DE EÊMLANDEU m BUITENLAND. Donderdag 30 Mei 1929 27e Jaargang No. 278 BUITENLANDSCH OVERZICHT HET OVERSCHOT VAN SOEN YAT SEN Per extra-trein te Nanking aangekomen TYPHOON OP MANILLA MACDONALDSPREEKT Streven naar vrede DE DESKUNDIGEN OP DEN GOEDEN WEG JAS PAR'S PROGRAM Het taaiconflict DE KNOEIERIJEN MET OORLOGSLEENINGEN Beklaagden vei hoor EEN BRAND ONDER DEN GROND Reeds langer dan een halve eeuw ABONNEMENTSPRIJS per 3 laaandcn voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per weck (met gratl» verzekering tegen ongelukken) f 0.17l/t* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05, POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 DICECTE.UR-UITGE.VED: J.VALKHOFf DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, 1 1 elke regel meer f 0.25. Llcfdadighciis-advertentlcn voor d« helft van den prijs. Kleine Advertenties „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—3 regeli 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer otre I 0.05 Dc verkiezingen in Engeland. De kansen der partijen. Morgen inden in Engeland de verkie zingen plaats 28 iuillioen van de ruim -10 millioen Engelsche mannen en vrouwen zullen dan uilmaken, of de conservatieve premier Baldwin al dan niet zal worden gehandhaafd. Wanneer liet een beetje mee loopt, nemen ongeveer 75 pCt. der kiezers aan de stemming deel. Iloe zullen deze 21 millioen stemmen over de partijen worden verdeeld Tijdens de verschillende verkie zingen nu den oorlog werden li tot 15 mil lioen stemmen uitgebrachtde conserva tieven beschikten steeds over ongeveer 5.5 millioen stemmen, waarvan zij onder alle omstandigheden zeker konden zijn. De ove rige stemmen kwamen aan de liberalen en de Labour-Partij ten goede. Bij dq laatste verkiezing echter. vijf jaar geleden kwam er in uezc verhouding een wijziging ten gunste der conservatieven, wien toen tertijd als reactie op de arbeidersregeering en als gevolg van Sinofjefs brief ruim twee millioen stemmen meer toevloeiden dan waarop de conservatieven onder normale omstandigheden konden rekenen: deels stemmen van liberalen, deels van personen, die niet bij een bepaalde partij waren aan gesloten. Het gaal er nu om, of de conserva tieven don stemmeiiaapwas, dien zij bij dc vorige verkiezing behaalden, kunnen be houden. Over 't algemeen neemt men aan, dat dit maar in geringe male bet geval zal zijn. Eveneens is men bijna eenparig van oordeel, dat de millioen en nieuwe kiezeres sen, die ditmaal voor 'l eerst ter stembus tijgen, zich vrij gelijkmatig over de drie partijen zullen verde'elen, maar een zeker heid heeft men hieromtrent niet. Een der de vraag is échter het moeilijkst tc beant woorden in hoeverre zal de verhouding der stemmen beïnvloed worden door de eigenaardigheid en willekeur der driehoeks- verkiezingen Llöyd George gelooft, dat de conserva tieven ongeveer G.5 millioen stemmen zul len behalen, waarin dan om-endc-bij 1.5 millioen nieuwe kiezeressesn zijn begrepen. De Labour Partij aldus zijn opvatting zal 7.5 millioen en de liberale partij 7 millioen stemmen halen. Dit laatste cijfer Jijkt,echter wel een beetje al te geflat teerd Te verwachten is echter, dat zelfs onder de gunstigste omstandigheden Bald win slechts een stemmencpfer op zich kan vereenigen, dat aanmerkelijk beneden de helft van het totale aantal uitgebrachte stemmen blijft. Zoo was bet ook tot dus ver. Desniettegenstaande beschikte Bald win, zooals men weet, over een geweldig aantal afgevaardigden. De beslissing hangt dus volkomen af van den uitslag der tac tische manoeuvres bij de honderden drie- lioeksverki ('zingen. Behaalt Baldwin ondanks zijn minder heid van stemmen toch een meerderheid van zetels, dan is de zaak beklonken. Be haalt hij die niet, dan zou vóór de vorming der regeering het feit den doorslag moeten geven, dat Lloycl George uit naam zijner partij heeft verklaard, dat de liberalen te genstanders zijn eener nieuwe „socialisti sche Labourregeering. De liberalen zou den het in strijd met den verkiezingsuit slag beschouwen, wanneer dc koning op advies van Baldwin onder dergelijke om standigheden den leider der arbeiders, Mac-, donald, op zou dragen een poging te doen tot vorming eener regeering. Beschikt Baldwin niet over een duidelijke meerder heid en is Macdonald in zekeren zin uil- geschakeld dooi een conservalief-liberale meerderheid, dan ontstaat de toestand,, waarop Lloyd George speculeert en die roet absolute zekerheid een feit zou moe ten worden, wanneer Engeland de E.V. had ingevoerd of het verkiezingssysteem op een andere wijze veranderd, gelijk de liberalen zulks voorstellen. De Londcnschc It.K.-correspondent van dc Fr. Ztg., die zich met een en ander be zig houdt, maakt dc opmerking, dat het in wezen in Engeland om zeer belangrijke dingen gaat, doch de gemiddelde kiezer ziet zc niet. Mij ziet de verkiezingsbiljetten met de koppen der drie leiders, hij leest de beloften en hij weet, wat er tot dusver in Engeland gebeurde, "liet plan van Lloyd George ter bestrijding van de werkloosheid, de belaslingpolitiek der Labourpartij cn in zekeren graad ook de safeguardingpolitiek der conservatieve regeering zijn de be langrijkste strijdpunten. „Can Lloyd Geor ge do it?".Prof Keynes en Layton van de Economist antwoorden geestdriftig in be vestigenden zin. Ieder belastingbetaler in grooten stijl beantwoordt het fiscale pro gram der Labourpartij met een even be paald noen. Over de safeguarding-kvvestie loopen, zooals men weet, in Engeland de meeningen uiteen. Van zuiver politiek standpunt bezien, ontbreekt bij de verkie zing een bezielende factor, want iedereen weet, dat op 't oogenblik niet beslist wordt over gropte principes. DUITSCH STOOMSCHIP AAN DEN GROND. Stockholm 2 0 Mei. (V. D.) liet groo- (e Duitsche stoomschip Amerika is gister avond tengevolge van den dichten nevel in de nabijheid van Iv'orsoe aan den grond ge- loopen. Het schip, dat niet een lading steen kool op weg naar Stockholm was, had een loods aan boord. Voor zoover bekend is, verkeert bet schip niet in gevaar, aangezien het geen lek heeft gekregen. Londen, 29 Mei. (II. N.) Uit Nanking wordt gemeld, dat het stoffelijk overschot van Socn Yat Sen per extra-trein uit Pe king aldaar is aangekomen. Familieleden en ministers droegen de kist uit den trein op liet perron, waar een katafalk was op gesteld. Onder saluutschoten van de Cbi- neesche en buitenlandsche oorlogsschepen werd de kist vervolgens over de Yanglse- rivier gebracht. De kist zal drie dogen in het gebouw .van de Chineesche nationale vereoniging opgebaard blijven. De belang stelling onder de Chineezen is buitenge woon groot. Extra-treinen brengen tallooze bezoekers naar Nanking, waar de hotels overvol zijn, zoodat honderden onder den blooten hernel moeten doorbrengen. Ten teeken van rouw blijven alle theaters en andere amusemcntsinrichlingcn gedurende een week gesloten. Vele doocleD en vermisten Een officieel bericht uit Manilla meldt, dat hij een typhoon, die Vrijdag het Zui delijk deel vaii dc provincie getroffen heeft, tien menschen zijn omgekomen, terwijl er nog drie cn dertig vermist worden. De voortdurende regens hebben de dorpen on der water gezet on veel schade aan dc ge wassen toegebracht. De LabounParty niet anti^F ranselt Parijs, 29 Mei. TIEN.) Macdonakl heeft aan een bekenden correspondent van do Matin, Saucrvvein, een interview toegestaan n.ver de houding van de arbeiderspartij tegenover Frankrijk. Macdonald verklaar de nadrukkelijk, dal de arbeiderspartij niet anti-Fransch is doch met Frankrijk Seen sentimenteele maar uitsluitend re- eele betrekkingen vvenscht te onder houden. Frankrijk mag niet vergelen, dat de schuldenlast, welke den economi- Mac Donald.^chen opbloei van Engeland belem mert, voor een groot deel in het belang der geallieerden is aangegaan. Indien de ar beiderspartij aan de regeering komt, zal het vraagstuk der schulden opnieuw aan de orde worden gesteld. De arbeiderspartij zal er tevens naar streven om de entente te versterken. Wat de volkenbondspolitiek betreft, verklaarde Macdonald, dat het ha- binet-Baldvvin geen initiatief heeft ge toond. Daarin moet verandering komen. I ngeland mag zich niet laten drijven of door een andere natie op sleeptouw laten nemen, doch moet zelf aan de spits gaan. Indien de arbeiderspartij weder aan het bewind komt, zal de regeering een oproep tot alle naties richten om aan te sporen tot nieuwe krachtige bemoeiingen in het belang van den v rede. Ramsay NOODWEER BOVEN BADEN. Karlsruhe, 29 Mei. (IT. N.) Gisteren hebben boven Baden hevige onwedevs, die van hagelslag vergezeld gingen, gewoed, welke groote schade hebben aangericht, vooral op de velden en in do tuinen. In Ueberlingen werd het water van een beek opgestuwd, waardoor de straatweg over een breedte van G M. werd weggeslagen. Een boerenknecht is door don bliksem ge dood. Op verschillende plaatsen is door het inslaan van den bliksem brand uitge broken. In enkele dorpen in de buurt van Karlsruhe moeten overstroomde huizen en schuren worden ontruimd DE NIEUWE RUSSISCHE MILITAIRE ATTACHé TE BERLIJN. Benoemd is generaal Putma. K o.vv n o, 29 Mei. (V.D.) Volgens bericht utt Aioskou is de militaire attaché Kork van de Sovjet-ambassade te Berlijn, die vroeger opperbevelhebber van de roode troepen in het district Leningrad was, van zijn post teruggeroepen en bij de generale staf benoemd, waar hij plaatsvervangend leider van de generale staf zal worden. Tot militair attaché bij de sovjet-ambassade te Berlijn is benoemd de gewezen generaal Putma, die vroeger in dienst van het kei zerlijk legér vyas en verder verschillende posten als militair attaché in het buiten land bekleed heeft. Putma is communist en behoort tot dé Kalinin-groep. Ilij is voorne mens naar Berlijn te vertrekken in het be gin van Juni, om zijn nieuwe post te be trekken. De regeling van hel Scheldeprobleem Overeenstemming Ictrcfjende de cijfers der afinwtcilcn Een succes voor de Duitsche»s Parijs, 2 9 Mei. (H. N.) Van bevoegde Duitsche zijde wordt, met betrekking tot de vandaag tot stand gekomen overeenstem ming over de cijfers der annuïteiten ver klaard, dat deze overeenstemming als een succes voor de Dwitscheis kan worden be schouwd. De oplossing houdt in ruime ma te rekening met den politicken toestand cn de politieke doelmatigheid, doch „kan, van economisch standpunt uit bezien, nog niet als een oplossing gelden. Deze opvatting zal waarschijnlijk ook Ondubbelzinnig in het rapport tot uitdrukking komen. Met de aanneming van de cijfers is nog niet beslist of ook liet rapport der deskundigen een stemmig zal worden aanvaard. In het com munique van vandaag wordt dan ook uit drukkelijk verklaard, dat de aanvaarding der cijfers slechts dan geldig, indien men het ook over de voorwaarden ceiis kan wor den. Dc ontwikkeling van de laatste dagen is in hoofdzaak te danken aan het ingrij pen van O wen Young, die een krach i'igen druk op de schuldeisehersstalen heeft 'ge oefend. Sedert Vrijdag zijn van Amerikaan- sclie zijde aan de geallieerden dnc voor stellen gedaan, waarvan het derde thans door dc partijen is aanvaard. Dit beleekcnt dat de grondslag gevonden is, welke aan leiding geeft tot de hoop, dat men hel thans ook over do voorwaarden eens zal kunnen worden. In den grond der zaak is, er geen wijziging gekomen tegenover het geen wat tot li Mei was bereikt. Slechts in zooverre is de toestand gewijzigd, dat de geallieerden zich thans officieel met de cij fers van Üvvcn Young c-v^oord. hebben ver klaard. HET PROCES TE BELGRADO Ritlsjilsj cn Popowilsj Irechten hun houding ie ntoliveercn „Raditsj ageerde tegen deD staal Den geheelcn ochtend van gisteren heeft, aldus het ad., de verdediging van Ratsjitsj cn Popovvitsj geduurd. Rjtfsjitsj bleef bij zijn verklaring van Maandag. Hij gaf een uiteenzetting van zijn politieke werkzaam heden cn van die der Kroatische boerenpar tij. Met Baditsj kon hij aanvankelijk goed overweg, tot hij inzag, dat deze samen met een vijand van Zuid-Slavi - in het buiten land legen de staat ageerde. Raditsj bracht eerst Pasjitsj in gevaar en zette daarna zijn campagne legen al diens opvolgers voort Dc regeering wilde Raditsj winnen en liet liem daarom de vrije hand, zoodat hij zijn destructief werk ongehinderd kon voortzet ten. Hij had hel Kroatische volk tenslotte geheel in zijn macht. Toen eenmaal de scho ten in de Skoeptsjina waren gevolgd, deed de regeering alles om Raditsj en de Kroaten verzoenlijk te stemmen. Daarom ook was hij zelf, Ralsjitsj, tegen dc bepalingen der constitutie, in hechtenis genomen, want vólgens deze had hij zich niet voor de recht bank. doch voor het parlement te verdedi gen. Ondanks de tegemoetkomende houding der regeering hebben de Kroaten cle Skoe- ptsjina verlaten en thans staat Rals.iitsj aan het gevaar bloot onschuldig te worden ver oordeeld, opdat de bewering oer Kroaten, dat er in het land gerechtigheid zou be staan, zal kunnen worden weerlegd. Ra.lsj.ilsj schelste zijn gedragingen op 20 Juni als die van een soldaat, die in oorlogs tijd op wacht staat. I-lij was vreeselijk op gewonden. Popovvitsj verklaarde, dat de wetgevende werkzaamheid van de Skoepsjtina sinds den dag, waarop de coalitie van boeren en de mocraten tot stand kwam, stelselmatig was gesaboteerd. I-Iij leest van een papier een lange reeks scheldwoorden op, die Raditsj cn zijn partijgangers tegen ministers cn af- gcvaardiglden hebben gebezigd en ver klaart onder den indruk van den toestand in de Skoeptsjina de hem zoo ernstig aan gerekende woorden „Wannéér dat zoo door gaat, zullen hier dooden vallen", niet als dreigement, maar als waarschuwing te heb ben bedoeld. MEXICO'S STUDENTEN BETOOGEN. Te Mexico hebben de studenten heden in grooten getale betoogd als protest tegen het optieden dei politie, die vier-dagen ge leden een optocht van slakende studenten uiteen dreef, waarbij één student werd ge dood cn verscheidene gewond. Vijf en twintig duizend studenten, waaronder ook vrouwelijke, namen deel aan de demonstra ties Te Luik heeft op een katholieke vergade ring minister Jaspar gewezen op dc over winning der regeering cn daarna een en ander medegedeeld over het program van het kabinet. De Scheldekweslio dient ge regeld tc worden, zeide hij. cn alles wat de vaart naar zee cn naar den Rijn belem mert. moet verwijderd worden. In zake dc schadevergoeding zal de regeering zich on verzettelijk toonon; tevens zal zij zoeken naar een oplossing van het taaigeschil, dat ecu ernstig gevaar voor Bclgic zou kunnen worden. Het groolc proces SHnnes begonnen Men meldde gisteravond uit Berlijn aan de N.R.C. Hugo Minnes Jr. cn dc overige personen, die beklaagd worden zich aan knoeierijen met oorlqgslëoningcn te hebben schuldig gemaakt, zijn heden voor dc Berlijnscbc rechtbank verschonen. Hef proces zal Uit minste vier weken duren. Kr zijn in het ge heel zeven beklaagden, namelijk Hugo Minnes jr., die bijgestaan wordt door vitr advocaten, do koopman Krich Nolhmati:;. de beerenboer Wolf von Waldovv en de kooplieden Bela Gross, Leo llirsch, Joseph Scheid en Eugcn Ilirsch. De laatste, die te Aken woont, heeft toestemming verkregen om zich door zijn verdediger te laten ver tegenwoordigen. Alle beklaagden, met uit zondering van Scheid, wien alleen mede plichtigheid ten laste wordt gelegd, worden beklaagd van poging tot verduistering. Na een lang debat over het al of niet dogvaar den van verdere deskundigen, waarop dr, Alsberg, de eerste verdediger van Hugo SLinnes, gesteld is. deelt de voorzitter mede, dat alle beklaagden beschuldigd worden van bet aanmelden van oorlogsleeningcn, die nog moesten worden verworven, als oud bezit cn aldus te hebben gepoogd fi nancieel nadeel te berokkenen aan den slaat. De beklaagde Leo Ilirsch wordt liet eerst verhoord; hij is 39 jaar oud, was vroeger bankier en heeft zijn vermogen van •100,900 dollar in 1921 verloren bij hef faillissement van de Wiener Allgemeine Deposifenbank. In 192S kwam hij te Berlijn, waar hij di recteur werd van het Duitsch-Oostenrijk- sche reisbureau. Door de Slinnes affaire heeft hij deze betrekking kwijtgeraakt. Sindsdien werkte hij in een exportonder neming. Bëkl&agdo Scheid, een regiments- makker van hem, had hem in 1920 den raad gegeven te trachten financiers le vin den voor het opkoopen van oud bezit oor logsleeningcn. Hiermede was veel te ver dienen, daar de meeste bezitters niets van dc valorisatie afwisten. Door het inwinnen van inlichtingen bij banken cn door het plaatsen van advertenties hoopte men de bezitters van oorlogleeningcn tc kunnen ontdekken. Voornamelijk moest men zich mooi te geven voor lieden, die hun Tecnin- gen in het buitenland hadden gedeponeerd. Deze kregen eventueel reeds een voorschot uitgekeerd en waren dientengevolge later gemakkelijker te bewegen hun bezit aan een consortorium af to staan. Leo Ilirsch is in het belang van deze zaak naar Parijs on vervolgens naar Weenen gegaan. Hier hoorde hij een tijdlang niets meer van de zaak, tot hij weer een bespreking had met Bela Gross cn Nothmann in een hotel te Weenen. Nothmann trad toen op als ge volmachtigde van Ilugo Stinnes, Bela Gross kreeg opdracht naar Roemenië te gaan, vvaay veel oorlogsleeningcn schijnen le zijn gedeponeerd. Nothmann stelde hem voor deze reis een bedrag van honderdduizend mark ter beschikking; deze moesten wor den besteed om zich participaties bij eige naars van oorlogsleeningcn te verwerven. Nothmann had verzekerd, dat het volkomen zedelijk en wettig geoorloofd was leeningen aan le melden, die men nog moest koopen. daar hierin in de valorisatiewei niet was voorzien. De vertegenwoordiger van het ONE merkte hierbij op, dat de beklaagde Kirsch in het voorloopig onderzoek zich geheel anders heeft uitgelaten. Schneid. die vervolgens werd gehoord, is van beroep architect. In 1917 had hij in opdracht van het Oostenrijksche leger heel wat zaken gedaan. Hierbij zou hij twintig millioen Kerenskyroebel of ongeveer 1 mil lioen dollar hebben verrli:md. Ilij kreeg na eenigen tijd moeilijkheden met de Oosten rijksche belastingautoriteiten en verhuisde loon naar Berlijn.Ilij beweert dut de kan kier Kuhnert, die uit vroegere financieele affai res bekend is, zijn aandacht op de oorlogs- leeningen heeft gevestigd. Schneid verze kerde, dat zijn bedoeling eigenlijk was aan derden credielen op oud-bezit aan oorlogs leeningcn te verstrekken. WEERBERICHT. Hoogste stand: 775.0 Esafjord. Laagste stand: 75S.3 Yardö. Yi rvvachting tot avond 31 Mei Voor het N.: Meest matige N. le tot N. w. v\ iinl, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering iu temperatuur. Voor het Z.: Meest matige N O. tot O. wind, meest half bewolkt, waarschijnlijk droog, weinig verandering in tem peratuur. PLAATS VOOR HET PARTICULIER INITIATIEF. Overheidsbemoeiing oen fiasco. Londen, 29 Mei. (II. N.) In Queens land heeft de nieuwe regeering besloten zich van alle deelneming in economische ondernemingen le onthouden. Do beslaan de participaties in industrieels .onderne mingen, spoorwegen enz. zullen worden verkocht. Dc regeering gaat tot dezen maatregel over wegens de slechte uitkom sten, welke deze deelnemingen hebben op geleverd. Misdadig werk van slakende mijnwerkers ITeeds meer dan een halve eeuw woedt in den staat Ohio oen brand ouder den grond. In het jaar 1818 brak in do zich daar be vindende mijnstreek een groote staking uit, die niet werd bijgelegd. De eischen van de mijnwerkers werden afgewezen en groote onlusten waren liet gevolg. Het kwam tot bloedige botsingen, vooral in het Hocking- gebied. De mijnwerkers namen wraak. Een met kolen volgeladen wagen werd in brand gezet en men liet den brandenden wagen in de 'mijn zakken. De steenkolen in den grond vatten vuur en begonnen te bran den en branden nog, steeds verdér en ver der. Jarenlang vreet het vuur onder den grond. De geweldige vuurhaard heeft thans een omtrek van zes vierkante mijlen cn de waarde van de reeds verbrande steenkool wordt op 50 millioen dollars geschat. De mijnwerkers gingen rnet have en goed weg. De daders werden niet gevonden. Thans is niemand van ben meer in leven en dege nen, die door den brand moesten worden getroffen, zijn reeds allen dood. De steeds verder voortschrijdende vuur haard heeft nu de plaats New-Straitville bereikt. Het vuur loopt op een diepte van ij f lot vijftig voet onder den grond, pal in de richting van eenige jaren geleden opge richte hoogéschool. Zooals reeds zoo menig huis, zoo menige boerderij, zal men ook dit gebouw als verloren moeten beschouwen cn het zal wel op zekeren dag ineen stor ten. De in de Vereenigde Staten bekende petroleumzoeker Spicer heeft gepoogd door groote dynamietontploffingen den vuur haard te vernietigen. Dat is niet gelukt. Toen heeft men groote cementen muren diep in den grond gemaakt, doch als een 3lang kronkelde het vuur zich om de mu ren eu steeds vorder vreet het zich een weg onder den grond. Op vele plaatsen is op een breedte van 3 tot -i M. de bodem weg gezakt. Uil aarclscheuren van 10 tot 15 M. diep steigen vergiftigd gas en hooge vlam men op. TALRIJKE GEVALLEN VAN TYPHUS IN HEPPENHEIM. Twee personen reeds overleden. II ep'penhei m, 29 Mei. (V. D.) In de laatste.dagen zijn hier talrijke gevallen van typhus geconstateerd. In totaal werden reeds 25 patiënten naar het ziekenhuis van I-Ieidelherg vervoerd, waarvan een jonge man en een jonge vrouw zijn overleden. De geheelo bevolking van Iiepperiheim heeft zich tegen dezè ziekte laten inenten, terwijl ook overigens door de autoriteiten alle maatregelen zijn getroffen. De oorzaak der epidemie staat nog niet vast. WAARIN AMERIKA DE LAATSTE IS. New-York. 2 9 Mei. (V. D.) In Alamo in den staat Tennessee stond een 19-jarige neger terechtaangeklaagd wegens aan randing van de echtgenoote van 'n scheids rechter. Hij werd door een opgewonden me nigte uit de gevangenis gesleurd, half dood geslagen en tenslotte opgehangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1