1 DÉ EEMLANDEü BUITENLAND. EEN KEITJES-HISTORIE N PIETER VICTOR"- I WILLEM GROENHUIZEN DIQECTEUR- UITGEVED. J.VALKHOFT Woensdag 24 Apr.l 1929 27e Jaargang No. 249 BUITENLANDSCH OVERZICHT AMERIKA'S VOORSTELLEN CRISIS TE WEENEN Prof. Mittelberger candidaat l FRANKRIJKS SCHULDEN AAN AMERIKA BOTSING TUSSCHEN TREINEN OMNIBUS Ml Juwelier. Tel. 852. Gevestigd 1885 Modern handcrecfreven Zilverenwerken. STRIJD IN CHINA Duizenden bandelooze soldaten ABONNEMENTSPRIJS pei 3 Biaande© oor Amersfoort f 2.10. per maand 0.75. pc? 1 1 week (met graMt verzekering tege» oogelakkenl I O.IV/f. Btaoeoiaad Iraaco per pos» per 8 maanden f 1»-. Afzonderlijke oammers r' 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN ven 8—4 regsto M 03 «set Inbegrip vee 909 tewtjeoaanbes?. elke regel mee» f 0.25 Ltefdadlghetds-edverteotito voo» 6e helft van den prijs. Kleine Advertenilto „KEITIES" b# vooruitbetalio® 9 regela 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen Bewtjsnommer extra 069 Da aitslag Her verkiezingen voor den Grieks^Len Senaat Een volledig succes voor Venizelos, Eergisteren hebben in geheel Grieken land verkiezingen plaats gehad voor den Senaat. Van een propaganda viel nauwe lijks iets te bespeuren; aan de huizen van Athene waren maar weinig verkiezingsbi! jetten aangebracht en wat het belang rijkste is de verkiezingen voor den Se naat zijn niet eens het onderwerp geweest der koffiehuispolitiek. En dat wil al dus een Atheensche correspondentie in d*- Deutsche Allgemeine Zeitung wat zeggen in Griekenland, waar het koffiehuis builen het parlement het middenpunt vormt van alle binnen en'buitenlandsche staatkunde Bovendien heeft het ook weinig zin zich met deze verkiezingen bezig te houden, daar toch reeds van te voren vaststaat, wie in den Senaat worden gekozen: de Ve nizelisten. Deze partij heeft het, dank .haar grooten leider Venizelos en haar ten exeni pel to stellen tucht zoo ver gebracht, dat zij feitelijk in werkelijkheid uitmaakt wie zijn intreè zal doen in Kamer of Senaat De oppositie is volkomen machteloos: ook weet het volk eigenlijk niet wat een Senant beteekent en voor welk doel hij in t leven is geroepen. Het beschouwt den Senaat slechts als een werktuig van zijn meestei Venizelos en meent in deze instelling de springplank te zien. die Venizelos wil ge bruiken om eindelijk op te klimmen tot staatspresident Of hel kiest, of niet kiest het doet er allemaal niet toe Venizelos be reikt toch op de eene of andere wijze het doel, dat hij zich stelt. De Senaat in Griekenland is feitelijk niet een heelemaal nieuwe instelling Reeds on der koning Otto, den zoon van den phil liclienistischen Beieischen koning l.tidwig werd in Griekenland - in 1843 - het aan zijn gegeven aan een Senaat, die echter door de revolutie van twintig jaar later weer werd opgedoekt Tot de instelling van een Senant voor het toezicht houden op de Kamer werd in de grondwet van 1025 en 1927 opnieuw besloten. De senatoren wor den door de volgende vertegenwoordigingen van bijna alle standen gekozen: Kamer en Senant kiezen tien Senatoren in een ge meenschnppelijke zitting, kooplieden en in dustrieelen worden door de Kamers van Koophandel en pijverheidscorpornties. boe tten door laiidbouvvgenootschappen, inteï- lectueele arbeiders, schrijvers en kunste naars door maatschappijen voor kunst en wetenschap die ondertusschen nog moe den moet bestaan, worden J8 leden door de vakvereenigingen en handwerkslieden en neringdoenden door hun eigen corporaties gekozen. Voor den Senaat, die uit 120 le den moet bestaan, worden 18 leden door de bovengenoemde beroepsverbonden aange wezen, tien door de Kamer, terwijl de ove rige 92 rechtstreeks worden gekozen-vol gens het stelsel der evenredige vertegen woord iging. Doch ook hier weet Venizelos raad en zoo behoefde het niet te verwonderen, dat de uitslagen der Zondag gehouden vei biezingen een gemakkelijke overwinning der regeering over de eeheele linie bètee kenden. Venizelos, toch reeds de sterkste man in Griekenland, is nu door een Senaat, waarin het grootste deel van „zijn" aan hangers zit, alleen nog maar sterker ge worden en het is zijn duidelijke bedoeling thans een nog meer den doodslag gevende rol te spelen Zooals te voorzien was, liepen de ver kiezingen voor den Senaat, waarbij niet druk werd gestemd, ondanks de te elfder ure geproclameerde stemonthouding der vluchtelingen met 7(5 zetels uit op een vol ledig succes der regeering-Venizelos. De op positie heeft, vergeleken bij de verkiezingen van Augustus, maar kleine vorderingen kunnen boeken en slechts 16 zetels verwor ven. Venizelos heeft zich over den uitslag met groote tevredenheid uitgelaten en toe gezegd, dat hij zou streven naar voortzet ting van het ter hond genorhen werk en den vooruitgang van Griekenland zou blij ven bevorderen. DE MISDADIGHEID IN DE VEREENIGDE STATEN. Een verklaring van Hoover. heeft als gast aan een lunch van üq Associated Press de noodzakelijkheid bepleit de toepassing van het wetboek van strafrecht en de daarbij gebruikte metho des te verbeteren. Het leven is in de Ver eenigde Staten minder veilig dan ergens anders ter wereld: per jaar komen 900(1 moorden voor: slechts in de helft van de gevallen worden arrestaties gedaan en slechts in een zesde worden de daders ver oordeeld. DE BALLING TROTZKL Ook uit Noorwegen geweerd. Na uitvoerige besprekingen heeft het Noorscha parlement met 71 stemmen tegen 52 het voorstel der arbeiderspartij tot her nieuwde overweging van de kwestie der toelating va,n Trotzki van de hand ge we aen. De minister president had verklaard, dat de door de regeerine besloten weige ring van het verzoek definitief was. Hef optimisme te Cenève vermindert Britscb verzet tegen relatieve noodzakelijkheid Genève, 23 April. (V.D) De Arneri- kamsche voorstellen, neergelegd in de rede vat» Gibson; vormden het onderwerp van het gesprek en van vele particuliere be sprekingen tusschen de gedelegeerden Van welingelichte zij-Ie wordt medegedeeld, lat men in leze zitting niet meer in discussie zal Ireden over de voorstellen lot ontwape ning ter zee, aangezien het onderzoeken van èu het bepalen van do houding ten op zichte van de Amerikaanscho voorstellen door de verschillende regeeringen gerui me» tijd in beslag zal nemen. Thans heeft men echter het voornemen om tegen het einde van deze week te beginnen met Je lebatten over de grootte der landlegers en het aantal reservisten in de verschillende landen, teneinde deze zitting met een lag of veertien te kunnen beeindigen. Men zou dan in den loop van Jen zomer pen buiten gewone zitting der ontwapeningscommis sie bijeen willen roepen, lie zich uitsluitend zal bezighouden met de ontwapening ler zee, op le basis 1er Amerikaatwche voor stellen. Men vermoedt, dat dit plan van Rritschnr» oorsprong is. Van Kngelsche zijde loont men zich ech ter vrij afwijzend ten opzichte van de A:ne- rikaansche voorstellen, welke men blijk- mor geen nae'^-neliiko basis acht He' ver zet der Engelschen gaat voornamelijk te gen de Ameriknansche opvatting van de re latieve noodzakelijkheid van het handha ven van een groote vloot, terwijl volgens Kngelsche opvatting epn groote vloot v"*or hel Britsche wereldrijk een absolute nood zakelijkheid is Ook van Japansche en Ua- iaansche zijde begint men een zeker verbet Ie merken tegen de Amerikaanscho voor stellen, zoodat het optimisme, dat men h'er. gisteren koesterde ton opzirhie van de mo gelijkheid van overeenstemming tusseften de groote zee mogendheden, a! aardig be gint te bekoelen. Dr. Ender bedankt voor 't kanselier; schap Ween en. 23 April (V. D.) Landes hnuptrnann dr. Ender, die gisteren door de Christelijk sociale fractie werd vnorgedrn gen voor hPt bondsknnselierschap. heeft, naar uit Innsbruck gemeld wordt, ver klanrd. dat hij deze functie niet vvenscht te bekleeden. Hij motiveerdp deze verkla ring door familie omstandigheden, n I ern stige ziekte van zijn vrouw, die hem zou beletten zich aan politieke zaken te wij den. Hij heeft dus zijn opdracht, om een kabinet te vormen, neergelegd, om geen vertraging in de kabinetsvorming te ver oorzaken. Bovendien heeft dr. Ender niet verheeld dat hij het kanselierschap en de daaraan verbonden opdracht tot kabinetsvorming slpchts zeer ongaarne heeft aanvaard en wel voornamelijk door het aandringen der Chr. sociale partij. De toestand is op het oogenblik dus tamelijk verward, daar er op het oogenblik geen enkele candidaat is die de goedkeuring van de verschillende partijen kan wegdragen Door den Land hond en een deel van de Chr. sociale partij wordt wederom de naam van dr Rintelen genoemd, maar speciaal in de kringen der Weensche Chr. socialen stuit deze candi daat op groote tegenstand. Hedenmorgen is het bestuur der Chr. sociale partij bij eengekomen. teneinde over den huidigen toestand te beraadslagen. Ween en, 23 April. (TT. N.) De chrle- telljke sociale club heeft Prof. Mittelberger den fir.ancieelcn referent van voor Arlberg candidaat voor het bondskanselierschap gesteld. Deze ccndidaatstelling moet ge schied zijn op aanbeveling van Dr. Ender, als wiens rechterhand in de financieelp administratie Prof. Mittelberger geldt. Bij de overige partijen van de meerderheid heeft deze candidatuur eenige verbazing gewekt, aangezien Prof Mittelberger op politiek gebied bijna niet bekend is Men veronderstelt, dat Dr. Ender niet definitief van het bondskanselierschap heeft afgezien en daarom de candidatuur van zijn voor naamsten medewerker heeft aanbevolen teneinde de oplossing van de crisis niet te vertragen Prof. Mittelberger zal Woensdag te Weenen aankomen en zijn programma aan de meerderheidspartijen ontvouwen Morgen wordt ook de eérste hondsleider van de burgenvachten. Dr. Steidle te Wee nen verwacht. De persdienst van de bur eerwachten betreurt het ten zeerste, dat Dr. Ender verhinderd is, het bondskanse lierschap te aanvaarden. Versjes van G. Groegroe Plaai/es van Jan Lutz Een jaar of wat daarna was weer de zorg op zij gezet En 't „Keitje" vond' voor Piet zoowaar een prima Chevrolet. Daarmee tuft Piet met vrouw en kroost de ganschc omtrek rond En zegent 't „Keitje" dat goedkoop zoo'n .prima wagen vond. Ze trekken samen er op uit, picniccer. in het bosch Het „Amersfoortscfce Dagblad" mee, dan languit in het mos! De schoonmama had 't echtpaar Piet a! lang geen last meer van: Een „Keitje" in het „Dagblad" hielp zelfs ;h&Ar nog aan een man. Een „KEITJE in 't „DAGBLAD" Een lianen in zëe, Ze brengen U uitkomst En stellen tevree. DRIEMAAL PLAATSEN VOOR ÉÉN GULDEN. A s Woensdag voortzetting Porab «dreigt De buitenlandsche politieke redacteur van de Washington Post, Fox. verklaart, dat senator Borah van plan Is de formeele intrekking van de overeenkomst Mellon Bércnger te verlangen, indien zij niet spoe dig door Frankrijk wordt geratificeerd en dat hij zal aandringen op betaling eener som van 400 miiliocn dollar voor het door Frankrijk van de Ver. Staten overgenomen oorlogsmateriaal. Senator Borah vindt volgens Fox, dat er een groot verschil bestaat tusschen hei standpunt, hetweik Frankrijk inneemt te genover de Duitsche betalingscapnciteit en tegenover zijn eigen vermogen om zijn schulden aan Amerika te betalen. Frankrijks wensch om Duitschland te straffen, berust op art. 230 van het verdrag van Varsailles, maar op dit oogenblik ge ven velen toe, dat zekere Fransche staats lieden evenals de Russische regeering bij gedragen hebben tot het uitbreken van den oorlog en dat Duitschland niet alleen ver antwoord el ijk is. DE ENGELSCH-RUSSISCHE BETREK KINGEN. Een nuchtere verklaring van Chamberlain. Op een vraag in het Lagerhuis, of de re geering de verklaring der Russen aan de Engeische handelsdelegatie te Moskou ge zien had, volgens welke zij orders tot een bedrag van 150 millioen pond in Engeland zouden plaatsen, na voorafgaand herstel der officieele betrekkingen, heeft Cham berlain gisteren geantwoord, dat de plaat sing dier orders samenging met het ver leenen van groote credieten op langen ter mijn door de Engeische b»"ken. zoodat het voordeel in een verre toekomst lag. Aan gezien de Russen echter niet van zins schenen te zijn voldoening te geven voor de rechtmatige Engeische grieven, die had den geleid tot de noodzakelijke huiszoe king in het gebouw der Russische handels delegatie en evenmin in beginsel het on recht erkenden, dat zij hun Engeische schuldeischers hadden toegevoegd, kon de minister niet van zijn kant het herstel van officieel© betrekkingen voorstellen. HET AMERIKAANSCHE PETROLEUM- SCHANDAAL. Harry Sinclair naar do gevan genis. Volgens een bericht uit Washington heeft het Opperste Gerechtshof het beroep ver worpen van den petroleummagnaat Harry Sinclair, die onlangs veroordeeld is tot drie maanden gevangenisstraf wegens smade lljke behandeling van de justitie, daar hij geweigerd had de vragen te beantwoorden, welke bem enkele jaren geleden zijn ge steld door de commissie van den Ameri kaanschen Senaat en die thans de wettig heid betwist had van het statuut krachten* hewelk htf veroordeeld was. Het hof beslis te dat Sinclair zijn straf moet uitzitten. TERUGGAVE VAN DUITSCHE KOLONIËN? Het Engeische standpunt. LONDEN, 22 April. (V.D.) De eischen, die de Duitsche deskundigen te Parijs zou den hebben gesteld, gericht op teruggave van een gedeelte der voormalige Duitsche koloniën, hebben heden een verklaring van de Britsche regeering uitgelokt. Sir Austen Chamberlain haeft hedenmiddag n I. In het Lagerhuis gezegd, dat het KngHsch man daat over de vroegere Duitsche koloniën niet op den Vorkenbondsstatuut. maar op bet verdrag van Versailles steunt. Voor zoo' ver hem bekend ie. heeft nog nooit een der mandaatsmogendhedon den wcnsch te ken nen gegeven van deze verantwoordelijkheid te worden bevrijd. Voor hei on waarschijn lljke geval, dat er mandaten openkomen, is de Britsche regeermg bereid aanspraken van Duitschland met hetzelfde oog te be zien als die van eenig ander land, dat lid van den Volkenbond is. Acht doodentwintig gewonden Een United Press-telegram uit Buenos- Aires d.d. 22 April, opgenomen in de Tel., behelst: Bij een botsing tusschen een trein en een omnibus nabij Buenos-Aires zijn, naar ge meld wordt, acht personen gedood en twin tig gewond. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 770.1 te Seydisfjord. Laagste barometerstand: Stói ce Stockholm. Verwachting tot den avond van 25 April. Meest matige Z. W. tot f- VV. wind, meest zwaar bewolkt, mo gelijk lichte buitjes, weinis ver andering in temperatuur. Ernstige nederlaag van Tsjang Tsoeng Tsjang Volgens een bericht uit Tsjefoo in Sjan- toeng heeft generaal Lioe tsjen yen, die Zondagavond, begunstigd door de duister nis, een aanval ondernam, den troepen van Maarschalk Tsjang tsoeng tsjang een ge duchte nederlaag toegebracht Deze zou gevlucht zijn naar Dairen, 25.000 gedesor ganiseerde soldaten achterlatend, wier aanwezigheid in het Noorden van Sjan- toeng een bron van gevaar zal zijn. De nationalistische Chineesche troepen onder bevel van generaal Lioe Tsjen jen zijn hedenochtend zonder tegenstand te ont moeten, Ts|pfoe binnengerukt. De Noorde- 'ijke troepen trekken in groote wahorde in. Noordelijke richting terug. l)it ia de derde, keer in twaalf maanden, dat de nationalis ten Tsjefoe op den Noordelijken gieneTaai Tsjang Tsoeng Tsjang veroveren. Tsjang Tsoeng Tsjang gearres teerd. Peking, 23 Apr tl. (V. D.1 Maarschalk Tsjang Tsjoeng Tsjang werd bij zijn aan komst in Dairen dooi de Japnnscho politie autoriteiten gearresteerd «>p hem zijn aan zienlijke bedragen in goud en groote wor- raden udelstecncn aangetroffen. Aan de Japansrhe pers verklaarde hij, dat zijn ne derlaag uitsluitend te wijten is aan ver raad van zijn generaals, die zich voor de som van 100 duizend dollar aan de Nan- king-regeerfng zouden hebben verkocht. De beschieting van het Japan* sche stoomschip. Volgens de laatste berichten inzake de beschieting van het Japansche stoomschip door terugtrekkende troepen van Woehan, is behalve een Japansch officier ook een Chineesche passagier gedood en is do hoofdmachinist aan zijn verwondingen ge storven Onder de gewonden bevinden zich vijf Japansche marine-soldaten, die deel uitmaakten van de scheepswacht aan boord. GEHEIMZINNIGE STERFGEVALLEN. Aan boord van een Amerl- kaansch stoomschip. N e w-Y ork, 2 3 April. (H. N.) Aan boord van het stoomschip Duches3 of Atholl, dat morgen te Cherbourg moet ma komen, moeten, volgens bij den New- Yorkschen agent van de Canadian Pacific, aan welke maatschappij het schip behoort, enkele geheimzinnige sterfgevallen zijn voorgekomen. Volgens de mededeellngen van den agent der Canadian Pacific zijn aan boord van het schip, dat een reis naar Zuid-Amerika en Afrika heeft gedaan, drie passagiers, één Engelschman en twee Amerikanen, tengevolge van een zonne steek overleden. Van één dor passa giers van het schip is echter een telegram ontvangen, dat tijdens de reis 10 personen onder geheimzinnige ziekteverschijnselen plotseling overleden zijn. Volgens dit bericht werden in een der havens, die het stoomschip onder weg aandeed, geneeskundigen aan boord ont boden om den scheepsarts bij het stellen van de diagnose omtrent de doodsoorzaak behulpzaam te zijn. AARDSCHOKKEN IN BOLOGNA. Rome, 2 3 April. (H. N.) De lichte aardschokken in Bologna en omgeving duren voort. Gistermiddag om half vier werd een krachtiger aardschok gevoeld. Sedert gisteren is het weer geheel omge slagen en slechter geworden. De tempera tuur is sterk gedaald en er. is ook sneeuw gevallen. Hierdoor wordt de toestand van de bevolking, die naar een tentenkamp bij Bologna ia gevlucht, nog moeilijker.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1