DE EEMLANDEB DANKBETUIGING AMERSFOORTSCH DAGBLAD BUITENLAND. Vijf en veertig gulden WILLEM GROENHUIZEN Woensdag 15 Mei 1929 27e Jaargang No. 266 BUITENLANDSCH OVERZICHT HEVIGE AARDSCHOKKEN IN OAXACA Fuchiastraat 63 w.g. A. J. BATAVIER KONDOERIOT1S WIL AFTREDEN ROODVONKEN PEST AAN BOORD Paniek onder de passagiers KANSOE BEZOCHT Thans typhus-epidetr cn VOOR DE WEGGEBRUIKERS 9 uur 17 min. i Langestraat 43 Gouden- en Zilverenwerken. DE AARDE BEEFT Goote ellende ABONNEMENTSPRIJS per 3 eaaandeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.l7l/f Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITGEVEQ: J.VALKHOfT DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer cj|ce regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlin voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" by vooruitbetaling I5 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.— Bewijsnummer extra t C.05 De gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk. Geen opzien- barende wijzigingen. Sue- Lf. i cessen der autonomisten. Gisteren hebben in Frankrijk tal van herstemmingen plaats gehad. Schokkende veranderingen zijn er nochtans nergens in getreden. De politieke verschuivingen wa ren rij wel overal \an onbeteekenenden aard. Wat de hoofdstad der Fransche republiek betreft, hier heeft rechts een weinigje ge wonnen, mede dank zij de omstandigheid, dat de socialisten en de radicaal-socialisten niet samengingen, terwijl tevens de com munistische Candida ten werden gehand haafd. Wat den Parijschen gemeenteraad betreft, hier heeft rechts op de socialisten en republikeinsche socialisten een viertal zetels gewonnen. In het Seinedepartement moesten de socialisten enkele verliezen boeken, waarvan zoowel de communisten als rechts profiteerden, terwijl de andere partijen hun positie kouden handbavcD. In de op een na grootste stad van- Frankrijk, in Lyon, is het vooral den so cialisten voor den wind gegaan, terwijl de radicaal-socialisten minder fortuinlijk wa ren. De uitslag van den stembusstrijd is dan ook reeds voor oud-minister Herriot, die burgemeester is van Lyon cn tot de radicaal-socialistische partij behoort, aan leiding geweest om te verklaren, dat hij. die het ambt reeds een paar dozijn jaren heeft vervuld, thans het bijltje er bij neer legt. Er zijn echter velen, die vermoeden, dat, als puntje bij paaltje komt, Herriot tenslotte nog wel aan zal blijven. Herriot toch is te Lyon als burgemeester zeer -ge zien cn het feit, dat de socialisten in den gemeenteraad enkele zetels meer hebben dan de radicaal-socialisten, kan, zoo meent men, geen bezaai* zijn, dat hij nog een aan tal jaren burgemeester blijft. De Fransche nationalisten hebben echter met smart moeten ervaren, dat de auto nomistische beweging in de beide herwon nen Fransche provincies geenszins ten doode is gedoemd. Integendeel: zij is leven der dan ooit, hetgeen onder meer tot uiting komt in de uitslagen der gemeenteraads verkiezingen in Êlzas-Lotharingen. Com munisten en autonomisten zijn meermalen samengegaan en vooral in Straatsburg hebben zij successen behaald .Ook te Col- mar boekten zij belangrijke voordeelen, terwijl zij tevens te Mülhausen tevreden kunnen zijn. Uit Lotharingen worden voor al communistische vorderingen gemeld. Te Parijs vindt men dezen loop van zaken de overwinningen van twee par tijen, die geacht worden vijanden van den Franschon staat te zijn naar men be grijpen kan, zeer onprettig cn sommige I'ranscbe bladen, die het gebeurde wel heel pessimistissh beschouwen, vreezen, dat een en ander op den duur moet uitloopen op het verlies der beide provincies. In ver band daarmee wordt een politiek tegen over Elzas-Lolharingen bepleit, die blijk geeft van meer beleid en omzichtigheid. Moge echter in 't. Duitsche grensgebied •een wijziging zijn ingetreden, die Parijs te denken geeft, overigens beteekenen naar wij reeds opmerkten de uitslagen der •gemeenteraadsverkiezingen vrijwel een sta bilisatie van den toestand. Talrijke gebouwen ingestort N e w-Y o r k, 1 4 M e i. (H. N.) Volgens een associated Press-bericht uit Mexico meldt het blad El Universal uit Pinotepa in den staat Oaxaca, dat in deze geheele streek hevige aardschokken zijn gevoeld, zoodat de bewoners in een paniek uit hun huizen vluchtten. De eerste scliok kwam des nachts om 3 uur en hield twee minuten aan. In totaal werden binnen 12 uur 12 hevige schokken gevoeld. Talrijke gebou wen zijn ingestort of beschadigd. Voor zoo ver bekend zijn geen verliezen aan men- schenlevens te betreuren. ENGELAND'S HANDEL MET RUSLAND. Een gunstige atmosfeer. De leden van het Engelsch-Russisch co mité zijn bezig een volledig verslag op te stellen van het bezoek der Britsche han delsafvaardiging aan Rusland. De leden van het comité verwachten niet, dat zij terstond groote bestellingen zullen krijgen, maar zij zijn overtuigd, dot de atmosfeer aanmerkelijk verbeterd is en dat ten slot te bevredigende Engelsch-Russische han delsbetrekkingen zullen worden hersteld. TREINONTSPORING BIJ CHALONS. Zeven gewonden. Parijs, 4 Mei. (I-I. N.) Bij Chalons in oostelijk Frankrijk is een trein dicht bij de rivier de Saone ontspoord. De machi nist, de stoker cn 3 reizigers werden ge wond. 6 Mei had ik het ongeluk tijdens mijn werk aan een fraisemachine drie vingers van mijn linkerhand te verliezen. Als weekabonné op het met GRATIS verzekering tegen ongelukken, ontving ik reeds heden een uitkeering van waarvoor ik mijn dank betuig. AMERSFOORT, 14 MEI 1929 Ilij voelt zich ie zwak Zestig gevallen op de Cap Arcona Een United Press-telogram uit Lissabon d.d. 13 Mei, opgenomen in de 'fel., behelst: De Portugeescbe gezondheidsdienst deelt mede, dat 60 gevallen van roodvonk en pest, ontdekt zijn aan boord van de Cap Arcona, een schip van de Hamburg—Zuid-Ame- rikalijn. Dc Cap Arcona, die 27.M1 ton meet, kwam Zondagavond te Lissabon aan. Er ontstond een paniek onder een deel der passagiers uit Argentinië en Brazilië, toen het nieuws bekend werd. Zij vroegen ver lof te Lissabon aan wal te gaan en hun reis over land (e vervolgen naar Boulogne en Hamburg. De eene ramp volgt op de andere Londen, li Mei. (H.N.) De provincie Kansoe in het N.W. van China, die reeds door een hongersnood werd geteisterd, wordt de laatste jaren wel getroffen, in 1.927 zijn bij een aardbeving 35000 personen om het leven gekomen. Verder hebben de Mohamedanen een groot bloedbad onder de bevolking aangericht. Volgens een rap port van een zendeling in deze provincie zijn in 1927 en 192S niet minder dan 500.000 menschen om het leven gekomen. GEWELDIGE BRAND. B e r 1 ij n, 1 4 M e i. (H. Gisteren zijn in een plaatsje in de buurt van Warschau 19 huizen door een grooten brand vernield. De schade is zeer belangrijk. De brand moet door brandstichting veroorzaakt zijn. DE SCHADEVERGOEDING. Nieuwe moeilijkheden te Parijs. P a r ij s1'4 Me i. (V'. D.) De onderhande lingen betreffende de eindredactie van het verslag van de commissie der deskundigen te Parijs werden in den loop van den och tend voortgezet. Sir Josuah Stamp deed de Duitsche delegatie het verslag toekomen, teneinde kennis te kunnen nemen van de redactie der Duitsche reserves. De Duitsche delegatie heeft naar aanleiding hiervan lan gen tijd vergaderd. Naar verluidt, zouden nieuwe moeilijkheden gerezen zijn naar aan leiding van de vraag, hoe de Duitsche beta lingen van de zeven-en-dertigste tot de acht-en-vijftigste gedekt moeten worden. KRESTINSKI NAAR MOSKOU. Volgens een bericht in de Berlijnsche bladen is de Russische gezant te Berlijn, Krestinski, naar Moskou vertrokken. Men neemt aan, dat dit bezoek in verband ver staat met de Mei-onlusten te Berlijn en het protest der Duitsche regeering te Moskou. HERRIOT BURGEMEESTER-AF. P a r ij s, 1 4 M e i. (H. X.) In verband met den uitslag der gemeenteraadsverkiezingen te Lyon is Ilerriot als burgemeester afge treden. Hij heeft dit ambt 21 jaar bekleed. SEIPEL BISSCHOP VAN TIROL? We e n e n, 13 Mei. (V.D.) De Stunde zegt te weten, dat de benoeming van dr. Seipel tot bisschop van Tirol elk oogenblik te verwachten is. liet blad wijst er op, dat het zeer natuurlijk is, dat dr. Seipel in zijn keikelijke loopbaan promotie maakt, nu hij zijn staatkundige functie voorloopig heeft neergelegd. Na den terugkeer van di'. Seipel van zijn reis naar de Middel- landsche Zee, waar hij momenteel vertoeft, zal, volgens de Stunde, bekend worden ge maakt, dat in Tirol een nieuw bisdom zal worden ingesteld, aan het hoofd waarvan dr. Seipel zal komen te staan. In andere Weensche kringen twijfelt men aan de waarschijnlijkheid van de mededeelingcn van de Stunde. KONDOERIOTIS. Parijs, li Mei. (H. N.) De president der Grieksche republiek, admiraal Kondoc- riotis, heeft volgens een bericht .uit Athene aan minister-president. Venizclos den wensch te kermen gegeven om bij de eerst volgende verkiezing niet meer herkozen te worden, daar zijn gezondheidstoestand liem niet toelaat zijn ambt langer te blijven be- klecden. Kondoerictis is 74 jaar oud cn werd in 1924 na het uitroepen van de Grieksche republiek tot eersten president gekozen. In 1926 trad hij af. daar hij het met de dictatuur van Pangalos niet eens was. Vier maanden later, na den val der dictatuur, werd hij weer tot staatspresi dent benoemd. DE STRIJD TEGEN DE COMMUNISTEN. Do roode frontstrljdersbond verboden in Baden en Thü- ringen. B e r 1 ij n, 1 3 M e i. (V.D.) Ook in Baden cn Thürihgeh is de roodo frontstrijders- bond met alle nevenorganisaties verboden cn ontbonden. NOORWEGEN BLIJFT LID VAN DEN VOLKENBOND. B e r 1 ij n. 14 Me i. (V.D.) Maandag heeft, naar Berlijnsche bladen uit Oslo melden, jiet Storting het voorstel van de arbeiders partij om uit den volkenbond te treden na lange beraadslaging afgewezen. Veiligheid voor alles Gelukkig kan worden vastgesteld, dat de regels van den weg beter worden nageleefd. Echter zijn er nog tal van weggebruikers, die bij het berijden van den weg niet denken aan het beslaan van verkeersregels met gevolg, dal zij óf geverbaliseerd óf gewaar schuwd worden. Dagelijks worden nog tientallen verkeerszon- daars op hunne fouten gewezen. Bij herhaling worden de weggebruikers er op gewezen de regels van den weg na te leven én in hun eigen belang én in het belang van anderen. Een veilig verkeer is voor een ieder een groot, ja zells een leöensbelang. Daarom weggebruikers: Berijdt steeds de rechterzijde van den weg: Neemt in de bochten steeds de uiterste rechterzijde; Wijkt bij het passeeren, bij tegenkomen steeds zooveel in Uw vermogen is naar rechts: Wijkt naar links, wanneer ge het voor Uw rijdend verkeer wenscht in te halen; Geeft het van rechts komende verkeer steeds den voorrang: Zorgt dat de remmen op Uw motorrijtuig of rijwiel steeds krachtig werken; Rijdt niet met te groote snelheid; Houdt met Uw motorrijwiel, rij- of voertuig of rijwiel stil tel kens, wanneer de veiligheid van het verkeer zulks vordert; Geeft steeds signalen, wanneer dc veiligheid van het verkeer zulks vordert; Houdt steeds voor ooger. VEILIGHEID VOOR ALLES. Wanneer ge een weg berijdt, door een plantsoen of iets anders in een linker- en een rechterzijde verdeeld, houdt dan steeds het rechtergedeelte, omdat ge anders strafbaar zijt. In ernstige overweging wordt gegeven steeds de bevelen ot aanwijzingen der politie op te volgen. Zoo ge dat niet doet, be loopt ge kans een ongeluk te krijgen en/of een bekeuring. Beide zijn echter vervelende dingen. Het juiste adres voor Uw TEL. 852 De schokken in Verzie duren voort Londen, 14 Mei. (V. D) Volgens be richten uit Teheran worden in de geduren de de laatste weken door aardbevingen zoo geteisterde provincie Chorassan nog steeds aardschokken waargenomen. Uit de steden Khorat cn Kaighan, die beide in deze provincie liggen, wordt gemeld, dat de stooten met regelmatige tusschenpoo- zen van ongeveer een uur elkaar opvolgen. Het aantal slachtoffers wordt op 3000 ge schat. In een aantal districten zijn niet vol doende menschen 'overgebleven om de om het leven gekomen slachtoffers cn gedood? dieren te begraven. Vijftig dorpen en steden zijn totaal vernield cn een veel grooter aan tal ernstig beschadigd. De aangevoerd voorraad medicijnen cn geneesmiddelen ii nog onvoldoende. De Roode-Kruis-organi- satie uit sovjet-Rusland heeft' een grool aantal vliegtuigen met doctoren, verple gend personeel cn geneesmiddelen ge stuurd. Uit Turkestan en uit sovjet-Rusland worden voortdurend groote zendingen levensmiddelen met vrachtauto's aange voerd. UIT DEN RIJKSDAG. De wet betreffende de kospositie van het Rijk door d» begroo- tingscommissie aangenomen. Berlijn, 14 Mei. (II. N.) De begro tingscommissie van den rijksdag heeft vanavond de wet betreffende de kaspositie van het Rijk aangenomen. Zooals beken I. beoogt deze wet het verschaffen van mid delen aan het rijk door uitgifte van een leening van 500 milliocn mark en door ver koop van de preferente aandeelen der rijksspoorwegen, die in het bezit van het rijk zijn. De Duitsch-nationalen cn de com munisten stemden tegen de wet. De door den rijksraad aangebrachte wijziging in artikel 1 van de wet, waardoor het ook de landen mogelk zal worden leeningen met dezelfde voorrechten uit te geven, werd verworpen. STAKING IN DE KUNSTZIJDE FABRIEKEN. N e w-Y ork, 1 4 M e i. (H. N.) Te Elisa- bethtown in den staat Tennesseezijn stakers van de kunstzijdefabrieken, dje werkwilligen lastig vielen, in hechtenis ge nomen, doch spoedig daarop weer vrijgela ten. Een wachter van de Bembergfabriek is door de politie in hechtenis genomen en na een verhoor, onder oeschuldlgln* van poging tot moord, naar de gevangenis overgebracht. Men vermoedt, dat hij betrok ken is bij den aanslag op de woning van een werkwillige. MOBILISATIE-MAATREGELEN. Wetsontwerp bij 't congres In gediend, Bij het Amerikaansche congres is mei. goedkeuring van den minister van oorlog een wetsontwerp ingediend, waarvan de strekking is den president duurzaam de be voegdheid te geven om in tijd van oorlog alle mannen van achttien tot 45 jaar onder de wapenen te roepen. De meest-kritleke periode, zegt de minister van oorlog, is die, welke dadelijk op een oorlogsverklaring \olgt. Wanneer men in een dergelijke pe riode enkele dagen, of zelfs maar één dag wint, kan dit beslissen tusschen een snelle overwinning cn een langdurigen oorlog,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1