RIPOLIIME VERVEN DÉ EEMLANDEU EEN VOORSTEL DER VEREENIGDE STATEN DIDECTEUR UITG E.VEQ.' J.VALKHOff Dinsdag 23 Aprl 1929 PRIJS DER ADVERTENTIES 11 regel» 0 IJK ©ei tnbegrlp vu ceo bewi|ioamntf, 27e Jaargang No. 248 BUITENLANDSCH OVERZICHT Voor huishoudelijk gebruik in alle maten verkrijgbaar bij A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 TORNADO-ONHEIL Talrijke slachtoffers DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN „Knecht" contra „Ketter' RUSSISCHE DELEGATIE ONTEVREDEN BRAUN OVER HET WERK DER DESKUNDIGEN ERNSTIGE VERKLARING VAN GIB.ON TREIN VERONGELUKT ABONNEMENTSPRIJS p" 3 "5,nJc> voor Amerdoort f1IO. po maand 10.75. po rra> w«ek (me» greet* verzekering eegcs ongelukken) 0.17!/t» Biaoealaod franco per post pe? 5 masndeo tf 3o-. Afzonderlijke oummera i 0.05» TELEFOON INTERC 513 per POSTREKENING 47910 DAGBLAD elk* regel meer $0.25. Ltefdadlghctds-advtrtentito voot dn feelf» van deo prijs. Kleine Adverttnttëa aJCEFTIES" bi) vooruitbetaling l —9 regel? 30 cent elke regel cneer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 005 De flnancieele crisis to Parijs. Er heerscht grocte onze* kerheld. Amerikaanse!» stemmen. Het Is moeilijk, zoo meldde Zaterdag de correspondent van de Vossische Zeitung te Parijs, een nauwkeurig beeld te geven vari den staat van zaken te Parijs: een der ge delegeerden, die zin voor humor heeft, karakteriseerde den toestand op de volgen de wijze: „Het kind, dat Donderdag in 't water is gevallen, kon wel-is-waar op het laatste oogenblik den golven worden ont rukt. maar het is nog altijd de vraag, of de pogingen, die de laatste 21 uren zijn ondernomen om de levensgeesten weer op te wekken, succes zullen hebben". In -Ie Fransche pers beschouwde men Zaterdag de kansen weer met een beetje meer ver trouwen, maar dit optimisme, geheel ge baseerd op stemmingselementen, ontbeert voorloopig *lken feitelijkan grondslag. Ook de argumenten, waarmee deze zon clge kijk wordt gemotiveerd, zijn bij een ernstig onderzoek oiet steekhouden 1. Da Parijsche bladen uiten de hoop, dat Duitschland zijn wensch, om de onderhan delingen voort te zetten en het dreigende afbreken der conferentie te voorkomen, nu ondubbelzinnig te kennen zal geven door een officieele desavoueering van dr. Schacht. Daarvan kan, meent de correspondent, geen sprake zijn de Duitsche deskundigen op de schadevergoedingsconferentie, die de onafhankelijkheid der deskundigen, welke in de diplomatieke overeenkomsten is vast gelegd, veel woordelijker opgevat hebben dan al de anderen zoo woordelijk, dat zij het niet eens noodig hebben geacht de een trale instanties te Berlijn regelmatig op de hoogte te houden van den gang der onder handelingen en haar eigen bedoelingen hebben nooit van de rijksregeering instruc ties ontvangen. ZIJ hebben steeds op eigen initiatief gehandeld en deze houding zullen zij blijven aannemen. De juridische en technische samenstel ling der conferentie maakt het de rijksre geering onmogelijk op eenigerlei wijze recht, streeks of middellijk in den verderen loop der zaken in te grijpen. Dit moge zijn scha duwzijde hebben, maar aan den anderen kant zit ook dit goede er aan vast, dat, wanneer het. vandaag of morgen niet mocht gelukken de geknapte draden weer aan el kaar te hechten, geen der betrokken regee- ringeiï door het échec der deskundigen op eenigerlei wijze gebonden wordt. Zelfs een fiasco der conferentie zou geenszins het definitieve afbreken der on derhandelingen beteekenen. Deze kunnen en moeten dan op anderen grondslag wor den hervat. De toestand zou dan eenvoudig zoo zijn, dat de specialisten, die aan 't beu van den zieke zijn geroepen, het niet een» konden worden over de diagnose. Dit be- teekent echter nog in geenen reele het dood vonnis voor den zieke. Er zijn nog andere methodes om hern weer beter te maken. De Fransche pers, die zich bezig houdt met de motieven, die dr. Sacht mogen heb ben bewogen bij zijn offensief, gaf Zater dagavond als haar opvatting te kennen, dat deze in de laatste zittingen zijn hoofd kwijt moet zijn geweest en zijn zenuwen niet de baas was. Het bewijs hiervoor ziet zij o.m. in de sterke persoonlijke agressiviteit, die de leider der Duitsche delegatie sindsdien aan den dag legt. Zoo maakt de diplomatieke medewerker van de Intransigeant melding van een in cident, dat Zaterdag in Hotel George V tus- schen hem en dr. Schacht voorviel. De po ging van den journalist om dr. Schacht te ondervragen over diens opvatting omtrent het voortzetten der conferentie had dr. Schacht zeer bruusk en op agressieven toon onderbroken door het verwijt, dat de Fran sche pers in haar geheel de grofste leugens en smadelijksten laster over hem verspreid de. Hij, dr. Schacht, kende de bronnen dezer ongerechtvaardigde aanvallen en weigerde er ook maar één woord aan toe te voegen. Hetzelfde blad beweert overigens, dat bij alle geallieerde afgevaardigden de opvat ting overheerscht, dat de conferentie al leen weer op dreef zou komen, wanneer de crediteur-staten met concessies voor den dag komen. Hiertoe bestaat echter noch bij de Fransche en Belgische, noch bij de Ita- liaansche regeering de minste neiging en ook de Amerikanen zoo categorisch teogelijk hebben geweigerd iets van hun eischen te laten vallen, rekent men op een officieele bevestiging der breuk. Naar het door ons geciteerde Duitsche blad verde** uit New York verneemt, staat de Amerikaansche pers voorzoover men den toestand momenteel kan overzien volkomen aan den kant der geallieerden en schuift zij Duitschland de schuld aan 't fiasco der conferentie in de schoenen Vooral de persoon van Schacht is het voor werp van heftige aanvallen, waarbij tel kens opnieuw de bewering terugkeert, dat Schacht zich tegen een vergelijk heeft ver zet, orn eigen politieke bedoelingen n.l. om rijkspresident te worden te dienen. In het commentaar van de Evening Post slaat de schrijver een toon tegen Duitsch land aan, zooals die jaren lang niet meer werd vernomen. Het blad gewaagt van de „typische Pruisische onbeschaamdheid, die duidelijk aan den dag treedt door de arg listige poging om de deskundigen in de val eener revisie van 't verdrag van Ver sailles te lokken". Schacht's houding be- teekende niet veel minder dan een wereld ramp en zou don ouden haat tegen Duitschland opnieuw in 't leven roepen. Ito achting en vriendschap, die Duitsch- TEL 217. land in Amerika zich opnieuw heeft weten te verwerven, zou er ten zeerste door wor den geschokt. In Wallstreet echter is de opvatting over de mislukking van de schadevergoedings conferentie rustiger dan in de pers, vooral, sindsdien bekend werd, dat door den dood van lord Revelstoke het officieele afbreken van de conferentie weer enkele dagen werd uitgesteld Opnieuw Amerikaansche Staten bezocht Londen, 22 April (H.N.). Volgens een bericht uit New York zijn de staten Mis souri, Kansas en Oklahoma opnieuw door een wervelstorm geteisterd. Men vreest, dat er een groot aantal personen om het leven is gekomen. Op een boerderij in Arka. .as werden 13 arbeiders door den storm ge dood, terwijl ook elders talrijke slachtoffers te betreuren zijn. Vele rivieren zijn buiten haar oevcers getreden. Een dijk is gebro ken, waardoor een groot gebied werd over stroomd en honderden bewoners dakloos zijn geworden Tal van huizen zijn vernield. In een dorp werden 45 huizen met den grond gelijk gemaakt. Habib Oellah kritiseert Aman Oellah Habib Oellah, die de macht te Kaboel in handen heeft, heeft een proclamatie uitge vaardigd, waarin hij Aman Oellah onom wonden een ongeloovige en een ketter noemt en hem beschuldigt, dat zij zoowel den moord op zijn vader als op verschei dene hooggeplaatste ambtenaren op zijn geweten heeft. De proclamatie noemt met zooveel woorden een aantal kettersche han delingen van Aman Oellah en zegt o.a.: „Hij stond de koningin toe ontkleed door de straten te rijden en schoor zich zijn snor af, zoodat hij er uitzag al9 een vlin der". Habib Oellah noodigt de verschillende Afghaansche provincies uit vertegenwoor digers naar Kaboel te zenden, teneinde den toestand met hem te bespreken. Hij ver klaart voorts, voldoende troepen te hebben om de „rebellie" te onderdrukken. Aman Oellah vraagt het volk in een te gen-proclamatie of het bereid is geregeerd te worden door een knecht. Gelijk recht voor alle delegaties en geen bevoorrechting Een schrijven aan Jbr. London G e n v e, 2 2 A p r i 1 (H.N.) De Russische delegatie der voorbereidende ontwapenings conferentie heeft een schrijven tot jhr. Lou don gericht, waarin zij protesteert tegen de behandeling van de delegatie door den voorzitter. Er worden verschillende geval len opgenoemd waarin volgens de opvatting der Russen getracht ia de Russische dele gatie anders dan de overige te behandelen, waardoor de deelneming aan de werkzaam heden van de commissie voor de Russen zeer bemoeilijkt is. Do Russische delegatie zal er zich niet bij neerleggen dat tegen over haar het beginsel van gelijkrecht voor alle delegaties niet in acht wordt genomen. Den voorzitter wordt, verzocht dit schrijven ter kennis van de leden der voorbereidende ontwapeningscommissie te brengen. In een vertrouwelijke zitting heeft de conferentie vanmiddag beraadslaagd over de bepalingen tegen den gifgassenoorlog, die in het ontwerp zijn opgenomen. Litwi- nof drong er op aan, dat de indertijd op initiatief van Duitschland tot stand geko men overeenkomst achteraf nog aangeno men zal worden door de landen, die dit tot nu toe niet hebben gedaan. Voorts werd be raadslaagd over het Relgische voorstel om het geheele gedeelte over den gifgassen- oorlog uit het ontwerp te lichten en in plaats daarvan de bepaling op te nemen da® de ratificatie van de ontwerp-overoenkomst ook do aanneming van de bepalingen der overeenkomst tegen den gifgassenoorlog be- teekent. Het schijnt onmogelijk de 1650 millioen zoo maar jaarlijks op te brengen Economische malaise beletsel voor deze nilkeering Berlijn. 22 April. (H. N.) Minister- president Braun heeft vandaag in den Prui- sischen landdag over de onderhandelingen der deskundigen te Parijs gesproken, waar bij hij verklaarde dat thans te Parijs be twist zal worden of de politieke vrede voor den volken van Europa tot stand zal ko men. Deze vredestoestand Is een noodzake lijke voorwaarde voor vruchtbare samen werking tot genezing van de wonden, wel ke de oorlog heeft geslagen. Het sterkst ge troffen is echter Duitschland en het Duit sche volk, want Duitschland heeft niet al leen zijn eigen offers aan goed en bloed ge bracht, doch moet ook nog de oorlogsschat ting aan de verschillende tegenstanders op brengen. Deze schatting wordt opgebracht volgens het oude oorlogsgefcruik, dat in den loop der geschiedkundige ontwikke ling wel van vorm, doch niet van wezen is veranderd en waarin het feit, dat de schat ting thans schadevergoeding wordt ge noemd, geen verandering brengt. Echter is deze schatting steeds opgebracht volgons het betalingsvermogen van de volken, ten zij mon wenschte het bestaan van een volk geheel te vernietigen Een schatting heefi men nooit kunnen invorderen, indien deze de krachten van de overwonnenen te boven ging. Op deze waarheid i9 door de vertegen woordigers der geallieerden op de Parij sche conferentie slechts weinig acht ge slagen. Thans hebben ook de Duitsche deskun digen er zich toe laten bewegen een advies uit te brengen over het Duitsche prestatie vermogen. Bij de beoordeeling hiervan moet het publiek zich niet van de wijs la ten brengen door het verontwaardigde ge doe van do Fransche pers. Men mag niets doen, waardoor toch reeds zoo moeilijke positie van de Duitsche deskundigen nog WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 765.1 te Isafjord. Laagste barometerstand: 742.0 te Karlstadt. Verwachting tot den avond van 24 April: Matige tot zwakke W. tot N. wind, afwisselende bewolking, weinig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. verzwakt zou kunnen worden. Braun ver klaarde dat hij steed9 voor een redelijke vervullingspolitiek is geweest. Hij twijfelt er echter aan of het aanbod van de Duit sche deskundigen om gedurende 37 jaar aan annuiteit van 1650 millioen mark te betalen, wel in overeenstemming is te brengen met het Duitsche prestatievermo gen, nadat Duitschland reed9 vele m'lliar- de in hoofdzaak ten koste van het Duitsche volksvermogen heeft betaald. In verband met de economische malaise, de ontzetten de crisis in den landbouw, de 2 millioen werkeloozen en do drukkende binncnlond- sche oorlogslasten schijnt het onmogelijk een generatie lang jaarlijks 1650 millioen op te brengen zonder in sterke mate af breuk te doen aan de levensstandaard en het prestatiévermogen van de arbeidende bevolking. STEMBUSSTRIJD IN ENGELAND. Waarschijnlijk verkiezingen op 30 MeL Londen, 22 April. (V.D.) Gemeld wordt, dat thans rnet de oppositiepartijen overeenstemming is bereikt omtrent den datum van de ontbinding van het parle ment. Hoewel nog geen officieele mededee- ling is gedaan, wordt het waarschijnlijk ge acht. dat de ontbinding zal plaats hebben op 10 Mei en dat de verkiezingon op 30 Mei zullen plaats vinden. HET GESCHIL-TACNAARICA. Een telegram uit Santiago de Chili be* helst, dat het geschil tusschen Chili ca Peru thans voorgoed Is geregeld. Het vraagstuk met Hoover besproken Veertig dooden Peking, 22 April (V. D.) In de nabijheid van het station Tsjen Loe op de lijn Kal- gan-Peking is een militaire trein van een brug in de Hoenko gestort; 40 soldaten von den den dood. AUTOBUS-ONGEVAL. W e e n e n2 2 A p r i 1. (IT. N.) In de buur! van St. Pölten is een met 28 personen bezet te autobus van den berm van den weg in een diepte gevallen. Zeven personen werden ge wond. WERELDRECORD-PIANOSPELEN. Ween en, 22 April (H.N.) De pianist Ge za Ledofsky, die in een bar speelt heeft Zondag tegen middernacht het wereldduur- record voor pianospelen verbeterd. Hij had toen meer dan 75 uur onafgebroken ge speeld. BRAND IN EEN PAPIERFABRIEK. Hallc,22 April. (II. N:) In de Croell- witzer papierfabreik is vanmorgen in het keltelhuis een brand uitgebroken, die spoe dig een grooten omvang aannam. Alle spui ten van de brandweer te Halle zijn uitge rukt, om bij het blusschingswerk te helpen. AUTOBUS IN T WATER. Dooden en zwaar gewonden. Bij Santorem (Portugal) is een autobus met 25 passagiers van een brug uit 30 M. hoogte in de rivier gevallen. Drie personen kw20 werden ernstig gekwetst. Alle schepenklassen moeten beperkt Genève, 22 April. (V.D.) In de zit ting van de voorbereidende ontwapenings commissie van heden legde voor de behan deling van de agenda de Amerikaansche gedelegeerde Gibson namens zijn regeering een met buitengewonen ernst en nadruk voorgelezen verklaring af over het stand punt van de Amerikaansche regeering te genover het geheele ontwapeningsvraag- stuk. Gibson verklaarde, dat het thnas de eer ste plicht der commissie is alle cijfers in zake de ontwapening te onderzoeken om na te gaan welke concessies elke delagatie kan doen. De onlwapeningskwestie moet in twee gedeelten, de bewapenning te land cn ter zee, verdeeld worden. De Vereenigde Staten zijn in de eerste plaats belangheb benden bij de bewapening ter zee. De Ame rikaansche Tegeering ziet geen aanleiding haar tot nu toe ingenomen standpunt te veranderen, volgens hetwelk de eenvoudig ste en meest practische methode ts de ton nage voor de verschillende scheepscatego- rieën vast te stellen, een methode, die ook als basis gediend heeft voor de overeen komst van Washington. De Vereenigde Sta ten zijn evenwel bereid het Fransche com promisvoorstel van 1927 berteffende het ge bruik van de aan de verschillende landen toegewezen 9cheepstonnage in de verschil lende scheepscategorieén aan te nemen. Het het leven roepen van het Kelloggpact, waardoor alle landen der aarde afzien van den aanvalsoorlog, heeft een nieuwen toe stand doen ontstaan, waardoor de ontwa peningspogingen zeer vergemakkelijkt wor den. Daarna hield lord Cushendun (Engeland) een rede. Hij begroette den verzoeningsge- zinden geest in de verklaringen van Gibson en verklaarde, dat de Britsche regeering eveneens bereid is op dezelfde wijze aan de vermindering der bewapening ter zee mede le werken. Herhaaldelijk reeds heeft de Britsche regeering de totale afschaffing van alle onderzeebooten voorgesteld. Ook Massigli (Frankrijk), Sato (Japan), de Marinis (Italië) en Litwinof (Rusland) spra ken hun voldoening uit over de verklarin gen van Gibson en verklaarden, dat hun delegaties en regeeringen bereid zijn het Amerikaansche standpunt op vriendschap pelijke wyze te onderzoeken. Hierop zette de commissie de besprekingen over het ver bod van den gas- en bacteriënoorlog voort, G e nè v e, 22 April. (V. D.) De Ameri kaansche gedelegeerde in de voorbereiden de ontwapeningscommissie Gibson heeft het ontwapeningsprogram der Vereenigde Staten als volgt toegelicht Het verdere werk der commissie moet beslist ten doei hebben een zoo groot mo gelijk aantal mannen uit den militairen dienst te kunnen ontslaan en een vermin dering van den zwaren belastingdruk ten gevolge van de kosten der bewapening. Zoo lang de staten groeiende lasten voor de be wapeningen te dragen hebben, kan men onmogelijk veronderstellen, dat de wereld dichter bij het doel der ontwapening komt. De publieke opinie wil niet meer van een beperking hooren, doch zij verlangt vermindering der bewapening. Daar om moet het woord „beperking" voor goed geschrapt worden en in de toekomst nog slechts van „vermindering" der bewape ning gesproken worden. De Amerikaan sche regeering is ervan overtuigd, dat een volledige cn werkelijke beperking der be wapening slechts mogelijk is wanneer alle klassen van oorlogsschepen, met inbegrip van kruisers, torpedojagers en onderzeeërs, beperkt worden. De Amerikaansche regee ring kan met geen enkele methode accoord gaan, volgens welke een bepaalde klasse van oorlogsschepen buiten de beperking valt. Reeds in haar antwoord-nota aan de Engelsche en Fransche regiering van 28 December 28 heeft zij er op gewezen, dat de overeenkomst tusschen deze beide landen slechts een bepaald model kruiser en on derzeeër betreft, terwijl een groot aantal oorlogsschepen er buiten vallen. De bereid willigheid der Amerikaansche regeering om de bewapening ter zee zoo klein moge lijk te houden, berust op de gedachte, dat de bewapening ter zee iets relatiefs is, dat in onmiddellijke afhankelijkheid verkeert van de grootte van de zeemacht der andere mogendheden. Genève, 22 April. (V. D.) Behalve de staten, die de overeenkomst van Washing ton hebben onderteekend aldus ver volgde Gibson zijn uiteenzetting bestaat er geen denkbare combinatie van zee mogendheden, die de veiligheid van de thans voornaamste zeemogendheden zou kunnen bedreigen. Deze groote zeemogend heden hebben thans niets van de zeemach ten der andere staten, die de overeen komst van Washington niet hebben onder teekend, ie vreezen. Men zal onmogehik tot overeenstemming Winnen kornen, indien de tegenwoordige stelling inzake de nood zakelijkheid van bewapening ;=r zee ge handhaafd blijft. Dit zou beteekenen, dit de ontwapeningsgedachte wordt opgegeven en dat elk land de vrije hand zou krijgen om schepen te bouwen, wat tengevolge zou hebben een onvermijdelijken nieuwen wed strijd in bewapening. Ik heb het groote voorrecht gehad, al dus Gibson volgens een H. N.-berlcht, om het geheele vraagstuk der ontwapening uitvoerig te bespreken met president Hoo ver, die steeds een hartstochtelijk voor stander van den vrede cn de goede ver standhouding onder de volken is geweest en ik kan beter dan iemand anders be- oordeelen, hoezeer president Hoover het Kelloggpact als een voordeel voor het ont- wapeningsvraagstuk beschouwt. Na Gibson's verklarlngon. Genève, 22 April. (V. D.) Onver wachts heeft men in de zitting van heden der voorbereidende ontwapeningscommis sie naar aanleiding van de groote rede van den Amerikaanschen gezant Gibson een buitengewoon belangrijke discussie gekre gen. Onmiddellijk na Gibson vroegen de vertegenwoordigers van Engeland, Japan, Frankrijk, Italië, Canada cn Sovjet-Rus land het woord tot het afleggen van ver klaringen. De Engelsche gedelegeerde lord Cushendun wenschte van gedetailleerde opmerkingen af te zien zoolang hij niet het officieele protocol van de zitting voor zich had, doch namens de Britsche regeering wenschte hij te verklaren, dat men het ge compliceerde probleem met dezelfde geest zou trachten op te lossen. Dc Engelsche regeering verklaart zich volkomen accoord met het principe en met de opvatting der Amerikaansche verklaring. Ook wat be treft de noodzakelijke terugwerking van het Kelloggpact op de verdere ontwikkeling van het ontwapeningsvraagstuk sloot lord Cushendun zich geheel bij het Amerikaan sche standpunt aan. Indien bij bepaalde onderhandelingen lord Cushendun doel de hier blijkbaar op de Fransch-Engelsche vlootovereenkomst die eenigen tijd heb ben plaats gevonden niet de beperking van alle typen oorlogsschepen geregeld is geworden, dan heeft Engeland daarbij slechts een deel van het ideaal opgegeven om overeenstemming te krijgen. De Engel sche regeering is voorts bereid toe te stemmen in de geheele afschaffing van het wapen der onderzee-booten. De Japansche gedelegeerde Matsoell ver klaarde dat hij het Amerikaansche voor stel onmiddellijk aan zijn regeering zon overbrengen en nog in den loop van deze zitting practische voorstellen zou doen. De vertegenwoordiger van Frankrijk wees erop, dat men thans eigenlijk pas practische voorstellen ter behandeling krijgt en dat men daarom van dc behande ling van zuiver theoretische vraagstukken moet afzien. De Italiaansche gedelegeerde gaf even eens van zijn instemming blijk Utwinoff wees onder algemeene vrnuiijk- heid erop, dat dc Amerikaansche delegatie dezelfde voorstellen doet als hij. Hiermede werden de discussies over het vraagstuk van de ontwapening ter zee af gebroken. Zij zullen waarschijnlijk eerst over eenige dagen worden hervat, wanneer de afzonderlijke delegaties het Amerikaan sche voorstel zullen hebben onderzocht

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1