zijn thans omgekeerd, daar de aanhangers der regeering thans op de bank der eischers hebben plaats genomen. DE HELSCHE MACHINE MTNDEH HELSCH DAN MEN DACHT. New-York, 8 April (V.D) Naar het po litieonderzoek heeft aangetoond, was de lading springstof, welke zich in den hom be vond, die aan het adres van gouverneur Roosevelt gericht was, te gering om een ontploffing te veroorzaken, zoodat men aan neemt dat het slechts de bedoeling was schrik aan te jagen. VLIEGTUIG GEVALLEN. Rochefort, 9 April (VU). Op het ma ritiem vliegveld van Rochefort is een vlieg tuig, kort na te zijn opgestegen, neerge stort. De piloot, luitenant ter zee Hastard, gehuwd cn vader van twee kinderen, is ge dood, terwijl een kwartiermeester-machanD cien gewond werd. VALSCHE MUNTERS. Berlijn, 9 April. (H. N.) De politie heeft gisteravond in de buurt van het •"ichesischo Bahnhof drie jeugdige valscha rnu. i2rs in hechtenis genor--n. Het waren drie werklooze jongens van 17 jaar. die in de woning van óén hunner valsche 5- markstukken in vormen hadden gegoten. De stukken, die uit een loodlegeering be stonden, waren vrij plomp nagemaakt. Op hen werden verscheidene valsche muntstuk ken bevonden, dte evenals de werkiuigeB ia beslag zijn genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1