DE EEMLANDÉE BUITENLAND. Dinsdag 4 Juni 1929 27e Jaargang No. 282 BUITENLANDSCH OVERZICHT ENGELANDS NIEUWE MANNEN HUIS INGESTORT TE NAPELS DE AARDBEVINGEN IN ARGENTINIË Vele dooden en gewonden RUIM DRIEDUIZEND DOODEN Ook veel vee kwam om ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per weck (me* gratia verrekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 9 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0-05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 DIQECTEJJR-UITG EVEQ.' J.VALKHOPf PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer r€ggj mttr f0,25. Llefdadlghelds-advertentlëo voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 <cg»& 50 cent. elk» regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Bewijsnummer extra 0.05 De overwinning der arbei ders in Engeland. De op vatting in Frankrijk. Verbeterde kansen voor Jen wereldvrede Ofschoon nog niets met zekerheid vast staat, is de kans niettemin zeer groot, dat de leider der zegevierende arbeiderspartij, Macdonald, belast zal worden met het sa menstellen eener nieuwo Engelsche regee ring. Laatstgenoemde heeft, zooals men weet, zijn bereidheid reeds te kennen ge geven om 's lands zaken te leiden en heeft, gelijk wij ook reeds mededeelden, een plei dooi gehouden \oor een ongestoord twee jarig bewind, opdat de arbeiderspartij een kans zou hebben den volke te tooneri, dat allerlei belangen der natie bij haar in vei lige handen zijn. Dat de Fransche socialisten juichkreten aanheffen, aangezien „bijna half Engeland" op Üe candidaten der Labour Partij hebben gestemd, behoeft geen betoog, doch ook andere links zich orienteerende -groepen in Frankrijk verwachten veel van den poli- tieken ommekeer in Engeland. Het bewind van Macdonald, aldus de strekking hunner verklaringen, zal een nieuw tijdperk voor Europa en de wereld inluiden, aangezien van nu af aan alles zal worden gedaan om hartelijker betrekkingen tusschen de volkeren in het leven te roepen en zoo doende de kans op oorlog te verkleinen. Macdonald wordt dan ook geprezen als een vredesapostel, van wiens rogeering men op ontwapeningsgebied zeer veel hoopt. De reehtsche en reactionaire pers in Frankrijk is echter verre van verheugd en had liever gezien, dat het kabinet-Baldwin tot in lengte van dagen aan was gebleven. Zij hoopt dan ook van harte, dat de regee ring van Macdonald, wiens partij wel het krachtigst in het parlement is vertegen woordigd, rnaar niet over de volstrekte meerderheid beschikt, spoedig door het sa mengaan van conservatieven en liberalen ten val zal worden gebracht. Immers: de heerschappij van Labour zal zeer waarschijnlijk ertoe leiden, dat Enge- lands buitenlandsche politiek in den ver- \olge hoo langer hoe meer zal aansturen op de volkomen liquidatie van den wereld oorlog en hijgevolg ook zal ijveren voor een zoo spoedig mogelijke ontruiming van het Rijnland, waar de Fransche reactionairen het liefst maar altijd zouden blijven. Som mige Tjansche bladen verklaren zelfs, dat overal in Europa de sociaal-democratische regeeringen na den oorlog de catastrophe der inflatie hebben veroorzaakt en dat de Labour Partij nu ook het Engelsche geld zal ruïneeren. Dit blijkt echter wel een beeltje op een al te fantastische en boos aardige bewering, door haat ingegeven. Eveneens vreest rnen in sommige Fransche kringen, dat Engeland tegenover Frankrijk minder welwillend zal zijn, wat de betaling der door Frankrijk aan Groot-Britannie verschuldigde bedragen betreft In Amerika ziet men den toestand over het algemeen gunstig in, daar men aan neemt, dat Macdonald's streven zal zijn gericht op de stabilisatie van Europa en de wereld in 't algemeen. Men vermoedt dan ook, dat Macdonald weldra tot de Europeesche volkeren cn de Arnerikaansche naties een vredesoproep zal richten, die stellig ook in de Vereenigde Staten een •gunstig onthaal zal vinden. Dat het den nieuwen president van Amerika, IToover, ernst met cle maritieme ontwapening is, bleek indertijd uit het betoog, dat Gibson te Genève hield en dat Hoover's vredesver- langen belichaamde. Macdonald, die onge twijfeld het protocol van Genève nieuw leven zal inblazen, is niet alleen veel ge legen aan toenadering tot Rusland en aan een inniger Fransch-Duitsche verzoening, maar ook acht hij het voor den wereldvrede van uiterst groot belang, dat de betrekkin gen tusschen Engeland en Amerika, die onder Baldwin's bewind wel bet een en ander le wenschen overlieten, weer ver beterd worden. Het contoct tusschen de Engelsche Labourregeering cn het Arneri kaansche gouvernement kan inderdaad tot belangrijke resultaten leiden, daar Britschc tegemoetkomendheid op vlootgebied mis schien tengevolge kan hebben, dat de be dragen, welke gemoeid zijn met de tenuit voerlegging van het goedgekeurde vloot- program der Vereenigde Staten (11S mil- lioen dollar voor den bouw van nieuwe oorlogsschepen) aanmerkelijk besnoeid wor den. In Amerika koestert men thans de hoop, dat, nu andere mannen het kabinet- Baldwin denkelijk spoedig zullen vervan gen, een vergelijk op vlootgebied tusschen de beide naties werkelijkheid zal worden. Hoover zou niets liever zien dan dat ecu bewapeningswedstrijd werd vermeden. Mac donald koeterst hetzelfde verlangen. De wereld ziet nu met spanning uit naar het Angelsaksisch initiatief op dit terrein. De vermoedelijke samenstelling van hel kabinet. STAKING TE CHICAGO. Londen 3 Juni (I-IN) Te Chicago is een staking van ijzerbetonarbeiders uitgebro ken, zoodat de bouwbedrijven stil liggen. Oorzaak is een loonconflict. De arbeiders verlangen een loon van 1.62 per uur, ter wijl de werkgevers 1.52 willen geven/ De gevoerde onderhandelingen hebben geen resultaat opgeleverd. Baldwin biedt bet ontslag aan van zijn Kabinet De stand der partijen. De liberalen hebben or in Schotland nog een zetel hij gekregen cn de conservatie\ cn oveneens. De stand der partijen is nu vol gens de jongste gegevens aldus: Labour 2S7 Conservatieven 251 Liberalen 57 Onafhankelijkcn 8 Londen, 3 Juni. (V.D.) Tengevolge van het aftreden van het kabinet-Baldwin, zal Sir Austen Chamberlain niet deelne men aan de vergadering van den Raad van den Volkenbond, in Madrid te houden Wie in zijn plaats zal worden afgevaardigd, is thans nog niet met zekerheid te zeggen. Zooals bekend zou Chamberlain morgen ochtend vroeg Londen verlaten. Officieel is het aftreden van Baldwin nog niet medegedeeld, terwijl bovendien be trouwbare bijzonderheden omtrent de 1 sprekingen, waaraan alle ministers deel namen, niet ter beschikking staan. Waar schijnlijk houdt de offtcieele afkondiging van het aftreden verband met den gezond heidstoestand van koning George, aange zien hij persoonlijk de ontslagaanvrage van Baldwin in ontvangst moet nemen. Wel worden er omtrent de discussies van het jongste week-end interessante details be kend. Ook hofmaarschalk Lord Stand fordham heeft Baldwin in Chequers een be zoek gebracht, terwijl de premier eveneens een onderhoud had met den regeeringsver- tegenwoordiger in het Hoogerhuis, Lord Salisbury. Onmiddellijk na zijn aankomst in Londen trad Baldwin in overleg rnet tal rijke leden van het kabinet cn vooraan staande leden der conservatieve partij. Een der eerste bezoekers in het Hoogerhuis was Chamberlain, terwijl Baldwin zich la ter met Churchill onderhield. Gisteren heeft Baldwin volgens besluit van den ministerraad het ontslag van het kabinet aangeboden. De Labour-partij werkt hare overwinning uit. Baldwin is van Chequers naar Londen teruggekeerd. De nationale raad der La bour-partij zal eerst Woensdag a.s. bijeen komen, terwijl des middags een zitting van bet uitvoerend comité dezer partij plaats vindt. Tevoren zullen beide lichamen over leg plegen, om voor de verdere besluiten de toestemming van alle instanties te a er- krijgen. Londen, 2 Juni (V.D.) De sunday Ex press publiceert heden de vermoedelijke samenstelling van het nieuwe kabinet: kanselier van de schatkist* Snowden. eerste lord van de admiraliteit, Kap. Wedge wood Benn. oorlog, Hugh Dalton, luchtvaart, lord Thomson, arbeid, Arthur Greenwood, gezondheid. Miss Margret Bondfield. transport, Tom ITaw. landbouw, Noel Buxton, handel, W. Graham, inijnbowu, E. Shinwell. onderwijs, sir C. P. Trevelyan. dominions, lord Olivier, pensioenen, F. O. Roberts, posterijen, Vernon Hartshorn, attorney general, sir Henry Slesser. advocaat van de kroon, J. B. Melville, min. voor Schotland, W. Adamson. Voor het ministerie van buitenlandsche zaken, dat Macdonald, naar men algemeen gelooft, niet' weder op zich zal nemen, wordt een groot aantal namen genoemd, o.a. Thomas, Arthur Henderson cn sir Oswald Mosley. WEER EEN BOMAANSLAG IN NOORD-DUITSCHLAND. Thans op hot departement Van financiën te Oldenburg. Oldenburg, 3 Juni (V.D.) In den afge- ioopen nacht is een homaanslag gepleegd op het gebouw van het landsdepartement van financiën te Oldenburg cn op de Landsbank. De explosie had te ongeveer tien minuten vóór drie plaats. Door den luchtdruk werden alle ruiten op het Landsbank ingedrukt. De springstof is waarschijnlijk neergelegd in den hoek tusschen het gebouw van de Landsbank cn het departement van finan ciën. Ook de ruiten van de Lamberli-kerk werden gedeeltelijk ingedrukt en een kerk deur werd van binnen naar buiten openge- drukt. De gebouwen hebben alleeen schade geleden op de plaats, waar de lading spring stof was neergelegd. De ontploffing was ver in de stad te lioorcn. De recherche, de ju stitie en de recliter van instructie waren spoedig ter plaatse. Van den dader is tot nu toe niets hekend. De lading is door middel van een uurwerk tot ontploffing gebracht, zoodat de dader zich in veiligheid kon bren gen. ONGELUK IN EEN FABRIEK. Rome. 3 Juni (H.N.) Volgens de Popoio di Roma heeft te Pavia een ontploffing in een fabriek, waar induslrieele odien wor den vervaardigd, plaats gehad; zes arbei ders werden gewond, gedeeltelijk ernstig. Twee arbeiders worden nog vermist. Drie dooden en vele gewonden ENGELAND KONING JAHIG. Onderscheidingen. Heden viert de koning zijn Gisten ver jaardag, Ier gelegenheid waarvan opnieuw een groot aantal onderscheidingen zijn verleend. De lijfarts van den koning, lord Dawson, is lid van den Privy Council ge worden. Andere doctoren hebben minder hooge onderscheidingen ontvangen. De minister van marine, Bridgeman, is tot pair verheven. Den bekenden Engelsehen schrij ver John Galsworthy werd eer. der hoog ste orden verleend. VIER PERSONEN DOOR GAS GEDOOD. Berlijn, 1 Juni, (V.D.) Heden werd de brandweer gewaarschuwd, dat in een huis in Adlershof een gasluclit hing. Bij onder zoek vond men een oorlogsweduwe, Anna Dehmel, alsmede haar heide kinderen van 10 en 15 jaar en een inwonende li-jarige jongen in levenloozen toestand. De genees- heeren stelden vast, dat de dood reeds eeni- ee uren tevoren was ingetreden en dat hier waarschijnlijk een ongeluk in het spel is. Napels, 3 Juni. (V. D.) Gisteravond is alhier op het Corso Victor Emanuel een huis van vijf verdiepingen ingestort. Daar het reeds sinds ecnigen tijd bedenkelijke scheuren vertoonde, werden verschillende herstellingen ondernomen. Nadat gister morgen de eigenaar aan de bewoners nog verklaard had, dat alle gevaar geweken was, stortte gisteravond onder donderend gekraak enkele balken naar beneden. De bewoners hadden geen tijd zich in veilig heid te brengen cn werden voor een groot gedeelte onder het puin van het weldra in vallend middengedeelte bedolven. I)e politie cn militairen konden al spoedig drie doo den bergen, terwijl bovendien 30 gewonden konden worden uitgegraven, die voor een deel zware verwondingen, deels ook ern stige zenuwaandoeningen opliepen. Daar het opruimingswerk heden nog niet kon worden beëindigd, vermoedt men, dat er zich nog meer slachtoffers onder puinhoo- pen be\ inden. liet staat evenmin vast. hoe veel personen ten tijde der ramp in het huis aanwezig waren. NOODLOTTIGE BRAND OP EEN BOERDERIJ. Vier slachtoffers. Uit Kosel (Opper-Silezic) wordt bericht, dat bij een brand op een hoeve in de buurt drie kinderen en een oude grootmoeder zijn omgekomen. GEEN BREUK TUSSCHEN CHINA EN RUSLAND? Weldra een nieuwe Chineesche gezant naar Moskou. De belichten, dat de ambtenaren van het Chineesche gezantschap uit Moskou zouden zijn teruggeroepen, worden officieel door de Chineesche regeering tegengesproken. De nieuwe Chineesche gezant zal eerlang naar Moskou vertrekken. De nationalisti sche regeering heeft geen protest ontvan gen tegen den inval in het sovjet-consu laat te Charbin op 27 Mei j.l. Londen 3 Juni (V.D.). In het aatdbe- wngsgebied Aait Mendoza zijn Aolgêits de laatste berichten opnieuAv aardschokken waargenomen in de omgeving van San Ra fael Talrijke dorpen en boerenhofsteden zijn van aile verbindingen afgesneden. De spoorwegverbinding met San Rafael is in- tusschen echter weer hersteld cn hulptrei- nen zijn reeds aangekomen. De geheele be volking heeft deelgenomen aan de ter aar- dehestelling van de slachtoffers. De red dingscolonnes zetten hun Averk koortsachtig Aoort. Het aantal dooden, dat eerst 70 scheen te zijn, Avordt thans opgegeven als 50. Het aantal ge Avonden is 200. Gistermiddag werden in het Argentijn- sche aardbevingsgebied in de provincie Mendoza nieuwe onclergrondsche aardver schuivingen waargenomen. Bij het red dingswerk te Los Malvinas zijn nog 4 doo den geborgen, zoodat het aantal slachtof fers Aan de ramp thans tot 52 gestegen is POLITIEKE HARTSTOCHTEN IN OOSTENRIJK Heimwehr en Schutzbund rukten tegen elkaar op We en en 3 Juni (V.D.). Zondagavond werd in Moedling bij Weencn een Heim- wehrleider door sociaaldemocraten overval len cn mishandeld. De HeimAvehrleiding heeft daarop onmiddellijk een groot aantal harér leden opgeroepen, Avelke op vracht auto's Averden vervoerd. Ook de republi- kcinsche Schutzbund bracht zijn aanhan gers met vrachtauto's ter plaatse. De heide vijandige bonden staan thans met een macht van verscheidene duizenden mannen tegenover elkaar. De situatie is zeer gespan nen en de stemming hoogst opgewonden. Er zijn onderhandelingen aangeknoopt om botsingen te vermijden. We en en 3 Juni. (V.D.) Nader wordt ge meld over de incidenten in Moedling, dat bij don overval door republikeinsche leden van den Schutzbund behalve den HeimAvehr- leider Manndorf nog twee leden van de Heimwehr ZAAaar mishandeld Averden. Manndorf moest in een ziekenhuis Avordcn opgenomen. Op het bericht van don overval alarmeer de de Heimwehr haar leden aldaar en in de naburige hofsteden, Avaarop deze zich verzamelden voor 't bondsgebouAv in Moed ling. Vandaar hielden zij een clemonstra- tieoptocht naar den „Bezirkshauptmann", wien zij een deputatie zonden, Avelke ver langde, dat in de toekomst door de over heid de veiligheid der Heimwehrmannen zou Avorden gegarandeerd, daar de Heim wehr zich anders zelf zou moeten helpen. Toen de deputatie nog binnen Avas, kwam een afdeeling van eenige duizenden leden van den Schutzbund, die aan een feest had don deelgenomen. Toen zij de verzamelde Ileirmvehrlieden zagen, Avilden zij die aan vallen, Met van bajonnetten voorziene ge- Averen Averd daarop door de gendarmerie de plaats ontruimd. De overheid heeft het onderzoek naar de daders van den overval ter hand genomen, 's Avonds werd bekend gemaakt, dat de verdenking op een per soon viel. die in het politieke leven le Moedling een groote rol speelt. HET CONFLICT TUSSCHEN KERK EN STAAT IN MEXICO. Spoedige bijlegging te ver wachten. P a r ij s, 3 Juni. (H.N.) Men verwacht, dat het conflict tusschen kerk en staat te Mexico thans spoedig bijgelegd zal zijn. Er is een besluit van den Mexicaanschen Staatspresident verschenen, dat bepaalt, dat alle priesters, die Avegcns hun protest tegen het in beslagnemen van kerkelijke goederen, uit het land verbannen zijn, mo gen terugkeeren. De uitoefening van hun godsdienst kan weder onbelemmerd ge schieden. Volgens een mededeeling van het Mexicaansche ministerie van binncnland- sche zaken, bevinden zich reeds tAvee katho lieke bisschoppen in Mexico. Voor het eerst sedert drie jaar zal thans ook Aveer de Pauselijke Stoel in Mexico vertegenwoor digd zijn. DE FRANSCHE MINISTERRAAD EN HET SCHULDENVRAAGSTUK. P ar ij s, 3 J u n i. (V. D.) De ministerraad heeft zich volgens offtcieele opgave met de loopende aangelegenheden beziggehouden. Men mag Avel aannemen dat vooral het vraagstuk der infergeallieerde schulden ter sprake is gekomen en in het algemeen de stand der herstelonderhandelingen. Aange zien Briand hedenavond naar de vergade ring van den V. B. Raad te Madrid ver trekt, cn de regeering het einde der her stelconferentie Avil afAvachten, zal de Ka mer zich niet. vóór de arolgende Aveek over de intergeallieerde schulden uitspreken. DE RIJKSDAGZITTING VAN GISTEREN. Graaf Westarp vangt bot. B e r 1 ij n, 3 J u n i. (V. D.) Hedenmiddag om drie uur is de Rijksdag voor het eerst sedert Pinksteren Aveer bijeengekomen. Allereerst verlangde graaf Westarp de on middellijke behandeling van dc herstelcon ferentie te Parijs. Iedereen zou het er over eens zijn, dat aldaar voorAvaarden gesteld worden, die verre boven de capaciteit A'an Duitschland uitstijgen Hij verlangde na mens de Duitsch-nationale fractie, dat mi nister Stresemann nog a oor zijn vertrek naar Madrid een desbetreffende verklaring zou afleggen, opdat de Rijksdag in deze belangrijke kAvestie niet zal Avorden uitge schakeld. Hierna Avees president Loebe er op, dat de Parijsche conferentie de Belgi sche kAvestie nog nief. heeft opgelost, en dat het rapport der conferentie niet voor het einde deter Aveek te verAvachten is. Ten slotte Averd het voorstel der Duitsch- nationalen verworpen. In het verder Aerloop der zitting be treurde de Centrumafgevaardigde, Frau Weber. de bevoorrechting der Hollandsche groenten op de Duitsche markt, Aveshalve zij een verhoogden groenteteelt bepleitte. WOLKBREUK IN BULGARIJE. In het noorden van Bulgarije heeft een Avolkbreuk ernstige schade aangericht. Twee kinderen zijn verdronken. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 76G.3 le La Coruna. Laagste barometerstand: 738.3 tc Karlstajdt. VerAvachting tot den avond van 5 Juni: Matige Avind uit. W. richtingen, meest z.Avaar bCAvolkt of betrokken, waarschijnlijk eenige regen. Avei- nig verandering in temperatuur. Verkcersgcbod Weel: Wanneer gen kind aan 't spel is Het aan geen gevaren denkt, Zaak is dus, dat gij aan kind'ren Uw bijzondere aandacht schenkt. GROEGROE. Iloe de aardbeving Per zie teisterde. Volgens een officieele Perzische mede deeling zijn door de laatste aardbeving 3253 personen gedood en 1121 geAvond in het district Chorassan, Avaar acht en tach tig dorpen werden vernietigd en 6512 stuk-s a*ee omkwamen. HITTEGOLF IN AMERIKA. Telkens meer dooden. De sedert drie dagen aanhoudende hitte heeft, aldus meldt men d.d. 1 Juni uit New York, tot dusver acht-en-twintig offers ge- eischt. Gisteren Averd melding gemaakt van negentien dooden, heden van negen. Een noord-Avestelijke Avind bracht vandaag eeni ge verademing. DE H. SACRAMENTSPROCESSIE TE BERLIJN. Deelneming van Katholieke ministers. Berlijne 2 Juni (V.D.) Hedenmorgen werd op de straten en pleinen in de om geving der katholieke kerken de Sacra mentsprocessie gehouden. Aan de proces sie bij de Sint HedAvigs-basiliek namen ook de katholieke rijksministers deel. Reeds lang voor de plechtigheid in de St. Iled- Avigskerk Ayas het plein geheel afgezet. Op het plein Avarcn voor de Dresdener bank, voor de uniA'ersiteit, voor de opera cn de Avestzijde van de opera, in totaal vier met bloemen cn planten versierde altaren op gesteld. De processie, die onder het gezang van Sacramentsliederen, begeleid door een muziekkapel, van altaar tot altaar trok, bood een kleurigen aanblik. Zij weid ge opend door de vrouwen- en meisjesver- eenigingen met haar vaandels, Avaarachtèr de mannen- cn jongelingcnvereenigingen schreden. Daarachter schreden de verschil lende delegaties der Berlijnsche katholieke studenten, eveneens met hun vaandels. Het Allerheiligste Averd voorafgegaan door bloemen-strooiende meisjes: het werd ge dragen door curator ITauff, die de plaats innam van den overleden Avijbisschop, voor Avien nog geen opvolgegr is aangeAvezen. Achter het Allerheiligste schreden cle ka tholieke rijksministers: dr. Slegenvald. dr. Wirth, dr. van Guerard en dr. Schatzl. Voorts namen veel hooge ambtenaren aan de processie deel. Er Avas veel belangstel ling van het Berlijnsche publiek. DE OPPOSITIE IN RUSLAND. Verzachtende bepalingen. Kof no, 2 Juni (V.D.) Volgens berichten uit Moskou heeft het politiek bureau van de communistische partij besloten alle com munistische leiders van de reehtsche en linksche oppositie, met uitzondering van Trotzki, toe te staan weer naar Moskou terug te keeren. Zij mogen Aveer in ccntraal-Rusland ver blijven, Avanneer zij zich niet meer met cle politiek bemoeien. Stalin zelf heeft zich uil gesproken voor den terugkeer van den Trotzkist Belorodof, die betrokken is ge weest bij den moord op den tsaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1