SLAAPKAMERMEUBELEN - MATRASSEN - DEKENS X X ®cy.c^czyczycyc^S BUITENLAND. DE PAR1JSCHE BESPREKINGEN De houding van Amerika BRUTALE ROOF IN BESSARABIE Een bloedig treffen Fa. J. W. West-Singe! 12-13. VAN ACHTERBERGH, Telefoon 238. OP ZOEK NAAR DE ITALIA Verhindering van het vertrek DE RAMP IN HET ZIEKENHUIS Het sterftecijfer neemt toe scxx:x:xx5a A A W AI. H. van Raalie U M. H. van Raalie Q TWEE GROOTE BRANDEN IN POLEN LUCHTVAART DE ZEPPELIN KEERT TERUG 't Weer was anders prachtig BINNENLAND is noch een liberaal, noch een kerkelijk ideaal. liet Vaticaan hoeft het bovendien als iets zeer pijnlijks gevoeld, dat de Ka tholieke jeugdorganisaties in Italic ontbon den zijn en de jeugd, of zij wil of niet, geperst wordt in fascistische verbanden. Zoo komt de Katholieke kerk natuurlijker wijze voortdurend opnieuw in conflict met het fascisme. Do Frankf. Ztg. besluit „Zij hoeft verscheidene concessies ge- drum, met name ook zwijgende concessies, daar tenslotte ook de nieuwe kerkelijke staat zich in i hart van Italië bevindt. Maar soms wordt het hart toch al te vol. Dan loopt den inoud daarvan oyer en volgt een verrassende rede, waarin de aanspraken, waarvan de kerk nooit zal afzien, weer eens in herinnering worden gebracht en hel fascisme wordt voorge-, houden, dat het geenszins is, wat de kerk zou wenscheii. De toestand lijkt weer iet gunstiger te zijn geworden l it Parijs wordt bericht, dat de deskun digen gisterochtend in de particuliere be sprekingen van delegatie tot delegatie be gonnen zijn 11 iet het onderzoek van het al- gemerne, voor de regeeringen bestemde verslag \an sir .lo>iah Stamp, «lat ook de reserves van den president der rijksbank. «Ir Schacht, beval De afgevaardigden der voornaamste crediteur'-mogendheden .■.ou den gistermiddag gemeenschappelijk het rapport besprek'-ti Wegens den omvang en de beteekeniv van het document zullen met de bestudeering waarschijnlijk \erscheidene dagen gemoeid zijn In «Ie kringen der conferentie schijnt men nu weer de meening zijn toegedaan, dat het verslag een ernstigen grondslag voor on derhandelingen vormt, daar de reserves van de Duilsche afvaardiging in een vorm ge- bracht zijn, die een bespreking door de cre dit! us mogelijk maakt Nader wordt uit Parijs bericht, dat de ge delegeerden der voornaamste crediteur- mogendheden gistermiddag een vergade ring hebben gehouden waarin zij met de bestudèering \an Schachts reserves bij het rapport van Stamp begonnen zijn. Stamp lichtte de juiste beteekenis der Duilsche voorbehouden toe en de male, waarin zij vatbaar leken voor verandering, teneinde een overeenkomst te bereiken. liet debat werd geopend over de eerste Duitsche reserves, die de volgende punten beu effen. (1) I)e mogelijkheid an een mora torium van twee jaar voor het voorwaar delijke gedeelte der Duitsche schuld (over drachten en betalingen). (2). De waarborg- cluusule. die aan Duitschland toestaan moet om een beroep te doen op de Internationale Bank voor het geval, dat het zich in finan- cieele of economische moeilijkheden zou be vinden; (3). Afschaffing van de economische ca financieele controle van liet plan-Dawes teneinde het Duitsche crediet te herstellen. Stimson, de Arnerikaansclie minister van builenlandsche zaken, heeft medegedeeld, dat geen ambtenaar van dc Federal Reserve Board, noch eenig ander Amerikaansch ambtenaar, toestemming zou krijgen om een functie te aanvaarden bij de Internatio nale Bank, die door de deskundigenconfe- rentic te Parijs is voorgesteld. Stimson verklaarde, dat de Arnerikaan sclie regeering met sympathie tri belang stelling de werkzaamheden der deskundi gen volgt, maar dat zij niet wenscht, dat een Amerikaansch ambtenaar rechtstreeks of middellijk aandeel heeft aan de inning der Duitsche herstelbetalingen. De bandieten bedienen zich van machinegeweren Blijkens berichten uit Boekarest zijn de autobussen, die het verkeer tussclien Ivis- jinef en lïanzesti onderhouden, door sterke i oov erhenden aangevallen en geheel uitge plunderd. Eén der passagiers werd gedood. De voertuigen cn de motoren werden ge heel vernield. Aan «Ie gendarmerie, door boeren vei sterkt, lukte het na een langen tocht de movers tegen het aanbreken van den dag tan «Ion rand van een boscli op te sporen. Toen zij echter tot den aanval over gingen. bleek, dat de movers militair ge organiseerd waren cn over machinegewe ren beschikten. Bij een poging om de stel ling dei' bandieten te bestormen, werd de commandant der gendarmerie ernstig ge wond, terwijl een gendarme en twee boe ren gedood werden. Onder dekking van machinegevveerv nut konden «Ie roovers daarop terugtrekken, zonder verjiezen te lijden. Slechts voor vijf maanden levensmiddelen aan boord K o p e n h a g e n, 1? M e i. (V. D.) Gis- teravond heeft het schip Heimen de ha ven van Bergen verlaten Aan boord be vindt zich de expeditie, die een onderzoek zal instellen naar de overblijfselen van de Italia in het Noordpoolgebiedzij be- staat uit acht Italianen en tien koppen Noorsclie bemanning. Zij staat onder lei ding van den Italiaan Albertini. Dp Heimen zal eerst Tromso aandoen, dan naar Spits bergen gaan en vandaar trachten in het ijsgebied te komen Uil Oslo wordt gemeld, dat de expeditie ecbler reeds ie IVomsö gevaar loopt door de Noorschc politieauto riteiten Ie worden aangehouden wegens onvoldoende proviandeering. Reeds voor het vertrek uil Bergen wees de chef «Ier politic ir. Albertini erop, dat de expeditie rekening moet houden met. een afwezig heid van twee jaar. waarop ir. Albertini zou geantwoord hebben, dal aan boord van de Heimen geen plaats was voor proviand voor zoo langen tijd. I)e scheepsinspectie tc Bergen heeft tlaarop de inspectie te Tromso van een en ander op de hoogte ge steld. De expeditie heeft slechts voor vijf maaiulen levensmiddelen aan boord. De noodlottige uitwerking der gifgassen Ne w-Vork, 16 Mei V. 1>.; De deskun- dig«'ii zijn het er nog niet over eens welk gas verantwoordelijk is voor de ontzetten de uitbreiding van de catastrophe. Het trekt de aandacht, dat vele betrokkenen eerst later overlijden, terwijl liet er eerst uitzag, alsof bij hen geen gasvergiftiging opgetreden was. Voor het einde voelen zij zich heel goed. Plotseling daarop treedt dan de dood in. Men vreest daarom, dat er nog meer sterfgevallen zullen voorkomen, ook onder degenen, die er thans welvarend uitzien Talrijke personen, die naar den brand gekeken hebben, zijn onder weg naar huis overleden. Onder de dooden bevinden zich behalve zes dokters ook nog matro zen. brandweerlieden en verplegers. Het gas schijnt de bloedlichaampjes langzaam te vernielen. De deskundigen herinneren aan dergelijke verschijnselen aan het Wes telijk front tijdens den wereldoorlog. Som migen denken aan stikstofgassen. anderen aan broomgas. De oorzaak van het ongeluk schijnt kort sluiting te zijn geweest. Volgens de laatste hier uit Cleveland binnengekomen berich ten kan men verwachten, dat liet aantal dooden nog zal stijgen tot 160. Volgens nadere berichten bedroeg gister avond het aantal slachtoffers reeds 125. De federale autoriteiten beschouwen het ongeluk*als zoo ernstig, dat de minister van oorlog te Washington aan generaal- majoor Gilchrist, chef van den geneeskun digen dienst voor den chemischcn oorlog, heeft opgedragen een onderzoek in te stel len. New York, 17 Mei (I-I.X.) Volgens de laatste berichten vermoedt men, dat dc brml vroorzaakt is door zelf-ontbramling "an Rontgcn-films, die in een kamer in het souslerrain werden bewaard. Volgens een ander bericht zouden de films vlam gevat hebben doordien het vertrek, waar zij be waard werden, bovenmatig verhit was ge worden tengevolge van een lek aan de hui zen der centrale verwarming. Men had de loodgieters veel te laat besteld om dit ge brek te verhelpen. Ook waren op het oogen- blik van de ontploffing de vuurvaste deu ren niet gesloten. Volgens sommige berich ten zou het aantal dooden tot 150 zijn ge stegen. terwijl het aantal dooden. gewon den en vergiftigingen in het geheel 320 be draagt. New York, 17 Mei (V.D.) Uit Cleveland (Ohio; wordt gemeld, dat tot nu toe 127 dooden zijn te betreuren bij de ramp in het ziekenhuis. POINCARE ZAL MONUMENTEN ONTHULLEN Parijs, 17 Mei ,11 V Minister-president Poincaré zal Zondag een gedijkteeken voor de gevallenen bij Douamont onthullen. Voorts zal hij op 28 Juli in het Aisne-de- partement een gedenkteeken onthullen voor drie onderwijzers die in den oorlog van 1870 standrechtelijk doodgeschoten zijn. M Afdeeling Bonneterie. M Nieuwe zendingen Deux-Piéces m aparte genres. j Pull-Ov ers rS zonder trouwen. Vesten en Jumpers Shawls Lavaliéres Handschoenen Kousen Kragen Garnituren Kleurige Bouquehcs Vv Peignoirs f j Honderden huizen vernield Volgens eer. bericht uit Warschau is het in het Oostelijk grensgebied gelegen stadje luie geheel uitgebrand. 250 huizen wer den een prooi der vlammen, ruim 500 ge zinnen zijn dakloos. De schade bedraagt meer dan 3 milliocn zloty. Een achteloos weggeworpen lucifer heeft den brand ver oorzaakt Ook in V ostelijk Congres-Polen is in een stadje een verwoestende brand uitgebro ken, waardoor 8 huizen van twee verdie pingen vernietigd zijn. In de stad heerschip tijdens den brand een ontzettende paniek. I-Lel blusschingswerk werd door «le heen, on weer rennende menigte ernstig belètn meid. Verscheidene ménschcn liepen ern stige bran«lvvon«len op ONGELUK OP EEN RIVIER. Elf slachtoffers. Berlijn, 17 Mei (H.V) In de buurt van Leningrad zijn 11 personen verdronken, di" met een boot een rivier wilden over staken. De boot werd door ijsschotsen om geworpen. WATERLEIDINGBUIS TE LIEGNITZ GESPRONGEN. De straat over een groote lengte opengescheurd. Lïegnitz, 17 Mei V. D.) Hedenmor gen tecen half acht is alhier de hoofdwa terleidingbuis, waarmede de watervoorzie ning van Liegnitz verzorgd wordt, gespron gen. Onder den geweldigen druk van hel water werd de straat over een lengte van 10 Meter opengescheurd. Groote inassa s zand cn aarde werden de lucht ingeslin- gerd Het water stortte in een brepdiMi stroom over de laag gelegen tuinen en zei te de terreinen van een aantal fabrie ken blank. De transformator-inrichting van een in dc nabijheid gelegen fabriek wordt door het water bedreigd en men acht het gevaar van een ontploffing niet uitgeslo ten. De ourzaak van de breuk van de huis staat nog niet vast. Voorloopig kan Lieg nitz door een kleinere reservebuis van vva- tei worden voorzien, doch de buiten het centrum liggende stadsdeelen en ook de hooggelegen verdiepingen der huizen blij ven voorloopig van water verstoken. Een breuk aan den krukas vastgesteld BLINDE PASSAGIER. Berlijn, 17 Mei II.Xj Volgens een te Bremen ontvangen radiobericht is op het s.s. Columbus van den Xord-Deutschcn Lloyd een blinde passagier ontdekt in de kist, waarin het vliegtuig Breinen was verpakt. I)e passagiers hoorden toen het schip op volle zee was, in de kist verdach te i-eluiden. Toen de kist geopend was, zag men eer« jongen man op de bestuurders- pi; als van liet vliegtuig zitten. Hij was half verhongerd on bleek de Tsjecho Slovvaki- schc onderdaan Barkowsky te zijn, die op deze wjjzo de reis naar Amerika willen maken. Gistermiddag werd, naar wij in het Vad. lezen, van boord der Graf Zeppelin ge seind; Na een snellen tocht zijn wij over de Zwitsersche cn Frariscfte grens gegaan. Al le passagiers zitten voot de vensters en kijken naar het wondermooie, door de zon beschenen landschap. De gorilla in zijn kist kijkt, een beetje ontdaan, naar buiten. De reis gaat nu langs de Rhone naar Marseille en dan langs de Spaansche kust naar Barcelona en Gibraltar. Wij stijgen langzaam naar hoogcre luchtlagen, daar we de laag hangende wolkenbanken ont wijken moeten. Een nader bericht, om 10.20 verzonden ter hoogte van Carthagena, zegt volgens het geciteerde blad: Het luchtschip bevindt zich reeds op den terugtocht. Het besluit, van dr. Kckener valt zeer Ie prijzen, hoewel het hem na den tot. nu toe zoo snel en voorspoedig verloo- pen tocht een zekere 'overwinning gekost moei hebben. De oorzaak is een storing aan de moto ren. Ongeveer op 700 K.M. afstands van Gi braltar werd bij één van de stuurboord- motoren een breuk aan den krukas ge constateerd, wat te wijten is aan een foul in het materiaal De passagiers hebben het bericht van do onwelkome onderbreking rustig opgeno men, daar alles aan boord in «le grootsto orde verliep. Er is ook geen reden tot te leurstelling. Zoodra de noodigp reparaties zijn verricht, kan men opnieuw op reis gaan. Dit is een tegenslag, die elk verlceers middel kan overkomen. En alle passagier? zijn het eens met den vvensch: „Gluck ab" voor den nieuwen tocht Onderlüsschcn hielden do Amerikaan sche bladen zich reeds druk bezig met den tweeden Oceaauiochl van het Duitsche luchtschip, waaraan zij lange met talrijke foloX versierde beschouwingen wijdden. Naai- blijkens een bericht uil New York de leider van het weerkundig bureau bericht, was liet weer in het Noordelijk gedeelte van don Atlantischen Oceaan, speciaal op de Zuidelijke route over de Bermudas, ide aal te noemen. Eckener's houding verstandig geacht. Friedrichshofen. 17 Mei (V D.) Te Friedrichshafen verwacht men, dat het luchtschip nog in den loop van hedenmor gen te Friedrichhafen zal landen. Men be- oordeeltden toestand niet slecht, en meent, dat dr. E eken er zeer verstandig heeft ge daan niet op drie motoren den Oceaan over te steken. Overigens schijnen ook de cy linders van de motoren defect te zijn, zoo dat de verwisseling van krukassen aan boord van hei luchtschip niet voldoende is. Teleurstelling in Amerika. Londen. 17 Mei (V.D.) Het bericht van den terugkeer van de Graf Zeppelin heeft op het vliegveld te Lakehurst groote te leurstelling verwekt. Honderden marine soldaten waren naar het vliegveld gezonden in verband met de drukte, die men bij de aankomst van het luchtschip verwacht. Men hoopt, dat de reparatie van het lucht schip spoedig zal zijn geschied en dat het luchtschip dan opnieuw zal vertrekken. Boven Fransch gebied. F r i e tl v i c h s h a f e n. 17 Mei II.N Om S uur hedenmorgen werd op de werf van de Zeppelin maatschappij een radiobericht van het luchtschip Graf Zeppelin ontvan gen. volgens hetwelk het schip zich op dat oogenblik nog boven Fransch grondgebied, in de buurt van Toulon, bevindt, waar het tegen ecu sterken mistral moet optornen. De snelheid van het luchtschip bedraagt op het oogenblik 30 KM. per uur. Onder deze omstandigheden is een landing voor 1 uur niet verwachten. Hel ligt niet in het voornemen om een noodlanding le maken cn daaraan is ook geen oogenblik gedacht. Aanvankelijk had men te Friedrichshafen nog met «le mogelijkheid gerekend, dat het luchtscïnp reeds om 8 uur zou kunnen lan den. dóch vannacht om half 2 meldde het luchtschip, dat het wegens don sterken te genwind slechts langzaam vooruit kwam. De stemming te Friedrichshafen. Het regende gisteren oiiophouilelijk bo ven het stadje Friedrichshafen, toen de tij ding van den terugkeer van de Graf Zeppelin in den avond hier ontvangen werd Aan vankelijk kon men het haast niet gelooven, maar toen men van de juistheid overtuigd was, werd het algemeen betreurd. De jour nalisten. die Friedrichshafen reeds weer verlaten hadden, zijn weer teruggeroepen. Op de luchtschepenwerf heerscht groote be drijvigheid in afwachting van den terug keer van het luchtschip. TWEEDE KAMER, De wijzigingen van de ouderdomswet en de wet tot regeling van liet armbestuur worden in de zitting van Vrijdag z. h. s. aangenomen. Het amendement Duyrnaer inzake de be- •groolitig van het Zuidcrzeefonds wordt met S934 stemmen verworpen. Daarna wordt begrooting z. li. s. aange nomen. liet wetsontwerp tot bevordering van een luchtdionst Ned.-Indië door de K. L. M. wordt aangenomen zonder discussie cn stemming. De heer Duymaer bestrijdt het voor- stel-Duys tot wijziging der Zuiderzee-steun- vvet. Het voorstel laat de bestaande rigoreuse bepalingen onaangetast en vertraagt dc in diening van een regeerings-oiïtWerp. Ook de heer Snoeck Henkemans is tegen stander. De heer v d. B i 11 wil een wetsvoorstel afwachten. De heer B ij 1 e v e 1 d t acht het voorstel- Duys ondeugdelijk «mi de heer Duys ver dedigt zijn voorstel. Het wetsontwerp-D u y s tot wijziging der Zui derzee-steun wet is door de Tweede Ka mer verworpen met 60 tegen 20 stemmen (alleen de soc.-dem en de heer Arts stem den voor). De Kamer ging hierna op reces. SCHULDENMISDR1JF. Een onvoorzichtig chauffeur tf Amsterdam. Ilct gerechtshof le Amsterdam heeft in liooger beroep arrest gewezen in de zaak van den 31-jarigen bestuurder van een auto, door de vierde kamer der recht bank wegens het veroorzaken van dood en van zwaar lichamelijk letsel dooi schuld ver oordeeld tot één maand hechtenis. Op een Zaterdagavond hacl hij in de Haarlemmer straat te Amsterdam, staande op de tree plank van zijn wagen, achteruitgereden, was toen eerst tegen een andere auto ge botst cn daarna het trottoir opgereden, waar hij twee vrouwen aanreed. De eerste bekwam zoo ernstige kwetsuren, dat zij onmiddellijk dood was, de tweede geraakte bekneld tusschen een muur en de auto, en is zoodanig verwond, dat zij geruimen tijd liaar werk niet heeft kunnen verrtehten. Het gerechtshof heeft het vonnis beves tigd, met vermindering van de straf tot 11 dagen hechtenis. KLOOTSEMA-BANK. Op „dc Kruisberg" onthuld. Donderdag i» in i Rijksopvoedingsgesticht „De Kruisberg" bij Doeticherr. de KÏootsema- bank, ter herinnering aan wijlen den heer •I. hlootsema, die van 1905 tot 1926 directeur van dit gesticht is geweest, onthuld en aan de regeering overgedragen door het co mité. Als regeeringsvertegenvvoordiger trail op de burgemeester van Doetinchem, de heer II. J. Smit. Verder waren aanwezig mi'. Treussart, ridder Van Rappard, als voorzitter vail het Klooisema-comité. mr. Bakker uit Gronin gen, een neef van den overledene, het col lege van B. en W. van Doetinchem, een vertegenwoordiger van de Vereeniging voor Strafrechtspraak, voorzitter en secretaris van de Vereeniging van directeuren van particuliere en rijksgestichten cn vele an dere vertegenwoordigers en belangstellen den DE ROOFOVERVAL TE OOSTZAAN. De zaak voor de Haarlemscho rechtbank. Voor de Huarlemsche rechtbank stonden Donderd.V; terecht de 26-jarige arbeider T. Iv. en «Ie 21-jarige werkman .1. M., beiden uit Zaandam. Hun was ten laste gelegd, dat zij in den nacht van 7 op S Maart j.l te Oost- zaau zich toegang hadden verschaft tot da woning van den veehouder T. door het in drukken van een ruit, en uit de woning ta hebben weggenomen een bedrag van 115. Bovendien was K. ten laöte gelegd, dat hij den veehouder T. heeft bedreigd met een zwart voorwerp, dat T. voor een revolver hield en dat hij gezegd had ..Wij moeten meer geld hebben." Beide verdachten ontkenden. De officier van justitie eischte tegen K vier jaren ge vangenisstraf en tegen M. twee en een half jaar. Uitspraak op 30 Mei a.s. DE STAKING TE ZAANDAM. Molest van Spakenburgers. Donderdagavond half twaalf hebben oen aantal stakers van de Havenstraat af getracht met een schuitje de ver blijfplaats van de op het eiland der firma Font werkzame Spakenburgers te berei ken. Toen zij bijna op het eiland waren aangekomen hieven zij een geschreeuw eu gejoel aan. De Spakenburgers, die reeds lang le slapen lagen, schrokken wel van deze luidruchtigheden. Eenige op het eiland gestationneerde veldwachters echter som meerden de stakers terug te keeren en schoten ter waarschuwing met hun revol vers in de lucht. De rust was hierna spoe dig weer hersteld. Mr. J. v. STIPRIAAN LUISCIUS. 70e verjaardag. Donderdag vierde Mr. .f. M. van Stipriaan Luiscius, een bekend advocaat bij de Ilaag- sche balie /.tjn 70stcn verjaardag. Ter gelegenheid daarvan werd ten Kan tore van de heeren mrs. Montijn en Sti priaan Luiscius een receptie gehouden, welke zeer druk bezocht was. I)oor eeri uilgebreiden kring van vrien den van den jarige werden hem twee schil derstukken aangeboden, welke waren ver gezeld van een fraai gecaligrafeerde oor konde waarop de namen van degenen, die aan hel geschenk hebben bijgedragen, vermeld zijn. Voorts werden vele bloem stukkeu gezonden. Ter receptie kwamen zeer velen hun ge- lukwenschen aan mr. van Stipriaan Luis cius aanbieden o.m. de Raad van Toezicht cn discipline. Tal van schriftelijke gelukwcnsclicn wa ren ingekomen. Des avonds werd den jarige een diner aangeboden in Huize Voorhout, waaraan vele confrères en vrienden aanzaten. HET STAPHORSTER-BOERTJE VOOR DE RECHTBANK. Voor dc rechtbank te Alkmaar heeft te recht gestaan de 61-jarige L. S. bekend als het Staphorster boertje, die door den kan tonrechter ni Den Helder was veroordeeld tot iUO boete wegens het. onbevoegd uit oefenen van de geneeskunst aldaar. Ver dachte had een juffrouw voor zenuwzwakte poeders voorgeschreven door hem zelf vervaardigd en daarvoor als honorarium 3 aangenomen De officier van justitie vroeg bevestiging van het vonnis. DE KAMERVERKIEZINGEN. Geméld wordt :lat in eenige plaatsen, o.a. te Maastricht en te Groningen, door de stembureaux bezwaar is gemaakt bij dc indiening van de candidalcn der commu nistische partij Holland tegen het aan vaarden van drie op deze lijst voorkomen de namen. Het betreft de candidaten Dar- sono Moeso cn Alimin, van wie geen voor namen waren opgegeven. Deze Indonesiërs, van wie twee te Moskou verblijven heb- gen echter geen voornamen. Het hoofd stembureau in Den Haag zal last geven, de candidaten (p aanvaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 2