DE KONINKLIJKE JACHTVEREENIGING TIEN JAAR DE EEMLANDEü EEN GELUKWENSCH1 ABONNEMENTSPRIJS pCf 3 «aandeo voor Amersfoort *2.10. per maand f 0.75. per PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van eeo oewijsouinmer. Donderdag 2 Mei 1929 27e Jaargang No. 256 AMERSFOORT LEEFT MEE VOORJAAR 1917 DE EERSTE HONDEN NOVEMBER 1919 DE EERSTE JACHT Opbloei van de ruitersport - week (raC| gratis verzekering tegeD ongelukken) f 0.17'/v f> innen land franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR UITGEVER! J.VALKIiOFF 1-elke regel meer f 0.25. Liefdadlgheids-advtrtentlco voor d« helft vnn den prijs. Kleine AdvertentlSo „KEITJES" bij vooruitbetaling 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, drieman! plaatsen I.— Bewijsnummer «tra 0.05 Uit naam van de ganóche burgerij Do Koninklijke Nederlandsche JuclUVcr- cniging viert haar tienjarig bestaan. Dat we bij dr herdenking van dit jubileum niet vullen volstaan met een sobere vermelding ton hei feil in een kort bericht, doch ge ineend h» hhen Ier gelegenheid van dit twee- lustrum wat meer aandacht fc vestigen op deze vereeniging moge zijn oorzaak v in- den in.de omstandigheid, dat de zetel van deze jubileerende ereeniging, »lic zeer ze ker de grootste op liet gebied van .iacht- en paardensport in deti lande genoemd kali worden, gevestigd is in de stad onzer in- coning. Immers steeds is er een nauwe b i ml geweest tusschen Amersfoort en de achtvereenigiiig. Een band, die in de eer ste plaats lutar oorsprong vindt in liet feit, dat onze stad als garnizoensplaats een groot aantal leden van deze vereeniging telt, terwijl ook de jachten, die de K. N. .1. zoo vaak in de omgeving dezer gemeente organiseert, zich steeds in een groote be langstelling van de ingezetenen mogen ver heugen. Zelf zijn wij steeds tegenwoordig Iuj de meet en het is ons daarbij meer dere malen opgevallen, dat dit samentref fen van de deelnemers en deelneemsters aan een jachlrit, door tallooze stadgenoo- len met groote belangstelling wordt gade geslagen en beschouwd wordt als een at tractie, die rnen niet gaarne zou willen mis sen. Als wij dit schrijven gaan onze ge dachten onwillekeurig terug naar dat be kende punt nabij het hotel Oud-Leusden, de plaats \\;aar de K. N. J. V. reeds zoo menig maal een jacht is begonnen. Lang voor den tijd van vertrek heerschte daar steeds een groote bedrijvigheid. De oppas sers brengen de paarden aan van hen, die zelf per auto of op andere wijze komen. De groote grijze auto waarin de paarden van elders worden vervoerd is reeds een oude bekende geworden, die zelden of nooit ont breekt. En terwijl het. vrijwillig muziek corps van het Ie Regiment Huzaren onder leiding van kapelmeester Klijnen den tijd van wachten met het spelen van vroolijke marschen kort, arriveeren voortdurend de ruiters en de amazone's. De heeren, voor zoover zij behooren tot het officierscorps, in de uniformen van hun wapens, anderen weer in het kleurige rijcostuum, de röode las cn witte pantalon, een bonte mengeling, die vooral wanneer de zon eveneens van de partij is, aan het geheel zoo'n bijzonder bekoorlijk aspect geeft. En door deze pret tige drukte van kennis maken en voorstel len, muziek en paardengetrappel, de pers fotografen, haastig heen en weer loopend, om menig vroolijk groepje op de gevoelige plaat vast te leggen. Dan plotseling de wel bekende stem van Tom Champion, het klappen van den zweep van den jagermees- ter. De honden zijn in aantocht, lustig langs den grond snuffelend om een spoor te ontdekken. En wanneer er een hij dit ijverig zoeken wat al te ver afdwaalt dan is een enkele roep van den jagermeester of van den kennelhuntsman voldoende om de meute weer bij elkaar te brengen. En bij dat alles meestal een groote menigte be langstellenden, die per pij wiel, auto of ook wel te voet naar hier zijn gekomen, om ge tuige te zijn van dit schilderachtig tafe reeltje, dat wij zoo menigmaal, dank zij de Jachtvereeniging mogen genieten en dat wij niet gaarne zouden missen. Amersfoort en de Koninklijke Nederland- sche Jachtvereeniging, twee die nu eenmaal bij elkaar behooren en niet te scheiden zijn. Jlet lijdt dan ook geen twijfel of goheel \ruersfoorl zal zich verheugen in het 10- jarig beslaan, dat de K.N.J.V. thans her denkt. Wij rneenen dan ook wel ditmaal te spreken uit naam van de gansclie bur gerij, wanneer wij hier de jubileerende ver- eeniging onze hartelijke gelukwenschen aanbieden met haar lOden verjaardag en daarbij den wensch voegen. dat zij nog tot in lengte van dagen moge groeien en bloeien tot heil van de paardensport itt het alge meen en het jachtrijden in het bijzonder DE BURGEMEESTER .1.1.Y 'T WOORD: WELWILLEND STADSBESTUUR En een belangstellende bevolking KA TIEN JAREN Vanaf dal oogenblik was e succes verzekerd Aan alle geschiedenis gaai een korte vóórgeschiedenis vooraf. Nu, de vóórgeschie denis van de Koninklijke Neder 1 andsche Jachtvereeniging is niet bepaald zoo héél kort te noemen. Met de voorbereidselen toch werd een aanvang gemaakt, ruim twee jaar vóór tot oprichting kon worden overgegaan. Men moet. zich even den toestand onmid dellijk na den oorlog indenken, de Ko ninklijke Veluwsche Jachtvereeniging had in 1914 hare meute weggedaan en was niet voornemens opnieuw honden aan te koo- pen, over het algemeen heerschte een de- pressiegevoel, men zag de toekomst van de ruitersport donker in en wilde geen risico's aanvaarden. Niettemin waren eenige personen vast besloten het jachtrijden achter de honden weder in te voeren. Zij begrepen wel, dat onder deze omstandigheden een vaag plan geen kans van slagen zou kunnen hebben. Men moest zich honden verschaffen cn met deze honden gaan jagen, dan zou men zich aansluiten en kon een deugdelijke organi satie tot stand komen. In het voorjaar 1917 slaagde de Heer H. P. M. van der Aa er jn, zeven honden te verkrijgen van de Rallye-Tulpin, eene meu te uit de omstreken van LüTk. Het was zeer moeilijk voor deze honden een onderkomen te vinden en, m (lezen tijd van voedsel- schaarschte, voor hunne voeding te zorgen. Zij werden overgegeven aan Lt. W. A. M. Westeroüen. \an Meeleren, d.ci er in slaag de dank zij de medewerking van Kapi tein A.. Captijn de houck n ender le bren gen in het Depót ML t ailleur-Honden te Waalsdorp bij 's-Gravenbage. Ook de finan ciën moesten geregeld worden, want het kostbare onderhoud kon moeilijk door twee personen gedragen worden. De Kon. Mili taire Sportverecniging, aan wie medewer king gevraagd werd, meende zich afzijdig te moeten houden; officieele hulp kon in deze zorgvolle tijden niet gegeven worden. Toch bleef de hulp niet uit; steun weid gevonden bij Mevrouw J. M. Barones Ben- tinck tot BuckhorstSpeelman, cn Jhr. Mr. Dr. J. D. II. de Beaufort, die het belang van de wederinvoering eener meute inza gen en begrepen dat het. behoud van deze zeven honden de eenige kans tot slagen was. Toen de oorlog ten einde liep, bood het z.g. „Comité Foxhounds" bestaande uit Ba rones Bentinck, Jhr. de Beaufort, van der Aa en Westeroüen van Meeleren de hon den ten geschenke aan de Kon. Veluwsche Jachtvereeniging. Dit aanbod werd echter niet aanvaard. Zeer zeker zouden de hón den weder naar België zijn teruggegaan, wanneer niet de toenmalige Directeur van de opnieuw opgerichte Bijschool Kolontl M. Groiulhout en de Instructeur aan deze Inrichting, le Luitenant J. Knel op zulk een ondubbelzinnige wijze hun sympathie voor de zaak hadden kenbaar gemaakt. Aldus de vóórgeschiedenis. De Rijschool te Amersfoort werd weder in werking ge steld en zoodra in deze. voor de jachtsport bij uitstek geschikte plaats, voldoende rui- terofficieren bijeen waren, werd eene ver gadering uitgeschreven en op 29 April 1919 het besluit genomen tot oprichting van de N e de r 1 a n dsche Jaclitvereeniging De Koninklijke Nederlandsehc Jacht vereent ging vindt haar Centrum Amersfoort, dank zij de ruime gelegen- j hcid voor terreinrijden. Moge de:c om- standighcid nog lang voortduren cn voor Jubilarisse cn voor onze Gemeente. Aan de Vereen iging bied ik gaarne mijne hartelijke Gelukrccnschcn aan. Moge zij nog menig jaar de leiding hebben bij deze mooie sport. v. liANDWlJCK Burgemeester van Amersfoort Dc menie rer&wikking na eori spr.oueade achtervolging, door het landschap. In ovaal: Baron Rer.yers, voorzitter K. N. J. V. heuveirijke Bij Oud-Lcus- den: de kleurige jachtstoet op weg naar de meet. Op den achtergrond het pittoreske torentje, dat reeds dikwijls de leden dsr K. N. J. V. langs zijn voet zag trekken. Het eerste Bestuur was als volgt samen gesteld: W. J. lloytema, voorzitter W. A. M. Westeroüen van Meeteren, secretaris; J. Knel en W. Ei Mathon. De honden waren inmiddels twee jaar in Nederland en niettegenstaande de voedselschaarschte uitstekend in condi tie. Zij waren steeds onder leiding geweest van Lt. Westeroüen van Meeteren, die ech ter als gevolg van de mobilisatie herhaal delijk afwezig was. In deze omstandighe den ondervond hij krachtige hulp van zijne echtgenoote, die wederom bij deze voor eene vrouw zeer zware taak geholpen werd door den geïnterneerden Engelsclien ritmeester G. Nairno Reynolds. Bij de oprichting der Vereeniging werd de meute overgebracht naar Amersfoort, waar zij eerst on dergebracht werd in de afzon deringsstal van het Veteri nair Hospitaal, later in een barak van het Kamp de Vlasakkers. 27 Novem ber 1919 werd de eerste jacht achter de honden gereden voor veld van bijna 200 amazones en ruiters. Vanaf dat oogen blik was het succes der vereeniging verzekerd. Weinig vereenigingen zullen echter hebben moeten optornen tegen zulk een berg van moei lijkheden als de Neder- landsche Jachtvereeni ging. Letterlijk niemand behalve de met name ge noemde personen, had eenig vertrouwen in de onderne ming. Het. „doodgeboren kind je' is de Vereeniging geduren de meerdere jaren genoemd. E geschiedenis heeft echter bewezen dat de Nederlandsche Jachtver ging recht van bestaan had en voldeed aan eene behoefte. Begonnen met 51 leden sloot het eerste dienstjaar met het getal 202 niet tegenstaande in dat jaar slechts 11 jachten konden worden gereden, met slechts drie deplacementen. Ritmeester W. J. van lloytema was een voorzitter, zooals men behoefde in de eerste jaren van een jonge, krachtige opbloeiende vereeniging. Hij begreep wat de N.J.V. zou kunnen worden en werkte in groote lijnen. IIij was optimist, \ol vertrouwen en had moed om te wagen. Zelf een vlot ruiter en vroolijk mensch in gezelschap, spreker met talent, was hij een gaarne geziene persoon lijkheid bij de jachten. Lang mocht de Ver eeniging hem niet behouden, daar hij op i April 1921 onverwachts overleed. Al was het succes der Vereeniging steeds stijgend, de moeilijkheden werden aan het Bestuur niet bespaard. Orn veel personen van de sport te doen genieten moesten vele en dure reizen met de meute gemaakt wor den, het militaire personeel, dat in de eerste jaren werkzaam was gesteld, moest vervan gen worden door duur betaald burgerper soneel. Aldus kwam Tom Champion in dienst der Vereeniging. Langzaam, maar zeker werden alle bezwaren overwonnen. De meute bleef na de oprichting onder leiding van Lt. Westeroüen van Meetere|), 'lie eerst den titel van Ilulpjagermeester verkreeg en na een jaar tot Jagermeester werd benoemd. Met de algemeene leiding der jachten werd gedurende het eerste jaar belast Ritmeester Jhr J. W Godin de Beau fort. Vanaf de eerste jacht was de Res. Luite nant der Iluzarcn Jhr. H. Radermacher Schor er. in functie als whipper-in. Thans nog vervult Jhr. Schorer deze plaats, zij liet ook met den tang van Iiulp-Jager meester. Het vorig jaar werd hem een grootsche hulde bereid, na het lijden van zijn 250ste jacht Op 1 Mei 1922 trad Lt. Westeroüen van Meeteren af als Jagermeester cn werd op- Zccr Geachte If eer Redacteur. Volgaarne voldoe ik aan Uw verzoek een inleidend woord te schrijven in het K. N. J. V. nummer, hetwelk de Redactie van hel Amersfoortscli Dagblad voornemens is uit tc geven ter gelegenheid van het 10-ja rig bestaan der Kon. Ned. Jachtvereeniging. Het feit alleen dat door Uwe Redactie een extra K. N. f. V. nummer wordt uitgegeven wijst reeds op de zeer goede verstandhou ding, welke er tusschen Amersfoort's bur gers cn de jubileerende Vereeniging be staat en gaarne geef ik dan ook uiting aan de gevoelens van erkentelijkheid voor de medewerking en tegemoetkoming welke wij steeds, waar noodig, van Gemeentebe stuur en inwoners mochten ondervinden. Dat de zetel van het Bestuur der K. N. J. V. tc Amersfoort geen louter toeval is, moge wel blijken uit dc geschiedenis, ruim 50 jaar her. Toen werden door den toenma lige n luitenant der Rijdende Artie. W. Ba ron van Nagelt, pogingen aangewend een soortgelijke vereeniging alhier op te rich ten. Dc centrale ligging, dc wonderschoonc omgeving, een welwillend stadsbestuur en eene belangstellende bevolking, waren hier aan zeker niet vreemd cn hebben 10 jaar geleden in ruime mate bijgedragen tot de oprichting der Kon. Ncd. Jachtvereeniging tc Amersfoort. Ten slotte een woord van hartelijken dank aan U, Mijnheer de Hoofdredacteur, Uw Dagblad op dezen dag aan de feest vierende Vereeniging tc willen wijden. Hoogachtend, V. BURMANIA RENGERS, Voorzitter K. N. J. V. gevolgd door Jhr. S. M. S. A. A. de Marees an Swindorcn, die gedurende twee jaar dezo functie vervulde, om in 1924 Ier zijn© werkzaamheden over i geven aan den tegenwoordi ge» Jagermeester, Jhr. Y. D. Quarles van Ufford. Reeds, in 1920 mocht aan de jeug dige vereeniging de eer tc beurt vallen, dat Z. K. II. de Prins der Nederlan den het beschermheer schap aanvaardde. Een bijzondere onderschei ding was het, toen H. M. de Koningin aan de Ne derlandsche Jachtver eeniging op 28 Maart 1924, dus nog vóór de Vereeniging vijf jaar be stond, haar het praedi- kaat „Koninklijke" ver leende. Zeer zeker was er alle reden tot vreugde, toen in Mei 1924 het vijfja rig bestaan der Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeni ging gevierd werd met een groot ruiterfeest op het sporl- rrein Birlchoven. Als wij in het algemeen het werk der Vereeniging deze tien jaren nagaan, dan mag geconstateerd worden, dat zij voor een zeer groot deel heeft bijgedragen aan dcD opbloei van de ruitersport na den oorlog. Vooreerst da.n voor de burgerruiters. Als wij eens nagaan, hoe de gelégcnheid voor het terreinrijden voor burgers was vóór den oorlog, vergeleken met thans, dan is het verschil enorm. Vroegerslechts en kele carousselvereenigingen, waarvan som mige weieens een terreinrit organiseerden, voorts eenige jachtvereenigingen, die jachten hielden, maar ook jaren lang niets deden, al naar mate het bestuur tijdelijk meer of minder activiteit vertoonde. Van eene regelmatige beoefening van het ter reinrijden' was geen sprake. Thans kan ieder burger regelmatig ge durende het winterseizoen aan jachten deelnemen, vooreerst aan de door de Kon. Nederl. Jachtvereeniging uitgeschreven jachten en bovendien aan de jachten van de plaatselijke vereenigingen, die alle op den leest der K.N.J.V. zijn geschoeid, cn op dezelfde wijze werken. Wij geloovon dat. dank zij dit systeem, de vereenigingen "niet meer als vroeger, geheel afhankelijk zijn van de activiteit van een voorzitter of se cretaris, integendeel, er wordt gewerkt naar vasten grondslag volgens een systeem, dal ieder kent cn waarin ieder vertrouwen heeft. Dat de schier onbegrijpelijke uitbreiding van de burgerruitersport aan de K.N.J.V. voor een groot deel to danken is nie mand zal het ontkennen. Wat de militairen betreft, nemen wij eerst de beroepsofficieren. Vóór den oorlog werd veel aan de jachten deelgenomen van de Kon. Veluwsche Jachtvereeniging en de waarde daarvan werd volkomen erkend. Helaas zou deze vereeniging na den oorlog echter niet op denzelfden voet hebben kun nen doorwerken met het oog op dc hooge kosten en de beperking der Arnhemsche terreinen. Het rijden van jachten in de garnizoenen was absoluut afhankelijk van dc activiteit van enkele officieren en bet

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1