DE EEMLANDEü Maakt Uw Limonades zelf BUITENLAND. Dinsdag 28 Mei 1929 27e Jaargang No. 278 BülTENLANDSCH OVERZICHT Essences vcor Limonades a 35 ct. per flacon. A. v. d. WEG. LASMGESTRAAT 23 DE FRONTERS WINNEN FLINK BIOSCOOPBRAND IN EEN CHINEESCHE HAVENSTAD 82 Slachtoffers 9 uur 35min. TWEE FELLE BRANDEN IN FRANKFORT ABONNEMENTSPRIJS per 3 tnaandeo voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per J maanden f J«-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR UITGEVER.' J.VALKHOFF DAGBLAD PRIJS DER-ADVERTENTIEN vafl regel» 1-05 met inbegrip van een bewijsnummer, regel meer f0.25. Liefdadighelds-edvertentlën voor <S« helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bt) vooruitbetollng 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De toestand in China. De Belgische verkiezingen. De burgeroorlog in China, dien men als geëindigd meende te kunnen beschouwen na de recente overwinning van Tsjang Kai Tsjek op de troepen van Kwang-Si is voor de zooveelste maal opnieuw opgevlamd. De berichten blijven nog tamelijk verward; op d.it punt is weinig veranderd Men heeft eerst vernomen, dat de troepen van Kwang- Si Kanton hebben bezet, maar den volgen den dag draaiden zij de stad alweer den rug toe en kort daarop werden de opstandelin gen door de troepen van Tsjang Kai Jsjek verslagen. Ook Feng heeft zich wij zouden haast zeggen: natuurlijk in hel geval gemengd. Waar troebel water is, is hij gewoon zijn netten uit te slaan Met een buitengewoon gemak weet Feng van vijand en bondge noot te veranderen. En hij weet anderen ook altijd weer in zijn politiek mee te sleepen. Zoo heeft hij tezamen met een aantal gene raals een manifest de wereld ingezonden tegen Tsjang Kai Tsjek, en dit manifest schijnt gevolgd te zijn door het feit dat bij zich in Noord-China heeft laten uitroepen lot dictator. Al kan rnen daaruit nog niet concludeeren lot hoever zijn feitelijke macht reikt, en is het nog moeilijk de con sequenties na te gaan. die dit alles hebben zal. in ieder geval staat wel vast, dal de eenheid van de Nanking-regeering, waar de nationalisten rustten op de lauweren van hun overwinning, door de jongste gebeurte nissen gebroken is. Zooals de feiten zich thans laten aanzien, is het waarschijnlijk, dat Tsjang Kai Tsjek naar twee fronten te strijden heeft, in het Noorden en in het Zuiden, Edoch hij heeft in den strijd om Peking voor nog heeler vuren gestaan! Deze hervatting van den burgeroorlog be moeilijkt inlusschen in buitengewone wijze de organisatie van liet nieuwe regiem in China, alhoewel de politieke orde van het nationalistische regiem daardoor niet di rect gevaar loopt. Het betreft hier een strijd als gevolg van persoonlijke rivaliteit, waar hij de generaals wild op elkaar inslaan, maar temidden van dat tumult blijft, schijnt het, de regeering van Nanking met haar na tionalistisch program, geheel intact: een zeer curieus verschijnsel Wanneer Feng er in slagen mocht zijn tegenvoeter te ver slaan, dan nog zou vermoedelijk liet eenig gevolg zijn dat hij do politieke gedragslijn van zijn rivaal overnam. Hoewel: zijn. per soon zou, gezien zijn woelig verleden, min der waarborg bieden voor de stabiliteit van het regiem dan die van Tsjang Kai Tsjek, die immers gewoon is" een zeer -voorzichtige en beraden politiek te voeren De uitslagen van de Belg. verkiezingen zijn nog niet officieel bekend, maar uit de voor- loopige cijfers valt toch wel eenige conclu sie te trekken. Zooals het zich thans laat aanzien heeft de regeeringsmeerderheid een overwinning te boeken, speciaal ten na- deele van de sociaal-democraten en de com munisten. De nederlaag van do laatsten moet zelfs zoo sterk zijn, dat zij hun heide zetels in de Kamer zullen verliezen, en in de nieuwe vertegenwoordiging niet meer zullen terugkeeren. Opmerkelijk daartegen over is de belangrijke winst van de Vlnarn- sche nationalisten, die in alle Vlaamsche provincies stemmen op de Katholieken heb ben veroverd. Wij wisten, dat de Katholieke partij zeer bevreesd was een groot aantal stemmen aan de Vlaamsche Frontpartij le moeten verliezen. En de strijd tegen de Fronters is dan ook buitengewoon hevig ge voerd. Ook*de kwestie van de Brusselsche vervalsching, waarin Ward Hermans be trokken w erd, is ongetwijfeld als middel'ge bezigd om de Vlaamsche nationalisten zwart te maken. Dat desniettegenstaande de Frontpartij met u flink aantal zetels is vooruitgegaan, teekent de verbittering, die in vele Vlaamsche kringen tegen het huidig bewind gewekt is. liet is tevens een bewijs, dat men in Vlaanderen de liefde voor de martelaarsfiguur van dr. Borms ook in daden weet om te zetten. Heeft de regeeringsmeerderheid naar het slemmental een overwinning te boeken, moreel lijdt zij door de aanwinst dei Fron ters een fameuze nederlaag, liet zal een klap in t gezicht van de Brusselsche regee ring zijn. wanneer Ward Hermans over enkele maanden de Kamer binnentreedt TEL. 217. De Belgische regeering boekt alleen een overwinning in cijfers EVANGELINE BOOTH. Bij een aüto-ongeiuk gewond. N e w-Y o r k. 2 5 Me i. Evangeline Booth, commandante van het Leger des I-Ieils in de Ve** Staten, is qisteren bij -en auto-or- geluk ernstig gewond. Zij liep een hersen schudding op. Zij gaat echter goed vooruit en er is geen onmiddellijke reden voor ongerustheid. SACHA GUITRY. Sacha Guitry gaat het Théktrc Edouard Vil te Parijs, waar hij vele jaren heeft ge speeld, verlaten. Comoedia meldt, dal hij ongenoegen heeft gehad met den directeur, Alphonse Franck, omdat hij meer dan eens zonder diens voorkennis op reis is gegaan. De Communisten keeren niet in de kamer terug Brussel, 27 Mei (V.D.) De verkiezingen hebben een algeheele overwinning voor de regeering opgeleverd. Volgens de op heden morgen vroeg hekend geworden cijfers zou den de Katholieken 4 zetels verloren heb ben en 4 andere zetels gewonnen. De liberalen winnen 5 of G zetels. De soci alisten zouden in totaal G zetels verliezen en de .communisten 2 Laatstgenoemden ver dwijnen hierdoor uit de Kamer. De winst der frontpartij zou 3 zetels be dragen. De „Eioile Beigelaat zich over dezen voorloopigen uitslag zeer tevreden uit. Hoe wel het 24 uur zal duren, oordat de volle dige resultaten bekend zijn, staat, thans vast zegt het blad, dat de redders van de Franc beloond zijn voor bun werk. Incident in Eupen Mal- médy. De Katholieken moeten in de Vlaamsche provincies vele stemmen afstaan aan de Fronters. De Kathol, partij heeft in de Vlaamsche provincies vele stemmen moeten afstaan aan de Vlaamsche Nationalisten. Deze hebben overal successen behaald. In het. kiesdistrict Eupen Mal médy vond een incident plaats. In 't kiesbureau Thpmmcn ontbraken n.l. 400 kiesbiljelten, zoodat 400 kiezers.hun stemrecht, niet konden uitoefe nen. In Eupen Malmédy heeft de Chr. Volks partij 4551, Liberalen G64Q, Socialisten 1S507. Katholieken 15053 en de communisten 1G07 stemmen gekregen fu het district Malmédy hadden de ver kiezingen het volgende resultaat: Christ. Volkspartij 1000, Socialisten 1200, Katholie ke partij 1100, Liberalen 200. Waar de socialisten verloren. De socialisten verloren o.n. hun zetels te Thuin, Charleroi, Ni velles en Verviers. De winst kwam hier aan de liberalen. De verliezen der Katholieken komen ten goede aan de frontpartij, die vooral in Vlaanderen stemmen wonnen. De commu nisten verloren de beide zetels, die zij tot nu toe hadden. Set staat wel vast, dat de regeering-Jas- par niet zal behoeven af te treden. Krijgen de Fronters elf ze tels? De verkiezing van Ward Hermans vorzekerd. De stemming in Eupen en Malmédy. Brussel, 2 7 Mei. (H.N.) Hoewel de uitslag der verkiezingen nog niet volledig bekend is, kan men zich wel al een alge meen overzicht vormen. Het meest opmer kelijk verschijnsel is de vooruitgang van de Vlaamsche front partij, die haar aantal «etels van G tot 10, misschien lot 11 ver hoogd ziet. Deze vooruitgang geschiedt ten koste van de Katholieken. Daarentegen zijn de Katholieken in het Waalsche taalge bied' iets vooruit gegaan, zoodat hun ge- heele. verlies lot 3 a 4 zetels beoerkt zal blijven. De socialisten ziin in tal van dis tricten m stemmen achteruit gegaan, zoo- dat hei eenheidsfront der burgerlijke aar- Jijen succes heeft gehad. De socialisten hebben reeds 4 zelels verloren en wel le Thuin, Charleroi. Nivelles en Verviers, welke zetels door de liberalen zijn gewon nen. De \erkiezing van Ward Hermans te Mechclen is verzekerd. Daarentegen is te Brussel de nationalist Northomb op de Ka tholieke lijst niet voorkeurstemmen geko zen. De liberaal Forthoinè, de vroegere Belgische commissaris in cle intergeallieer- de Rijnlandcommissie heeft te Verviers den socialist geslagen. In Eupen en Malmédy heeft de candi- daat der christelijke volkspartij, de candi- daat der Duitschers 7000 stemmen gekre gen en is dus niet gekozen. Telt men daar bij echter de stemmen, op den socialisti- schen cardidaat uitgebracht, die eveneens tot de Duitschers behoort, dan verkeert men niet in het onzekere over de stem ming in Eupen en Malmédy tegenover Belgié. DR. MATSJEK NIET GEARRESTEERD. De correspondent van de „Daily Tol" te A'grara meldt, dat de leider van de boeren partij, dr. Matsjek, wel door de politie is ontboden, maar na een verhoor weer is vrijgelaten. Dus hij is niet gearresteerd, zooals gisteren uit Belgrado- werd gemeld. BIJNA EEN GEHEEL DORP EEN PROOI DER VLAMMEN. 117 Woonhuizen afgebrand. Warschau, 26 Mei (V.D.). Naar uit Luzk gemeld wordt zijn in het plaatsje Kolki 117 woonhuizen met alle bijgebouwen een prooi geworden van een geweldigen brand. Voor zoover tot dusver vastgesteld kon worden zijn slechts weinige gebouwen w.o. 2 ker ken, het postkantoor, liet bureau van poli tie en een school aan het vuur ontkomen Alle telefoon en telegraafverbindingen zijn verbroken. De schade bedraagt minstens 1 millioen sloty. CHARLES GILHUYS. Charles Gilhuys, het afgeloopen seizoen verbonden bij het Hofslad-Tooneel, is door den directeur van den Nederlandschcn Schouwburg te Antwerpen, Willem Benoy, geëngageerd als eerste regisseur. AUTO OP PUBLIEK INGEREDEN. Ernstig ongeluk bij racewed- strijden in Saksen. Bij de gisteren te Liickeudorf in de nabij heid van Zittau gehouden autowedstrijden, die werden bijgewoond door 40.000 toeschou wers, had een ernstig ongeluk plaats. Gedu rende de laatste rit van den wedstrijd voor de race-wagcn-klasso kwam de renner Mah- lan Morschenstèrn, die een Bugatti bestuur de, te slippen en vloog op de toeschouwers in. Vier personen werden gedood cn twaalf ten deele ernstig gewond. Men verwacht echter, dat het aantal dooden nog stijgen zal Een misgreep in de schakeling of een al te snel vaart verminderen is de waarschijn lijke oorzaak, waardoor de bekende bestuur der de macht over zijn wagen verloor. Ilij zelf schijnt volgens het N. v. d. D. betrekke lijk licht gewond te zijn. VRACHTAUTO TEGEN EEN BOOM GEREDEN Drie personen gedood, vier le vensgevaarlijk en acht licht ge wond. Frankfort ad. Ode r. 2G Mei „Nieuws v. d. Dag". Hedenvoormiddag had op den Küstriner straatweg, niet ver van de grens der gemeente Frankfort, een ernstig auto- ongeluk plaats. Een vracht-auto met dertig personen was, van ICüstrin komende, op weg naar. Gubcn. Dicht bij Frankfort raakte de tent, die over den wagen was gespannen, tusschen boomtakken verward. Door den schok werd liet stuurrad den chauffeur uit de handen geslagen en de wagen vloog met het rechter-achterwiel tegen een boom. De chauffeur slaagde er gelukkig in. den wa gen direcht tot staan le brengen. Niettemin werd een aantal inzittenden met het hoofd tegen de cabine van den chauffeur geslin gerd. Tw ee mannen en een vrouw liepen zoo ernstige schedelbreuken op. dat zij binnen eenige minuien overleden. Vier andere per sonen werden levensgevaarlijk gewond, ter wijl acht inzittenden lichte verwondingen opliepen. EEN GEWAPEND BETONNEN KERK. In een tuinstad bij Parijs. Op ongeveer 40 K.M. van Parijs in een 200 II.A. groote tuinstad werd bij den bouw van een kerk als bouwstof gewapend beton ge kozen. De ontwerper prof. Tourno heeft zich in verschillende opzichten gehouden aan de reeds bestaande voorbeelden van gewapend betonnen kerken. Evenals bij de bekende gewapend beton nen kerk (e Raincy zijn. aldus de N. R. Ct. de ramen ongewoon groot, in elk geval grooter dan bij een kerk. van natuursteen gebouwd, mogelijk zou zijn. De draagpijlers in de zijwanden nemen bij de hooge vast heid van het gewapend beton slechts weinig plaats in en daardoor blijft tusschen deze een groote breedte over voor glasvlakken, waarvan liet gevolg is. dat het inwendige van de kerk op natuurlijke wijze goed ver licht is Of zulks in liet belang van de stem ming is. blijft twijfelachtig. De raamcon- structie bestaat ook uit gewapend beton. Eigenaardig- is cle sculpturale versiering van de kerk, de beeldhouwer Sarrabezolles bewerkt voornamelijk cn past daarbij een eigenaardige techniek toe. Hij maakt eerst direct na het ontkistcn zijn werk in ruwe vormen evenals zulks bij beeldhouwwerk in natuursteen geschiedt. Wanneer het beton versteend is. wordt het definitief afgewerkt. Op deze wijze ontstaan wel geen fijne vor men, hoewel het effect volkomen moet be vredigen. AARDBEVING IN KLEIN-A2IE. Vele gewonden en dooden. Tal- looze huizen verwoest. B c r 1 ij n, 2G Mei (H.N). ITit Angora w ordt gemeld, dat door de aardbeving in Klein- Azië in Ivaraliissar en bij Siwas 1375 huizen geheel en 313 ten deele zijn verwoest. Er zijn 74 personen om liet leven gekomen, terwijl het aantal gewonden 7? bedraagt. Peking, 26 Mei (V.D.) In de Chineesch havenstad Inkooe brak in een bioscoop brand uit, die met razende snelheid om zich heen greep. Bij het arriveeren van de brand weer was het gebouw reeds geheel in vlam men gehuld. Volgens officieele mededeelin- gen zijn 82 personen in de vlammen omge komen. De oorzaak van den brand is onbe kend. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand; 775.S te Tiiorshavn. Laagste barometerstand: 759 9 te Biarritz. Verwachting tot den avond van 29 Mei: Zwakke tot matige, tijdelijk wel licht toenemende N. W. tot N. O. wind, meest licht tot half bewolkt, tijdelijk mogelijk toenemend, waar schijnlijk droog weer, koeler in het Z. cn O. EEN KERK ALS ATELIER. St. Julien le Pauvrc. Dc kerk van St. Julien le Pauvre is een der mooiste Gothische kerken van Parijs. Zij is thans het eigendom der Griekscïi- Katholieken. Wanneer men deze kerk bezoekt is men verbaasd, aldus het Hbld., over het groote aantal personen, dat daar gezeten voor schildersezels studies maakt van het in terieur der kerk. Er wordt gewerkt onder leiding van een leeraar en ile kerkruimte ruikt meer naar terpentijn en verflucht, dan naar wierook. Op een der pilaren is een aankondiging gehecht, waarop le lezen staat, dat inen om vergunning te krijgen in de kerk te schil deren, zich moet vervoegen bij den geeste lijke. Teneinde in de kosten van het onder houd te voorzien, wordt deze vergunning verleend tegen frs. i per maand of frs. 14 per jaar. EEN FAMEUS PLAN. Viaduct voor auto's door heel Frankrijk heen. Paulet, een ingenieur te Nice, heeft een stout plan uitgedacht voor een gedeeltelijke oplossing van het aiitoverkeersvraagstuk in Frankrijk. Zijn plan is uiterst duur maar de ontwerpei zegt, dat men niet moet vergeten welke kapitalen jaarlijks door staat, depar tementen en gemeenten worden weggesme ten aan het onderhoud van een reusachtig wegen et, dat voor het moderne auto-ver- JcfiÊi' .tan jBcnenmale .ongeschikt is en glooit geschikt zal worden. Paulet wil, aldus de N. R. Ct.. een reus- achtigen breeden viaduct houwen, rustend op pilaren van gewapend beton, die zou loo- pen van Parijs over Nice, Marseille, Tou louse, Bordeaux, Brest, Boulogne, Lyon en Genóve. De ontwerper schat de kosten van zijn plan op zes milliard, waarvan z.i. een aannemelijk deel zou kunnen worden ge dekt door den invoer van materialen uit Duitschland volgens de herstel-overeen komst. Auto-rijders, voor wie de weg uit sluitend zou worden gemaakt, zouden vol gens Paulet een speciale belasting van 100 frank moeten betalen. In tien lot twaalf jaar zouden, meent hij, de kosten geheel zijn gedelgd. DE RIJNLAND-INDUSTRIE STAAT ACHTER DR. VÖGLER. Dortmund. 25 Mei. Dc Industrie- cn Handelskamer alhier heeft aan dr. Vögler haar instemming betuigd met zijn aftreden als lid der Duitsche delegatie ter herstel- conferentie te Parijs. De Kamer zegt te ho pen, dat dit besluit de Duitsche regeering moge sterken om onaannemelijke verplich tingen, die het Duitsche volk voor gene zen. DE GEZANTEN EN HET AMERI- KAANSCHE DRANKVERBOD Zij willen niet allen afzien van hun voorrecht Esme Howard, do Engelsche gezant te Washington, heeft verklaard dat hij wat hem betrof bereid was afstand te doen van het voorrecht dat het diplomatieke corps heeft, om alcoholhoudende drank in ont vangst te nemen. Indien de Amerikaansche regeering den wensch te kennen gaf, om dit voorrecht af te schaffen, zou hij gaarne met de andere leden van het diplomatieke corps tot dit doel samenwerken. De Washington Post zegt dat Iloover. naar aanleiding van Howard's verklaring, een verzoek heeft ontvangen, om te beslis sen, of het diplomatieke voorrecht nopens alcoholhoudende dranken te niet gedaan kan worden. Het is niet zeer waarschijnlijk dat .president Hoover het diplomatieke corps zal voorstel len af te zien van het voorrecht om sterken drank te gebruiken in verband met de uit lating van den Brilschen ambassadeur dat hij daartoe bereid zou zijn. Hel. blijkt bovendien dat Sir Esme Ho wards verklaring niet. ten volle instemming vindt bij de andere leden van het diploma tieke corps. Rubber opslagplaats cn benzinc- cn petroleum de pots in vlammen A'le spuiten der stad aan het werk Frankfort a. d. Main, 27 Mei. (H. N.) Vandaag hebben twee hevige branden te Frankfort a. d Main gewoed. De eerste brak 's morgens vroeg uit op het terrein van de firma David Becker on Co., op liet oostelijk goederenstation, waar de firma een groote opslagplaats voor rubber heeft. ITet, vuur breidde zich snel uit. De brandweer rukte met alle beschikbare materiaal uit, doch daar het vuur hij de aankomst in de groote voorraden reeds rijkelijk voedsel had ge vonden, moest de brandweer er zich toe beperken de naburige gebouwen cn enkele beladen spoorwagons met licht brandbare stoffen te beschermen. De oorzaak van dezen brand is onbe kend. Vermoedelijk is hij door onvoorzich tigheid veroorzaakt. Een tweede groote brand brak in de binnenhaven in de op slagplaatsen van benzine cn petroleum uit. De rookwolken waren reeds van verre zichtbaar. Alle spuiten van de stad zijn uit- «rprukt om hof vuur te bestrijden KUNSTMATIGE MIST ALS BESCHERMING. Proefnemingen tc Friedland. Berlijn, 27 Mei. (II. N.) In de Oost- Pruisische stad Friedland is vandaag een proefneming gedaan op het terrein van de electrische fabriek, om de fabriek kunstma tig in mist te hullen, teneinde vast to stel len of dit in geval van oorlog voldoende bescherming tegen een aanval uit de luclft zal opleveren. De proefnemingen moeten uitstekend zijn geslaagd. Zij duurden een half uur. De kunstmatige mist werd met zes apparaten opgewekt en verspreid. Gedurende dien tijd voerden drie vliegtuigen waarnemingen uit. waarbij bleek, dat de fabriek in het geheel niet meer le zien was. BRANDWEERAUTO OMGESLAGEN. Zes inzittenden gedood. Londen, 2 7 Mei. (11. N.) Uit Havana wordt gemeld, dat de brandspuit, die op weg naar een brand was, in botsing is ge komen inet een auto. met het gevolg dat de brandspuit omsloeg. Zes brandweerlie den werden gedood cn vier levensgevaarlijk gewond. De inzittenden van de auto kwa men er met lichte verwondingen af. AMAN OELLAH. Naar Rome Smila, 2 5 Mei. Men gelooft, dat Aman Oellah, aan wien de Indische regeering fa ciliteiten toegestaan heeft voor zijn reis van de grens naar Bombay, vervolgens naar Rome zal vertrekken. Volgens de laatste berichten waren vóór het vertrek van Aman Oellah in een zwaar gevecht zijn troepen door die van Habib Oellah verslagen en heeft hij zich toen 's nachts van Kandahar naar Chaman be geven UITSTEL VOOR DE FRANSCHE SCHULD AAN AMERIKA. Tot Mei 19.™ Parijs, 27 Mei. (H. N.) De Fransche regeering heeft de Amerikaansc'ae kennis gegeven, dat zij de Mellon-Beranger c"*r- eenkomst vóór 1 Aug. zal laten ratificè":- ren. De Amerikaansche regeering van haai kant zal bij het congres een wetsvoorstel indienen om uitstel van betaling tot 1 Mei 1930 te verleenen voor de Fransche han delsschuld van 400 millioen dollar, welke 1 Aug. a.s. voldaan had moeten worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1