FA. DUIM BURGER FIRTSao DE EÊMLANDEB ZEI5TJT0! FA LAAvahHAHERSVELD uw fan met M Zaterdag 4 Mei 1929 27e Jaargang No. 258 BUITENIANDSCH OVERZICHT Van 8 op 40 K.M. in 10 seconden. GARAGE MOLENAAR VAMPYR en PROTOS Stofzuigers zijn de beste. BUITENLAND NIEUWE REGEERING IN OOSTENRIJK Een Chr. Sociaal kabinet LUXE AUTO VERHUUR tWb tedtkalm BANKINBRAAK TE WEENEN ABONNEMENTSPRIJS C" 3 na*odca uo°' Amersfoort f 2.10. pe» traand f 0.75.j*r week toet gr «ei a verzeker lag eeget» ongelukken) f 0.17Y§. Btoneolend franco per poit per 5 eaaandeo ff 3*-* Afzonderlijke nummers ff 0.05* POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG 513 DIRECTELUR UITO EVED! J.VALKHOff DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN "!n ''a'1»105 M1 mbeqrtp «au ceo oewfljoemmer, elke regel meer 10.25- Liefdadigheid;-ad verten tien voor de helft vso den prils. - Kleine Adverteortén JIEITIES" W) «woitberellnp 1—5 .«gele 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Renhlsnomraei eatre 005 Voor de komende warme dagen ontvangen ARNHEMSCHEWEG 26 groote collectie voile en mousseline japonnen DAMES MODEZAAK Bloedige Mei-dagen te Berlijn. De communisten roeren zich. Zal hun olfonsie! slagen De uitvoerige berichten, die wij oen paar dagen hebben gebracht omtrent de gebeur tenissen te Berlijn, waar de viering van den eersten Mei aanleiding heeft gegeven tot bloedige botsingen, toonen aan, dat de toestand in Duitschland ernstig is. Inder daad kan worden gesproken van een bur geroorlog in het klein, iaar to Berlijn for- meele straatgevechten hebben plaats ga- hacj tusschen de handhavers der openbare orde de mannen der politie en de ra dicale elementen in Duitschland: de com munisten. Van beide kanten is. er gevuurd en is er met alle mogelijke projectielen ge worpen. De onruststokers hebben zelfs bar ricades in de straten opgeworpen en de politie van ue hulzen uit bestookt. Dat er tientallen dooden en gewonden zijn geval len, behoeft bij de he- igheid ier gevechten niet te verbazen en reeds de omstandig heid, dat de politie zich genoodzaakt zag van machinegeweren te bedienen, bewijst hoe benard haar positie moet zijn geweest en welk een dreigende houding de com munisten. hebben aangenomen. De roode rel letjes liepen echter op lon 1 Mei-dag nietj af, doch werden gisteren voortgezet en geenszins is; het uitgesloten, dat zij nog zul len voortduren. Alle berichten stemmen hierin overeen, dat, terwijl de sociaal-democraten bij. de viering van den lsten Mei het ordelijke ele ment vormden, de communisten daarente gen botsingen probeerden uit te lokken door zoo nadrukkelijk mogelijk in strijd te bandelen met het demonstratieverbod. Zeer stellig iiad men hier te doen met een po ging orn oproer tc provoceeren. Natuurlijk zullen u wel enkele leden der Schupo zijn gewe'st, die al te spoedig hun zelfbeheecsching hebben verloren en uit nervositeit al te spo'edig kras optraden, maar over 't algemeen heeft de politie naar op een afstand valt te beoordeelen zich waardig gedragen en is zij nas tot da den overgegaan, nadat bedreiging van huh leven hen daartoe noopte. Velen hunner hebben inderdaad in levensgevaar verkeerd en onder dergelijke mstandigheoen is ferm gewapend verwee: een beter argu ment dan een vriendelijk betoog, waar toch niet naar wordt geluisterd. De Berlijnsche hoofdcommissaris van po litie, Zórgiebel, heeft terecht opgemerkt, toen men het onwenschelijke van het Ber ïijnsche iemonstratieverbod 'iem onder 't. oog brajht tn er aan toevoegde, dat in de steden, waar het was opgeheven, de 1 Mei-dag rustig verliep, dat de toestand te Berlijn volkomen afwijkt van dien In an dere steden. Onder de communisten heerschte toch "eeds. geruimen tijd groote beroering, zoodat incidenten vermoedelijk toch zouden zijn voorgevallen, wanneer mert de betoogingen had toegelaten. Bovendien zou de commissaris in iaatst-veronde stelil geval het wellicht aan den stok hebben ge kregen met de rechtsche radicalen. Trouwens: de Fransche regeering heeft met betrekking tot Parijs niet minder scherpe vorzorgsmaatregelen genomen en geenszins onwaarschijnlijk luidt bet bericht, dat, als uitvloeisel van besprekingen tus schen Fransche en Buitsche communisten, zoowel te Parijs Ms te Berlijn tegen 1 Mei een communistisch offensief werd beraamd, dat toevallig te Berlijn een wat feller ka rakter droeg. En wenk van Moskou, waar men di slappe houding uer buitenlandsche communisten laakt, zal misschien mede een aansporing voor de roode broeders zijn geweest om zich op straat te laten gelden. Sommige Berlijnsclie berichten stellen het voor, dat de politie in sommige deelen der Duitsche hoofdst; d nog geenszins mees ter is van het terrein en een andere tac tiek zal moeten Toep ssen, wil zij zich handhaven. Verdere bloedige botsingen zijn dan ook geenszins uitgesloten. Duidelijk is in elk geval, dat de communisten ernaar streven -en algemeene oeroering m 't le ven te roepen, waarbij, volgons hun wensch, zich een algemeens shaking moet aanslui ten. Op groote schaal beleggen de commu nisten reeds bijeenkomsten, waarop de Berlijnsche politie ten felste wordt ge kritiseerd en ook :n strooibiljetten wordt geijverd voor ten algemécne werkneerleg- ging, niet alleen in Berlijn, maar ook in andere gebieden van Duitschland. Te Ham burg hebben enkele werfarbeiders reeds gevolg gegeven aan dezen oproep en in het Wes.-Duitsche industriegebied valt even eens een zekere gisting waar te nemen, doch de sociaal-democraten doen ondertus- schen hun best de arbeiders van overijlde en ondoordachte stappen af te houden en te waarschuwen tegen de onverantwoordelijke ophitsingen der communisten, wier lijfblad de Rothe Fahne reeds in beslag is genomen, terwijl bovendien her gebouw dezer cou rant door politie is bezet. Men kan slechts hopen, rlat de arbeiders zullen luisteren naar de bezadigde woor- der der sociaal democra en. Alleen dan be staat er kans. dat de rust terugkeert in de Duitsche hoofdstad, waar de verwarring zoo groot is, dat :n bepaalde gebieden het .verkeer geheel is stopgezet. TORPEDO f 3450.- COUPfc SPIDER „3350.- COND INT. 3850.- Ultgix. reet I rexrve-u'iel reet bond. 1 tcliokbrelccxa. clcctr. rlchtlngaoowtyxere. autora. fu!teau'i5scher. co:. Slechts IC minuten achter het stuur van Flat 520 zullen U een geheel nieuwe opvatting geven van het begrip: „een moderne zes". Achtereenvolgens bemerkt ge de ruime zitting, ook voor lange of zware personen; het gemakkelijke aanslaan van den motorhet blik semsnelle optrekken (van 8 op 40 K.M. in 10 seconden): de vinger- lichte besturing; de aangename veering en de muurvaste ligging op slechte wegen, ook bij groote snelheid en in bochten. En bij dit alles een degelijk- Iuxueuse afwerking, welke U bij een wagen van dezen prijs moej verrassen. Overtuig U van de bijzondere kwaliteiten van dezen wagen door een proefrit aan te vragen. Alleen-vertegenwoordicer voor Amersfoort en omstreken TEL. 1210, 1211. 1212. P.Nierop tANomsm. 9031EL.28Ö Dc lijst van ministers samengesteld We en en, 3 Mèi. (V. D.) De regeerings- crisis is thans formeel .geëindigd. Heden avond heeft n.l. de hoofdcommissie van den Nationalen Raad den afgevaardigde Ernst S.treeruwitz met meerderheid van stemmen met de vorming der regeering belast. D<> toekomstige kanselier heeft daarop aan de genoemde commissie de. volgende minister- lijst overhandigd Vice-kanselier ir. Vincent Scbumy (Chr. sociaal); minister van justitie Franz Slama (Groot-Duitsche partij); minister van on derwijs dr. Emmerich Czermak (Chr.-soc.); minister voor sociale zorg dr. Joseph Resch (Chr.-soc.); minister van financiën dr. Jo- hann Mi Mei berger (Chr.-soc.); minister van landbouw Florian Foedermayer (Chr.-sec.) minister van defensie Karl Vaugoin (Chr.- soc.). De Nationale Raad is tegen morgen 11 uur bijeen geroepen om de nieuwe regee ring te kiezen. De programverklaring zal in den loop der volgende week geschieden. FOOLSCHE LEENINGSONDER- HANDELINGEN. Parijs, 3 Mei. (H.N.) Binnenkort zullen onderhandelingen beginnen over een nieu we leening aan Polen, waarvan de op brengst bestemd is voor het verstrekken van credieten op langen termijn teu behoeve van den landbouw. Deze credieten zullen waarschijnlijk worden verstrekt door be middeling van een centrale landbouwbank, die einde Juni te Warschau zal worden op gericht. ARRESTATIEBEVEL TEGEN EEN KROATISCHEN LEIDER. Belgrado, 3 Mei. (V.D.) Het openbaar ministerie van het staatsgerechtsbof heeft een bevel tot gevangenneming uitgevaar digd tegen den Kroatenleider Dr. PawelitsJ en diens vriend Persetser, wegens hun actie tegen Zuid-Slavië. Dit bevel staat in ver band met door beiden te Sofia gehouden redevoeringen. HEVIGE AARDBEVING IN TÜRKMEME Reeds elf dooden en 41 gewonden B e r 1 ij n, 3 Mel. (H. N.) Uit Moskou wordt gemeld, dat Woensdag in Turkme- nië een hevige aardbeving heeft gewoed, waardoor bijna alle plaatsen in dit gebied geteisterd zijn. In Asjabad zijn 150 gebou wen ingestort, waarbij één persoon om het leven is gekomen, terwijl er 26 gewond zijn De plaats Hermat is geheel verwoest. Hier zijn 10 dooden en 15 gewonden. Hevige aardschokken, die van een onderaardsch gerommel vergezeld gingen, kwamen ver der voor in het gebergte aan de Perzisch" grens, waar de verwoestingen van bizonder grooten omvang zijn. In Asjabad, Firoeza en andere plaatsen bleven de aardschokken den geheelen nacht aanhouden. MASSA-ARRESTATIES IN BRITSCH- INDIë. Londen. 3 Mei. (V.D.) Naar aanleiding va de onlusten te Lahore heeft de politie cisteren te Lahore, Bombay, Allahabad en in drie andere groote steden talrijke per sonen gearresteerd en veel propaganda-ma- feriaal in beslag genomen. De politie stelt do communisten verantwoordelijk voor de onlusten en voor het werpen der bommen te Delhi. DRAMA IN EEN CAFé. B e r 1 ij n, 2 Mei. (H.N.) In een café in het Noorden van Berlijn weigerde de waard vanavond consumptie aan verschillende personen, die reeds te veel gedronken had den en zich onbehoorlijk gedroegen. Deze begonnen daarop den boel kort en klein te slaan en bedreigden ook den waard, die daarop een schot uit een revolver loste, waardoor een 28-jarige arbeider doodelijk werd getroffen, zoodat hij spoedig daarop overleed. DE DAAD VAN EEN WAANZINNIGE. Warschau; 3 "ei. (II.N.) In West-Gali- cië heeft een mijnwerker in een aanval van waanzin zijn twee kinderen gedood en per sonen ernstig gewond. Eerst na veel moeite gelukte het de politie den razende te over weldigcn en onschadelijk te maken. STOOMWASSCHERIJ BTOOMEN-VERVEN 's Maandags en 's Woensdags franco halen en bezorger te Amerstoorl en omstr. door eigen Aiuobesteldiensi. Y-/; VLIEGONGELUK IN ENGELAND. Bij Granïham is gisteren een militair .liegtuig verongelukt. De bestuurder is ge dood, de waarnemer (een onderofficier) ern stig gekwetst F* L. A. A. VAN HAMERSVELD OFFICIAL LINCOLN CEALEP ARNHEMSCHEWEG 10-14 TEL. 42 V Wij hebben de eer U beleefd uit te noodigen een bezoek te brengen aan onze SHOWROOM, waar tot en met a.s. ZONDAG de nieuwste LINCOLN-AUTOMO- BIELEN geïxposeerd zijn. Bijzonder vestigen wij uw aandacht op de speciale af- deeling LINCOLN FABR1EKSGEREEDSCHAPFEN, waar een onzer monteurs, die zijn opleidmg aan de fabriek genoten heeft, U de gereedschappen zal demonstreeren. Dertig duizend schilling j$, gestolen Ween en, 3 Mel. (II. N.) Inbrekers, die klaarblijkelijk van de meest moderne werk tuigen waren voorzien, hebbén ingebroken in het gebouw van de Anglohank, waar zij een brandkast met behulp van een dyna- mietpatroon lieten springen. Fen buit van '.0.000 schilling is hun in handen gevallen. DE DOODSTRAF. Handhaving in Duitschland. De commissie tot herziening van hot wet- bo'ek van strafrecht uit den rijksdag beeft Donderdag gestemd over de doodstraf. Het voorstel van dr. Kahl (D. Volkspartij), n.l. om de doodstraf te vervangen door levens lange tuchthuisstraf, werd met 16 tegen 12 stemmen der soc. democraten en van dr. Kahl verworpon, maar ook de in het ont werp voorziene doodstraf werd verworpen en wel met 14 tegen li stemmen. Tegen stemden de socialisten, de democraten en do communisten,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1