DE EEMLANDEQ Verhuring van Lips safe-loketten Vrijdag 17 Mei 1929 27e Jaargang No. 268 BUITENLANDSCH OVERZICHT DE RAMP IN HET ZIEKENHUIS De uitwerking der vergiften WILLEM GROENHUIZEN Langestraat 43 Stofzuigers Wampyr. Protos 98.— 115.— \VL MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 DE TROEBELEN IN AFGHANISTAN Successen van Habib Oellah OP WEG NAAR EEN ACCOORD? 9 uur 20 min.1 REDE VAN DEN PAUS Antwoord aan Mussolini LUCHTVAART DE VLIEGBOOTEN NAAR INDIE FGORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand 10.75, per weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17?/» Binnenland franco per post per 3 maaoden f3,-. Afzonderlijke nummers i 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIDECTE.UR-UITGEVED: J.VALKHOFf PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f IX)5 met Inbegrip van een bewijsnummer, alke regel meer f 0.25. Llefdadlgbelds-advertentl&n voor de helft van den prijs. Kleine Advertentl&n ♦.KEITJES" bij vooruitbetaling 1—3 re ge Li 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummer extra 0.05 De tweede tocht van de Graf Zeppelin naar Amerika. Fransch-Duitsche moeilijkhe den. Donderdagochtend heeft de met spanning 'tegemoet geziene, start plaats gehad van de Graf Zeppelin, het luchtschip, dat van Friedrichshafen in Duïtschland, naar La» kohurst in Amerika zal vliegen. Het ver trek had reeds eerder plaats kunnen heb ben, doch de Franschen hebben den be stuurders van de Zeppelin moeilijkheden in den' weg gelegd. Rijkelijk laat zijn zij gekomen met het verleenen van hun toe stemming orn over de Fransche grens te vliegen. Al-sinds ecnigen tijd werd in som mige Fransche bladen betoogd, dat men het vliegen over Frankrijk van de hand moest wijzen, omdat de Zeppelin al eens over de Greusot-fabrioken had gevlogen. Ondertusschen heeft de Quai d'Orsay haar standpunt te kennen gegeven in een communiqué, waarin wordt betoogd, dat met betrekking tot de vlucht van de Graf Zeppelin naar de Vereenigde Staten mede- deelingen in de pers zijn verschenen, die niet heelemaal juist zijn. Het Fransche departement van buitenlandsche zaken stelt vast, dat de Duitsche regeering een week geleden het gebruikelijke verzoek deecj om over Fransch gebied te mogen vliegen. Op li Mei is, nadat met de be voegde technische bestuurstakken werd beraadslaagd, aan de Duitsche regeering te kennen gegeven, dat de vlucht toegestaan was onder de voorwaarden, vermeld in 't verzoek zelf. Het vliegen over Frankrijk mocht geschieden in dat deel van den morgen, hetwelk volgde op het moment van vertrek van Friedrichshafen, hetwelk door de organisators der reis was aange geven. Er werd overigens tevens meege deeld, dat men er van Fransche zijde geen bezwaar tegen zou hebben, dat de tijd, gedurende welken het luchtschip zich boven Fransch gebied zou bevinden, zou worden veranderd, indien een ander uur van vertrek mocht worden gekozen. Ver der wordt het bestuurbare luchtschip on der het gewone voorbehoud er vrij in gela ten, wat de militaire zóne betreft, om de reisroute te kiezen, die het best beant woordt aan de atmosferische toestanden. Tot zoover het Fransche verweer te gen de geoefende kritiek, waaruit blijkt, dat de regeering te Parijs, al is de toestemming voor de vlucht wat laat binnengekomen, nochthans tracht den on- gunstigen indruk, die is gewekt, weg te nemen. Van Duitsche zijde is al menig hartig woordje geuit over de houding van Frankrijk, die men als een onnoodige pla gerij beschouwt. De pers staat op haar achterste beenen en ook dr. Eckener moet zich niet al te malsch hebben uitgelaten. Overigens Wordt van Duitsche zijde be toogd, dat er b.v. geen woord van aan is, dat 'de Zeppelin een vorig maal boven de haven van Toulon heeft gevlogen. IToe dit ook zij, dr. Eckener zal zich aan de Fran sche voorschriften moeten houden, die on der meer ook schijnen te behelzen, dat, zoolang het luchtschip zich boven Frank rijk bevindt, alle, fototoestellen verzegeld moeten blijven, terwijl de begeleiding van Fransche vliegtuigen beschouwd kan wor den als een controlemaatregel. Tevens is nauwkeurig de vliegroute boven Frank rijk aangeven. Prettig is deze Massrege- ling voor de Duitschers niet, doch zij zul len verder hun moed vermoedelijk wel niet verliezen en vol rustig vertrouwen naar hun verre doel stevenen. Amerika kijkt vol spanning uit en is niet al te rou wig om het vertraagde vertrek, omdat men nu aanneemt, dat de Graf Zeppelin op den eersten Pinksterdag zal aankomen: een feestelijke gebeurtenis op een feeste- lijken dag. Een nader bericht behelst, dat de Graf Zeppelin wegens motordefect naar Frie drichshafen is teruggekeerd en, na het euvel te hebben verholpen, opnieuw de reis zal aanvaarden. Onbeschrijfelijke tooneelen van ellende Omtrent de ramp in het ziekenhuis te Cleveland wordt nader gemeld, dat zich de onbeschrijfelijkste tooneelen afspeelden. Houderdene familieleden van de veronge lukten trachttèn iets te weten te komen omtrent het lot van de zieken. Vele ge wonden hebben urenlang op het straatpla veisel gelegen, voordat men hulp kon ver leenen. Anderen moesten op het gras neer gelegd worden, omdat er niet voldoende ziekenwagens waren. De toeschouwers zeggen, dat sommigen een donker groene gelaatskleur gekregen hadden. Volgens nader berichten heeft liet on derzoek uitgewezen, dat de ontploffingen plaats gehad hebben in het souterrain, waar zich een voorraad radiographische films bevond. Verschillende reservoirs met zuurstof ontploften ten gevolge van de ge weldige hitte van den brand. Door de ont ploffing ontwikkelde zich uit de films in dichte wolken een bromiumgas, dat de slijmvliezen van mond, neus en longen der slachtoffers verbrandde en bloedingen ver oorzaakte uit oogen, neus en mond. Drin gende oproepen zijn gericht naar alle plaatsen in den staat Ohio om alle be schikbare tubes zuurstof te verkrijgen, aangezien dit het eenige tegengif is. Verder wordt nog bericht, dat allo pa- tienten, die veiligheidshalve naar 't dak werden gebracht, zijn gered. De brand gebluscht. De brand in de kliniek is 2 uur, nadat hij uitgebroken was, gebluscht. Ook eenige dokters en verpleegsters zijn om het le ven gekomen. De meesten zijn aan de op- geloopen brandwonden overleden. Enkelen kwamen om door de giftige gassen. Dc brandweerlieden droegen tal van men- schen uit het brandende gebouw naar buiten zonder te weten, of zij dood of le vend waren. Onder de dooden bevinden zich ook een aantal brandweerliede en een politieagent. Een steeds toenomend aan tal dooden en gewonden. New York, 16 Mei. (V.D. Do ramp in het ziekenhuis te Cleveland (Ohio) is veel grooter dan cle eerste berichten cloen ge- loovcn. Totnutoe zijn er 95 dooden en meer clan 100 gewonden te betreuren. De ramp ont stond in de kliniek van den door de bloed transfusie-methode bekenden arts Crille door het ontploffen van een film van een X-stralcntoestel, dat in de benedenverdie ping stond. In het ziekenhuis waren volgens be trouwbare inlichtingen 260 meest niet bed legerige patiënten, wier redding tengevol ge van de vergiftige gassen, die zich ont wikkelden, buitengewoon bemoeilijkt wer den. Het ziekenhuis is totaal afgebrand, slechts cle muren zijn blijven staan. Het zoeken naar lijken cn naar gewonden wordt nog steeds voortgezet Het onderzoek naar de oorzaak. N ew York, 16 Mei (V.D.) I-Iet onderzoek naar de oorzaken van de verschrikkelijke ramp heeft uitgewezen, dat de eerste ont ploffing, waardoor 25 zieken, doctoren en leden van het verplegend personeel gedood werden, veroorzaakt werd door ontbranding van een groóte hoeveelheid chemicaliën in de verdieping gelijkvloers. Daarop volgde een tweede ontploffing, maar de ernstigste gevolgen heeft de derde ontploffing gehad, waarbij zich giftige gassen ontwikkelden, die zich door het geheele ziekenhuis ver spreidden. Op het oogenblik weet men nog niet, of het bromide- of nitro-gassen waren. De directie van het ziekenhuis vermoedt, dat het phosgeen-gassen geweest zijn. Het gas had in elk geval een bruine kleur, ter wijl de ongelukkige slachtoffers eerst een gele en daarna een meer en meer groen getinte huidskleur kregen. Het gas had een verschrikkelijke uitwerking. Terwijl in de onderste verdiepingen het vuur woedde, trachtten patiënten in wanhoop langs het dak in cle buitenlucht te komen. Er ont stonden hevige gevechten. De brandweer vond later het trappenhuis met lijken be dekt, die elkaar vastgeklampt hadden, als of vóór den uitgang nog een laatste wan hopige strijd was gestreden. De ramp werd door het vuur nog verergerd. I-Iet dak werd de lucht in geslingerd. De brandweer kon tenslotte nog slechts met gasmaskers wer ken. Het gas drong ook naar buiten en ver richtte ook onder cle talrijke nieuwsgierigen op straat zijn doodelijk werk. Vele nieuws gierigen zouden door het gas blind zijn geworden. Ken politieagent verloor, nadat hij reeds vier blokken van het brandende ziekenhuis verwijderd was, plotseling het gezichtsvermogen. Zoodra bekend was, dat zich gifgas verspreidde, ontstond onder de toeschouwers een onbeschrijfelijke paniek. In een oogwenk was de geheele omgeving ontruimd. Een geheele vleugel van liet zie kenhuis is door het vuur vernield. Docto ren en verplegend personeel hebben op voorbeeldige wijze cle brandweer terzijde gestaan. Alle lijken, waarvan vele geheel of gedeeltelijk verkoold zijn, worden nauw keurig onderzocht. De namen der slacht offers worden, zoodra zij bekend zijn, op affiches voor het lijkenhuis bekend ge maakt. Londen, 16 Mei. (V. D.) Ilel aantal dooden, dat bij de ontploffingsramp in het ziekenhuis in Cleveland geborgen is, be draagt tot dusverre 1 IS, terwijl 40 personen zulke zware verwondingen hebben, dat men aan hun behoud twijfelt. Daar momenteel de reddingsarbeid nog niet beëindigd is. kan zelfs dit aantal niet als definitief be schouwd worden. Het onderzoek zal in drie richtingen wor den ingesteld ten eerste zullen alle staats organen volgens instructie van gouverneur Cooper het onderzoek kunnen inleiden, ter wijl onafhankelijk hiervan cle graafschaps- autoriteitcn een tweede onderzoek zullen instellen. Tenslotte leidt de burgemeester van Cleveland eveneens een zelfstandig on derzoek. Naar alle waarschijnlijkheid is de explosie ontstaan door de gassen, welke bij het verbranden van cle Rönlgen-films zijn vrijgekomen. Bij het begin van den brand werden direct alle brandvrije deuren geslo ten, hetgeen tengevolge had, dat de ont snappende gassen een grooteren druk te overwinnen hadden, waardoor de ontplof fing des te heviger moest worden. Het gas is een mengsel van jodium- en broorndam- pen, die in werking verwant zijn aan phos- geengas. Gedipl. Horlogemaker 1e klasse Reparatie inrichting aan huis TEL. 852 BOB* Hjuvcbstiz. QO-Ter.281) voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. Een deel van A man Oellah's Iroepen omsingeld Londen, 16 Mei. (V. D.) Naar Reuter uit Simla meldt, wijzen de laatste daar uit Afghanistan ontvangen berichten er op, dat de hoofdstrijdmacht van Aman Oellah zich ongeveer 70 mijlen ten Zuiden van Ghazni tengevolge van het plotseling on trouw worden der Ghilzais in een moeilij ken toestand bevindt. Het zijn de troepen, die de vorige maand Ghazni bedreigden en sinsdien uit Moekoer moesten terug trekken, waar de verbindingen werden af gesneden. Thans zouden de Ghilzais de troepen van Aman Oellah omsingelen. Men gelooft, dat Aman Oellah zelf zich bij deze troepen bevindt. Over de positie van cle overige troepen van Aman Oellah is niets hekend. Deze troepen hadden tot taak door de inneming van Ghazni de verbinding van ITabib Oel lah met Kaboel te bedreigen. Dit plan schijnt thans eveneens te zijn mislukt. Londen, lb' Mei. (V. D.) De troepen van ITabib Oellah bezetten Herat, waardoor het Aman Oellah niet meer mogejijk is ammu nitie en andere voorraden uit Rusland te ontvangen. VREDE IN DE BERLIJNSCHE METAALINDUSTRIE. B e r 1 ij n, 16 M e i. (V. D.) De scheids rechter voor het district Brandenburg heeft heden cle uitspraak van 22 April j.l. van cle arbitrage-commissie voor Groot-Berlijn inzake het geschil in do metaal-industrie bindend verklaard. Daardoor is de bedi ijfs- vrede in de Eerlij nsche metaalbedrijven, waarin ruim 200.000 arbeiders werkzaam zijn, verzekerd tot 30 September 1930. DOOR ELECTRICITEIT GEDOOD. Drie slachtoffers. B r e s 1 a u 15 Me i. (11. N.) In de suiker fabriek van Bernsladt in Silezië waren gisteren negen arbeiders bezig met het in orde maken van een transportband, toen plotseling de isolatie van den stroomkabel scheurde en de band onder stroom kwam te staan. Drie arbeiders werden op slag door den stroom gedood, terwijl de zes andere ernstige brandwonden opliepen. DUITSCH-NEDERLANDSCH LUCHT VAARTVERDRAG. Berlijn, 16 Mei. (.V D.) De Rijksdag heeft heden het luchtvaartverdrag met. Nederland en dat met Noorwegen in alle drie lezingen aangenomen. Sir Josuah Stamp overhandigt het oritwerp-rapport België verzet zich nog steeds JOSUAH STAMP. P a r ij s 16 Mei. (V. D.) Het Woensdag middag aan de verschillende delegaties der- commissie van deskundigen ter hand ge stelde eind-rapport van den Engelschen deskundige sir Jo suah Stamp werd nog denzelfden avond door de ver schillende deskundi gen vertaald en aan een eerste bespre king onderworpen. Het rapport con cludeert, volgens de Matin, dat bij een rechtvaardige be handeling van cle Duitsche burger: Duïtschland vol doende middelen kan vinden om zijn ver plichtingen na te komen. Het rapport bevat geen cijfers omtrent de annuïteiten met uit zondering van de grootte der leveranties in natura. Aan het rapport is een belangrijke brief van dr. Schacht aan Owen Young toege voegd. In dezen brief neemt de leider der Duitsche delegatie namens zijn land de op 10 Mei door den Amerikaanschen voorzitter der commissie genoemde cijfers aan, d. w. z. een annuïteit van 2050 millioen mark voor den tijd van 37 jaar en bovendien een bedrag gelijk aan de intergeallieerde schul den gedurende 21 jaar. De laatste phase der besprekingen van de deskundigen te Parijs na de overhandiging van het ontwerp-rapport wordt in Engel- sche berichten uit Parijs gunstig beoor deeld. Men neemt echter aan, rlat er moei lijkheden zullen ontstaan met België en wellicht ook met Italië. De steeds verwachte verminderde tegen stand van Frankrijk wordt door Pertinax in de Daily Telegraph aangekondigd. Hij con stateer, dat de Fransche delegatie zekere wijzigingen in de Duitsche reserves zal eischen, doch dat zij over het algemeen het rapport zal aanvaarden. De Fransche dele gatie heeft nog geen definitieve beslissing genomen, doch zij schijnt geneigd te zijn de Duitsche reserves geen beletsel te vinden voor het treffen van een overeenkomst. Het rapport van Stamp over de werk zaamheden der commissie van deskundigen is volgens cle Parijsche bladen 60 foliobla den lang, bestaande uit 20 hoofdstukken. De cijfers omtrent de Duitsche annuïteiten zul len pas worden ingevuld, wanneer het rap port definitief wordt vastgesteld. Bespreking der geallieerden, Hedenmorgen vond in de werkkamer van den gouverneur der Banque de France, Mo reau, een bespreking over het rapport van sir Stamp plaats. Volgens de Parijsche bla den werden op het laatste oogenblik nog ehkele wijzigingen aangebracht, welke hedenmorgen door Owen Young aan de de legaties werden medegedeeld. In den mid dag kwamen de afgevaardigden der credi- teurstaten bijeen, orn hun houding te be palen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 773.8 te Röst en Nordöyan. Laagste barometerstand: 756.3 te Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 18 Mei: Zwakke tot matige N. tot N. O. wind, afnemende bewolking, wei nig of geen neerslag, iets zachter overdag. Verschil van opvatting over jeugd'opvoeding Berlijn. Van verschillende zijden wordt een rede van den paus tegen de fascistische jeugdopvoeding bekend, die al gemeen als een antwoord van den paus op cle jongste rede van Mussolini wordt beschouwd. De paus verklaart, dat het huisgezin en de kerk natuurlijke en god delijke rechten voor de opvoeding van de jeugd bezitten en eerst, als de opvoeding door huisgezin en kerk is voltooid, kan de Staat zijn rechten doen gelden. Tegenover de verklaring van Mussolini, die door de fascistische jeugdopvoeding alle jongeren tot veroveraars wil maken, wees de paus erop, aat indien alle staten tot dergelijke methoden van opvoeding willen overgaan, dit niet tot den algemeenen vrede kan lei den. Wat in één staat geschiedt, kan over de geheele wereld geschieden cn in dat ge val zouden alle staten de jeugd moeten op voeden met het doel veroveraars te vor men. Rome, 15 Mei (V.D.) De redevoering, welke de paus gehouden heeft voor de kweekelingen van het Jesuitencollegium van Mondragone wordt door de fascistische bladen slechts bij uitzondering vermeld. De redevoering heeft algemeen -groot opdien gebaard door de besliste afwijzing van de door Mussolini voorgestane opvatting dan de opvoeding van de jeugd. De pers ont houdt zich van ieder commentaar op dpze redevoering. HET DRANKVERBOD IN AMERIKA. Toenemend verzet. N e w Y o r k, 16 M e i. (V. D.) De wetge vende lichamen in den staat Wisconsin hebben cle uitvoeringswet betreffende de drankwet herroepen. De wet gaat thans naar den gouverneur, die het besluit kan bekrachtigen of zich er tegen verzetten. PANIEK IN EEN TREIN. Ongeluk op een viaduct. Bazel, 16 Mei. (H. N.) Woensdagavond is bij Gelterbinden dicht bij Bazel de snel trein* Bazel-Olten ontspoord, waarschijnlijk doordien de trein met te groote snelheid door een bocht reed en daardoor uit de rails geslingerd werd. De trein liep met ont spoorde locomotief en bagagewagen nog on geveer 300 M. voort. Onder cle reizigers brak een paniek uit, daar de trein zich op een viaduct bevond en men vreesde, dot de trein over de leuning van het. viaduct zou slaan cn in de diepte zou neerstorten. Ver scheidene reizigers trachtten uit den trein te springen. Ten slotte kwam de trein aan het einde van het viaduct gelukkig tot stil stand. De materieele schade is zeer belang rijk, doch menschenlevens zijn niet te be treuren. GRAFSCHENNIS OP EEN DUITSCH KERKHOF IN FRANKRIJK. De gendarmerie van Albert zoekt naar individuen, die de Duitsche oorlogsgravcn te Bazentin hebben geopend, de lijken ge schonden en het gebeente der dooden op den grond hebben laten liggen. DE KONING NAAR WINDSOR. Londen, 15 Mei. (V. D.) Onder grooti belangstelling van het publiek is de koning heden van Bognor naar Windsor gereden. Door cle dorpen werd de vaart geminderd en de koning beantwoordde de hartelijk# toejuichingen van cle saamgestroomde menigte met vriendelijke buigingen. Toen de auto Castle Hill opreed te Windsor, werden rozenblaadjes uit de vensters op den wagen gestrooid. De koning was zicht baar aangedaan door de blijken van be langstelling van het volk. Te Windsor werd hedenmdidag officieel medegedeeld, dat de koning de reis goed doorstaan had en geen teekenen van ver moeidheid toonde. ERNSTIG HOOGOVENONGELUK. Madrid, 15 M e i. (V. D.) In het hoog- ovenbedrijf Nueva Montana is een ernstig hoogovenongeluk gebeurd. Hierbij zijn drie arbeiders gedood en vijf zwaar gewond. ZES SCHOOLKINDEREN VERDRONKEN. Zes schoolkinderen zijn verdronken in den Rio Blanco in den staat Vera Cruz ten gevolge van de overstrooming van d# rivier la Carbonera door cle hevige regen*. De kinderen werden verrast op den terug weg van school. Te Sabaog aangekomen Blijkens bij hel departement van defen sie ontvangen telegram zijn de Dornier Walvliegbooten Woensdag 5.11 plaatselijk# a Sijd te Sftbang aangekomen. Alles wel.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1