DE EEMIANDED ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandcD voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per Donderdag 25 Apr.l 1923 27s Jaargang No. 250 8UITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND VERMOEDELIJK NEGENTIG SLACHTOFFERS STEMBUSSTRIJD IN ENGELAND SPOORWEGONGELUK IN RUSLAND DE CRISIS TE WEENEN TREIN A AN VAL IN POLEN JAPANSCH STOOMSCHIP VERGAAN DE ZEPPELIN WERPT POST BOVEN TANGER wecjt jmcl gratll verzekering tegeo ongelukken) f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden #3»-. Afzonderlijke nummers i 0.05. r\irst?/~reri ir» i inv ca/csrv ii/ai ,/uacc POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG 513 UlBELC J GUk-UITvjtVCl^. J.VAU\nOfT .DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van *—4 regels 1 05 mei inbegrip va© een Oewijsnumtner, elke regel mee» f0.25. Ltcfdadlgheids-advertentlèc voor d«t helft van den prijs. Kleine Advertentièt» .KEITJES" bij vooruitbetalinp «—5 ««gels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD I.Bew/ilsnummer extr» 005 NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD Bij den aanvang der raadsvergadering van Dinsdagavond herdacht do voorzitter met enkele gevoelvolle woorden de ver diensten Vein wijlen der heer D J. v. d Garde, dien hij prees als een goed en hu maan ontvanger, die zijn plicht hoven aJ stelde, welke woorden door de Raadsleden staande werden aangehoord. Ieder, die het voorrecht heeft gehad, met den heer v. d. Garde in contact te komen, zal niet dan met. volkomen instemming het door den voorzitter van den Raad gespro kene, onderschrijven. Er is een mcnsch gestorven. I ut - t)e ze'er belangrijke agenda, welke niet minder dan 48 punten bevatte werd dit maal al buitengewoon vlug afgewerkt, ter wijl er ze]fs ook geen vergadering met ge sloten deuren werd gehouden. Even dreift de dit wel. toen de heer Verheft meende te kunnen aantooncn, dat do prftsberek® ning bij het Grondbedrijf, de toest der cri tiek niet kan doorstaan. Wanneer een man als do heer Verheij zoo iets beweert, ver wacht men ook, dat een dergelijke bewe ring behoorlijk gefundeerd zal worden. Daarin werden we echter teleurgesteld Volgens de heer Verheij werd de grond te goedkoon verkocht, daar geen rekening zou worden gehouden met den aanleg van parken en wegen evenmin ah met de Uos ten der rioleering: I)e wethouders Thien en Ruitenberg ontkenden dit evenwel, waar op de heer Verheij er het zwijgen too deed. Moeten we daaruit besluiten, dat hij, zon der behoorlijken grond, zijn meening had gelanceerd? Van een man al? de heer Ver heij is dit moeilijk aan te nemen, maar het heeft er wel allen schijn van, te meer, daar hij de cijfers, welke hij zeido ter beschik king te hebben, voor zich hield. Bij het voorstel van B. en W. betreffen de het adres der Oranjeverecniging, inzake de viering der Nationale feestdagen, ver zuimde de heer Polder de gelegenheid in kleine zaken groot te zijn. Hij fulmineer de vooral tegen het vrijgeven op de scho len op Julianadag. Volgens hem worden daardoor kinderen op strpat gezonden, wier ouders daartegen besliste bezwaren heb ben. Beter zou bet z.i. zijn, als dc Wethouder vrij gaf aan die kinderen, wier ouders ei om vragen, zooals, volgens den heer Pol der, indertijd is toegezegd voor de viering van den 1 Meidag. Dit nu zal wel- een ver gissing zijn, want dat behoort zeker niet tot de competentie van een wethouder. Het wil ons voor!* omen, dat de heer Pol der de bezworen wut erg opschroefde. Zoo lang we nog leven in een land, waar niet één man uitmaakt hoe we denken en wat we doen mogen, zal van eon absolute, zij het dan gedwongen, eenheid ook geen spra ke zijn en zal de meerderheid in bepaalde opzichten de meening van het geheel vet tegenwoordigen. En dit nu lijkt ons ten op zichte van Nationale feestdagen huiten kijf. De heer van Lonkhuvzen merkte zeer terecht op dat als de S. D. A. P. 7,") pet der bevolking vertegenwoordigt, hij er zich bij zou neerleggen, dat de 1 Meidag, als algemeene feestdag, wérd gevierd. Dat is eenvoudig praktisch! Toen de heeron uitgepraat waren merkte de voorzitter heel nuchter op, dat het vrij geven reeds door B. en W. was afgedaan en dat dit huiten de bevoegdheid van den Raad bleef. Ten opzichte der drankbestrijding gaan we ons weer eens wagen aan het nieuwe experiment, do z.g. Zwarte lijst De Com missaris van Politie heeft in de Commis sie van Wetgeving meegedeeld dat hij aart de praktische uitvoerbaarheid er van twij felde. In kleine gemeenten, met. een paar café's, waar men bovendien nog zoo goed nis iedereen kont, zijn de bezwaren wel eénigszins te ondervangen. Maar in een stad als Amersfoort zal het voor vele café houders een onnoodige plagerij zijn, terwijl de politie er zeker ook weinig plezier van hebben. Mr. Stadig vond dat niet zoo erg, laten wo het maar eens probeeren, blijkt de praktische onuitvoerbaarheid, dan trek ken we de zwarte lijst weer in. Het sma delijk verloor» van het „Tapverbod blijkt nog geen voldoende leering te zijn geweest. En de meerderheid van den Raad meende het maar $ens te moei wagen. Wetge ving op hoop van zege---. 'v"> zwakke rede neering van Mr. Stadig v/el het beste bewijs voor het onzekere van den maatre gel. Cr zijn meer verordeningen, die niet meer dan een „vojilje papier" zijn. Ook die der „Zwarte lijst' kan daar bijgevoegd worden. Do factor voor de gemeentelijke inkom stenbelasting werd zonder eenige discus sie op 1.4 gehandhaafd. De. sociaal demo craten drongen dit maal niet op verhoo ging aan de beer Boas vergat, blijkbaar geheel, verlaging te bepleiten. ii -u"'1 Be conferentie der communistische partij te Moskou. De strijd tegen de opportunisten. In bet Kremlin te Moskou is gisteren do zestiendo conferentie van de communist» •sche partij in de gehoelc unie van sovjet republieken begonnen. Kr nemen ruim driehonderd stemgerechtigden aan deel en on^sveer dubbel zooveel loden met raad* gevende stern. Op de agenda staat behalve het advies over het industrieele vijr Jaren plan het vraagstuk der socialisatie van don landbouw cn der politiek tegenover de boeren, maar bovenal de kwestie van de zuivering der partij, het versterken van haar eensgezindheid en cio mobilisatie der poilij tegen de rechtsche oppositie, de zoo genaamde opportunisten ^Vanneer men den Ullstein-Nachrichtcn- dienst mag gelooven, valt er niet aan te twijfelen, dat de strijd tegen de rechtsche oppositie de meest brandende kwestie tei conferentie zal zijn cn in verband met de te verwachten botsing tusschcn 't centrum \an Stalin en de opportunisten, wier voor naamste leiders Boccharin cn Tomski zijn, is het van belang, dat de aangelegenheid niet op een partijcongres wordt beslist, waarvoor de massa's hizondero afgevaar digden zouden hebben kunnen kiezen, zoo dat allo stemmingen, die in haar leven, in zekeren zin er vertegenwoordigd zouden zijn geweest, maar door een partijcongres, waarbij louter cn alleen vertegcnvvoordl gors der partijfunctionarissen voor een al gemeene vergadering bijeenkomen. STALIN Zeker wordt het geacht,4 dat het centrum van Stalin onder deze omstandigheden over een volstrekte meerderheid beschikt Hoe ver men in den strijd tegen de rechtsche oppositie zal gaan, kan nog niet nauwkeu rig worden uitgemaakt, maar, gezien den scherpen toon. die in de pers en op partij vergaderingen klinkt, is het zeer wel moge lijk, dat het met de opportunisten thans denzelfden weg opgaat als met do Trotzki- isten, wier leideis eerst van hun ambt wer den beroofd en uit de partij gezet, terwijl zij daarna werden weggezonden, in arrest gesteld cn verbannen. Evenals bij t begin van den eindstrijd der groep Stalin legen de aanhangers van Trolzki verklaart men thans, dat de recht schc oppositie opgehouden heeft slechts een idecele afwijking te zijn. dat zij een ontoelaatbare fractie binnen het kader der partij begint to worden en dat voor al haar aanhangers het oogenblik is aangebroken om of hun opvattingen te herroepen cn zich weer te onderwerpen aan de leiding der partij, of zich bloot te stellen aan de behandeling als openlijke vijanden der partij. De part ijpers heet de conferentie welkom met de aansporing om, evenals indertijd het Trotzld-isme, thans de opportunisten cn allen, die met hen een vergelijk willen sluiten, klein te maken en do beweging te onderdrukken. Men Is van oordeel, dat de opportunisten in den strijd tegen de partij al te ver zijn gegaan cn opkomen voor een program, dat zich licht tegen de politiek der partij en vooral op het stuk der poli tiek ten opzichte van de boeren de wegen ongelukkig acht, welke dc partij den laat- slcn tijd bewandeld heeft en uit het verzet dor boeren cn het gebrek aan graan do consequentie trekt, dat men de boeren moet winnen door tegemoet te komen aan hun behoeften en hen belang moet doen krijgen bij een vergrooting hunner produc tie. De tegenwoordige oriëntatie met be trekking tot de boeren leidt tot een soort lijdelijk verzet op het platteland en heeft toenemende economische moeilijkheden tengevolge. Up zoek naar 'f vermiste opleidingsschip. Geen spoor ontdekt De kapitein van de Ducaiion, die op order van de Engelsche admiraliteit langs de ei landen van het Zuidelijkste gedeelte van den Atlantischen Oceaan, bekend onder den naam Prins Edward^groep, gekruist heeft, heeft gisteren naar Kaapstad geseind, dat hij nergens eenig spoor van het vermis te Decnsche opleidingsschip Kopenhagen gevonden heeft en dat ook de paar bewo ners van het voornaamste eiland de rest is onbewoond sinds Januari geen schip in de buurt gezien hadden. De admiraliteit moet nu uitmaken of het onderzoek in den Indischen Oceaan naar de Australische zijde, waar intusschen weinig eilanden lig gen, zal uitgebreid worden. De vrees is groot, dat bet opleidingsschip met 10 man équipage en 50 cadetten aan boord, die voor het grootste deel tot welgestelde families te Kopenhagen behooren, met man en muis vergaan is Geen vacantiedag op 31 Mei Op een vraag in het Lagerhuis, of de re geering den verkiezingsdag tot wettclijken vacantiedag wilde proclameeren, heeft Churchill gisteren geantwoord, dat de re- gcering hiermee een gevaarlijk precedent zou scheppen, want op een wettelijken va cantiedag behoefden de patroons hun arbei ders geen loon uit te keeren. Het ging ook niet aan om terwille van de tweo uren, die voor bijna iedereen voldoende waren om zijn kiesrecht te vervullen, een heelen werk dag te verliezen. Sir Laming Worthington Evans deelde mede, dat de soldaten óf vrij konden krij gen om in hun woonplaatsen te stemmen, óf hun stem in hun kampen verzegeld kon den uitbrengen. In geen geval zou de minis ter echter partijwervers of politieke rede voeringen in de kampen toelaten. Zes dooden en negen gewonden Berlijn, 23 April. (II.N.) Volgens een bericht uit Moskou zijn bij een spoorweg ongeluk, op de lijn Jrkootsk—Tschita, zes personen gedood en negen ernstig gewond. Het ongeluk werd veroorzaakt, doordien tengevolge van de in dit gebied herhaal delijk. voorkomende plaatselijke aardbevin gen aard massa's op dc rails terecht wa ren gekomen. KONING GBORGB'S TOESTAND Do koning van Engeland bevindt zich thans, naar uit Londen wordt bericht, voor goed op den weg naar volkomen herstel. Men verwacht geen inzinking meer. Hel hof zal Craigwellhouse te Bognor half Mei verlaten, nog voor Pinksteren, om naar Windsor te gaan. waar do koning onge veer een maand zal blijven, om hem in dc gelegenheid te stellen met Londen in ver binding te blijven tijdens de periode der algemeene verkiezingen. Daarna zullen de koning en do koningin naar Sandringham (Norfolk) gaan tot begin Augustus, waarna het hof naar Balmoral Castle in Schotland vertrekt. Een nationale dankdienst voor bet herstel van den koning zal vermoedelijk in Juli gehouden worden in de abdij van Westminster. Prof. 31 itielherger niet voldoende op dc hoogte der economische Ic vees ties Dr. Rinteien nog eenig candidaai W eeiien, 2 4 p ril. (H.X De bespre kingen, welke prof Mittelberger vandaag met de Groot Duitschers en den landbond heeft gehad, hebben tot geen resultaat ge leid. De landbouw heeft den christelijk-so- cialen officieel verklaard, dat hij geen deel kan nemen aan een kabinet Mittelberger, aangezien prof. Mittelberger niet voldoende op de hoogte is van economische vraag stukken. Hierdoor wordt het wel onmoge lijk dezen candidaat te handhaven, zoodat als eenige candidaat nog dr. Rinteien oj den voorgrond komt, de& (Landeshaupt- mann) van Stiermarken; die zoowel den steun van de aanhangers der christelijk sociale partij, als van den landbond cn van de burgerwachten heeft. Echter wordt zijn verkiezing niet begeerd door de Weensche christelijk socialen, zoodat, nu de poging is mislukt om dr. Ender als tegen cmtii daat te stellen, de crisis voorloopig als onoplosbaar moet worden beschouwd. D? zitting van den nationalcn raad, die van daag zal plaats hebben en de bondsregee ring te verkiezen, is thans tot 26 April uit gesteld. DRANKVERZORGING VAN AMERIKAANSCHE SCHEPEN. N e w-Y o r k, 23 April. (V.D.) Zakenlie den uit New-York hebben het plan opgevat om in de nabijheid van het Nantucket- lichtschip een drankschp voor anker te leggen, dat van Halifax uit voortdurend van alcoholische dranken, voorzien zal wor den, om deze te leveren aan de Amerikaan- sche schepen, die de haven van New-York droog uitvaren moeten. ENGELSCE MAJOOR DOOR BRITSCH- INDISCH SOLDAAT VERMOORD De Britsche majoor Haychaft, van het 6e Pundjabregimcnt in Engelsch-Indié, is door een Sikh-soldaat doodgeschoten. De Sikh's behooren tot de meest loyale groep van Britsch-Indiërs. De aanrander heeft waarschijnlijk gehan deld uit wraak, omdat hij geen promotie gemaakt heeft en daarna, toen hij er om verzocht, geen ontslag uit den dienst heeft verkregen. DE VERKIEZINGEN IN DENEMARKEN. Gevoelige verliezen voor de conservatieven. Kopenhagen, 2 4 April. (H. N.) Voor zoover do uitslagen van de verkie zingen voor het Folketing tegen midder nacht bekend waren, valt over het alge meen een achteruitgang voor de conser vatieven cn een belangrijke winst voor de sociaal-democraten en den Rechtsbond waar te nemen, terwijl do linkschen en de radicalen kleine winsten boeken. Do Slees- wijkscho partij is ongeveer 10 in stern monaantal achteruitgegaan. DORP IN TEXAS VERWOEST. Acht personen gedood en tal rijke gewonden. New-York, 24 April. (H. N.) Volgens een Associated Press-bericht uit Palestine in Texas, is de 30 K.M. van Palestino ver wijderde plaats Slocum door een wervel storm verwoest. Acht personen zijn daarbij gedood, terwijl talrijke inwoners verwon dingen opliepen. HET ENCELSCHE PARLEMENT. Ontbinding op 10 Mei a.s. L o n d e n, 24 April. (V. D.) Heden heeft premier Baldwin aangekondigd, dot het parlement 10 Mei as. znl worden ontbon den. terwijl de verkiezingen zijn vastgesteld op 30 Mei. ENGELAND'S OORLOGSSCHULD. 250 millioen pond aan de Vereen. Staten geremitteerd. Londen, 23 April (H. N.) Met betrek king tot de betaling van dc Engelsche oor logsschuld aan de Verecnigde Staten dceldf Church*)! vandaag op oen desbetreffende aanvraag in het Lagerhuis mede. dat En geland tot nu toe bijna 250 millioen aan de Vereenigde Stalen heeft geremitteerd Aan den anderen kant heeft het van dc be dragen, die het tijdens den oorlog aan de geallieerden heeft geleend, 33 millioen te rug ontvangen. De poging verijdeld. Warschau, 23 April. (II.N.) Maandag nacht werd de reizigerstrein Krakau-War schau bij Czcnstochau tot stilstand go bracht, doordat aan dc noodrem werd ge trokken. Op hetzelfde oogenblik drongen twee gemaskerde roovers, met revolvers in de. hand ,een wagon 2de klas binnen en maakten zich gereed om de reizigers te plunderen. Op het luide hulpgeroep van één der reizigers snelden, uit een andere wagon, soldaten, die meereisden, te hulp. waarop de roovers de vlucht namen. Zij wisten in de duisternis te ontkomen. Vermoedelijk heeft een medeplichtige aan do noodrem getrokken en zich, toen hij zag dat de zaak misliep, eveneens uit de voeten gemaakt, daar een terstond in gesteld onderzoek naar dengene, die aan de noodrem had getrokken, geen resultaat opleverde. Ruim honderd slachloffers Tokio, 23 April. (V. D.) In den af geloopen nacht is bij het Japansche eiland Hokkaido het Japansche stoomschip Toy schik i Maru" op een rots geloopen en gezonken. Volgens officieele berichten zou den honderd veertien passagiers verdron ken zijn en 6!) gered Japansche oorlogs schepen trachtten bij hevigen storm nog drenkelingen uit zeo op te pikken, doch daar het geweld van den storm te mach tig werd moesten zij hun reddingswerk voorloopig staken. De moeste passagiers zijn arbeiders, die naar hun werk in- de Japansche petroleumconcessies op Kam tsjatka vertrokken. De kapitein van het schip, die. door matrozen gered werd, heeft zichzelf doodgeschoten. STUWDAMMEN IN DE BOVEN-SAALE. Verdrag tusschen Pruisen en Thüringen. Berlijn, 23 April (H. N.). Vandaag is tusschen vertegenwoordigers van de rijks regeering, van Pruisen en Thüringen een verdrag onderteekend voor den bouw van twee stuwdammen in do Bovcn-Saale De stuwdammen zullen zoo groot worden, dat het afvloeiende water gedurende een ge heel jaar opgestuwd kan worden Hierdoor zal het gevaar voor overstroomingen van de Saaie en van de Elbe verminder worden, terwijl aan den anderen kant ook de water stand van de Kibe en van het Mitteiland kanaal hooger opgestuwd kan worden. Het plan is ook voor de electriclteitsvoorzie ning van groote beteekenls, zoodat ook de Preussische Elektrizitats A. G. on Electrici teitsfabrieken van Thüringen en Saksen bij de uitvoering van dit plan betrokken zul len worden. VERKEERSGEBOD: Geeft signalen steeds op tijd f Nimmer moogt ge dat verzaken Doch geen enkele claxon Is bestemd voor herrie maken! GROEGROE. AMERIKA'S ONTWAPENINGS VOORSTELLEN. In Engeland ounstig onthaald. jonden, 24 April. (V. D.) Het Brit sche kabinet heeft heden den toestand be sproken, welke door de nieuwe bemidde lingsvoorstellen van Amerika is geschapen. Voor deze zitting heeft dc regeering over leg gepleegd met Lord C'.ushondun, die no afloop enkele instructies ontving, waardoor hij in de gelegenheid is gesteld op de voor stellen van Gibson een uitvoerig officieel antwoord te geven De hoop op een over eenstemming met Amerika is thans her leefd. De Engelsche gezant te Washington. Sir Esme Howard, heeft heden een bezoek hij president Hoover afgelegd, teneinde hem in kennis to stellen van de gunstige wijze, waarop de Amerikaanschc voorstel len zijn ontvangen. 1 MEI-VIERING IN ZUID-SLAVIE. Geen optochten. Belgrado, 23 April. (H.N) Do Zuid Slavische regeering heeft het houden van bctoogingon en optochten op 1 Mei voor geheel Zuid-Slavlö verboden. Om twaalf uur koven Alicante Geestdrift te Lissabon. Lissabon, 24 April. (V.DHet lucht schip Graf Zeppelin, dat uit Noordelijke richting kwam, vloog hedenmorgen even na 10 uur boven Lissabon en zette zijn vlucht naar het Zuiden voort. Berlijn, 2 4 April. (H.N) Uit Lissa bon wordt gemeld, dat do Graf Zeppelin tot kwart voor 11 uur bovon do stad heeft gekruist De belangstelling van do zijde der bevolking, die nog nooit een bestuur baar luchtschip had gezien, was buitenge woon groot en de gehcele bevolking was vol geestdrift over het schouwspel. Vier militaire vliegtuigen waren de Zeppelin te gemoet gevlogen cn begeleidden het lucht schip tijdens zijn vlucht boven de stad. Fried richshafen, 2 4 April. (H. N.) Dc Graf Zeppelin bevond zich vanmid dag om 4 uur boven Sevilla, waar post afgeworpen werd. Na een bezoek aan Cadix word koers naar Gibraltar gezet, dat om half zeven werd gepasseerd. Vervol gens zette het luchtschip zijn reis voort naar de Afrikaansche kust, waar bij Tan- ger opnieuw post afgeworpen werd. Ver volgens nam het luchtschip zijn koers in noordelijke richting naar het zuid-oosten van Spanje. Verscheidene vliegtuigen dien den het luchtschip als wegwijzer. Fried richshafen, 2 4 April. (H.N.) Vannacht om 12 uur werd van de Graf Zeppelin, een radiobericht ontvangen, dat het luchtschip zich bij Alicante aan de Middellandsche Zeekust van Spanje be vond. Aan boord is alles wel. Het weer is zeer mooi. NIEUW VLIEGRECORD. Behaald door een 17-jarlgo Amerikaansche. New-York, 24 April. (H NDo 17- jarigo Amerikaansche Ellinor Smith heeft oen nieuw wereldduurrccord, in het vlie gen voor vrouwen behaald; zij is op Roose- veltfield gedaald na 26 uur cn 23 min. in de lucht tc zijn geweest. NIEUWE NONSTOP-VLUCHT NAAR BRITSCH-INDIE. Londen.?! April. (V. D.) Van het mi litaire vliegveld in Cranwell is hedenmor gen een Britsch militair vliegtuig vertrok ken. om een nieuw duurrecord te vestigen. Het einddoel in Bangalore in F.ngel^h-In- die, dat op 8000 K.M afstand van het begin punt ligt, doch de voorraad benzine is vol doende voor een vlucht van 0300 K.M. De tocht gaat over Vlissingen, Antwerpen, Zuid-Duitschland, Hongarije en de Balkao.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1