DÊ EEMLANDÊU Maakt Uw Limonades zelf BUITENLAND. GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 VLIEGTUIG IN ZEE GESTORT Dinsdag 18 Juni 1929 27e Jaargang No. 294 BESCHERMING VAN DE MINDERHEDEN Stresemann succes toegewenscht EEN ONTPLOFFING TE BERLIJN Een communist in hechtenis genomen Essences voor Limonades a 35 ct. per flacon. A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 MILLERAND IS TEGEN DE RIJNLANDONTRUIMING P0INCARE PESSIMIST EEN AANKLACHT TEGEN HABIB 0ELLAH BLOEDIG VUURGEVECHT ZEVEN D00DEN VULKAANUITBARSTING IN JAPAN DE GELE VOGEL Slecht vliegweer ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f 2.10, per maand 1 0.75, per Wcek (me» gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per S maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITG EVER.' J.VALKHOFT DAGBLAD PRUS OER ADVERTENTIFN van l«*4 regels f C-03 met inbegrip van een bewtjsauainer, elke regel meer f0.25. Llcfdadlghclds-odvtrtcntlëu voor d« helft van den prijs. Kleine Adverteotlën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 rcgeU 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra 0.05 Macdonald wenscht, dat de Volkenbond actief zij Londen, 17 Juni (TIN). De Sunday Times bevat een artikel van Ramsay Mac donald over het vraagstuk der Europeescke minderheden, waarin Macdonald zich er voor verklaart, dat het aan de minderheden toegestaan zal worden om als laatste middel zich tot den volkenbond te wenden. Macdo nald noemt het een ongeluk, dat de rechten, welke de minderheden met betrekking tot den volkenbond hebben, niet van toepassing zijn op oudere staten zooals Italic en dat de bestaande bevoegdheden van den' volken hond zelf practisch verzwakt zijn geworden. Hierin moet terstond verandering worden gebracht en het is noodig, dat een krach- lige controle van de zijde van den volken hond wordt ingevoerd. De moeilijkheden, welke bestaan voor de overhandiging van petities moeten uit den weg worden ge ruimd. Een permanente commissie van con trole in den geest van de mandaatscom missie moet worden ingesteld en er moet een einde komen aan de diplomatieke ge heimhouding. Ieder, wien het voortbestaan van de domocratie en de consolidatie van Europa ter harte gaat, zal Stresemann bij zijn actie ten gunste van de minderheden bij den volkenhond goed succes toewen- schen. De indruk iu Frankrijk en Italië. Parijs 17 Juni (MN). Het artikel van Macdonald over het vraagstuk der minder heden in de Sunday Times heeft te Parijs veel opzien gewekt, doch de bladen tooncn zich zeer gereserveerd. De Echo de Paris gelooft te weten, dat de Italiaansche gezant Zondag reeds een stap beeft gedaan om er tegen te protesteeren, dat Italië bij dit vraagstuk wordt betrokken. De Italiaan sche gezant zou ook verlangd hebben, dat Frankrijk hetzelfde zal doen. Macdonald aldus schrijft het blad, heeft zich in dit ar tikel de man betoond, die tijdens den oor log zijn vaderland voortdurend heeft ver raden. Het is kenmerkend en treurig tege lijk, dat het geen Duitsch, doch een En- gelsch socialist, die thans eerste minister van Engeland is, geweest is, die het vraag stuk van Elzas-Lotharingen weer aan de orde heeft gesteld, z Een groot aantal granaten en patronen gevonden Berlijn, 15 Juni. (H. N.) Op een ter rein in de Nordkapstrasse heeft Vrijdagmid dag een ontploffing plaats gehad. Op dit ter rein is een tuinhuis gevestigd. De politie stelde een oncferzqek in en kwam tot de ontdekking, dat op dit terrein handgrana ten en patronen begraven waren. In het ge heel zijn 40 handgranaten gevonden van een soort, die in 1924 voor het eerst in ge bruik zijn gekomen. Ook de gevonden pa tronen dateeren uit denzelfden tijd. De huurder van het terrein, die reeds sedert 1919 huurder is en volgens de opgaaf sedert 1921 tot de communistische partij behoort, is in hechtenis genomen en zal zich wegens overtreding van de wet op ontplofbare stof fen te verantwoorden hebben. Hij ontkent echter iets van het gevondene af te weten. DE ONTRUIMING VAN HET BEZETTE GEBIED. De Rijnlanders stellen eischen. In de gisteren te Stuttgart door den rijks- bond van Rijnlanders gehouden betooging. waaraan duizenden mannen en vrouwen deelamen, is een motie aangenomen, waar in de onmiddellijke, onvoorwaardelijke ont ruiming zonder tegenprestatie wordt ge- eischt als een stap van groote beteekenis op den weg naar een werkelijkcn; duurzamen Europeeschen' vrede tot zegen der mensch- heid. ERNSTIGE GROND-INSTORTING. Vier arbeiders gedood. Uil Markt Ileidenfeld (Unterfranken) wordt bericht, dat bij kanalisatiewerkcn aan den rand der stad een deel van het terrein is ingestort, waaronder verscheidene arbei ders bedolven werden Hoewel terstond alle reddingspogingen in het werk werden ge steld. vonden vier jeugdige werklieden hierbij den dood. Bovendien werd óén der arbeiders zwaar gewond; men hoopt hem echter in het leven te kunnen behouden. LUXE AUTO-VERHUUR INRICHTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS TEL. 217. MEENINGSVERSCHILLEN OVER FASCISTISCHE VOLMACHTEN. G en ève, 15 Juni. (H. N.) Op de inter nationale arbeidsconferentie te Genève is vandaag weer levendig gedebatteerd over de vraag, of de volmachten van den fascis- tischen arbeidersvertegenwoordiger wel gel dig zijn. Ook op vorige conferenties heeft deze kwestie reeds herhaaldelijk tot scherpe opmerkingen aanleiding gegeven, feen deel der arbeidersvertegenwoordigers is van op vatting, dat deze volmachten niet geldig zijn, aangezien de fascistische vakvereeni- gingen geen onafhankelijke vrije organisa ties zijn. Bij de stemming werden de vol machten echter met £4 tegen 27 stemmen geldig verklaard. TROTZKI'S BALLINGSCHAP. Toestemming om naar Engr- land te gaan? Constant Lnopel, 16 Juni (V.D.) Naar volgens de bladen verluidt, zou Trotzki verlof hebben gekregen van de Engelsche regeering om zich in Engeland te vestigen, welk bericht wij onder de noodige reserve vermelden TEGEN DR. RICHTER DE DOODSTRAF GEËISCHT. Bonn, 17 Juni. (V.D.) In het proces te- den dr. Richter heeft het O. M. wegens meineed twee jaar gevangenisstraf en we gens moord op mevrouw Mertens de dood straf geëischt. In Frankrijk toopen de meeningen over deze kwestie nogal uiteen De bezetting een kiem van haat „De wil, om verdragen te eerbiedigen, bestaat niet meer". Londen, 17 Juni. (H. X.) Minister president Poincaré heeft in het tijdschrift Foreign Affairs een artikel over de scha devergoeding gepubliceerd, waarin hij de hoop uitspreekt, dat de regeeringen geen politieke overwegingen bij de regeling van financieele vraagstukken zullen lalen gelden, aangezien, indien daartusschen ver band wordt gelegd, slechts moeilijkheden kunnen ontstaan. Men kan den toestand niet geheel en al optimistisch tegemoet zien. De ecnige waarborg voor het voort bestaan van de rust in Europa is de alge- ineene, oprechte cn duurzame wil om de verdragen le eerbiedigen, doch deze wil be staat, hoe treurig het ook is om dit te zeg gen, heden ten dage niet meer. AANKLACHT TEGEN PANGALOS. Londen, 17 Juni. (V. D.) Uit Athene wordt gemeld, dat de Grieksche Kamer, op grond van een rapport van een parlemen taire commissie van onderzoek, heeft be sloten tot het indienen van een aanklacht tegen den vroegeren dictator generaal Pan- galos, tegen den onderstaatssecretaris van het departement van oorlog en tegen de ministers van financiën en voor het. ver keerswezen onder de dictatuur van Pan- galos. Het vermogen van ccn Hongaarscli koopman in beslag genomen Executie vao een vonnis onmogelijk Boedapest, 17 Juni. (H.N.) De Ilon- gaarsche koopman Andreas Kampos, die 20 jaar in Afghanistan had gewoond en daar een groot vermogen verworven had. is thans nagenoeg zonder middelen naar Boe dapest teruggekeerd. Tijdens de gevechten in Afghanistan heeft hij zich onder be scherming van het Engelsche gezantschap gesteld, doch verloor desniettegenstaande toch zijn geheele vermogen, dat door Habib Oellah in beslag is genomen. Kampos heeft zich thans met een eisch tegen Habib Oel lah. van wien hij een bedrag van 600.000 pengoe vordert, tot het internationale ge rechtshof gewend. Te vreezen is echter, dat zelfs, al mocht het hof bevoegd zijn van de zaak kennis te nemen, een eventueel von nis van het hof wel niet geëxecuteerd zai kunnen worden. Parijs, 17 Juni. (V. D.) De Quotidien spreekt zich op'nieuw voor de ontruiming van het Rijnland uit. aangezien Frankrijk in de bezetting geen enkele werkelijke ga rantie heeft. Het blad noemt de bezetting een kiem van haat en een onoverwinne lijk beletsel voor een blijvende toenadering tusschen heide volkeren. De meerderheid der Kamerleden heeft deze meening niet, maar geen ernstig denkend mensch zal nog op het Dawes-plan terug willen komen. Frankrijk moet thans trachten uit het plan Young zoo groot mogelijke voordeelen te trekken en deze niet in gevaar brengen door maatregelen, die uit den tijd zijn. Parijs, 17 Juni. (IT. N.) Oud-president Millerand heeft bij de onthulling van een oorlogsgedenkleeken te Perrou in het de partement van Orne een rede gehouden, waarin hij zich tegen de ontruiming van het Rijnland verklaarde. Een gendarme en twee helpers gedood Weenen, 17 J u ni. (II. N.) Uit Sofia wordt gemeld, datgendarmes, die zich bij Belogradschek in hinderlaag hadden ge legd, een bende van vij( zwaar gewapende emigranten ontdekte, die zich op haar te rugtocht naar Servisch gebied bevond. Er ontstond een vuurgevecht, in den loop waarvan een gendarme on twee leden van de te hulp geroepen burgerwacht werden gedood. De bende wist bij het invallen van de duisternis te ontkomen. Later gelukte het nog eens het spoor van de bende te vinden, doch het gelukte haar opnieuw in de bosschén te ontkomen. Uit het gebied van Petruvsj wordt het opduiken van ver schillende benden gemeld, die onder de be volking een terreur uitoefenen. De Bul- gaarsche bladen beweren, dat deze bendon van emigranten door de Servische grens- overheid gesteund worden. ZUID AFRIKA'S PARLEMENT SAMENGESTELD Nationalisten in de meerderheid L onde n, 17 Jim i. (V. D.) Thans is de definitieve uitslag van de verkiezingen \oor het Zuid-Afrikaansche parlement in zijn geheel bekend, waaruit blijkt, dat de huKlige regeeringspartij, de nationalisten onder leiding van generaal Hertzog, een absolute meerderheid van zes zetels heb ben. Het eindresultaat is: nationalisten 76 zetels Zuid-Afrikaansche partij (generaal Smuts) 61 zetels beide arbeiderspartijen 8. onafhankelijken 1. De huidige minister van justitie Tiel- man Roos, die om gezondheidsredenen mo menteel in een Duitsche badplaats ver toeft. heeft medegedeeld, dat hij in ver band met zijn gezondheid zijn functie zal neerleggen. DE RELLETJES TE LIMOGES. Twee en zestig agenten gewond. Parijs, 17 Juni. (H.N.) Bij het offi- cieele onderzoek, om de schuldigen voor de opstootjes te Limoges te ontdekken, is ge bleken, dat leden van twee gezinnen uit de ramen der woningen kokend water op de politie hebben geworpen. Zij zullen zich met de overige 38 gearresteerden voor de rechtbank te verantwoorden hebben. Vol gens de laatste berichten zijn bij de on lusten in het geheel 62 agenten gewond van wie enkele ernstig. ENGELSCHE OFFICIEREN VERMOOORD. Uit Waziristan wordt volgens een telegram uit Simla bericht, dat twee Engelsche offi cieren tijdens een autorit zijn vermoord. Men neemt aan, dat de moordenaar een lid is van een plaatsclijkcn stam, die grieven heeft in verband met promoties bij de plaatselijke Handley Page van de lijn Londen Zurich vergaan Londen, 17 Juni. (H.N/) Voor de En gelsche luchtvaart is het vandaag eon zwarte dag geweest. Reeds den geheelen dag hadden verontrustende geruchten ge- loopen omtrent het lot van het Handley Page vliegtuig, dat vanmorgen om half elf van Londen naar Zurich was vertrokken en behalve den bestuurder en den monteur nog 11 passagiers aan boord had. Aanvan kelijk werd officieel gemeld, dat. het vlieg tuig wel is waar drie mijlen van de kust verwijderd een noodlanding had moeten maken doch dat deze landing glad verloo- pen was en alle inzittenden gered waren. Eerst vanavond publiceerde de Imperial Airways Co. een bericht, waarin gemeld wordt dat 7 personen om het leven zijn ge komen en 4 andere, benevens de bestuurder en de monteur gewond zijn, naar men hoopt niet ernstig. Het vliegtuig had noodseinen uitgezon den toen het 15 K.M. van de Engelsche kust boven het kanaal was. De bestuurder keer de om doch moest drie mijl van de kust verwijderd landen. Hij deelde nog mede dat hij langszij een visschersschip zou lan den. In verband met de steeds geldende voorzorgsmaatregelen werden terstond na ontvangst van de noodseinen verschillende schepen naar de plaats van het ongeluk ge zonden. Het juiste verloop van het ongeluk is nog onbekend. Het schijnt echter dat de cabine reeds terstond bij de noodlanding geheel onder water is komen te staan en de passagiers dus niet gered konden wor den. Tot nu toe zijn drie dooden aan land gebracht, de vier overige bevinden zich nog nog in de cabine die nog steeds onder wa ter zit. Het vliegtuig is een haven binnenge sleept. Het vliegtuig was een ITandley Page tweedekker voorzien van twee moto ren van 1000 P.K. dat in Maart 1926 in dienst was gesteld en tot nu toe ongeveer 250 duizend mijlen heeft afgelegd. Het is ongeveer 1000 maal over het kanaal ge vlogen. Een Hollandsch slachtoffer. Naai* het persbureau Vaz Dais verneemt komt de naam van de 34-jarige mevrouw A. Gerzon, dochter van den onlangs overle den Amsterdammer Lyon Gerzon, welke de vlucht van Londen naar Zürich mede- maakte, niet voor op de lijst der geredden. DE STRIJD IN MAROKKO. P a r ij s15 Juni. (IT. N.) De opstande lingen, die den post in Marokko omsingeld hadden, trekken zich in de bergen terug met medeneming van hun dooden. Er worden thans sterke afdeelingen geconcentreerd om hen te achtervolgen. Nog voor den aftocht der opstandelingen is een militair vlieg tuig op het omsingelde terrein geland on later, na een rapport van den commandant in ontvangst te hebben genomen, weer ver trokken. EEN POOLSCHE OQEAANVLUCHT. Van Rome naar New-York. Milaan, 16 Juni. (V.D.) Over enkele dagen zullen twee Poolsche vliegers een poging doen om van Rome naar New-York te vliegen. Zij zullen zich bedienen van een Italiaansch Caproni-toestel. De op het oogenblik te Rome vertoevende Poolsche kardinaal Hlond heeft zich naar het vlieg veld Daliedo bij Milaan begeven om het vliegtuig te zegenen. Vermoedelijk vele dooden Londen, 17 Juni (H. N.) Volgens een bericht uit Tokio is de vulkaan Komaga in het Noorden van Japan weder in wer king getreden. Drie plaatsjes in de buurt gelegen moéten door de lava reeds inge sloten zijn Men vreest dat het verlies aan menschenlevcns groot zal zijn. Dc spoor lijn in de buurt van den vulkaan is door h'evige aardschokken, welke aan de uit barsting vooraf gingen, zeer beschadigd. Onder de bevolking ontstond een paniek. Duizenden bebben hun toevlucht in boo ten op zee gezochl WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 771.7 te Hamburg. Laagste barometerstand: 751.9 te Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 19 Juni: Zwakke, meest O. tot Z. wind, helder tot licht be wolkt, droog, warmer over dag. M1NAHASSA BLOEMPJE COLLECTE Mogen wij nog voor het laatst de aandacht van de Amersfoorters ves> tigen op de huizemcollecte, welke morgen gehouden wordt. Het doel is eene bijdrage te geven voor den bouw van een SANATO RIUM voor LONGLIJDERS en van een CENTRAAL ZIEKENHUIS in de MINAHASSA (Noord'Celebes, Ned. lndië). En dit als een daad van dankbaar heid van Nederland aan het volk van dg Minahassa voor hun trouw aan het Nederlandsch Gezag gedurende 250 jaar. Als een daad van liefde voor het lijden van velen, wier vaders of fa: milieleden hun leven en werkkracht gaven aan Nederland. Elke gave is ons welkom. Toegezonden gaven worden dank baar aanvaard (Mevr. F. van der Post, Utr. weg 120). Leg Uwe gift klaar. HET COMITÉ. De verstekeling dreigde den tocht te doen mislukken Parijs, 17 Juni (V.D.) Nadat de Fran- sche oceaan-vliegers Assolatn, Lefèvre en Lotti door den minister van luchtvaari Eynac bij hun aankomst waren verwelkomd heeft Lotti den journalisten eenige bizon- derheden omtrent den tocht medegedeeld. De start te Old Orchard was uiterst moei lijk. Ongeveer een kwartier na den start werd de verstekeling ontdekt, die zich juist had vastgeklemd aan de plaats van het toe stel, waar de draden zijn aangebracht van de verschillende sturen. Na den oanvankelijken .toorn bij het ont dekken aan den vierden man, die het sla gen van den tocht dreigde te doen mis lukken, waren de Fransche vliegers bij de herinnering aan de in Amerika ondervon den hartelijkheid bijgedraaid en hadden den jongen Amerikaan Schreiber dan mair als passagiei' beschouwd. ITet weer was tijdens den geheelen tocht ongunstig, slechts twee maal hadden de vliegers zicht op zee gehad. Na den 45sten" breedtegraad hadden zij besloten de scheep vaartroute te verlaten en de Azoren te pas- seeren. Plotseling waren zij in een hevig onweer geraakt en maakten een aantal minuten een fantastische vlucht op een hoogte van 8 a 900 M. De Gele Vogel had de Fransche kust wel kunnen bereiken, maar de vliegers hadden er de voorkeur aan gegeven om voor h-et vallen van de duisternis op het vasteland te dalen. Bij de landing te Comillas hadden de vliegers nog 300 L. benzine kan boord, maar de pompen werkten slecht. Dat was ook de oorzaak gisteren van de tusschcnlandingen. DUITSCH VLIEGTUIG IN TSJECHO- SLOWAKIJE GELAND. Een onderzoek ingesteld. Praag. 17 Juni. (H. N.) Bij Schutten- hofen is Zaterdagmiddag een Duitsch-vlieg tuig met drie inzittenden gedaald, dat een noodlanding moest maken. Daar zich aan boord een film- en een fototoestel bevon den, zijn de inzittenden voorloopig vast gehouden. Uit Praag is een commissie van officieren vertrokken, teneinde een onder zoek in te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1