Ariel DE EEMLANDEQ F.N. TYPE SAHARA Nic. Bovée F.N. MOTOR TYPE SAHARA Nic, Bovée BUITENLAND. GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 Nic. Bovée HARLEY DAVIDSON Nic. Bovée SL, Nic. Bovée Donderdag 20 Juni 1929 27e Jaargang No. 296 MET DE AMERSFOORTSCHE OUDEN VAN DAGEN NAAR BUITEN Een oproep aan alle auto-bezitters BUITENLANDSCH OVERZICHT DE RAMP IN NIEUW- ZEELAND VULKAANSLACHTOFFERS IN JAPAN HET PROCES TE BESANCON Het autonomisme niet anti-Fransch vanaf f 535. DE SPOORWEGRAMP IN OOST VLAANDEREN Magazijn ;,EDUSO" EEN SPOORWEGRAMP IN BELGIE Negen dooden en vele gewonden RAMP IN ASSAM Honderd personen verdronken ERNSTIG AUT0-0NGELUK TE INNSBRUCK LICHT OP] FELLE HITTE TE NEW-YORK 92 graden in de schaduw LUCHTVAART RUDGE WHITWORTH ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand f 0.75, per Weck (mei gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.177* Binnenland franco per post per J maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTE.UR-UITG EVEQ.' J.VALKHOFP PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertcntlttn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bQ vooruitbetaling I5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I t.Bewijsnummer extra I 0.05 Benige dagen geleden is in een ingezonden stuk in dit blad het voorstel gelanceerd om, nu tallooze stadgenooten hun vacaritie-plan- nen hebben vastgesteld, ook de Amersfoort- sche ouden van dagen, die nimmer in de gelegenheid zijn te genieten van de heerlijk heden, die de natuur te genieten geeft, eens een mooicn dag te bezorgen. In tal van an dere plaatsen in ons land is men met deze zelfde sympathieke gedachte bezield ge weest en heeft men de ouden van dagen een heerlijke autolrvht aangeboden door de mooiste gedeelten van ons land. Ook hier ter stede is deze gedachte naar voren gekomen in het genoemde ingezon den stuk cn het geluk wil dat Amersfoort gelegen is te midden Aan een omgeving, rijk aan natuurschoon, .zoodat het al heel gemakkelijk is ecri mooie autotocht samen te stellen. Doch... \oor zulk een tocht zijn auto's noodig. Er heeft zich een Commissie gevormd, dio het organiseeren van auto tochten a oor ouden van dagen uit Amers foort op zich heeft genomen. In deze com missie hebben zitting: mevr. C. Camerling HelmoltKetwich Verschuer. Paulus Buys- laan 22; mevr. TydemanFalck, Prinses Marielaan 1; de heeren Jhr. S. M. van Rei gersberg Vcrsluys. Koningin Sophialaan 11; Jhr. E. W. von Wrangel auf Lindenberg, Laan 191 i no. 1; Z. J. W. Aan Schreven, Coornhertlaan 13; J. Stam, IlaAék 11 cn M. A. A; Ramselaar, Kromstraat 6b. Dit comité doet, om uitvoering aan dit plan te kunnen geven, een oproep aan alle autobezitters, om hun "wagen met bestuur der beschikbaar te Avillcn stellen. De eerste tocht zal gehouden worden op Zaterdag middag 6 Juli, vertrek orn 1 uur. Aangezien het echter de bedoeling is, om de ouden van dagen tijdens den tocht ook nog eens een verversching aan te bieden, zullen ook gaven in geld hiervoor zeer wel kom zijn. Autobezitters, die hun wagen met be stuurder op 6 Juli a.s. beschikbaar willen stellen voor de autotocht met de ouden van dagen kunnen zich opgeven aan bovenstaan de adressen der comité-leden, alsmede aan het Bureau Aan het Amersfoortsch Dagblad. Qoit de geldelijke bedragen zullen aan bo venstaande adressen cn aan het Amers foortsch Dagblad gaarne in ontvangst Avor- den genomen. 360 c.lVi3. f 420.- Lavendelstraat 9—12 Tel. 1093 Macdonald over het vraag stuk der minderheden. Hoe de aangevallen staten reageeren. Reeds in de Juni-aflevering van de te Berlijn verschijnende „Zeit&chrift für Ge- opolitik" heeft een artikel van den nieuwen Engelschen premier Macdonald gestaan, dat zich bezig hield rnet het vraagstuk der minderheden. Groote beroering heeft dit artikel niet gewekt, al stond er boven: „De •gevaren der Europeesche minderheden- politiek'. Nu hetzelfde artikel, dat reeds enkele maanden geleden werd geschreven Ivoor een agentschap, onlangs in de Sunday Times verscheen, komen alle vijanden van 'den minister en allen, die tegen een gun stiger behandeling der minderheden zijn, in 't geAveer. Macdonald toch is van gevoe len, dat men op een Avijze, serieuser dan tot dusver, zijn aandacht behoort te Avijdcn aan het vraagstuk der minderheden. Ook bepleit hij in zijn artikel een effectiever toezicht vamvege den Volkenbond in den trant van Stresemann's jongste eischen. Bovendien AvaarschuAvt hij een aantal sta ten mat name in verband met hun averecht- sche politiek tegenover de minderheden. Tenslotte Avcnscht hij Stresemann van harte succes met diens actie ten gunste van de minderheden. Reeds uit dit laatste blijkt 'de Frankfurter Zeilung legde er gisteren ook nog den nadruk op dat het artikel ivoor de laatste bijeenkomst a-an den Vol kenbond te Madrid geschreven is, in een tijd dus, toen Macdonald nog niet eerste minister was; ondertusschen heeft het ar tikel van. Baldwin's opvolger inzonderheid Italië en Frankrijk verstoord. Wel heeft Macdonald achteraf verklaard, dat hij geen machtiging tot publicatie juist op dit tijd stip heeft gegeven, maar dit doet niets aan den inhoud af, die toch de hoofd zaak is. De Italiaansche pers tracht het incident nog al ironisch te behandelen, maar de Fransche pers is rechtstreeks boos, omdat in verband met het vraagstuk der minder heden Macdonald ook heeft gerept van Elzas-Lotharingen. Het optreden van Mac- 'donald, zoo redeneeren velen in Frankrijk, kan de noodlottigste gevolgen hebben en a'ooral is de \Tees algemeen, dat de nieuAve koers in Engeland de periode a an herzie ning der door Frankrijk heilig geachte vredesverdragen zal inleiden. Of zal Mac donald geen offensief openen tegen den Versailles geschapen status quo en er zich slechts toe beperken met radicale voorstel len voor den dag te komen op het gebied m de luxe 350 c.M. f 475.-- Lavendelstraat 9-12 Tel. 1093. der ontAA-apening? Zoo hopen de minst vrees achtigcn. Ondertusschen is men ook hier cn daar in Duitschland van .oordeel, dat Macdonald's artikel op een ongelegen tijdstip werd ge publiceerd. Het vraagstuk van de ontrui ming van 't Rijnland is actueel en zal eer lang het onderwerp Avorden van besprekin gen op een internationale conferentie. De conservatie\ren in Frankrijk zijn tegen deze vervroegde ontruiming, omdat zij het ver keerd vinden, dat Frankrijk zijn laatste Averkelijke pand voor de handhaving van den toestand, zooals die door de vredes- Aerdragen tot stand is gekomen, uit handen geeft. En nu komt Macdonald's artikel plot seling als een bom uit de lucht vallen, ecu artikel, hetwelk aantoont, dat de Labour- premier maling heeft aan de territoriale onaanastbaarheid der landen, die profijt hebben getrokken van de overAvinning. „Laat de Fransche troepen in 't Rijnland", schreeuAven de nationalisten nu met no& meer nadruk. Inderdaad: de openbaarma king van 't artikel, juist nu, was een tacti sche fout, die in elk geval tenge\olge heefr, dat het nieuwe tijdperk der Engelsch— Fransche betrekkingen begint met een aa'anklank. Een dorp geheel verwoest Londen, 19 Juni. (IT. X.) Volgens een bericht uit Oakland (XieuAv Zeeland) vreest men, dat het plaatsje Lyell met een beA-olking van ongeveer 2000 zielen bij de laatste aardbeving geheel is verwoest. Het plaatsje lag in het centrum van de aard beving, ongeveer in het midden tusschen Murchison en Westport en heeft dientenge volge het zwaarst geleden. Tot op het. oogenblik is niets uit dit plaatsje gehoord cn ook van de auto's, die erheen getrokken zijn, is nog geen bericht ontvangen. Meteorologen vermist Londen, IS Juni. (IT. X.) De laatste berichten uit Tokio bevestigen, dat de ver woestingen, door de uitbarsting van don vulkaan Komogatake veroorzaakt, zeer be langrijk zijn. Tot. nu toe zijn vijf dorpen ver woest. De reddingsmanschappen hebben tot nu toe 30 lijken geborgen. Zes meteorolo gen, die ondanks het groote gevaar in het lava-gebied een onderzoek wilden instellen, worden vermist en zijn waarschijnlijk om het leven gekomen. NIEUW SCHANDAAL BIJ SCOTLAND YARD. Drie ambtenaren ontslagen. De Britsche pers gewaagt van een nieuw schandaal in Scotland Yard. Drie ambte naren van den buitendienst moeten van hun post zijn ontheven. De nadruk Avordt er op gelegd, dat in Scotland zeer strenge geheimhouding wordt betracht over den aard der beschuldigingen, op grond waar van de drie ambtenaren uit hun betrekking zijn gezet. LUXE AUTO-VERHUURINRICHTING IVIET BETROUWBARE CHAUFFEURS Hauss komt op voor een regionaal parlement Te Be-sa neon werd gisteren de eerste getuige ter verdediging, de afgevaardigde voor Colmar, Hauss, gehoord. Hij betoogde dat niemand iii den Elzas er aan denkt verandering te brengen in den tegenwoordi- gen toestand. Niemand koestert separatisti sche plannen, maar de geestdrift, waarmee men in 1918 het Fransche leger binnenge haald heeft, is door de begane fouten ver flauwd. Men moet zich ook beklagen over de verspilling van den inetaalrijkdom van Elzas-Lotharingen. Noodlottig is ook de uitzonderingsemmissie géweest. De ophef fing van het hoogc commissariaat is te be treuren. Hauss verdedigde daarop de autonomis tische beweging tegen het verwijt anti- Fransch te zijn. Ingaande op de rol, lie Roos gespeeld heeft, verklaarde hij, dat wanneer het woord „een vrije Elzas" door Roos gebruikt is, het enkel den eenparigen 'wensch der Elzassers tot uiting moest bren gen van de politie-dvvingelandij bevrijd te worden. De spionnage der politie heeft Roos er vanzelf toe gebracht zijn brieven in een afgesproken taal te schrijven. Hauss las vervolgens een politiek pro gram voor, waarin een vergaande decen tralisatie en de vorming van een regionaal parlement geeischt wordt. cs na pi Lavendelstraat 9 en Tel. 1093 12 Tien dooden en vijftien gewonden Brussel, 19 Juni. (II. N.) Bevestigd wordt dat bij het spoorweg-ongeluk, dat vanmorgen vroeg tengevolge van een aard verschuiving bij Moerbeke in de buurt van Gramont in Oost Vlaanderen heeft plaats gehad 8 personen om liet leven zijn gekomen. De locomotief ontspoorde cn kwam over de rails te liggen. Lenige oogen- blikken later naderde een trein uit Gent cn liep op de puinhoopen in. De uitwerking was verschrikkelijk. Behalve de 8 dooden zijn er tot nu toe 15 gewonden geteld. Volgens de laatste berichten moeten bij het spoorwegongeluk te Moerbeke 10 per sonen om het leven zijn gekomen. Men seint ons nog uit Brussel Het spoorwegongeluk had plaats drie honderd meter voor het slation Viane - Moerbeeke. De trein van 3.13 uur uit Gent met arbeiders had juist de bocht gepas seerd, toen door een verzakking in den weg de trein derailleerde. Op hetzelfde oogenblik kwam een trein uit tegenoverge stelde richting, die op de dwars over den spoorweg liggende wagons reed. Twee wa gons werden totaal in elkaar gedrukt, ter wijl eenigo andere wagons beschadigd wer den. De stoker en de machinist van den aankomenden trein, konden nog juist voor het ongeluk geluk gebeurde van de ma chine springen. Negen personen, waaron der de hoofdconducleur van den trein uit Gent. werden gedood. Twintig passagiers werden ernstig gewond naar een ziekenhuis vervoerd, 'waar verschillende van hen in levensgevaar verkeeren. Voorts werd een groot aantal passagiers licht gewond. De verzakking is vermoedelijk ontstaan door dat op dit gedeelte van de lijn herstel werkzaamheden plaats vinden. DOET UW INKOOPEN VAN Radio - Electra Rij wielonderdee len en Gereedschappen in Langestraat 11 Telefoon 214 Het huis met de Luifel. Expressdrein loop op een werkliedentrein. Brussel. 19 Juni. (V.D.) In de vroege morgenuren heeft op de lijn Gent-Charleroi te Viane-Meerkerke nabij Geeraardsbergen een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. Eon express-trein liep met groote snelheid op een werkliedentrein. Negen personen werden gedood, terwijl het aantal gewonden aanzienlijk is. liet land door een over-- strooming bezocht. Londen, 19 Juni. (H. N.) Uit Bombay wordt gemeld, dat de stad Silchar in de provincie Assam door een groote overstroo ming is geteisterd, welke door de hevige regens van den laatsten tijd is veroorzaakt. 50.000 menschen zijn daardoor dakloos ge worden. Er moeten 100 personen verdron ken zijn, terwijl 90 pet. van het vee is om gekomen. Bijna de helft van de huizen in de stad moet door den vloed weggespoeld zijn. De bewoners Aan de stad hebben hun toevlucht in een hooger gelegen kamp ge zocht. Een doode, drie ernstig gewonden Innsbruck, 19 Juni. (H. N.) Van morgen heeft te Innsbruck een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Een 9-jarig meisje, Avelks ouders op een veld aan den slraatAveg celegen, werkzaam waren, wilde den straatweg oversteken juist op het cogcnblik dat een auto, waarin 4 dames zaten, .naderde. De auto Averd bestuurd door een dame uit New York. Deze trachtte uit te Avijken doch het gevolg was dat de auto tegen een boom terecht kwam, zoodat de chauffeuse ernstig gewond werd cn la ter in het ziekenhuis is overleden. Het meisje zelf werd levensgevaarlijk gewond. Verder liepen nog 2 der inzittende dames min of meer ernstige verwondingen op. HET WEENSCHE GEMEENTEBESTUUR TE BERLIJN. Berlijn. 18 Juni (V.D.). Hedenmorgen te 8.56 uur arriveerden aan den Anhalter Bahnhof een aantal vertegemvoordigers van het Weensche gemeentebestuur tot hel brengen van een bezoek aan Berlijn. Zij werden door Ober-Bürgemeisler Boess en leden van bet Berlijnsche gemeentebestuur ontvangen. Ook de Oostcnnjksche gezant, dr. Frank, Avas aanwezig. Hedenmiddag bood het Berlijnsche gemeentebestuur den Weenschcn gasten een lunch aan. HET RELLETJE TE MAINZ. De Fransche bezettingsautoriteiicn t? Mainz verklaren, dat de berichten uit Duit- sche bron over vechtpartijen tusschen Fransche soldaten cn burgers sterk over dreven zijn. Er is inderdaad gevochten, maar er is slechts een burger gewond cn nog wel heel licht. JAPAN EN HET PACT VAN KELLOGG. Het Japansche kabinet heeft besloten de onvoorwaardelijke bekrachtiging van het pact van Kellogg aan te bevelen. PEST BIJ CONSTANTINOPEL. Uit Constantinopel wordt bericht, dat te Balat, een voorstad aan den Gouden Hoorn vier gevallen van pest werden vastgesteld, waarvan twee doodelijk afliepen. 500 c.M3. Type 1929. f 815.— Geheel electrlsch. Lavendelstraat 9—12 Tel. 1093 WEERBERICHT Hoogste stand: 117.9 tc Va lencia. Laagste stand: 753.8 te Lerwick. Vcnv. avond van 21 Juni: Maiige lot zwakke wind uit W richtingen, in liet X tijdelijk wellicht krachtig; meest half bewolkt, Avaar- schijxilijk droog, in het N. aanvankelijk kans oj> onweer of conigen regen, iets koeler vooral overdag. Te New-York zijn Maandag meer dan tien personen tengevolge van de hitte ge storven; 12 anderen zijn op het einde der week verdronken, toen duizenden eenige opluchting zochten in de zee en de rivieren De hittegolf duurde gisteren al 10 dagen. Het Avas gisteren de heetste 18 Juni, dien men ooit heeft meegemaakt: 92 graden in de schaduw! DE STRIJD TUSSCHEN KERK EN STAAT IN MEXICO. Een overeenkomst inderdaad in zicht? Londen! 19 Juni. (H. N.) Uit Mexico wordt gemeld, dat, naar van bevoegde zijde verluidt, een overeenkomst is bereikt om trent een grondslag tot bijlegging van het conflict tusschen kerk en staal. De overeen komst zal aan den paus ter goedkeuring worden voorgelegd. HITTEGOLF TE NEW-YORK. N e w-Y ork, 19 Juni. (V. D.) Geduren de de laatste 24 uur is de hitte te New-York nog toegenomen. Gisteren beAvoog de ther mometer zich tusschen dé 28 en 33 gr. C. Vijf menschen zijn tengevolge van de hitte bezAveken. Volgens de officieele Aveerberich- tcn is er nog geen uitzicht op regen. MACDONALD'S REIS NAAR AMERIKA. Londen, 18 Juni. (V. D.) In een inter- viow met een persvertegenwoordiger zeido Ramsay Macdonald heden, dat hij van meening was, dat er buitengeAvoon veel goed gedaan kon worden door een bezoek van hem aan de Ver. Staten. Doch, wanneer dit zou geschieden, zou nog door overleg moeten worden bepaald. PER VLIEGTUIG NAAR INDIE. De directeur van het A. I. D. „De Prean- gerbode" mr. C. W. Wormser, heeft met den redacteur mr Versfeit de luchtreis naar Indie aangevangen. Mr. Wormser seint dal de luchtreis van Parijs naar Genua 4y* uur duurde en zeer gunstig was. Ook de etappe GenuaNapels, .welke per vliegboot geno men Averd, bood schitterende uitzichten. Over de werkende Vesuvius Averd heen- gevlogen. Ulster Grand Prix model 140 K.IVI. per uur. 500 c.JVI. f 975.- Lavendelstraat 9-12 Tel. 1093

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1