DÉ EÉMLANDÉÜ DIBECTE.UQ IJITG ÉVEQ. J.VALKHOff PRIJS OER ADVERTENTIEW van 0 —5 regelt I 05 oer tnbegrtp van een orwinnummer. Donderdag 11 Apr 11929 27e Jaargang No. 238 CUITENLANDSCH 0VER2I0H1 BUITENLAND DE REBiLLIE IN MEXICO PRINCESS ROOM Hors d'Ceuvre Tusschengerechien DE HONGERSNOOD IN Oil ROENDI ROOVERS IN EEN SYivAGObE DRIE MINIS IERS DER CENTRUMFRACTIE De vijf fracties eensgezind FELLE BRAND IN EEN WARENHUIS Een reusachtige schade ABONNEMENTSPRIJS pti oaandeD voor Amersfoort 12.10 pe7 maand l 0.75 pa ccei; met giart» verrekering regen ongelukken' 0.171/* Bioneniaoa franco pér post per 5 maanden t I»- AfrondeiItjke nn'mmers r 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INIF.RC 515 1 elke rege» mee» PO25 Liefdadighetc i-advertentiSn «oo» da helft van den prlfa - Kleine Adverteotiëo ..KEITJES tot» vooruitberalinc. - 9 '«gele 50 cent elke regel meer 10 cent. drtemaal plaafaet» l Hcolisnummer •ïtr» 005 „AMICITIA"18 April Lieöer-avond Berthe Seroen Niet-leden Kunstkring f 125, Leden Kunstkring één kaart f 0.90 (alle rechten en vestiaire inbegrepen). Kaartverkoop van Vrijdag 12 April af In Pianohandel R. VAN DEN BURG, Utr.straat, Crisisstemming te Berlijn. Moeilijkheden met be trekking tot de vorming der groote coalitie. Zoo voor en na zijn er pogingen in Duilschland gedaan om te komen tot «1§- vorming der groote coalitie. Ook de laatste weken "heeft men ernaar gestreefd een op lossing voor de moei lijk lieden te vinden R< besprekingen hadden in den beginne geen ongunstig verloop en men hoopte dnn ook. dat pen regeering tot stand zou kunnen worden gebracht op een sle\ fgell pnrlem mi tairen grondslag Ten aanzien van de be grouting liepen »1e meeningen der pariijci langen tijd aanmerkelijk uiteen, maar her hanld «>verjeg leidde feitelijk tot een ver gelijk Men wns dan ook in den waan. dat nu op financieel gebied de wederzijdsoh- bezwaren uit den weg waren geruimd, hei grootste beletsel voor de vorming der groot»* coalitie verdwenen was. Zy, «lie optimisten waren, juichten ech ter te voorbarig. Plotseling kwam er een kink in «Jen kabel. Schuld san dit alles wa> de pantserkruiser. Re burgerlijke partijen die niet wenschtcn, dat de sociaal democra ten opnieuw voor den dag zouden komen met hun voorstel om don bouw van «Ion pantserkruiser fe staken - een voorstel, dat trouwens nl eens van de hand was ge wezen verlangden bovendien, dit de so cinnl democraten onder geen beding hun stem zouden geven ann een «ommunistisch voorstel van dezelfde stfkking. Resnnod* konden «ie burgerlijke partijen er zich mee veremigen dat in eon dergelijk geval socialisten zich onthielden. Tevens stelden zij den eisch, da dc snel.- al democraten zich niet zouden kanten tegen het tweede crediet. immers wanneer zij dnartege* stemden. 7.011 do regeerinc in- gevaar ko men, omdat hij voorbaat kan worden aan genomen, dat de communisten en Ruitseh nationnlen, om de regeering een beentje te lichten, zich tegen het crediet zouden verklaren Men was nu erg benieuwd welke houdinc de sociaal democraten zouden aannemen ten opzichte van deze Plschen, die door hen als een ultimatum werden beschouwd De irtjksdagfrnctie der genoemde par.ij nu heefi gisteren een verrassend besluit genomen dat allo reeds bereikte vorderingen weer teniet heeft gedaan. Immeis met een mper derheid. die verbluffend was (met 91 tegen 29 stemmen en 2 onthoudingen), besloot de fractie haar tegenwoordig standpunt, wat den pantserkruiser betreft, te blijven in nemen. M n w.- zi} behield zich hpt recht •voor om het twede crediet terstond te v°r werpen. Onder deze omstandigheden heeft h*t er veel van. dat de so iaal democraten het voortl»estaan der tegenwoordige regee ring - aan het hoofd waarvan één der hun nen. Hermann Müller. als ••iikskanseüer staat onmogelijk hebben gemaakt. burgerlijke partijen hebben naderhand wel laten uitkomen, dat hun eisclrm geenszins een ultimatief karakter dragen, maar dr- toestand blijft ond-rtusschen tiLerst moei lijk. Men zoekt nu met prijzenswaardiger» Ajver naar een formule, die alle partijen kan bevredigen Of men ditmaal nadat de vorming der groote. coalitie al tier» maanden lang het onderwerp was van uit voerlge fn herhaalde gednrhfcnwiss^lingert gelukkiger zal zijn, dient te worden af gewacht Re sociaal democratische rijks kanselier moet wel hebben gezegd, dat hij de consequenties zou trekken uit een even tueel afwijzende houding van de fractie zllner partijgenooten, doch men vermoedt niet, dat hij dit verkapte dreigement in daden zal omzetten. Het zou momenteel niet in 't landsbelang /.ijn. daar te Parijs uiterst gewichtige besprekingen plaats vinden over het vraagstuk der schadevergoeding. Ook Stres»mann moet zich ond»»* d"ze omstan digheden tegen een collectief aftreden der regeering hebben uitgesproken. GROOTE BOSCHBRAND. S i e g b u r g, 0 April. (V.D) Heden is in de staatsbosschon bij Siegburg een groote brand uitgebroken, waaraan ongeveer 2'0 H.A. donnonannplnntingcn ton offer vielen. Eerst na mopitevollen arbeid van de brand wper van Lohmnr en Siegburg en een p1o»g gevangenen van de gevangenis alhier, lukte h°t het vuur fe bedwingen. De schade is zeer aanzienlijk. BROER VAN AMAN-OELLAH IN HECHTENIS. Londen, 10 April (H. N.) Te Cairo zijn berichten uit Afghanistan ontvangen, volgens welke te Kaboel Assad Oellah Kahn. een jongeren broeder van Aman Oei lah. die In opdracht van Aman Oellah naar Kaboel was gekomen, door Hahib Oellah In hechtenis is genomen. Assad Oeliaii zal terechtgesteld worden. Strijd verwacht in Sonora Londen, 10 April. fH.N.) Uit Mexico .vordt gemeld, dat de campagne der regee angstroepen in den staat Chihuahua met le volledige nederlaag van de opstandelin 4011 geëindigd is. Colles heeft daarom zijn hoofdkwartier naar Mazatlan verlegd, om van daar uit een aanval te ondernemen te •en het voornaamste ren!rum' der opslan lelingen in den staat Sonora. Re opstnnde logen zijn reeds begonnen met de grensstad 'iudnd Juarez te ontruimen Bericht wordt, dat generaal Escobar, de ppverhevplhebher der opstandelingen, voor rijn vertrek uit Juarez verklaard heeft, dat hij zijn zestigduizend gopd sewapendp man -ehappen In Sonora front zal laten maken Het lot der opstandige beweging znl afban gen van het gevecht, dat in Sonora plaats zal vinden met dp oprukkend» bondsgrop non onder gevel van genprnnl Cnlles. Alle* luidt erop. dat heide opperbevelhebbers a! hun krachten zullen inspannen orn meester van het terrein te worden. Juarez bezet door de regee- rlngsfroepen. New York. 10 April <H N) Uit El l'nzo wordt gemeld, dal de Mexieaao-ch» grensstad Juarez door de Mpxirnnn«che regeeringstroepen vandaag is bpzet. na.la* dp npxtnndplineen de stad enkele uren te voren ontruimd hadden. HEVIGE AARDBEVING OPGETEEKEND. Stuttgart, 10 April. (H Ni) Het aard bevingsinstituut te Hohenheim heeft van morgen een sterke aardbeving gereg's treerd. waarvan de haard slechts 100 K.M. verwijderd was. Men vermoedt, dat da aard hoving in Boven Italië heeft plaats gehad Re eerste schol. <rn werden om fiuur en 44 minuten geregistreerd. Re instrumenten bleven 10 minuten lang in beweging. BE POSTDIENST BR'TSCH-INDIE— ENGELAND. Overhaast verlrak uit Bagdad. Londen, 10 April. (H Ml l it Bagdad wordt gemeld, dat het postvliegtuig, dat zich op den terugweg van Britsch-Indic naar Engeland bevindt. Dinsdagmorgen drie uur voor den in de dienstregeling bepaal den tijd Is vertrokken, zonder de omvang rijke post uit Bagdad mede fe nemen. Dit overhaaste vertrek heeft groote verwonde ring gewekt en is nog e.en onopgehelderd raadsel. PAMIELIE DRAMA. Neurenberg, 10 April. (V.D.).. In het noorden der stad heeft zich een vreesejijk familiedrama afgespeeld. Een 07-jarige leeraar, die eonige jaren geleden gepensi- onneerd was, loste een schot op zijn 3Ï jari gen zwakzinnigen zoon en trachtte daarna zichzelf door een schot in de slaap te doo- den. De man leed reeds eenigen tijd aan een geschokt zenuwgestel en aangezien hij ge loofde, dat hij niet lang meer zou leven, wilde hij zijn zoon mee den dood innemen, teneinde zijn vrouw van dezen last te be vrijden Re zoon kréég slechts een l'cht schampschot, tervvïi! de vader in levensge vaarlijken toestand naar een ziekenhuis moest worden vervoerd. HET PROCES TEGEN C20EG GROSS. B c r l ij 11, 1 0 A p r i 1. (V. D.). Voor de der !c strafkamer van het Landsgerecht begint hedenmiddag de behandeling in hooger be roep van het proces wegens godslastering te ren den teekenaar Georg Gross en den uitge ver Wieland Herzfeldt. Naar men zich zal herinneren, werd Georg Gross vervolgd vooi •en teckening, voorstellende Christus aan lie kruis met een gasmasker voor en rijlaarzen •an. Onder de teekening stonden de woor Jen: „Man! halton und weiter dienen". Vooi •Ie zitting van .hedenmiddag zijn vele des \undigen uitgenoodigd. o.a. dr. Rcdslob, de ijksexpert voor kunstzaken. GEEN HELDERZIENDEN MEER BIJ DE PRUISISCHE POLITIE. B e r 1 ij n, 10 April. (V. D.). De „B. 7 •m Mittog" meldt, dat de Pruisische ministei van hfnncnlandséhe zaken een besluit heeft afgekondigd, waarbij liet den Pruisisch on •jolitie-autoriteiten verboden wordt helder •Jenden, telepatlien en dergelijke personen 'e raadplegen voor het ophelderen van rnis ■laden en strafbare gevallen. Zij hebben erïi ier den plicht op de gewone wijze alle spo -en van een daad na. te gaan en ook dar ■•en zelfstandig onderzoek neer de voorban k-n zijnde gegevens In te stei'en, wannco' 'eze het resultant van .door derden gedane parapsychologische experimenten zijn. TEL. £10 LEVE "ING AAM Ü1S VAN en DE HONDERDSTE GEBOORTEDAG VAN WILLIAM BOOTH. Londen, It) April. (V. D) Heden wordt op verschillende plaatsen de hon lerdste geboortedag herdacht van generaal William Booth, den stichter van het Leger des Heils. Verschillende autoriteiten en leden der regeering nemen aan de herden kingsplechtigheden deel. Hedenavond wordt eon groote meeting gehouden 'n Albert Hall, welke 10 000 men schen kan bevatten en waar het woord zal worden gevoerd door generaal Higgins, den leider van het Leger de< Heils. Deze mee ting zal worden gepresideerd door den minister president Stanley Baldwin. Reeds tienduizenden slachtoffers De correspondent der N. R. Ct le Brus sel meldt,.dot de Belgische koloniale auto riteiten. in het mandaatgebied Oeroendi a! hun krachten inspannen om den aldaar heerschenden hongei snood te bestrijden Verscheidene tienduizenden inboorlingen blijken evenwel reeds te zijn omgekomen Terwijl in de andere Congoleesche dis frieten het gèmidtfë. bevolkingscijfer ck '00000 niet overschrijdt, wonen, in he» ge bif.'l van Roeanda Oeroendi. niet miti-M dnn zes miilioen negers, verdeeld in twee kasten de eene bezit «al het vee en de <n dere moet zich behelpen met de opbrengt »an het weinige land, dat niet als we land wordt gebruikt. Reeds herhaaldelijk is ilcor de Belgische koloniale autorite.ten getracht de Bohoetoes. die het ongrlukk» ge deel der bevolking van Rh»nn«ln Oeroendi uitmaken, tot emigratie naai d» Katangaprovincie, waar in de mijnen, ire brek aan werkkrachten is, te bewegen Inarlijks worden in Boennda en Oer wndi ongeveer 3000 arbeiders door de in .1» Ka langaprovtnc'e werkzaam zijnde Unmn Mlnière gerecruleerd. maar dit is niet vul doende om de al te dichte bevolking van het door hongersnood geteisterde wehted legen den periodiek terugkeerenden gee sel te beschermen. Kr wordt nu weer getracht een «Ie»! d?» behoeftige bevolking naar het K'voegrb'ed dat eveneens etn zeer gezond klimaat heeft, over te brengen De strijd van «f» Belgische koloniale autoriteiten teeeu den hongersnood wordt echter bemoeilijkt dorr ccn inval van sprinkhanen in de Brit*ch* Kenta-kolonie. waar men levensmiddelen had aangekocht om de ongelukken uit Roeanda-Oeroenili t» helpen. Groote ladin gen rnaïs worden nu uit Amerika wacht en zullen onmiddellijk naar Oeroen di worden gezonden. Met een ferme buit ontkomen Berlijn, 0 April (VD). De B. Z. am Mittag meldt uit New York: Vijf zwaar gewapende roovers drongen Zondagavond in de synagoge van Chicago, waar in tegenwoordigheid van den Roe- meenschen zaakgelastigde het feit van het tienjarig bestaan van het vereenigde Roe men ié gevierd werd. De roovers drongen de tachtig aanwezige.i tegen den muur. ledig den hun zakken en beroofden hen van hun sieraden en geld tot een bedrag van 80000 dollar. Dc politie stelde onmiddellijk een onderzoek in, doch tevergeefs. De roovers, aldus een aanvullend bericht, rukten den vrouwen armbanden en ringen van armen en handen en namen rabbijn Goldstein zijn beurs af. Toen zij echter be merkten, dat deze den naam droeg van den bezitter, gaven zij den rabbijn de beurs terug. Den Roemeenschen eeregast Philipp* namen de roovers zestig dollar af, doch -agen vijfhonderd dollar, die hij in een ge heimen zak bij zich had, over het hoofd. Toen de roovers met hun buit gevlucht waren, zond de rabbijn een dankgebed op voor het feit, dat niemand gedood of ge wond werd. De afgei aardieden i on Cuerard. Stegeru aid en Wirth VOW GUÉEABD. B e r 1 ij n, 10 April. iV D.) Omtrent het resultaat tier hptl.en gehouden kabinethzit t'ng wordt van welingelichte zijde medve deeld. «lat de Ministerraad te 11 uur b'letui kwam en tot uur duurde. Re tniuLw r.» zijn hel eens geworden over tie verklaring welke onmiddellijk na afloop van Ja vt-r gaderingen «lor tract is Ier kennis van de fracties gevracht znl worden. In d"n van tien middag kunnen de fracties dan over deze verklaring beraadslagen an hhh «te regeering mededeelen welke houding zij tegenover deze verklaring aannemen. R »ar n«n zal de verklaring gepubliceerd warden waarschijnlijk nog hedenmiddag laat Knar verluidt, vormde de hegrooting het voornaamste punt van deze verkbfir.e. terwijl ook de pantserkruiser A. ter spake komt. Berlijn, 10 April. (II. N.) De regee ring is vandaag gereed gekomen nift d«» beraadslagingen over de begrooting en het vraagstuk van het tot stand komen eener regeeringsconlitie Re betrokken partijen die tier sociaal democraten, der denncr»» ten, der Rurtsehe on Beiersche Volkspartij. en van het On'runi hebben allen hun instemming beioigd met de beslissing, waartoe het rijk ska bi net vanmorgen i* gekomen. Bovendien heeft de Centrum fractie besloten den rijkskanselier voor te stellen' drie 'eden van de Centrum partij In het p(Jk« kabinet op fe ne men. n.l. den n't.» vaardigde von Cue rarrt. als minister van justitie. Sfeg.T- vv.ald. als minister voor het verkeerswezen cn Br Wirth, als minister voor het bezet te gebied. Re rijkskanselier zal rnururen over dit resultaat der onderhandelingen rapport uitbrengen aan d">n rijksprexi t- nf. en dan ook voorstellen doen voor een ^eor ganisatie van het kabinet od breed-ren grondslag. Re overeenstemming tusschen de r'jk* regeering en de partijleiders ls tot stuud gekomen op den grondslag van de beslis sing der rijksregeering. dat in verband met den binnen- en huitcnlandschen politieken toestand en vooral in verband met de on derhandelingen te Parijs een regeering. die lot handelen in staat is. on voorwaar-lelijk noodzakelijk is. De rijksregeering znl .jr haar geheele kracht aan wijden, dal de grondslagen van de Buitsche staatshuis houding niet ontwricht worden cn »n h»t bijzonder er voor zorgen, dat de rijK<be grooting spoedig wordt afgedaan. Verder heeft de rijksregeering haar besluit he kraehtigd. dat het kabinet zich zal stellen op den grondslag van de voorstellen, waar over de deskundigen der vijf genoemde partijen het. met betrekking tot de rijks begrooting, eens zijn geworden De 'ilks- regeering zal er zorg voor dragen, dat t»ze voorstellen, met inbegrip van de voorstel Ien voor de rijksweerbegrooting, ten uit voer worden gebracht. De regeering verwacht, dot de 5 partijen haar bij dit streven zullen steunen en /.irh zullen verzetten tegen voorstellen tot ver dere schrappingen op de begrooting of tot verdere verhooging van de uitgaven. Ver der verwacht de regeering dat ten°inrl~ een ongestoorden gang van zaken te ver zekeren. voorstellen van principieel» h» teekenis slechts gedaan zullen worden nadat men het hierover onderling eens zn> zijn geworden Op dezen grondslag wil dc regeering met de viif fracties ook verder In nauwe voeling blijven. Tevens zal d» rijksregeering terstond maatregelen nemen om te komen tot een vestiging van h»t ka hinet op een breederen grondslag. Het ee nioreneonvent van den rijksdag b°eft van middag br-Inten dat conam'sorl-il.» be raadslngingen over de begrootng e»»-«t Maandag zullen beginnen, en dat ook de eerstvolgende plenaire vergadering van den rijksdag pc*-d<vp dagen uitgesteld zot worden, doch uiterlijk Maandag 22 April zal n!sn'« hebben, terwijl de agenda onver anderd blijft. AUTOBUS IN F^N AFGROND BIJ MADRID. Parijs. 10 April "(H. N) In de buurt van Madrid, ïs een volbezette autobus tn een afgrond gestort, toen deze voor »en ati der rijtuig wilde uitwijken. Alle 2? inzit tondea werden gewond, ten deele ernstig WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 775.1 te Thorshavn. Laagste barometerstand: 733.5 te Vardö. Verwachting tot den avond van 12 April: Aanvankelijk nog matige later at- nemende N. O. tot O. wind. gedeel telijk bewolkt, weinig of geen re gen, iets zachter. Zeven en twintig slachtoffers Peking. 9 April. (V.D.» In een waren huis in Koedsjandsjan is heden brand uit gebroken. waardoor 27 menschen in de vlammen zijn omgekomen. De materieelo sch.ade wordt op ongeveer een miilioen dol lar geschat. De brand is ontstaan door kort sluiting. OVERVAL IN CHEMNITZ. De daders nomen de vlocht, sender lets te hebbon boil ge maakt. Chemnitz, 10 April (II N.) Vanmid dag heeft een overval in ren reisbureau In de llaitistras.se plaats gehad Drie mannen kwamen het bureau lunr.cn cn riepenIen twee dienetdnenden «mbtennren oWt!>r be dreiging met eon revolver toe ..hau Ien op'. Ken der ambtenaren trachtte h**< lo kaal fe verlaten, waarbij een schot op hem wérd afgevuurd zonder hem Te deeren. Re mannen namen daarop echter ter stond de vlucht, zonder iets buit te hébben gemaakt Reeds verleden jaar heeft een dergelMkë' overval plaats gehad, wnnrhll den «lader een buit van 5000 mark in handen in ge vallen. VOLKENBOND EN ONTWAPENING. Amerlka's houding te Genève, Londen. 10 April. (II N.) Omtrent do houding van Amerika op de a.s. voor bereidende ontwapeningsconferentie te Ge- néve melden de Arnerikaan*che bladen, dat de vertegenwoordiger der Vereenigde Sta ten op de conferentie zal verlangen, dat de Vereenigde Staten vrijheid zullen heb ben om de hun toegpstane seheepsruirnte naar eigen goedvinden over de verschillen de klassen van oorlogsschepen te verdee- len. In het bijzonder verianeen de Ver eenigde Staten, dat geen beperkingen zul len worden op,T Wd voor den houw van kruisers van 10 000 ton binnen het kader van de toegestane scheepsniimte. VAN HITTEGOLF TOT KOUDEGOLF. In Amerika is toch eHes mogelijk I Londen, 10 April. (H. N.) In het wes telijk deel der Vereenigde Staten is -ie «iit- tegolf van de laatste «lagen gevolgd sneeuwstormen en een hevige vorst Ueze plotselinge omslag van het weer, «lie bluia zonder wedergade is. heeft vertfcheittene slachtoffers geéischt. benevens een groot aantal ziektegevallen verooizaakt. Op de Hudson werd de scheepvaart bijna »nmo ge lijk gemaakt door een sneeuwstorm wel ke het uitzicht onmogelijk maakte. Te Ger man town in Pennsylvania, waar d» ther- momoter Maandag nog op 90 graad Fah renheit stond, is Woensdag veel sneeuw gevallen. UITSTAPJES VAN ZWEEDSCHE SCHOOLKINDEREN. Stockholm. 10 April. (H. N.) Gedu rende de Paaschweek hebben ruim 2000 Zvveedsche schoolkinderen een uitstapje ge maakt naar de bergen van Jamtland in het noorden van Zweden, waar zij dp skisport hebben beoefend. Het plan daartoe was uit gegaan van de Zweedsche touristenvereeni- eing. welke zich op het standpunt stelt, dat de Zweden eerst hun eigen land moeten leeren kennen. De vereeniging werkte sa men met de staatsspoorwegen en de natio nale vereeniging ter bevordering van de skisport. Op deze wijze is de jeugd in staat gesteld om met zeer weinig n't^aven de wintersportplaatsen te bezoeken. Het voor nemen bestaat ook voor de volgende jaren dergelijke uitstapjea te organiseeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1