DË EËMLANDEU Maandag 22 Apr.l 1929 27e Jaargang No. 247 eUiTENLANDSCH OVERZICHT DE VOLKENBOND EN DE ONTWAPENING Loudon contra Litwinof ERNSTIG ONGELUK Verscheidene slachtoffers ITALIE's KONING SPREEKT De staat zorge voor behoorlijke verdediging KIESRECHTHERVORMING WIL VAN 'T CENTRUM BETEEKENIS VAN HET MEMORANDUM DE NOOD IN KANSOE In een jaar tijds ABONNEMENTSPRIJS Per maande» voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per I,.1vreék (met gratjf verzekering tegen ongelukken) f 0.I71/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers i 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVER.' J.VALKhOfT DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEW van 1—4 regels f I.OS met tnbegrlp van eeo bewljanummer. 1 elke regel mee» f 0.25. Llefdadighelds-advertcntiëo voo» d» helft van den prijs. Kleine Advertentlëo „KE1T1ES" bi) vooruitbetaling 1—3 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra 0O5 Het resultaat van het bezoek der Engelsche afvaardiging aan Rusland. De delegatie belooft op te komen voor het herslel der diplomatieke be trekkingen tusschen beide landen. Een memorandum en een resolutie. Van de verhouding tusschen de regeerin; der unie van sovjetrepublieken en die van Engeland kan men bezwaarlijk getuigen, dat zij gekenmerkt werd door hartelijkheid. Integendeel: tijdens het bewind van Bald win. den leider der conservatieve regeering te Londen, ontstond tusschen Rusland en Engeland een diepe breuk, een vrijwel al- geheele vervreemding in politiek opzicht. Op economisch gebied verslapten de rela ties als gevolg hiervan evenzeer, doch zij hiolden geenszins volkomen op t& bestaan. En men mag aannemen, dat, wanneer bij den aanstaanden stembusstrijd in Engeland de conservatieve regeering wordt wegge vaagd, een der eerste daden van Baldwin's opvolgul!' zal zijn nauwer contact te zoeken met Rusland. Ondertusschen heeft, een tijdje geleden, een Engelsche economische afvaardiging een bezoek gebracht aan Rusland, oni daar den toestand van 't bedrijfsleven na te gaan. Een commissie uit deze Engelsche delegatie nu heeft dezer dagen voeling ge zocht met de Russische regeeringsdelegatie, uit welker naam Pjatakof den Engelschen een memorandum ter hand stelde, waarin ook een programma was opgenomen voor bestellingen der unie van sovjetrepublie ken, voor 't geval tusschen beide landen principieele overeenstemming mocht wor den bereikt. Van haar kant overhandigde de Engel sche commissie de Russische een resolutie, die in een algemecne vergadering der dele gatie was aangenomen. In deze resolutie wordt onder meer opgemerkt, dat do af vaardiging zich op het standpunt stelt, dat de uitbreiding van de economische betrek kingen tusschen beide landen onmogelijk is, wanneer er geen normale diplomatieke betrekkingen bestaan. De Britsche dele gatie neemt verder op zich de openbare mecning in haar land hieromtrent in te lichten. De delegatie stelt voorts vast, dat de unie der sovjetrepublieken onder de tegenwoor dige omstandigheden, nu zij middelen van- noode heeft ter bevrediging van dringende binnenlandsche behoeften, niet bij machte is verdere verplichtingen op zich te nemen met betrekking tot de aanspraken van Britsche burgers, wanneer niet een dien overeenkomstige economische toestand in 't leven wordt geroepen. De afvaardiging spoort er haar economi sche commissie toe aan zich met betrek king tot het vraagstuk van de maatregelen tot bevrediging der aanspraken van Brit sche burgers tot de sovjetregeering te wen den, omdat, wanneer dergelijke maatrege len achterwege blijven, een Britsche finan- cieele steun van vèrstrekkenden aard in den vorm van leeningen en kapitaalbeleg gingen onmogelijk is. De delegatie legt haar leden de verplichting op de commissie hij haar verdere werkzaamheden in Londen te steunen. In zijn antwoord heeft Pjatakof herhaald, dat de besprekingen over het herstel van gewone diplomatieke betrekkingen vooraf moet gaan aan alle andere onderhandelin gen. Op de vraag der Engelsche delegatie of de sovjetregeering zich niet bereid zou ver klaren te treden in onderhandelingen over de handels- en financieele betrekkingen, indien de Engelsche regeering het aanzijn gaf aan een desbetreffende commissie, wees Pjatakof erop, dat, wanneer er normale di plomatieke betrekkingen tusschen beide landen bestonden, de sovjetregeering ervoor te vinden zou zijn onderhandelingen te voeren over alle vraagstukken op den grondslag van het verdrag van 1921. De sovjetregeering aldus Pjatakof was de opvatting toegedaan, dat genoemd verdrag ook de regeling voorzag van het vraagstuk der particuliere aanspraken van Engelsche en sovjet-Russische burgers. ROOFMOORD OP EEN KOOPMAN. De daders gegrepen Leipzig, 21 April (H.N.) Vandaag is een roofmoord gepleegd, waarvan de koop man Kirchberg, het slachtoffer is gewor den. Als verdacht van den moord, zijn de huishoudster Paschold en haar minnaar Werner in hechtenis genomen. Werner ver klaart dat Paschold Kirchberg met twee schoten heeft gedood. Zelf zou hij eerst in de woning gekomen zijn, nadat de daad ge pleegd was. De huishoudster ontkent ech ter iets met den moord uitstaande te heb ben. DE HERDENKINGSDAG VAN ROME. Teven* de derde Fescislen- dag ^.vierd. Rome, 21 April. V.D.) Zondag werd in geheel Italië op plechtige wijze de stichtingsdag van Rome herdacht, en tege lijkertijd het feest van den arbeid en de 'derde fascistendag gevierd. Vele nieuwe ge bouwen en straten werden heden geopend of ingewijd. Hedenmorgen werd door de marine, de militie en de fascistische jeugd organisaties een parade voor Mussolini ge houden, waarna Je beëediging plaats vond van de jongemannen der fascistische jeugdorganisaties, die in de fascistische militie overgaan Een memorandum der Sovjet'delegalie Uit Gcnève wordt d.d. 20 April aan hst Ilbl. bericht: De sovjet-delegatie heeft, overeenkomstig den raad, gisteren door Loudon gegeven, schriftelijk haar zienswijze aan de ontwape ningscommissie kenbaar gemaakt over de vei werping der Russische voorstellen. In dit memorandum zet de sovjet-delegatie uiteen, dat bijna geen enkel steekhoudend argument tegen de Russische voorstellen naar \orcn is gebracht. De wijze van wer ken der commissie rechtvaardigt volgens de sovjet-delegatie nog steeds volkomen het wantrouwen cn het scepticisme, waarmede de Russen anderhalf jaar geleden de uit- noodiging van den Volkenbond hebben aan genomen. De sovjet-delegatie constateert, dat een formeele stemming, die de meeningen der gedelegeerden of der regeering weerspie gelt, niet heeft plaats gehad. Hoewel een cn ander haar er toe zal moeten brengen ver der niet met de commissie mede te werken, blijft de sovjet-delegatie niettemin aan de besprekingen der commissie deelnemen. Hierbij laat zij zich uitsluitend leiden door do overweging, dat zij niémand aanleiding wil geven de vruchteloosheid der Volken- bondsbesprekingen toe te schrijven aan de afwezigheid van de sovjet-delegatie. Zij hoopt dat de staten, onder den druk der publieko opinio cn van de eischen der ar beidsorganisaties, zich genoodzaakt zullen zien wezenlijke verminderingen der bewa peningen tot stand te brengen, waarbij zij onvermijdelijk weer zullen moeten terugko men op de voorstellen, door de Russen ge daan. hl de zitting der ontwapeningscommissie van lieden is er een kleine botsing ontstaan tusschen Loudon en Litwinof Do Russische gedelegeerde had zich als eersto spreker laten inschrijven over de Duitsche voorstel- l 'ii inzake de publiciteit der bewapeningen. Dij de opening der zitting was hij evenwel niet aanwezig, waarop Loenarlsjarski Lou don verzocht Litwinof op een later oogen- blik hot woord te verleencn. Intusscheu be sloot de commissie op voorstel van Massigli, de bespreking van de Duitsche voorstellen uit te stellen tot na de behandeling der effectieven- en materiaalkwestie en thans den chemischcn oorlog eerst te behandelen. Litwinof was inmiddels in de zaal gearri veerd en vroeg liet woord. Loudon, blijkbaar vreozende, dat er weer een lange algemeene rede zou volgen, die met den chemischcn oorlog niets lo maken had, wees Litwinof er op, dat hij thans alleen over dit punt der agenda kon spreken. Litwinof gaf daarop te kennen, dat hij over een procedure- Kwestie en over do publiciteit wenschte te spreken. Loudon stond hem het eerste toe, het tweede niet. De sovjet-gedelegeerde, die zichtbaar geïrriteerd was, verklaardo hier op van het. woord af te zien, wanneer tel kens, wanneer hij wenschte te spreken, de toestemming van de commissie noodig was. Het incident wekte in den boezem der Rus sische delegatie den indruk, dot sommige gedelegeerden het er op aansturen, dat de Russen de commissie zullen verlaten. De plotselinge gestrengheid van Loudon tegen over Litwinof werd hier nogal gecritiseerd Steiger van een groot gebouw ingestort Een droevig ongeluk heeft Zaterdag te New-York plaats gehad, toen men werk zaamheden verrichtte aan het nieuwe ge bouw van de Western Union, dat 24 verdie pingen hoog is. Er vielen namelijk enkele zware steunbalken der elfde verdieping naar beneden met het noodlottig gevolg, dat ze een steiger meesleepten, waarop zich een aantal werklieden bevond. Terstond wer den vier der arbeiders gedood, terwijl een vijftal hunner bedolven werd onder de brokstukken. Men heeft, hen nog niet kun nen bevrijden. Bovendien werden ettelijke mensehen gekwetst. DE STUDENTENONLUSTEN IN SPANJE. De universiteit in Valencia gesloten Parijs, 21 Apr. (H.N.) Naar le Journal uit Madrid verneemt hebben er opnieuw stu denten-onlusten te Barcelona en Valencia plaats gehad. De universiteit van Valencia zal waarschijnlijk worden gesloten. BRAND IN EEN HIPPODROME. 50.000 dollar schade. Londen, 19 A p r i 1. (V. D.) In het hip podrome Havre de Grace, in den staat Maryland, is een groote brand uitgebro ken, welke aan 14 volbloed-renpaarden het leven kostte. De schade wordt op 50.000 dollar geschat. ERNSTIG ONGELUK BIJ ARTILLERIE SCHIETOEFENINGEN. BU anillerieschietoefeningen op de Ha- wai-eilanden is volgens berichten uit Hono lulu een kanon uit elkaar gesprongen. Twee soldaten werden gedood, zeven zwaar ge wond. Een soldaat wordt vermist. DUITSCH PRINS OVERLEDEN. B e r 1 ij n, 2 0 April. (V. D.) Prins Hein- rich von Preussen is hedenmiddag aan een longontsteking op zijn landgoed Ilemmel- mark-Eckernförde in Sleeswijk-Holstein op 67-jaripen leeftijd overleden. DE ZOMERTIJD IN ENGELAND. Morgenochtend, te twee uur, begint in Groot-Britanniö de zomertijd. NIEUW MIJNONGELUK TE WATERSCHEI? Eetteiijke arboiders zouden zijn bedolven. De Peuple bericht, dat opnieuw een mijn ongeluk zou hebben plaats gehad te Wa terschei, dat pas onlangs werd getroffen. Verscheidene werklieden zouden zijn be dolven. De vriendschap mei den Heiligen Stoel Ter opening van 't parlement, heeft «Ie koning van Italië Zaierdag een 'troonrede uitgesproken, waarin hij allereerst zeide, dat de woorden, dio koning Victor Emanuel op 27 November 1871 sprak, ook nu van kracht zijn Italië is teruggegeven aan zichzélf en aan Rome. Wij hebben onze plaats in de wereld heroverd door het recht onzer natie te verdedigen. Heden, nu de nationale eenheid een feit is geworden en zich een nieuwe periode in de geschie denis van Italië opent, moeten wij trouw blijven aan onze beginselen. De koning wees daarna op de beteekenis der jongste verkiezingen, die hebben bewe zen op welken grooten steun de fascistische regeering kan rekenen en op de verziening met den Heiligen Stoel. In een moderne maatschappij heeft de staat tot taak zich te versterken en zijn actie intensiever te maken. De nieuwe wetgevende vergade ring zal hieraan bovenal zijn speciale zor gen moeten wijden, in samenwerking met de regeering, die reeds orde heeft vermo gen te scheppen, waar wanorde heerschte. Dank zij do actie der regeering was het mogelijk een nieuwe constitutioneels orde, den fascistischen staat, te verwerkelijken en daarin heeft ieder een taak, een ver antwoordelijkheid, een plicht, een recht. Door loyale samenwerking en organisatie is de continuïteit in het productieproces verzekerd. De koning kondigde voorts mede nieuwe wetgevende maatregelen aan inzake het huwelijk, de erkenning van kerkelijke in stellingen, de vrije uitoefening van gods diensten, die in den staat zijn toegelaten. De koning bracht vervolgens den ontwa- peningsarbeid te Genève ter sprake en zeide. dat ontwapening tot nog toe een schoone droom blijft. Italic's houding in deze zaak is reeds door den minister van buitenlandsche zaken weergegeven. En aangezien de ontwapeningspogingen nog geen succes hebben, moet de slaat voor een behoorlijke verdediging zorgen. De regee ring zal enkele maatregelen voorstellen, om het leger steeds meer aan zijn roeping te kunnen doen beantwoorden. De geest in het leger is uitmuntend. Ten slotte verklaarde de koning, dat de regeering er naar streeft een politiek van vrienschap te volgen met alle volken, wan neer de wettige rechten van Italië worden erkend. Nauwer persoonlijk contact tusschen kiezers en ge= kozene is gewenschi Kleinere kieskringen no dig BOSCHBRANDEN IN DE PYRENEEËN. Verscheidene dorpen geheel afgebrand. Parijs, 2 1 April. (H.N.) De bosch- branden in de Pyreneeën duren nog steeds voort. Verscheidene dorpen op staatsge- bied zijn geheel afgebrand. Talrijke bewo ners aan de grens verlaten hun huizen uit vrees dat de brand nog verder om zich heen zal grijpen. NIEUWE STORMEN IN AMERIKA, Tal van huizen verwoest vormoedelijk een groot aantal dooden. Londen, 21 April. (H.N.) Uit New- York wordt gemeld, dat de staten Missouri Kanzas en Oklahoma door een nieuwe stormcatastrofe geteisterd zijn. Men vreest dat er een groot a tint al dooden is. Tal van huizen zijn verwoest. In een dorp werden 45 huizeD met den grond gelijk gemaakt. STORM IN ZUID-SLAVIE, De stormen, die In Zuid-Slavië gewoed hebben, hebben de pontonbrug over d* Thelss, tusschen Nova en Stara Kanitza. weegeslagen. De schade bedraagt VA mil lioen dinar. Essen, 21 April. (V.D.) .In de boelen te Essen onder voorzitterschap van den Rijks dagafgevaardigde Dr. Kaas gehouden vei> godering van het partijbestuur van het Centrum werd een motie inzake kiesrecht hervorming aangenomen, waarin o.a. wordt gezegd, dat maatregelen tot het opheffen van de nadeelen, die aan het huidigo stel sel verbonden zijn, dringend noodig wor den geacht. Men is echter niet van mcening dat verandering van het kiesrecht. in welken vorm men dit ook zal doen plaats vinden, de ecnigo weg is om een hervorming op politiek - parlemen tair terrein tot stand te brengen. Voor zooverre de be staande misstanden aan het huidige kiessysteem te wij ten zijn is een der dringendste opgaven het tot stand bren gen van een nauwer persoonlijk contact tusschen kiezers en gekozenen, speciaal hij hot opstellen der candidatenlijsten. Het in den laatslen tijd zoo zeer aanbevolen sys teem der zoogenaamde vrije lijsten kan geen bruikbare oplossing bieden. Een ge schikte weg tot verbetering van het be staande systeem acht het partijbestuur van het Centrum daarentegen het kleiner ma ken der kieskringen, een vaste begrenzing van het mandaat-cijfer \oor de afzonder lijke parlementen, enz. Het partijbestuur spreekt de verwachting uit, dat de fracties der Centrum-partij deze gedachten als leidraad zal gebruiken ten einde gebruik te maken van de mogelijkheden om zoo spoedig mogelijk hervorming van het kies recht. te verkrijgen. Ook in de toekomst voor de des kundigen een onveranderde vrijheid Geen politieke maar slechts economische punten Berlijn, 21 April. (V. D.j Oflicieel wordt gemeld De beide Duitsche deskun digen, de directeur van de Rijksbank, Dr. Schacht en Dr. Voegler, vertoefden Zondag te Berlijn om do leden van het Rijkskabi net in te lichten over den stand der on derhandelingen der deskundigen te Parijs. Zij brachten in het bijzonder rapport uit over de beteekenis cn de behandeling van het Duitsche memorandum cn de deskun digen constateerden daarbij, dat geen po litieke, doch slechts economische punten in het memorandum waren opgenomen. Verder constateerden zij, dat het gedeelte van het memorandum, dat volgens verkla ringen \an andere zijde een politiek karak ter zou dragen, noch in de sub-commissie, noch in de plenaire conferentie is behan deld en dat het memorandum evenals dc vorige memorandi als basis voor de be sprekingen zou dienen. De ministers na men kennis van het rapport cn verklaar den, dat zij den deskundigen ook in de toekomst hun onveranderde vrijheid wen- schcn té laten. AMERIKAANSCH MISSIONARIS VER MOORD. De Nanking regeering niet tot bescherming in staat. Peking, 21 April (V.D.) Het Anierikaan- sche gezantschap deelt mede, dat in de pro vincie Hoepei de Amerikaansche missio naris Meer is vermoord. Do moordenaars zijn gevlucht. De Amerikaansche legatie hoeft een oproep gericht tot alle Ameri kaansche onderdanen in de provincie Hoe pei om zich zoo spoedig mogelijk naar Pe king te begeven, aangezien een langer ver blijf in de provincie Hoepei te onveilig is en de Nanking-regeering niet in staat is, maatregelen tot bescherming der Ameri kaansche onderdanen te nemen. Ook de Amerikaansche onderdanen in de provin cie Kansoe worden aangespoord ora naar Amerika terug te keeren, aangezien in de ze provincie een Mohararnedaansche op stand tegen alle Christenen heerscht Het meest te lijden hebben de missionarissen die ln de provincie Kansoe hun propagan- distischen arbeid hebben verricht. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 709.8 te Vkuregri. Laagste barometerstand: 745.4 to Nordöyan. Verwachting tot den avond van 23 April: Meest matige N. W. tot W wind. toenemende bewolking, waar schijnlijk eenigc regen, iets zachter U is dan „Amersfoorler" pas. Als 't „Dagblad" lang Uw huisvriend was VLIEGONGELUK. Drie dooden. Londen. .'0 April. (V.D.) Uil San Diego wordt gemeld, dat gisteren boven het vliegveld aldaar een vliegtuig la neer gestort, waarbij een marine-officier en twee monteurs werden gedood. Twee millioen dooden De bevolking der Chineesche provincie Kansoe is door droogte, aardbeving, bur geroorlog en hongersnood van negen rnil liocn lot zeven millioen verminderd cn wel in een jaar tijds. Nadat de hongersnood ln al zijn felheid had gewoed, werden de over levenden bij duizenden weggemaaid door dweepzieke Mohammedanen. De uitgehongerde bevolking eet zelfs de kinderen op. Vier rijfde der bewoners is zonder voedsel, zonder zaaisel. Zij, die zich nog moesten handhaven, zijn te zwak om de dooden Ier aarde te bestellen Het Interna tionale hulpcomité ontvangt hartverscheu rende smeekbeden om hulp van zendelin gen cn andere buitenlanders. FRAUDE DOOR ROEMEENSCHE BANKINSTELLING. Staat voor millioenen nadeeld. be- Volgens een bericht uit Boekarest moet een groote bankinstelling te Boekarest met haar 10 filialen door vervnlsching der boeken den staat voor ettelijke millioenen lei aan belasting hebben benadeeld. De Adeverul meldt voorts, dat de bedoelde bank door on geoorloofde middelen het vertrouwen heeft weten te verwerven van de kolonisten in de Dobroedsja en deze ertoe heeft bewogen hun gespaarde gelden bij haar te deponee- ren, met het gevolg dat deze gelden even eens verloren zijn. VERMETELE INBRAAK. Warschau, 19 April. (V.D.) Heden morgen heeft alhier een ongewone in braak plaats gehad. In een drukke straat nabij het station vervoegden mannen in werkkielen zich bij een magazijn van een thecfirraa en laadden onder de oogen der voorbijgangers 20 kisten thee op een vracht wagen. Om achterdocht te voorkomen tee- kende een der bandieten de kisten in een boekje aan. Zonder zich te haasten, ont kwamen de mannen ongehinderd met hun buit. BOSCHBRAND IN DUITSCHLAND. Honderd morgen bosch to loor gegaan. Blijkens een bericht uit Recklinghausen is gistermiddag in de bosschcn bij Huls een brand ontstaan op de heide, die oversloeg op dertigjarig bosch. De brandweer had bij 't blusschen veel last van den wind, die de vonken wegwoei, zoodat telkens opnieuw brand ontstond. Dezen werd men tenslotte om zes uur 's avonds meester. In 't geheel is ongeveer 100 morgen bosch teloor ge gaan. HET AMERIKAANSCH ALCOHOLVERBOD. Gedeeltelijke opheffing aan boord van do Leviathan. Bremen, 20 April. (V.D.) De vice-pre sident van de United States Liüe, Joseph E. Sheeds, deelde bij zijn aankomst te Lon den mede, dat de passagiers van ae Levia than met ingang van 20 April op de reis ih westelijke richting, dus van Southampton naar New York aan tafel een wijnkaart zullen aangeboden krijgen. Deze verzach ting van het alcoholverbod zal voorloopig beperkt blijven tot de Leviathan en slechts van toepassing zijn voor de reis in Weste lijke richting, terwijl tijdens de reis in Oostelijke richting het verbod volledig ge handhaafd blijft De restanten wijn, die aan boord van het schip overblijven, zullen bij aankomst binnen de Amerikaansche zóne waarschijnlijk over boord moeten wor den geworpen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1