F4. DUIM BURGER FIRTSao ZEISTfTELS F* L.A.A.v«MAI1ERSVELD DE EEMLANDED Zaterdag 18 Mei 1929 27e jaargang No. 269 WAT BETEEKENT DE 18 MEI-VOLKENBONDSDAG? Dit is de Fiat «zes", type 520* GARAGE MOLENAAR WILLEM GROENHUIZEN Langestraat 43 - Tel. 852 JUWELIER Gasfornuizen Kiippersbusch Junker Ruh Dordrecht narrn-f" BUITENLANDSCH OVERZICHT 9 uur 20 mm. ST00MWASSCHERIJ LUXE AUTO VERHUUR ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17 Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 DIRECTEUR- UITG EVER! J.VALKMOFf DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip vao eeo bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds*advertcnticn voor d< helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatseD f l,-. Bewijsnummer extro P 0.05 Voor de komende warme dagen ontvangen ARNHEMSCHEWEG 26 groote collectie voile en mousseline japonnen DAMES MODEZAAK Ei- zijn ei-, die bij den jaarlij kscheii terug keer ook ditmaal \an den IS Mei-Vol kenbondsdag van de „Vereeniging voor Vol kenbond en Vrede", gevestigd te 's-Graven- Jiage, vertegenwoordigd door Afdeelingen in bijna alle belangrijke plaatsen des lands, zeggen: op IS Mei 189!) werd de eerste Vre desconferentie, te 's-Gravenhage gehouden, geopend Het is deze Vredesconferentie, hare door sommigen als onbeteekenend, door anderen als niet onbelangrijk gekenmerkte werkzaamheden, die men herdenkt. Zij. die zoo redeneer en, vergissen zich. Voor zoover de datum vanden 18 Mei-Volken bondsdag voor een deel ook om practi- sche redenen gekor.cn verband houdt met de eerste Vredesconferentie, geschiedt dit niet om die conferentie, zelve. Maar wel om het aandeel, dat Nederland daarin ver kreeg. Aan het einde der negentiende eeuw ver keerde Nederland internationaal in een niet belangrijke, voor een kleinen Staat overi gens niet onaangename positie. Wij werden niet gemengd in de groote politieke vraag stukken; wij onderhielden góede betrekkin gen met andere landen; wij konden onge stoord onzen weg bewandelen. De eerste Vredesconferentie echter, die niet zoo ge heel resultaatloos was als men het wil doen voorkomen, schiep liet Permanente Hof van Arbitrage; een soort blijvende arbitrage- machine tusschen de Staten, die nog slechts vijf jaren tevoren, toen de Interparlemen taire Unie te 's-Gravenhage bijeenkwam, door de Duitsche vertegenwoordigers in deze Unie als „onmogelijk" was uitgemaakt. Dat Permanente Hof werd op Ilollandsch grondgebied gevestigd, en teneinde het een beteekenende bibliotheek en een waardig onderdak te bezorgen, stichtte Carnegie zijn Vredespaleis. Toen in 1907, na lange aarzeling, door ge zamenlijk Amerikaansch-Russisch initiatief de tweede Vredesconferentie samenkwam, aarzelde men niet over de keuze der plaats: het werd opnieuw 's-Gravenhage. En hoe zeer deze tweede Vredesconferentie in re sultaat cn belangrijkheid achterstaat bij de eerste, zij nam een besluit, dat, ware de groote oorlog niet tusschcnbeide getreden, van bëtéekenis had kunnen worden. Zij toch proclameerde haar eigen continuïteit; be paalde dat eens om cle acht jaren een con ferentie als deze zou samenkomen, terwijl tusschen de regels door te lezen viel. dat men de samenkomst daarvan ie 's-Gravon- liage verwachtte. Tegelijk werden reeds eerste pogingen gedaan in de richting éeher Academie voor internationaal recht, die in 1914 op het punt stond in hel Vredespa leis geopend te worden toen de oorlog dat verhinderde. Zoo heeft en dat is het belang, dat de datum van 18 Mei voor Nederland mee brengt het samenkomen dezer eerste Vre desconferentie op Nederlandsch grondge bied ertoe geleid, dat aan Nederland een nieuwe internationale taak werd opgedra gen. „Das Werk vorn Haag" hebben voor aanstaande Duitsche volkenrechtsgeleor- den, die het eerst dezen naam gebruikten, den gezamenlijkcn volkenrechtelij ken ar beid, die i n Den Haag reeds w as en nog zou worden volbracht, gedoopt. Nederland kreeg te herbergen liet eerste internationale arbitrage-instituut van nlgemecnen aard: Nederland zou de plaats worden, waar re gelmatig eens in de acht jaren conferenties, omvattende bijkans geheel de wereld, zou den samenkomen. Een oogenblik dreigde bet, aan het einde van den oorlog, alszou deze rol van Den Haag en Nederland niet worden voortgezet. Ter vredesconferentie te Parijs in 1919 sprak men niet vriendelijk over het „werk van Den Haag", cn poogde men den samenhang tusschen den nieuw geschapen Volkenbond en dit werk ter zijde te stellen. Maar toen. nauwelijks een jaar later, het Hof van Internationale Jus- 11tie. opperst rechlslichaani van den Vol kenbond, moest worden geschapen, koos men het Vredespaleis als vergaderplaats voor de voorbereidende commissie, hetgeen reeds toen betcekonde. dat daar. ter zijde van het Permanente Hof van Arbitrage, dit belangrijke rechtsinstituut zou zetelen. Nederland heeft, in een tijd als deze, die zich, ondanks alle pessimisme en weer stand, in de internationale richting be weegt, instituten te bewaren, die schatten mogen worden genoemd \oor den vooruit gang der menscllheid. Dal is een voorrecht, maar geen voorrecht /.onder verplichtingen. Zoo ook hier. Het is niet' alleen een voorrecht in den symbolieken zin, het is het ook materieel gesproken. Wij bedoelen nu niet hier de argumenten te doen hoorei», dal hotels. Spoorwegen, winkeliers e.d. van de komst der vreemdelingen regelmatig profijt trek ken. Neen, het materieele bedoelen wij hoo- ger, in dezen zin, dat hel Nederlandsch grondgebied, evenals hel Zw itsersche, waar op nog belangrijker lichamen voor de in ternationale samenleving zijn gevestigd, wordt beschouwd als een bijzonder grond gebied. wel niet volkenrechtelijk onschend baar, maar bij welks onaantastbaarheid allen een gelijk belang hebben als in den nationalen Staat de onafhankelijkheid van vechters en gerechtshoven een belang is, dat door de groote menigte als zoodanig wordt erkend. Materieel bedoelen wij het ook in dezen zin, dat het feit, dat in het land van Grotius zulke internationale lichamen zijn gevestigd, do oogen onzer jongeren hijkans eiken dag kan doen opengaan hiervoor, dat wij steeds meer gaan leven in ecne samen leving der volken, die de grenzen erkent zij zou ook niet anders kunnen en willen maar die toch die grenzen niet meer ziet als de onoverkomelijke hinderpalen voor samenleving, die zij nog niet zoo heel lang geleden vormden. Reeds menigmaal is en terecht betoogd, dat het geen toeval kan worden geheeten, dat juist een Neder lander uit de zeventiende eeuw, onze Hugo Grotius, het bestaan van het volkenrecht aan de ietwat verbaasde wereld ontdekte; dat hij, levende in het internationale Hol land dier dagen, de oogen wel open moest hebben voor de realiteit, die andere, meer nationaal toegespitste landen niet konden zien. Voor een klein land als Holland blijft deze zelfde toestand nu bestaan; de oogen van ons volk hebben zich altijd in interna tionale richting gewend: internationaal leven is ons naar evenredigheid minder vreemd dan het aan andere landen en vol ken was en is. Welke plichten nu leggen deze voorrech ten ons op? De plicht allereerst om waarlijk internationaal te zijn, internationaal te denken cn le gevoelen. Dat wil laat ons dit vooropstellen geenszins zeggen, dat wij onze nationale gevoelens hebben ter zijde te stellen. Niet in liet minste of ge ringste, maar het wil wel zeggen, dat wij ons niet de vrijheid mogen veroorloven die nationale gevoelens, die nationale deugden, als in elk geval verheven boven die van andere volken te beschouwen. Het wil zeggen, dat wij in de beoordeeling van onze eigen feiten naast die van andere volken onpartijdig dienen le zijn. Immers, uit na tionalen eigenwaan worden de heftigste conflicten in de wereld geboren; onbekend heid met elkanders gevoelens zet ze voort, cn het daaruit geboren niet ontzien van el kanders zelfrespect maakt ze onoplosbaar. Een volk. dat internationaal wil zien en denken, met vólkomen behoud \an eigen nationaal zelfbewustzijn, moet vooral niet de oogen sluiten voor dezen kringloop dei- dingen. Teneinde het internationale leven te coördineeren; teneinde geschillen langs vreedzamen weg te beslechten cn de bewa pening le verminderen; teneinde de inter nationale samenleving, gelijk die der indi viduen in een zelfden Staal, te maken tot ecne organisatie in plaats van den chaos, dien zij vroeger was en gedeeltelijk nog is. werkt cn streeft de Volkenbond te Genève. Die is bekend ins ons land. Door wat hij doet en door de tal van vooraanstaande Nederlanders, die daaraan medewerken, Van Karnebeek, van Eysinga, Limburg, Co- lijn, Zimmerman, Lorentz, Loudon, Oude- geest, Nolens, Struyckcn ziedaar slechts enkele namen, die als vanzelf te binnen schieten, wanneer men aan den arbeid van Nederlanders in Genève denkt. Met dat al is het de vraag of de arbeid van den Vol kenbond leeft in de harten en de gedachten der Nederlanders. Of zij, zelfs evenredig ge sproken, daarvoor dezelfde interesse hebben als men b.v. in Engeland aantreft. Laat men niet zeggen, dat de Volkenbond is een orga nisme der Staten; niet zeggen, dat de di plomaten en staatslieden zijn aangewezen cm daar het werk te doen. Zeker, de vol ken zeiven kunnen niet naar Genève gaan; zij zenden hun afgevaardigden, en zij wen- sclien dat deze afgevaardigden bereiken het geen zij als bereikbaar, vvenschclijk en nut tig beschouwen. Maar laten zij wel begrij pen, dat die afgevaardigden gesterkt die nen te worden door den volkswil; moeien weten, dat de levende gedachte achter hen staat. Het is niet genoeg om le vertrouwen op het doorzettingsvermogen, de bekwaam heden van die afgevaardigden; neen, de vol ken moeten zich uitspreken en om zich uit te spreken, moeten zij weten wat er in Genève gebeurt, moeten zij hef voornaam ste van die werkzaamheden voelen cn moe ten zij trachten zich daarover een oordeel te vormen. Maar orn dat te kunnen doen, met eenigc vrucht althans, dienen zij te weten, wat de Volkenbond is, hoe hij is samengesteld en in welke positie hij ver keert tegenover den loop der wereldgebeur tenissen. Ziet. daar is bijkans eiken dag critiek op den Volkenbond in overvloed. In ons land en daarbuiten. Critiek. die gerecht vaardigd is, en die degenen, die niet willen zooals de Volkenhond moet willen, tot in keer kan brengen. Critiek echter, die tal van malen gedachteloos wordt neerge schreven, omdat er onbekendheid is met den Volkenbond, onbekendheid met zijn streven, onbekendheid bovenal met de moeilijkheden, die hij heeft te overwinnen. Eeuwen achtereen hebben de massa's, heeft elk volk den oorlog als iets natuurlijks aan vaard; de Volkenbond nu komt om dit na tuurlijke -tot onnatuur le maken; kan men aannemen dat welk lichaam ook erin zou slagen die taak te volbrengen in nog geen tien jaren tijds? De 18 Mei-Volkcnhondsdag nu van de „Vereeniging voor Volkenbond en Vrede", hij is er niet, althans niet in de eerste plaats, om direct kennis over den Volken bond aan de groote massa te brengen. Er O. OP *0 K-Af. ,n TORPEDO f 3450.- COUPÊ SPIDER 3850.- COND. INT. 3850.- Ui(gtr. met I met band. I achokbrckcrs. electr. richtingaanwijzers, autom. rultenwiïïcher cn:. Bliksemsnel trekt Fiat 520 op. wegschietend bij iedere ver- keersverstoppingen dat, zonder dat kloppen van den motor of trillingen zich voordoen! Het is de soepele 6-cylinder Fiat motor - de 7 maal gelagerde, zware en volkomen uitgebalan ceerde krukas - de trillingdemper - de speciale constructie van zui gers, cylinderkop en kleppen- mechanisme - de vóórvervvarming der inlaatgassen. En bij dit alles steeds dat gevoel van zekerheid, dat de duurzame Fiat-constructie U schenkt! Kom deze wonderlijke Fiat moto ren eens beproevenvraag in ieder geval nu reeds onze brochures aan - het verplicht U tot niets. Alleen-vertegenwoordiger voor Amersfoort en omstreken TEL. 1210, 1211. 1212. De voorraad tafelzilver is rijk JLakgje sar/?. QOJki,.266 worden boekjes verspreid, die deze kennis bevatten, maar die boekjes moeten worden gelezen rustig thuis, in de atmosfeer van nadenken. Maar de 18 Mei-Volkenbonds dag, die steeds meer de aandacht trekt over geheel het land, is er wel om een ieder te zeggen, dat hij of zij moet zorg dragen den Volkenbond cn zijn samenstelling te kennen teneinde zijn werk te kunnen beoordeelen en daardoor, door mede te spreken in het koor de openbare mecning, dien arbeid te schragen. Moge de 18 Mei-Volkcnhondsdag van 1929 niet vergeefs tot U hebben gesproken! De paus en Mussolini. Mee- ningsverschillen over de opvoe ding der jengd. De rede, die de paus Woensdag bij de ontvangst der leerlingen van Mondragone heeft gehouden, heeft verrassing gewekt, omdat zij zich richt tegen verklaringen, die Mussolini enkele dagen geleden in de Kamer heeft afgelegd. IIij sprak over de Lateraan-verdragen cn probeerde ideèel de grenzen tusschen den ltaliaanschen staat en de kerk af te bakenen. In Italic zelf voelde men dadelijk, dat het Vaticaan over veel, wat Mussolini heeft gezegd, ontstemd zou zijn. Men verwachtte echter geen ant woord het Vaticaan heeft zich in zoo velerlei opzicht bij het fascistische régime aangepast, dat men er niet op rekende, dat van pauselijke zijde openlijk tegen Musso lini partij zou worden gekozen, te meer niet. daar pas de Lateraan-verdragen. waren aangenomen. Des te grooter is nu het op zien, dat de rede van den paus wekt. Zon der Mussolini nadrukkelijk te noemen, wendt hij zich niettemin heel ondubbelzin nig tegen diens denkbeelden omtrent de opvoeding van de jeugd. liet. .fascistischo regime, zoo betoogde Mussolini, kon niet afzien van de opvoeding der jeugdop dit stuk van zaken was het halsstarrig het voedde de jeugd op tot mannelijkheid, machtsbewustzijn en verovering, tot fas cistische idealen en verwachtingen. Wat onder fascistische idealen verstaan moet worden, weet men, aldus reageert een blad als de Frankfurter Zoilung liun vertegenwoordigers hebben het somtijds tot uitdrukking gebracht op een wijze, die de rede van Mussolini nog overtreft, Eén van hen, Turali, heeft do muziek van 't machinegeweer voorgesteld als datgene, hetwelk de ziel van den fascist het duide lijkst verzinnelijkt. Het blad haalt uit het hoofd aan. maar herinnert zich heel goed, dat hij het „maaien, maaien, maaien" van het machinegeweer geprezen heeft. Dit is een completeerin'g van Mussolini's woord, dat de jeugd ter verovering moet worden opgevoed, een woord, waartegen de paus zich vooral met nadruk richt. Wanneer alle staten zulks deden, aldus de paus, wat zou er dan gebeuren „Wil men misschien aldus bijdragen tot de pacificatie der we reld Hier staan inderdaad twee werelden te genover elkaar, de Katholieke en de fas cistische, die principieel onvereenigbaar zijn, zelfs wanneer zij verdragen met el kaar sluiten. IIoc de houding der verte genwoordigers der kerk in den loop der historie ook mogen zijn geweest, in begin sel wil zij een macht van den vrede zijn. En der barmhartigheid. En der gereclitig- WEERBERICHT. Hoogste baromcteistand: 779.7 te Abisko. Laagste barometerstand: 757.4 tc Breslau. Verwachting tol den avond van 19 Mei: Zwakke tot matige N. tot N. O. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, aanvankelijk weinig of geen regen, weinig veraiiaenng in temperatuur. STOOMEN-VERVEN 's Maandags en 's Woensdags franco halen en bezorgen te Amersfoort cn omstr. door eigen Autobesteldienst. heid. Maar ook dit ligt volstrekt niet in de lijn van 't fascisme. Het is duidelijk, dat een Christelijke kerk de fascistische idealen niet kan hul digen. Uit één zin van den paus schijnt opgemaakt te kunnen worden, dat hij van zijn verdragspartner ook een weinig gruwt. Om een ei'ger kwaad te voorkomen, zei hij, zouden wij den moed hebben, zelfs met den duivel te onderhandelen. De Frankf. Ztg. merkt naar aanleiding hiervan op v „Dat klinkt werkelijk niet zeer vleiend, tenminste van het standpunt der kerk uit, die den duivel wel is waar noodig heeft, maar hem een plaatsje aanwijst, dat niet benijdenswaardig is. Misschien denkt het fascisme daarover anders, want de duivel heeft een sterk machtsbewustzijn en ook hij gaat op veroveringen uit. In elk geval zal het fascisme begrijpen, dat het niet vleiend bedoeld is, wanneer de paus een zinswending gebruikte, die in elk geval aanduidt, dat men het fascisme ontmoet op den weg naar den duivel." D'e aandacht heeft het tevens getrokken, dat de paus het recht der opvoeding in de eerste plaats toekende aan het gezin en de kerk de staat heeft volgens hem alleen een aanvullende rol te spelen. Mussolini is het hiermee geenszins eens. Zijn opvoe dingsideaal militariseering der jeugd OP: BEL] OP:

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1