FA. DUIM BURGER I CEMENT. DE EEMLANDER GARAGE MOLENAAR Ft LAAvahHAMERSVELD KALKZANDSTEEN LUXE AUTO VERHUUR ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maandco voor Amersfoort f2.10, por maand f 0:75, per Zaterdag 8 Juni 1929 27e Jaargang No. 286 heden oNTVANGEah Regenmantels ARNHEMSCHEWEG 26 Direct ieder gewenscht Kwantum uit voorraad leverbaar A. N. HINDRIKS GOEDE MENSCHEN BUITENLAND 'T PARIJSCHE ACCOORD Voor dag, week, maand en jaar met betrouwbare chauffeurs Hebt U een ruime Luxe Auto of taxi noodig, belt U dan even onze verhuurafdeeling op. Aanbevelend ONTRUIMING VAN HET RIJNLAND PAUS EN DUCE Uitwisseling van verdragen Handel in Bouwmaterialen LUXE AUTOVERHUUR Henderson buitenlandsche zaken weck (ract gratit verzekering tegen ongelukken) f 0.172/» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIDECTEUR- UITG EVER! J.VALKtiCff DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIE!! VM1-4 "9«i»tM ^txanp vu een bewijsnummer, tlke regel meer f 0.25. Llefdadlghelda-advertentliin voor da helft vu den prijs. Kleine Ad verten tl In .KEITJES" bg vooruitbetaling 1—5 fégele 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer at™ 0D5 diverse uitvoeringen. - TRENCH COATS rv.wr.rt Mf\T\V7\KY a f 18.met uitknoopbare voering. DAiVlIjb ÏVI vJ L) L, L A AlV Groote Koppel 11, Amersfoort Telefoon 1135 door H. G. CANNEGIETER. „Tegen dieven en moordenaars hebben wij politie, Wij zijn machteloos tegen de lijde lijkheid cn de gemakzucht van de zooge naamde goede menschcn". Aldus president Marasyk bij gelegenheid van een vrouwen congres, dit voorjaar te Praag gehouden. Eon woord \oor een wandspreuk, voorwaar! Goede menschcn, we zijn dankbaar, dat er zoovelen van hen in de wereld zijn. We zijn blij met elk hunner in onze omgeving. Ze zijn vriendelijk in den omgang, hulpvaardig bij elke aanleiding, betamelijk in hun woord en gedrag. We hebben geen last van hen cn zeer dikwijls gemak. Ze dragen een rustige sfeer om zich heen en hun beminnelijkheid cn gemoedsvrede werken aanstekelijk. In deze hitsige, giftige wereld gevoelen wij ons in hun nabijzijn als in een oase. Zij zijn de milde regen, die ons verkwikt en tot zegen strekt, wanneer de woestijn van het leven ons schroeit. Zij zijn de lauwe dooi na on- barmliarligeii vrieswinter, de malsche wei voor liet verdwaalde schaap, het knusse tehuis voor den verloren zoon. Politie te hulp roepen als tegen die\cn en moordenaars?! Ei' is wel geen verband, geen gemeenschap denkbaar tus'schen dieven en moordenaars cn uw goede oude tante, die van dieven en moordenaars rilt. Zout ge 't haar durven vertellen, haar kunnen vertel len, dat president Masaryk an Tsjecho- Slowakijé haar als een erger gevaar voor de samenleving beschouwt dan Lutje IJ je van Grootegasl? Zij zou het besterven! Maar neen, zij zou "l niet begrijpen. Zij zou zich ongerust maken over uw verstand. Met dc goedheid, haar eigen, zou zij den dokter te hulp roepen en achter uw rug om hem "opmerkzaam makon op den vreemden praat, dien gij uitslaat. Zij een dief en een moordenaar? Maar't goede mcnsch heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan! Inderdaad ik ineen het ten volle, wanneer ik het tegen president Masaryk 'opneem voor de goede menschcn. die mijn leven ge lijk het uwe.'lezer, verzacht; cn vervriende- 1 ij kt hebben. Uit prille jeugdherinneringen treden zij tèr voorschijn' en hun weldadige sfeer omringt ons op den huidigon dag. Een voudige zieltjes, voor wie het leven geen verwikkelingen heeft en voor wie de wereld simpel en goed is als hun eigen po\er be staan. Zij leven hun \rqdig leven in dc ge wende dagelijksche omgeving, vyaarin ze op hun pretcntie-looze wijze bun best doyn om zich te gedragen naar dc voorschriften van hun goedige hart. Hun horizon is begrensd, het is waar, bin nen de muren van hun kleine gezin; hun hartelijke geliefde familie; het beroep, waar aan ze niet een slaafsche toewijding gehecht zijn. Ze hebben bun heiligen en hun stok paardjes, waaraan men niet raken mag en die ze vereeren met een stille devotie. Maar binnen den kring van hun beperkte ge zichtsveld waren zij rond als weldoende engelen en geen korzelig humeur of wreve lig verzet is in staal, hun lankmoedigheid aan het wankelen te brengen. Gij kunt ze bespotten, beleedigen, verraden, zij blijven u trouw. Het is grove ondankbaarheid, de goede menschcn niet de eer te geven, welke hun toekoml. Maar ook dezo eer heeft haar gren zen. Er zijn oogeriblikken, ik erken het volmondig, waarop ik evenals president Masaryk de politie zou willen te hulp roe pen tegen de goede menseheu, die gevaarlij ker dan die\cn en moordenaars zijn. Want voor het heil der groote gemeen schap, voor den vooruitgang van de cultuur, yooi de verwezenlijking van de idealen cn drnommi der mcnsch beid vormen dieven cn moordenaars niet zulk een belelsel als de croede menschcn, op wier heimelijk en lijde lijk verzet elk profetisch gebaar afstuit. Te gen grofheid kan men zich \erwercn, maar legen minzaamheid staat men machteloos. President Masaryk haat de zoogenaamd goede menschcn orn hun lijdelijkheid cn gemakzucht. Goede menschcn houden van pijp cn pantoffel. Voor hen is het een vve- reldwet dat de krant op haar tijd kornt. Hun gemoedsgesteldheid is niet op verandering in levensgewoonten berekend. Alles moet bij hel oude blijven. Hervormers brengen den boel in de war. Idealisten bezorgen je slape- looze nachten. Propagandisten praten zoo lang/dat je eten koud wordt. Devolutie ver mindert den koers der effecten en een ver kiezing is een kans up bëlastingverhooging. Aldus de gedachtenwerelcl, waarin goede rnenschen plegen te leven. En, daar de we reld voor negentig percent uit goede rnen schen bestaat, is het vergeeflijk, wanneer een koen en geestdriftig man als president Masaryk wel eens tureluursch wordt over zijn tante. Van gelatine met suiker kan men der mcnschheid nu eenmaal geen tempel bouwen. (Nadruk verboden). Wat het rapport behandelt De Jemps meent te weten, dat het ver slag der commissie van deskundigen, het plan-Young derhalve, uit de volgende hoofdstukken zal bestaan: bijeenroepiDg der commissie van deskundigen voor de schadevergoeding cn de haar toevertrouwde taak; de voorwaarden, waaronder het ad vies van de deskundigen is opgemaakt; ver handeling over den toestand van Duitsch- land; statuut en werking der bank voor in ternationale betalingen; vergelijking tus- schcn 't plan-Young en 't plan-Dawes; her stel-annuïteiten (bedrag, aantal, onbe schermd gedeelte, leveringen in natura, enz.); eventueel overdrachts- en opbrengst- moratorium; commercialiseering en mobi liseering van het onbeschermde gedeelte der annuïteit. Bovendien zal het verslag twee bijlagen bevatten, een over de bank voor internationale betalingen en een twee de, die do verdeeling van de Duitsche an nuiteiten onder de schuldeischers regelt. Stamp tevreden. Londen. 7 Juni. (V.D.) Voor zijn terug keer naar Engeland verklaarde sir Stamp in een interview met den Parijschcn cor respondent van de Morning Post, dat hij zeer tevreden was over de door de deskun digen bereikte resultaten. De overeenkomst was beter dan men verwacht had en dan de afgevaardigden ter conferentie hadden durven hopen. Met bijzonderen nadruk sprak Stamp zich vóór de internationale bank uit, die zal voorzien in een behoefte aan financieele samenwerking en daarom van de grootste beteekenis is. De herstel- overeenkomst heeft slechts een bepaald oogenblik waarde, verklaarde Stamp, maar cle beteekenis van tie internationale bank zal groeien cn in don loop der jaren nog toenemen. Het woord is na aan de re- geeringen. Parijs, 7 Juni. (V.D.) Het Journal geeft hedenmorgen als zijn meening te kennen, dat geen enkele regeering afbreuk zal doen aan de met zooveel moeite en met zooveel hoop tot stand gekomen overeenstemming lusschen de deskundigen. De regëeringen kunneu zich thans niet meer aan de eind conclusie der deskundigen onttrekken cn zullen deze moeten bevestigen en comple- teeren. Bepaalde beslissingen zijn den re geeringen nog voorbehouden, zooals bijv. het vaststellen van den datum van het in werking treden \an het plan-Young. De re geeringen moeten voorts hun verhouding tot de internationale bank vastlegen. Men doet in verband hiermede mededeeling van een conferentie der betrokken regeeringen, die in de tweede helft van Juli te den Haag zal plaats vinden. TELEFOON 1212 werd de eeretrap opgeleid naar de congre gatiezaal, die mét rood damast was behan gen cn mét donkerroode tapijten was be legd. terwijl achter fn de zaal een der kost baarste ivoren crucifixen hing. Mussolini werd daar begroet door mgr. Borgonglni Duca, die èen zeer Werkzaam aandeel heeft gehad in het ontwerpen der Lateraan-ver- dragen; mgr. Pizzardo, onderstaatssecreta ris van het Vaticaan. leidde hem naar de werkkamer van kardinaal Gasparri, die ge kleed was in zijn -purperen kardinaalsor naat. De overdrachts-ceremonie duurde slechts kort, aangezien er geen redevoerin gen bij gehouden werden. liet protocol be vatte slechts de bevestiging van dc ratifi catie en de uitwisseling der verdragen. Na het beëindigen der ceremonie werd Musso lini op dezelfde wijze uitgeleide gedaan als waarop hij gekomen was. Mgr. Nardope be geleidde hem tot aan de auto. Overeenstemming uordt spoedig verwacht Mussolini voor de eerste maal op het Vaticaan Rome, 7 Juni (V.D.) Door de uitwisse ling der Lateraan-verdragen is thans een einde gekomen aan het geschil, dat bijna zestig jaar lang heeft bestaan lusschen het Vaticaan en den Italiaanschen staat. He denmorgen betrad Mussolini voor de eerste maal den grond van het Vaticaan, teneinde daar rnet den staatssecretaris van het Vati caan. kardinaal Gasparri, de op 11 Febru- ari j.l. geteekende verdragen uit te wisse Jen, toen Mussolini den kardinaal het door koning Victor Emmanuel geteekende en ge zegelde stuk overhndigde, teneinde het den paus ter teekening voor te leggen, terwijl hij zelf het door paus Pius XI geteekend& stuk in ontvangst nam, om het door Victor Emmanuel te den teekenen. Mussolini arriveerde per auto bij het Va ticaan. Met een wijde boog reed de auto het plein achter den St. Pieter op en arri veerde in den Hof van Sandamaso. Daar werd hij verwelkomd door mgr. Xardone, kamerheer voor ceremonieele aangelegen heden en door leden van de pauselijke garde. Geëscorteerd door officieren van de Zwitsersche garde reed Musolini tot voor het Vaticaan, waar hij met het gebruike lijk ceremonieel werd begroet door de pau selijke. palfreniers. De duce met zijn gevolg SPRONG OVER DEN OCEAAN. Hedenochtend vertrek? Uit Old Orchard (Maine) wordt gemeld, dat, aangezien do weerstöestand plotseling beter geworden is de Fransche vliegers As- solant en Lefèvre, aan boord van het vlieg tuig De Gele Vogel ende Amerikanen Wil liams en Yancey met de Groene Flits, mis schien hedenochtend zullen opstijgen. De eersten willen naar Parijs, de anderen naar Rome vliegen. NIEUWE GROOTE DIAMANT GEVONDEN. L o n d e n, 7 Juni. (V. D.) Uit Rio de Ja neiro wordt gemeld, dat in Brazilië een diamant van zeer groote afmeting is ge vonden, waarvan de waarde door experts wordt geschat op een half millioen dollar. De diamant is na de „Zuidster" de grootste diamant, die ooit in Brazilië is gevonden en weegt 110 karaat. Na het slijpen zal de steen, naar men verwachi, toch nog mins tens iO karaat wegen. A. N. HINDRIKS Groote Koppel 11 - Tel. 1135 Eeo bemoedigende voortvarendheid P a r ij s, 7 Juni. (H. N.) Naar Sauerwei» in de Matin meedeelt, zijn de diplomatieke onderhandelingen over de vorming van een commissie van toezicht en arbitrage voor het Rijnland reeds zoover gevorderd, dat men met zekerheid kan aannemen, dat bin nenkort overeenstemming bereikt zal zijn. De Fransche regeering wil zooveel moge lijk spoed betrachten met de ontruiming van het Rijnland om Frankrijk niet onnoo- dig aan een waarschuwing van de Engel- sche arbeidersregeering bloot te stellen. De Daily Express bevestigt, dat de voor bereidingen voor de ontruiming van het Rijnland door de geallieerde troepen reeds vrij ver gevorderd zijn. De ontruiming zal nog in den loop van dit jaar, waarschijnlijk in October, plaats vinden. Van Engelsche zijde zijn reeds de noodige maatregelen voor het terugkeeren der Engelsche troe pen genomen. Te Catterick in Engeland zou zelfs reeds een kamp in orde worden ge maakt voor het opnemen der uit Duitsch- land terugkeerehde troepen. INTERNATIONALE TELEFOON- CONFERENTIE TE BERLIJN. Te Berlijn vergadert sinds enkele dagen onder presidiuui van het ministerie voor posterijen.de internationale commissie voor het telefoonverkeer op groote afstanden, Aan de besprekingen namen gedelegeerden van Europeesche, Amerikaansche cn Japan- 'sche telefoonbedrijven, afgevaardigden van de internationale telegraafvereeniging cn van verscheidene electrotechnische bedrij ven, alsmede vertegenwoordigers van de Duitsche en buitenlandsche telefoon-in dustrie deel. Het doel der beraadslagingen is de technische en organisatorische ver betering van het telefoonverkeer op groote afstanden ter bereiking van den hoogsten graad van doeltreffendheid en rendement. Men beoogt o.a. het tot stand brengen van een uniform Europeesch telefoonnet. De resultaten der besprekingen zullen van groote internationale beteekenis zijn. WEERBERICHT. te Hoogste barometerstand: 762.S Zünch. Laagste barometerstand: 7i6.£ te Stockholm. Verwachting tot den avond van 9 Juni: Zwakke veranderlijke wind, half tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen neerslag, iets war mer. ENGELANDS NIEUWE MINISTERS Het kabinet officieel samengesteld Londen, 7 Juni. (H.N.) De samenstel ling van het nieuwe kabinet is thans offi cieel bekend gemaakt. Ramsay Macdonald is daarin eerste minister, Snowden kanse lier van de schatkist, Arthur Henderson minister van buitenlajidsche zaken, Sydney Webb minister voor de dominions. Wedgwood Benn minister voor Indië, J. H. Thomas lord geheimzegelbewaarder, J. R. Cleynes minister van binnenlandsche za ken, Thomson minister voor do luchtvaart, Tom Shaw minister van oorlog, Greenwood minister voor het gezondheidswezen, miss Bondfield minister van arbeid, Noel Buxton minister van landbouw, sir C. Trevelyan minister van onderwijs, William Graham minister van handel cn A. V. Alexander eerste lord der admiraliteit. Miss Bondfield is de eerste vrouw, die in een Engelsch ministerie zitting heeft [BEL] OP:] m HENDERSON EN SNOWDEN. Tot het nieuwe kabinet behooren nog Sankey als minister van justitie, Adamson als secretaris voor Schotland, Lansbury als eerste commissaris voor den arbeid, verder als kanselier voor het hertogdom Lancas hire Sir Oscor Mosley, als attorney-general, Jovvitt, die van de liberale partij naar de socialisten is overgegaan, als Solicitor-ge neral Melville, als minister voor de pen sioenen Roberts, als de minister van trans port Mormon, als postmaster-general, Lees Smith cn als algemeen betaalmeester Ar nold. Lord Parmoor treedt als vertegen woordiger der regeering in het Iloogerhuis op. DE PRAAGSCHE SPIONNAGE-ZAAK. Een vrouw in het speL Praag, 7 Juni. (II. N.) De Praagsche bladen publiceeren in verband met. de ont dekking van de spiounagezaak-Falout pak kende romantische verhalen omtrent de betrekkingen van Falout tot Charlotte Wolff, die in dienst van een spionnage- centrale zou staan en met wie Falout te Dresden herhaaldelijk samenkomsten zou hebbeu gehad. De taak van Charlotte Wolff zou hierin bestaan door baar persoonlijk op treden te trachten betrekkingen aan te knoopen met officieren, die toegang tot ge heime stukken hebben. Zij treedt steeds zeer elegant op Charlotte Wolff zou ook de dame zijn geweest, die een bekend ad vocaat te Praag zou hebben willen winnen voor de verdediging van kapitein Falout. Eergisteren rees het vermoeden, dat Char lotte Wolff zich te Praag bevond, doch een nader onderzoek heeft dit niet kunnen be vestigen. Een dame, waarop het signale ment van Charlotte Wolff past, moet kapi tein Falout op zijn reis van Dresden naar Praag tot de grens hebben begeleid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1