DÉ ÉÉMLANDÉÜ GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 Verhuring van Lips safe-loketten WILLEM GROENHUIZEN Vrijdag 28 Juni 1929 27e Jaargang No. 303 BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND ONDERWERPEN DE CRISTERO'S ZICH? N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 ONTPLOFFING IN EEN RUBBERFABRIEK Magazijn ;,EDUSO" Juwelier. Modern handgedreven Ziiverenwerken VLIEGTUIG IN VLAMMEN GEEN WRAK GEZIEN MEVR. MARY BURGERS f ABONNEMENTSPRIJS per 3 amaodeo voor Amersfoort f 2.10, pei maand f 0.75, per 1 week (me» gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 5 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 005. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECT EUR-UITGEVER.' J.VALKHOff DAGBLAD PRMS OER ADVERTENTIEN l"°rt8t)''-05 inb<orip vu bcwiiuutus», elkt regel meet 10.25. Llefdadlghelds-advcrtentiKo voot d« helft van den pry*. Kleine Advertentito JKEIT1ES" bO vooruitbetaling 1—5 ragtla 50 cant, elke regel meet 10 eeat, driemaal plaataeo f I,—8ed)snammer extra t 0.05 De plaats van de komen de conferentie. Oogcnschijnlijk i> het onbelangrijk. de plaats waar de politieke conferentie over het herstelvraasrstuk zal worden gehouden. In werkelijkheid weet men wel anders. Als de plaats van samenkomst geen gewicht in de schaal legde, zou er niet van alle kanten getast en gezocht worden, om op dit punt tot overeenstemming te komen. liet Engelsche kabinet stelt Londen voor. Het is te begrijpen, waar het nieuwe mi nisterie nog pas ecnige weken aan het be wind is, en zijn premier dus niet graag afstaat voor een langdurige samenkomst iri het buitenland Poincaré voelt voor I.ondcn echter niets Hij heeft Dinsdag in de vergadering van ■een Kamercommissie verklaard, dat hij in een noutralen staat wil bijeenkomen waartoe dan Zwitserland de meest aange wezen natie is. De Voss. Zeitung kon het wel eens hij hot rechte eind hebben, wat betreft de mo tieven, die volgens dit blad Poincaré ge leid hebben tot zijn besluit. In een neu traal land zou Poincaré als de naarzit tingsjaren .oudste kabinetschef het presi dentschap over de vergadering toegewezen krijgen. Niet dat hij dit presidium uit per soonlijke, eerzucht begeert. Het is hem te doon om den invloed, dien een voorzitter niet alleen op het uiterlijk verloop der on derhandelingen kan uitoefenen. a In Londen zou Mac Donald den voorzit tershamer aangeboden worden en in Ba denBaden zou de Rijkskanselier tot voor zifter worden benoemd. Het motief van het Engelsche kabinet weegt niet minder zwaar. De Fransche na tionalisten mecnen de oplossing gevonden te hebben. Volgens,, hen moet de conferen tie eenvoudig tot Augustus worden uitge steld. Maar het zijn juist Poincaré en Briand geweest, die in hun onderhande ling met Stresemann te Parijs op een be spoediging van de conferentie hebben aan gedrongen. zoodat de Kamer de nieuwe herstelraaatregelen tegelijk met de afwik keling van de schulden aan Amerika nog vóór 1 Augustus zal kunnen ratificeercn Het betreft 100 millioen dollar, die op de zen dag ten voordeele van Amerika zul len vervallen. De Duitsche regeering is het \~olgens ge noemd blad met Londen eens. maar zij heeft als het dan BadenBaden niet zijn mag ook tegen een samenkomst in Zwitserland niets in te brengen. Is Poin caré bezorgd over een voor Frankrijk on vriendelijke stemming in Londen, Strese mann kan van de opvatting uitgaan, dat Mac Donald nóch anti-Fransch. nóch pro- Duitsch zal zijn, maar alleen en uitslui tend als zaakgelastigde van Engeland zal optreden. Herinneringen aan de eerste heistelcon- ferenlie, die in 1921 te Londen onder Mac Donald's presidium plaats vond, laten niet de opvatting toe. dat de Engelsche premier zijn gewicht ten gunste van Duitsche be langen in de schaal zal leggen. Indertijd heeft Mac Donald in een belangrijk sta dium van de conferentie, toen Strese mann en ITerriot vochten over het tijdstip van de ontruiming van het Roergebied, ten gunste van het Fransche standpunt een zoo sterken druk op de Duitsche delegatie uitgeoefend, dat de Londensche kranten over een ultimatum van den Engelschen premier aan den Rijkskanselier schreven. Aan den anderen kant neernl men in Berlijn de verklaring van Poincaré voor ernstig, dat, hij de oprechte begeerte koes tert. naar een volledige liquidatie van den oorlog. Xicuzvc onlusten Een „congres" uiteengejaagd Uit New York wordt aan de „Times" ge deind, dat na het bekend worden van do vooi waarden van lief concordaat lusschon de roomsch-katholieke kerk en de Mexi- raansche regeering de leiders van de be weging der Cristero's in de stalen Talisco. Michoacan en Guanajuato de regeering vei- zoclit hebben, hun onderwerping te aan vaarden. Men verwacht een algemeene' on- deiwerping van hun volgelingen, ofschoon enkelen op zichzelf staande benden in ver slerkingen in de bergen nog een poos ver zet zullen bieden. Inlusschen zijn weer onlusten uitgebro ken in staat Queretaro, waar een groep le den van het Mexicaansche Congres, wion onlangs de verdere toegang tol het congres werd ontzegd wegens medeplichtigheid aan den opstand, een onafhankelijk congres heb ben ingesteld, met benoeming van kolonel del Mercado als gouverneur in de plaats van gouverneur Aranjo. Laatstgenoemde vroeg telegrafisch orn hulp, en de honds- troepen. die aankwamen, joegen een ver gadering van de afgescheiden congresleden uiteen, die zij* op drie na arresteerden. LUXE AUTO-VERHUURINRICHTINQ IVIET BETROUWBARE CHAUFFEURS voor Amcrsloort cn Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Directie: A. H. MARTENS. DOET UW INKOOPEN VAN Radio - Electra Rij wielonderdeelen en Gereedschappen in Langestraat 11 Telefoon 214 Het huis met de Luifel Tel. 852 Gevestigd 1385 Achl dooden, veertien gewonden Praag, 27 Juni (V.D.) Hedenmorgen te acht uur vond in een rubberfabriek te Pres burg een ernstige ontploffing plaats. Tenge volge van deze.ontploffing ging een geheele vleugel rf"an het fabrieksgebouw in vlam men op. Tot nog loè konden acht dooden (alle vrouwen) en veerlien zwaar gewonden geborgen worden. Men vermoedt, dat zich nog' meer slachtoffers onder dc puinhoopen bevinden. [Iet opruimingswerk is nog. in gang. P r e s 1) u r g, 2 7 J u n i. (V. D.) Omtrent het ongeluk in de rubberfabriek te Presburg wordt, nader gemeld- dat de ontploffing plaats vond in de gummi warenfabriek Hor nes cn Co. De brand was hedenmiddag te gen 12 uur nog niet gehluseht. De ontplof fing ontstond doordat benzoldamp door kortsluiting tot ontsteking werd gebracht. De plaats van het ongeval biedt een vreese- lijken aanblik Zware ijzeren balken zijn verbogen en de omgeving van de fabriek is met pu.in bezaaid. Van de in de fabriek werkzame arbeidsters konden zich slechts enkelen redden en bijna ellen liepen ver wondingen op. De acht slachtoffers, die gedood werden, zijn alle vrouwen. Deze arbeidsters werden op slag gedood en verbrandden allen. Som mige lijken zijn bovendien vreeselijk ver minkt door de ontploffing. De bestuurder levend verbrand Tevergeefsche speurtochten naar de Numancia De kapitein van het gisteren te Gibrut- ta'r aangekomen stoomschip Greldon heeft nu verklaard, dat het bericht als zou zijn' schip wrakstukken van een vliegtuig ge passeerd zijn op 120 mijl ten X. O. der Azo- ren, op een zeer ongepaste grap van een loodsleerling cn leerlingmarconist berust had, die beide reeds gestraft zijn Had zijn schip werkelijk een wrakstuk gepasseerd, dan zou hij het natuurlijk hebben doen opvisschéri orn naar lierkénningsteekencn te zoeken. Het derde vliegtuig van het Engelsche moederschip Eagle is gisteravond tegen zonsondergang ook aan boord teruggekeerd zonder iets ontdekt te hebben. Aangezien geen enkel betrouwbaar bericht van een der Azorische eilanden is gekomen, dat men daar liet vliegtuig althans had zien passee- ren, wint nu de meening veld, dat Franco den directcn overtocht naar Halifax ge waagd heeft cn in den Atlantischcn Oceaan is omgekomen. X e w Y o r k, 27 J u n"i. (V.D.) op het vliegveld Rooseveltfried vond gisteren een ernstig ongeluk met een vliegmachine plaats. Het vliegtuig van den zoon van den bekenden Amerikaanschen industrieel Phil lips, bestuurd door den jeugdigen Phillips zelf. stortte tengevolge van een ontploffing van de benzinetank naar beneden en vloog in brand. De jongeman verbrandde levend. Zijn begeleider werd uit het vliegtuig ge slingerd en zoo zwaar gewond, dat hij spoe dig bezweek ERNSTIGE TREINBOTSINGEN. Drie personen gedood R iga. 2 6 Ju n i. (II. X.) Vanmiddag heeft bij het station Sasulauks, dicht bij Miga, tengevolge van een verkeerden vv isselstand ccu botsing tusschen twee reizigerstreinen plaats gehad. ijl" wagons werden vernield Drie personen, onder wie twee conducteurs, zijn gedood, terwijl \i|f personen ernstig en negen lichter gewond werden. OP EEN PRIESTER GESCHOTEN. Daad van een beschonkene. G h i c ag 2'fTTirn i. (li X.) Vanmiddag heeft in een katholieke kerk een beschon ken man drie revolverschoten gelost up Jen priester, die «Ie mis opdroeg. De gees telijke bleef ongedeeld, daar hij zich op den grond wierp. Een geloovigc werd door een schot gewond. Het vierde schot loste de beschonkene op zich zelf. doch hij liep slechts «Ten schampschot op. Daarna is hij in hechtenis genomen. VERHOOGING VAN RECHTEN. Uit den Duitschen rijksdag. Iu den Rijksdag is de verhooging van de rechten op vleesch, aardappelen, suiker, bo ter en zuivelproducten goedgekeurd. Met voorstel van de betrokken commissie tot bemoeilijking van den invoer van vleesch werd verworpen. Voorts zijn de begrootingen van buit -n- nómische zaken, bezette gebieden, arbeid en van den oeconouiischen rijksraad aangeno men. DE SPAANSCHE KONING IN LONDEN Verwelkoming door de Prins van Wales. Londen. 26 Juni (V. D.). Koning Al fonso van Spanje is hedenavond alhier aan gekomen aan het Victoria station, alwaar hij werd verwelkomd door den Prins van Wales. KONING FOEAD VAN EGYPTE TE PRAAG. Koning Foead van Egypte is te Praag aangekomen. Hij logeert hij president Ma- zaryk op den Burght. 's Middags heeft hij een krans gelegd op het graf van den onbe kenden soldaat. DAWES EERE-DOCTOR. Ook aan anderen als Kellogg is de eere-titel toegedacht. Londen, 26 Juni (V.D.) Aan de Oxford University zijn hede^ lot doctor honoris causa benoemd verschillende dooriuchte buitenlanders u.a. Markies de Merry Del Val, den Spaanschen ambassadeur, gene raal Davves Amerikaansch ambassadeur en hamed Mahmoud Pascha, eerste minis ter van Egypte. Kellogg en Maarschalk Lyautey, wien mnn eveneons den eere-titel toegedacht had konden niet aanwezig zijn. GASONTPLOFFING. Vier gewonden. In de gasfabriek in de Danzigerstrasse te Berlijn is een ontploffing ontslaan van zvva- veldanijv niet gas. Twee arbeiders wer den zwaar en twee licht gewond. Ten gevol ge van den sterken luchtdruk werd een huis zwaar beschadigd. NOODWEER IN MERAN. Het sanatorium Tivoli zwaar beschadigd. Een hevig onweer heeft boven Meran ge woed, waardoor aanzienlijke schade werd aangericht. Met sanatorium Tivoli werd door. een aardverschuiving gedeeltelijk verwoest. De patiënten snelden door een. paniek bevan gen de trappen af, waarvan een gedeelte reeds met stukken aarde en water bedekt was. In de algemeene verwarring vi9len ecnigon op den grond en liepen lichte ver wondingen op. De gelijkstraatsche vet die ping en tw ee vei diepingen werden zwaar beschadigd. NOG ALTIJD OP SKI'S Sneeuwstormen in de Slo- renische Alpen. Laibach, 26 Juni (V. D.). Sedert ecni ge dagen heerschen in Slovenie orkaanach tige stormen, met wolkbreuken, die gepaard gaande de rivieren en beken hebben doen overstroomen. Verscheidene telefoon- en telegraafverbindingen zijn verbroken. In de gebergten zijn hevige sneeuwstormen opge treden. Een aantal Alpcnplaatsen zijn inge sneeuwd en van de buitenwereld afgesne den. In het heele Alpengebied wordt druk ski-geloopen als in don winter. OPSTANDELINGEN BEZETTEN KASARUN. De positie vaa de Perzische regeering in gevaar. Berlijn. 26 Juni (V.D.). Naar uit Tehe. ram gemeld wordt hebben opstandelingen de stad Kasaruti bezet, waar veel munitie en ander oorlogsmateriaal buitgemaakt werd. In geval zij, naar men v reest hun op- marsch doorzetten op de hoofdstad, is de positie van de regeering ernstig in gevaar. VECHTPARTIJ TUSSCHEN GRAS MAAIERS EN DORPELINGEN. Zeisen en messen als wapenen. Saarbrücken, 2 7 Juni (IT. N.) In een Lotliarisch dorp bij Saarburg ontstond een ernstige vechtpartij tusschen gras maaiers, die van hun werk terugkeerden cn enkele dorpelingen. De hond van een der grasmaaiers sprong blaffend tegen een dor peling op. waarop deze hem een schop gaf Het gevolg hiervan was een woordenwisse ling. die in een hevige vechtpartij ontaard de, waarbij men elkander rnet zeisen en messen te lijf ging. Drie zwaar gewonden bleven op het slagveld liggen cn moesten later naar het ziekenhuis van Saai burg worden vervoerd. ONRUSTIG OOST-EUROPA. Politieke aanslag te Soila. Belgrado, 27 Juni. (V. D.) De „Poll- tika" meldt uit Sofia, dal daar gisteravond op de Boulevard Skobcljevv. dicht bij het Russische gedonk-teeken. drie onbekenden met revolverschoten twee leden eener na tionale vereeniging. Uicnitii cn Strikoff, hebben neergeschoten. De daders wisten te ontkomen. MOTORONGELUK IN MüNCHEN. M li nch e n. 2 7 Ju n i. (II. X.) anmor- gen heeft in de Lindvvuimstrasse te Muu- clien een ernstig motorongeluk plaats ge had. Een motorrijwiel met zijspan reed in volle vaart tegen een boom. Van de viei inzittenden, 'die van een verjaardagsfeestje terugkeerden, werd de 44-jarige koopman Fedoroff op slag gedood. De 38-jaiige smid Grasser werd zoo ernstig gewond, dat hij spoedig na zijn overbrenging in de kliniek overleed. Dc twee andere inzittenden kwa men er met lichter verwondingen af Een bekende Transvaalscbe vrouw overleden Ecnige weken geleden stierf in Transvaal de weduwe van Thomas Frangois Butgeis. oud-president vaji Transvaal, die in 1881 is ov erleden. Mevrouw Burgers—Bryson was. zoo lezen we in het 'Hbld„ van geboorte een Schot- sche. Zij kvvarn in 1853 in ons land, om ir> Utrecht op de toen ter tijd bekende kost school van mej. Van Bremer haar opvoe* ding te voltooien. Thom. Frangois Burgers was in Ut recht student in de theologie en leerde Mary Bry son bij een bevriende Utrechtsche familie kennen. Zij trouwden in 1858 en trokken tiaar Zuid-Afrika. Waai Burgers predikant Ie Hannover werd. Door zijn redenaarsta lent vestigde hij weldra de aandacht op zich cn toen in 1871 Pretorium als president van Transvaal aftrad, werd Burgers ale zijn opvologer gekozen, een functie die hij lot 1877 bekleedde, het jaar dat Engeland Transvaal annexeerde. Een paar jaar later, in 1881, stierf hij. Zijn vrouw overleefde hem bijna vijftig jaar. ZWEEDSCHE OCEAANVLIEGERS GESTART Voor twaalf uur benzine aan boord S t o c k h o 1 m, 2 7 J u n i. (V. D.) Volgens een hedenmiddag omstreeks half één uitge zonden draadloos bericht, zijn de Zvveed- sche Oceaan vliegers te Reykjavik gestart in de richting Ivigtut op Groenland. De reparatie van den motor is heden nacht gereed gekomen, waarna hedenmor gen vroeg enkele start pogingen werden on dernomen. Door de heerschende windstilte kon de machine zich echter niet hoog in de lucht verheffen. De vliegers hebben voor 12 uur benzine aan boord, terwijl de overtocht op 10 uur vliegens wordt geschat WEERBERICHT Hoogst^ 'rj^jvp.icterstaiH1: 769.5 te SlcroG*€y. Laagste barometerstand: 759.6 tc Vardó. Verwachting tot don avond van 29 Juni: Meest zwakke. X. tol O. wind, gedeeltelijk bovvol'kl droog Weer, iets warmer. BOSCHBRANDEN IN ZUID-FRANK RIK. Pa rijs, 2 7 J u n i. (II. X.) Tn het Zuiden van Frankrijk woeden hevige boschbran- dèn. vooral in de buurt van Perpignaii aan den voel van de Pyrenecn Verscheidene dorpen worden dooi het vuur bedreigd. Troepen worden per auto naar het bedreig de gebied gèzprfdcn oni aan het blus- schingswerk deel te nemen Ook de bevol king is ijverig in de weer om het vuur tot staan te brengen. BOM IN EEN LEERAARSKAMER. Werk van Poolsche gymnasiasten? In de leeraarskamer van het gymnasium te Krotosjin is gisteravond, juist toen de leeraren de overgangsrapporten zouden on- derteekenen, een bom geworpen. Door een toeval kwarn. aldus de Telegraaf, de bom in de nabijheid van een venstér terecht, zoodat wel ecnige moterieele schade werd aange richt. doch niemand verwondingen opliep. Men neemt aan. dat de aanslag is geploegd door leerlingen die harig waren dat zij niet zouden overgaan. ZIJN MAN EN VROUW ééN Beatrice Webb weigert den adelijken titel. Londen, 27 Juni. (V. D.) Naar men weet is Sidney ebb door den koning be noemd lot baron Passfickl. Deze verhoffing in den adelstand was nobdig. douidai. Sid ney Webb als minister in het kabinet lid van een der beide Huizen van het parle ment hoort te zijn. Aangezien hij niet als Lagerhuislid is gekozen, wordt hij door zijn verheffing tot Peer automatisch lid van het Iloogerhuis. Mevrouw Webb, de beken de Beatrice Webb, heeft thans bekend ge maakt. dat zij van den titel geen gebruik wenscht te maken cn er prijs op stelt, wan neer zij met baar echtgenoot ergens ver schijnt, te worden aangediend als Baron Passfield cn Mrs. Sidney Webb. PRUISEN EN HET VATICAAN. Nog geen beslissing. Berlijn, 27 Juni. (L-I. X.) De conslilu- tioneele en de begrooüngscommissie van den Pruisischen staatsraad hebben tot van avond laat over het staatsverdrag tusschen Pruisen en den Heiligen Stoel beraad slaagd. zonder liet nog eens geworden Ie zijn over het aan de plenaire vergadering uit te brengen rapport. Dr. Becker, de mi nister van eere-diensl, lichtte den inhoud van het verdrag nogmaals uitvoerig toe. Er werden verschillende zakelijke bezwaren geuit en de regeeringspat tijen hielden vast aan het standpunt, dat tegelijk met dit ver drag ook een verdrag met. de Evangelische kerk rnoef worden gesloten. De communis ten volharden, gelijk te verwachten was. bij hun afwijzend standpunt. De commissies zullen morgen voor de ple naire vergadering van den staatsraad, die om half 11 begint, nogmaals bijeenkomen om over bef uit te brengen rapport Ie be raadslagen. De fractie van de Duitsche volkspartij heeft vandaag besloten tegen het verdrag te stemmen, hoewel zij zich be reid verklaart, aan het tot stand komen van een verdrag tusschen Pruisen en den Heiligen Stoel mee te werken, op voorwaar de. dat een verdrag van gelijke strekking tusschen den Staat en de Evangelische kerk wordt gesloten. RUZIE IN DEN LANDDAG. M n c h en, 2 7 J u n i. (II. N.) De laatst»» dagen is het in den landdag herhaaldelijk lot hooggaande ruzie tusschen nationaal- socialisten eti sociaal-democraten gekomen, welke meestal eeo zeer persoonlijk karak ter had. Ook vandaag kwam het tot zeer rumoerige tootieelen, en een oogenbltk dreigde een ernstige vechtpartij te ontstaan. De voorzitter sloot echter de vergadering. Desniettegenstaande gingen beide partijen nog geruimen tijd voort met elkaar uit te schelden. Ten slojte verlieten de sociaal democraten de zaal, wat door de nationaal- socialisten als een overwinning werd be schouwd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1