BERG-HOTEL „HUIZE DE STIGHTSOHE HEUVEL" DE ÊEMLANDEQ OPENING VAN DEN THEETUIN m Woensdag 12 Juni 1929 27-ï Jaargang Mo. 283 ËnI KALKZANDSTEEN A. N. HINDRIKS BUITENLANDSCH OVERZICHT TREINDERAILLEMENT MADRID TE HOTEL - PENSION - 1e RANG Zalen voor Diners, Recepties, Partijen. VRIJDAG 14 JUNI SOIREE DANSANTE schuur ORCHESTRE „THE PARAMARIBO BAND'' BEGIN JULI OPENING van het nieuwe RESTAURANT FRANKRIJK IS BEREID TOT SAMENWERKING WILLEM GROENHUIZEN Juwelier. Tel. 852. Gevestigd 1835 SVSodern handgedreven Zilverenwerken. BEVRIJDING VAN HET BEZET GEBIED KONING GUSTAAF NAAR LETLAND EN ESTLAND DE SCHULDEN AAN AMERIKA ZWARE FABRIEKSBRAND TE MILAAN DE SVERIGE HEEFT WEER PECH ABONNEMENTSPRIJS per 3 aiaaadcD voor Amersfoort 12.10. per maand I 0.75, per wcejc (met gr at li verzekering tegeo ongelukken) f 0.l7x/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIDECTE.UR-UITGEVEC: J.VALKHOfT DAGBLAD PRIJS OER ADVEBTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, cl^c reg_.j meer f 0.25. Llefdadlghclds-adv*r«<tMta> voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlëo „KEITJES" bij voorultbeU Inp 1—5 reoeU 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.—. Bewijsnummer «tr» I 0.05 icht Direct ieder gewenscht kwantum uit voorraad leverbaar Qroote Koppel 11, Amersfoort Telefoon 1135 Koning Foead van Egypte te Berlijn. De beteekenis van het rijk aan den Nijl. Wij hebben in ons blad reeds meegedeeld, welk een geestdriftige ontvangst gisteren in Berlijn te beurt viel aan den eersten heer- scher van Egypte, Foead, die sinds de da gen van Cleopatra weer den titel van ko ning van 't Nijlland voert, den eersten heer- scher sinds vele eeuwen, die over een vol kenrechtelijk als onafhankelijk erkend Egypte regeert. Egypte is een der rijkste landen van de wereld: zijn landbouw, die gebaseerd is op een schitterend en zeer ontwikkeld bewate- ringssysteem, maakt, den staat tot een land, dat het monopolie heeft voor de productie der langvezelige Egyptische katoen, die alle andere katoensoorten in waarde met 40 tot 80 procent overtreft en Egypte een actieve handelsbalans waarborgt. Zijn geografische ligging aan het Suezka- naal, den voornaamsten verkeersader van vier wereldeelen, geeft het Nijlgebied een internationale beteekenis zonder weerga en de kunstschatten van veertig eeuwen be wijzen, dat naar onveranderlijke wetten van den tijd der Pharao's af tot de periode der groote Mamelukkenheerschappij cultuur en kiinst van den edelsten aard onafscheidelijk verbonden waren met de centra van econo mische en politieke welvaart, waaraan de Ni.il het aanzijn heeft gegeven. Dat het land, hetwelk door veertien mil- lioen menschen bewoond wordt en welks hoofdstad Cairo de grootste en belangrijk ste stad van het Afrikaansche werelddeel is, de erkenning als onafhankelijke staat heeft weien te verwerven, is 't besluit ecner voort durende ontwikkeling. Reeds de vader van koning Foead, die zestig jaar geleden Ber lijn bezocht, had als vicekoning, als „khe- rlive", het woord gesproken: „Egypte ligt in Europa, niet meer in Afrika." En zijn zoon, de eerste koning over Egypte, laat zich evenzeer leiden door deze leuze. Egypte, zoo betoogt de Vossische Zeilung, is een grenspost van Europa geworden: zoowel in economisch opzicht als wat zijn vprkeers-positie aan het Suezkanaal be treft, zoowel op het gebied der kunst als dat der wetenschap. „Achter" Suez begint de exotische wereld; „voor" Suez echter, in F.gvpte, in Cairo en Alexandrië, is men nog In Europa, zij het op Afrikaanschen bodem, in Europa, zij het op Afrikaanschen bodem. Europeesche ontwikkeling op een solieden grondslag te plaatsen. De felle politieke te genstellingen tusschen een radicaal gezind parlement, dat naar het oordeel der Voss Ztg. te weinig rekening hield met de feiten cn te veel met de gevoelens van hartstoch telijke leiders en de Engelsche regeering, die niet af wil zien van de militaire garan deering der „sleuteF'-positie aan 't Suezka naal, dreigen deze ontwikkeling op gevaar lijke wijze tegen te houden. Terwijl een kleine groep van grootgrondbezitters, han delaars en enkele intellectueelen millioenen .verdienen met de katoencultuur, heerscht onder een geweldige meerderheid der lan delijke bevolking een toestand van ontzet tende armoede. De staatsgreep, die tot gevolg had, dat het parlement voor een tijd van drie jaren werd verdaagd, heeft de politieke tegen stellingen in Egypte in buitengewone mate verscherpt. Alleen wanneer het den raadge vers van de kroon gelukt de groote massa der arme bevolking in stad en land een verbetering te bezorgen van hun levenspo sitie, is er kans op een duurzame kalmee ring. Twee doodea eo ver scheidene gewonden Madrid, 11 Juni. (V. D.) Bij het bin nenrijden in het Noorderstation te .Madrid zijn van 'n personentrein de locomotief en twee wagons ontspoord. Twee personen zou de-:; hierbij om het leven gekomen zijn en erscheidene anderen zwaar gewond zijn. De op dezen trein volgende expres kon nog op het laatste moment tot staan gebracht oroden. INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS. L o n d en. 11 J u n i. (H.N.) Gisteren is een internationale postzegelbeurs te Lon den geopend, waarvoor zich talrijke deel nemers uit alle landen van Europa en uit «le V ereenïgde Staten hebben aangemeld. Ei zijn postzegels ter waarde van ettelijke millioenen tentoongesteld. van het Adion-Hotel te Berlijn onder leiding van J. GQLDNAGEL op het terrein van den Theetuin. Aanbevelend, DE N.V. 1TICHTSCHE HEUVEL I. O. de directeur, J. TH. VAN DOTIViOLEN Het onderhoud van Stresemann en Briand kon slechts een informatorisch karakter hebben Geeo onttrekking aan de verplichtingen Madrid, 11 Juni. (V.D.) Naar aan leiding van de lieden in de geheime Vol- kenbondsr&adszitting behandelde minder- hedenkwestie, is duidelijk het verschil in zienswijze tusschen Briand en Stresemann aan den dag gekomen. Beide ministers hebben uitvoerig hun standpunt uiteenge zet. Stresemann verlangde een verdaging van de definitieve beslissing, betoogende, dat het onderhavige vraagstuk van te groot belang is, dan dat een spoedige op lossing -gevonden zou kunnen worden. Ilij acht het voorts dringend noodzakelijk, ilat door het Internationale Hof in den Haag worde uitgemaakt, hoever de garantie- plicht en de plicht lot bescherming van .den Volkenbond tegenover de minderheden gaat, met name boven de volgens hem eng afgebakende klachten-procedures van het oogenblik. Op een interruptie van Briand, dat in het belang van een consequente houding van den Volkenhond door do raadsleden concessies moeten worden ge daan, verklaard^ Stresemann, dat hij reeds eens ter wille van dit ideaal concessies in-, zake het Saarprobleem had gedaan, hoe wel hij zich hierdoor aan ernstige verwij ten \an de Duitsche openbare meening heeft blootgesteld. Stresemann verlangde ten slotte, dat de Raadscommissie ontwij felbare klaarheid brenge omtrent de vraag welke voorstellen en adviezen hij aan den Volkenbond zal voorleggen. Zonder deze klaarheid zal Stresemann niet defimtier zijn houding in den Raad kunnen bepalen. Daarentegen bepleitte de Japanner Adatsji de instandhouding van het rappor: van Londen. Briand, die hierna aan he: woord kwam, kwam eveneens krachtig voor dit denkbeeld op. waarbij hij de door Duitschland verlangde algerneene beschqi- niingsplicht van den Volkenbond voor de minderheden principieel van de hana wees. Volgens ecu Havas-bericht heeft Brianü bij het. onderhoud met Stresemann te ken nen gegeven, dat de Fransche regeering bereid is tot samenwerking met alle on- derteekenaars van de resolutie van Ge- nëve, van September 1928, en zich geens zins denkt te onttrekken aan verplichtin gen, die zij door het aanvaarden \an be doelde resolutie op zich heeft genomen. De afwezigheid der mede-onderte'ekenaars is een beletsel om tijdens de raadsvergade ring eenige onderhandelingen te beginnen. Het onderhoud kou derhalve slechts een informatorisch karakter hebben Het Raadscomitë heeft vanavond zll.n werkzaamheden ten einde gebracht do«3r het aannemen van hec door Adatsji voor gelegde slolrapport en een ontwerp motie. Het rapport en de motie zullen Donderdag in de openbare raadszitting behandeld worden bij welke gelegenheid rlr Strese mann nog de principieel? vraagstukken zal behandelen. Het Londensche rapport, dac voor Duitschland onaannemelijk was, is in het eindrapport onder de bijlagen opgeno men, evenals de prolocollen van de ver gadering en de opmerkingen van de Duit sche gedelegeerden. Het Londensche rap port vormt dus geen plint Nan uitgang meer voor de verdere beraadslagingen. KONING FOEAD TE BERLIJN. B e r 1 ij n. 11 J u n i. „(V.D Dc koning van Egypte heeft hedenmorgen een bezoek gebracht aan het vliegveld Tempelhof en werd te half 11 ontvangen door den rijks verkeersminister en door Obcrburgemeister Boess. Men hield voor den koning eenige vliegdemonstraties, terwijl de koning een vliegtuig van de Lufthansa bezichtigde. B e r 1 ij n. 11 J un i. (II.N.) Koning Foead heeft vanmiddag op uitnoodiging van de Pruisische regeering een bezoek aan de staalsporceleinfabriek igebrachk die hij met groote belangstelling bezichtig de. Ter herinnering aan het bezoek werd den koning een vaas met een persoonlijke opdracht overhandigd. Engeland is voornemens de troepen terug te trekkpn Wat geschiedt roet het Saargebied L o n d e n 11 Juni. (II. Naar ver luidt, heeft het Engelsche kabinet gisteren ook beraadslaagd over het vraagstuk dei- ontruiming en zou het besloten hebben de Engelsche troepen terug te trekken, zonder er acht op le slaan of Frankrijk en België bereid zijn hun contingenten terug te trek ken. In deze kwestie zouden de socialisten niet alleen den steun van de liberalen, doch iok van verschillende conservatieven heb ben. Naar aanleiding van de particuliere be- snrekingen tusschen. Briand en Stresemann, die. men te Madrid verwacht, schrijft de Matin, dat de liquidatie van den oorlog niet een doel op zich zelf is, doch tegelijkertijd de aanvang van een opbouwende politiek in Europa, die slechts gebaseerd kan zijn op een goede verstandhouding tusschen Duitschland en Frankrijk. In dezen geest moet men het thans bereikte beoordeelen. Sauerwein schrijft, dat het Saarprobleem hem bijna onoplosbaar schijnt. Van welke gevoelens de Saarlanders ook zijn bezield, de verdragen eischen, dat zij aan hun ge voelens pas na vijftien jaar, bij de volks stemming, uiting geven. Men kan onmoge lijk de volksstemming laten vervallen, aan gezien het referendum in de deshei reilende verdragen is vastgelegd Misschien is hol echter mogelijk tie kwestie der mijnen lc re gelen en Dnitschlanrl in de gelegenheid te stellen deze terug te koopen zonder 1935 af te wachten, indien het slechts een kwestie van .cijfers is. Men zou echter den grond slag van het referendum aanlasten, indien men Duitschland reeds zes jaar van te voren op economisch gebied het bestuur in handen gaf. Bovendien is het Saargebied voor de Fransche handel en industrie van zoodanig belang, dat men van hen niet ver langen kan, dat zij afzien van de voordee- len, die zij ministens nog gedurende jaar van liet Saargebied kunnen trekken zonder eenige vergoeding. De Petit Parisien schrijft, dat de kwestie van het Saargebied niet is neergelegd iu het besluit van Genève van 16 September 192S en dat deze kwestie niet verbonden kan worden met die van de ontruiming van liet Rijnland. Deze geheele kwestie is vastge legd in het verdrag van Versailles en door den Volkenbond gewaarborgd, zoodat zij niet herzien kan worden zonder wijziging van het verdrag van Versailles en zonder den wil der bevolking, welke men haar zelfbeschikkingsrecht heeft gewaarborgd. Verschillende steden zuJen bezocht worden S t o c k h o 1 m. 11 Juni. II N.) Ter be - antwoording van het bezoek, dat de pre sident van Lel land en vroeger de president van Estiand aan Zweden hebben gebracht zal koning Gustaaf (ie vijfde van Zweden op 27 Juni een tegenbezoek aan Letland en Estland brengen. Do koning zal eerst aan boord van de Sverigc en begeleid door de oorlogsschepen Drotlning Victoria, Munin en Hugin een bezoek aan Reval. de hoofd stad van Estland brengen, waai" hij iu liet naleis Katharinenthal. «lat door Peter don Groote is gebouwd, zal logeereii. Vervolgen- brengt hij een bezoek aan Dorpat, de in 1632, door Gustaif Adolf gestichte univer- siteilslad cn aan Mardo. het beroemde slag veld waar Karei XII hel Russische leger heeft verslagen, Van Reval gaat dn koning langs de Duna naar Riga, waar hij zal lan den op dezelfde plaats, waar Guslaaf AdolT tons ontscheepte In Riga zal de koning als -•ast van den president logeeren in het oude kasteel waar vroeger «le Zweedsche kon in een resideerden Na een bezoek aan Mit.-iu un andere plaatsen zal een beeren jacïn von den koning, die een groot jager is, worden - eorganiseerd. Geen vermindering te verwachten N e w-Y o t k. 11 Juni (V D.) De gun stige ontvangst \an het rapport der des kundigen-commissie in de kringen der Amerikaansche regeering berust ni.g opeen nauwkeurige studie van het rapport. nor- mee rnen binnen eenige «iagcu gereed hoopt te zijn, maar op een eersten indruk, 'in op zichte van de Europeesche schulden aim Amerika schijnt de houding der Vr-recnig- de Staten echter wel roe-= vast tc slaan Naar aanleiding van de bepaling in het ge noemde rapport, dat een eventueele ver mindering van de schulden aan Amerika uan Duitschland ten goede zou konjen, werd namelijk van de zijde van het Witte Huis verklaard, dal dit. een afzonderlijke, bepa ling is. waardoor de Vereen ig de Stalen on beroerd blijven. De politiek der Amerikaan-, sche regeering op dit punt is bekend en zij bezit niet cl macht deze politiek op-het ge bied der schuldenregeling, welke door een commissie uit het congres is vastgelegd, t« -wijzigen. Ook is de regeering niet. voorne mens een dergelijke wijziging' aan te beve len EEN CONGRES VAN GODSDIENSTLOOZEN. Berlijn. 11 Juni. (II. N.) Te Moskou is gisteren het congres der vereen iging van godsdienstloozoii geopend, waaraan onge veer 1ÜU0 afgevaardigden uit alle deeleu van sovjet-Rusland henevens gasten uit Duitschland. Engeland, Oostenrijk en Zwe den deelnemen. De vertegenwoordiger der communis! isehe internationale ei klaarde, dut niet alleen hef zwaard, doch ook het kruis over de geheele wereld vernietigd moet worden. WEERBERICHT Hoogste barometerstand: 772.1 te Stekkiz. Laagste barometerstand: 7-47.4 tc Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 13 Juni: Matige Z. tot O. wind, half tot zwaar bewolkt, vooral in het Zui den kans on regen of onweer, wei nig verandering in temperatuur. Eerst te zwaar geladen en toen een brêuk aan den propeller Eén find vermist, r.-gen arbeidsters zwaar gewond M i 1 a a n, 11 Juni I'll. N.f Waarschijn lijk tengevolge vnh zelfontbranding is van daag brand ontstaan in een cellulöidfabriek, die zich zeer snel uitbreidde, daar het ma teriaal het vuur rijk et ijk voedsel bobd. On der de arbeidsters en kinderen, die in de fabriek en in de magazijnen werkzaam wa ren. ontstond een paniek Kén kind wordt vermist en is waarschijnlijk ;;i dg vlammen omgekomen Negen arbeidsters zijn zwaar gewond, terwijl van de reddtiigsiriattöchap- pen er twee bij het reddingswerk ernstige brandwonden opliepen. Voor de derde maal opgestegen Stock liolm. 11 Juni. (H. N.) De i erigo" is vanmorgen van Reykjavik naar Lvigtul) op Groenland gestart, om de ieis naai New-York voort te zetten. Tiet vlicgfuig keerde echter na 44 minuten weer rug, waarschijnlijk omdat het lc zwaar l"'lasl was. Kort «laarop is het echter op nieuw vertrokken om zijn reis voort te zei ten. Hef liejtuig Sverigc is na oen locht. van anderhalf uur boven den 'Atlantischen Oce- n naai IJsland teruggekeerd, naar ver- ;ui'!L wegens een breuk aan den propeller. Lil Reikjavik wordt gemeld, dat hei vliegtuig Sverigc" vanavond. A-oor de derde .naai opgesiegen is, voor .de vlucht naar Groenla nd. ENGELAND WIL DE ACHTURENCON- VENTIE RATIFICEEREN Geneve, 10 Juni, i'V.D.) Naar verluidt heeft de Engelsche regeeringsvertegemvoor- diger lei internationale arbeidscouferenti" hedimmlddag een telegram van Macdonald om vangen, waarin er op wordt gewezen, dat n der eerst e daden der Kngelsche regee ring ratificatie van de achlurcnconventie van Washington zal zijn. De Engelsche re- g.:cri;]g zal reeds morgen in de plenaire zit ting «Ier conferentie door haar vertegen woordiger een desbetreffende verklaring af leggen. TREIN IN COLUMBIA ONTSPOORD. Verscheidene deaden en ge wonden. Londen, 10 Juni. (H. N.) Volgens oen Associated Press-bericlit uit Bogota (Co lumbia) is een trein bij Javier ontspoord Er zijn vier personen gedood cn 25 ge wond. Het ongeluk werd vermoedelijk ver oorzaak!doordien de trein in een gevaar lijke bocht te snel reed. TEN VEERBOOT OVERVAREN. Het aantal dooden onbekend. Leipzig, 10 Juni. (H. N.) Een ernstig bootongeluk heeft vanmiddag op de Elbe hij de stad Meissen plaats gehad. Een mo torboot overvoer in olle vaart een veer boot, welke terstond zonk De passagiers van de veerboot sprongen gedeeltelijk te water zes hunner konden woiden gered. Van de geredden stierf echter een vrouw kort daarop in het ziekenhuis. Het is nog niet hekend hoeveel personen om het leven zijn gekomen, doch men gelooft dat er slechts twee verdronken zijn. (Sensationee- Jer klinkende berichten reppen vanN7 doo den. Red.) Meissen, f 0 Juni. (V. D.) Bij zijn arrestatie verklaarde de veerman van de gezonken veerboot Forelle, dat in de boot sleclïls zes personen gezeten waren: hier mede zijn echter verklaringen van gered den in strijd, volgens welke er acht per sonen aanwezig waren, In totaal zijn drie personen bij deze ramp om het leven ge komen. DE VERKIEZING VAN DE SCHOTSCHE UNIVERSITEITEN. Twee conservatieven en één liberaal gekozen. Tonden, 10 Juni. (H. N.) De uitslagen der verkiezingen van de Scholsche uni versiteiten is thans bekend geworden. De vereenigde universiteiten hebben twee con servafiêven en één liberaal voor het La gerhuis gekozen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1