urxe,au&ïmf M DÊ EEMLANDEU FA LA.A.™HAI1ERSVELD GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 abonnementsprijs prijs der advertentien van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer Maandag 1 Juli 1929 WASHINGTON WEIGERT UITSTEL 28e Jaargang No. 1 WILLEM GROENHUIZEN Juwelier. Gedipl. Hologemaker 0VERSTR00M1NGSRAMP IN INDIË „IK ZET ALLES OP HET VREDESRISICO" NOG GEEN NADER LICHT LUXE AUTO VERHUUR op: [bel] WliW\ xmï kalme rfl INT. SAMENWERKING BEPLEIT DE EX-KEIZER KAN TERUGKEEREN per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/s- Binnenland franco per post per 3 maanden f3-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKEN'ING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 UITGAVE: VALKHOFF C° DAGBLAD elke regel meer f0.25. Liefdadighcids-advertentitn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentien „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De openbare meening in de Ver. Stalen ongerust Hoover niet bevoegd Washington heeft eed weigerend ant woord gegeven op het verzoek van Frank rijk dm uitstel van betaling van de 100 mil- lioen dollar voor de Arnerikaansche leger- voorraden, welke 1 Aujustus vervalt. Naar aanleiding hiervan lleeft Poincaré de spoed-bij een ruep ïrig veraard van de com missies van financien jen b'uitenlandsche zakèn. Na afloop der vergadering van de com missies van builenlaridsche zaken en finan ciën heeft Tardieu meccedecld, dat de Ame- jikaansche minister v ken aan den Fransch Washington, die hem den vervaltermijn vuo gervooiiaden, heeft verklaard -dat de Ame- rikaansche grondwet n buitenlandsche za- n ambassadeur te roeg orn uitstel van de betaling der le den president der V. S. niet de bevoegdlièid gaf den vervalter mijn van een schuld [uit le stellen en dat bovendien het Consresbesluit van 19 Juni hem deze bevoegdheid zou hebben ontno men als hij haar had bezeten. Tardieu deelde vervolgens mede, dat staatssecretaris Stirnson had verklaard te begrijpen dat de openbare mecning Frankrijk ongerust is. doch de openbare mecning in de Ver. Staten is het niet min der. IIij is echter van meening dal de Ver. Staten vriendschappelijk tegenover Frank rijk hebben gehandeld. Want door de over eenkomst van 192(1 hebben zij het bedrag der door Frankrijk gedurende den oorlog .met den Anierikaanschen Shipping Board aangegane schulden geschrapt cn Frankrijk alleen maar met de na-oorlogsche schulden gelast. KABINETSCRISIS IN JAPAN. Over den dood van Tsjang Tso L>in. Tokio, 29 Juni. Er is een kabinetscrisis ontstaan naar aanleiding van de kwestie der voorgenomen publicatie van het rap port der Japansche regeering betreffende do bomaanslag te Moekden in Juni 1928. waarvan de dood van Tsjang Tso I.in hel gevolg was. liet verslag pleit Japan vrij van schuld, doch spreekt afkeuring uit over bepaalde hooggeplaatste Japansche ambte naren. omdat zij Chinecsche soldaten heb ben tuegestaan de zone van den Japan- schen spoorweg te betreden. De minister van Oorlog verzet zich tegen publicatie van het rapport, cn aangezien hij den steun van het leger bezit, vreest men dat een volle dige crisis zal volgen. PORTUGEESCH RUSTWACHTSCHIP BESCHIET FRANSCHE VISSCHERS. Een visschsr gedood. Parijs, 3 0 Juni. (II.X.) Een Portu- geesch kustwachtschip heeft vijf Fransche visscbersschepen beschoten, die zich in de Portugeesche wateren bevonden. Eén vi'sscher is daaibij gedood. ZWAAR ONWEER IN ZUID-NOOR WE GEN. Hagelsteënen als kippen, eieren. Oslo, 3 0 Juni. (II.X.) In Tel cm arken heeft een hevig onweer gewoed, dat met zwaren hagelslag vergezeld ging. De te veld staande gewassen hebben daardoor groote schade bekomen. De hagelsteencn waren zoo groot als kippeneieren cn sloe gen door de daken van de huizen heen. DE SOUTHEP.N CROSS. De derde étappe. Singapore, 29 Juni. De aviateurs van de Southern Cross zijn heden opgestegen voor de derde etappe van hun vlucht naar Engeland. EEN VORSTENZOON. Zuid-Sla vië. Belgrado, 29 Juni H.N.). Koningin Maria van Zuid-Slavic heeft het leven aan een zoon geschonken. AFSCHAFFING IN- EN UITVOER VERBODEN. Ratificatie door verschillende staten. G e n v e, 2 9 J u p i. (I-Ibld.) De proto collen inzake de afschaffing van de in- en uitvoerverboden voor huiden en beenderen zijn heden door Zweden cn Finland gera tificeerd. De conventie Colijn inzake afschaffing van in- en uitvoerverboden alsmede de protocollen inzake huiden cn beenderen werden door Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg geratificeerd. ftomigramHKiüffiWBi—LUXE AUTO-VERHUURIIMRICHTING «r"Sri ISS met betrouwbare chauffeurs TEL. 852 LANGESTRAAT 43 GEVESTIGD 1885 Dorpen weggespoeld. Vele bewoners verdreven naar bet hoogland Honderden verdronken Omtrent de overstroomingen in het ge bied vin Akyab, in Birma, vinden wij nog vermeld, dat 100000 acres land onder water staan, dat verscheidene dorpen zijn weg gespoeld, dat vijfhonderd huizen zijn ver nield cn dat 10.000 stuks vee zijn ongeko- mcn. Vijftienduizend families zijn hun zaaigraan c.n voedselvoorraden kwijtge raakt. De aangerichte schade wordt op 15 lakhs roepijen 1.350.000) geschat. In een der rivieren kwamen drie - tijgers omlaag, waarvan een nog in leven. Ook in Assam hebben zware overstroo mingen plaats gehad, die thans langzamer hand minder worden. In het Assamdal werden naar schatting 30.000 inenschen uit hun huizen verdreven naar het hoogland, waar zij kampeeren. In het Soerrnadnl werd een gebied van 1900 vierkante mijlen onder water gezet, met inbegrip van de stad Silchar. Honderden menschenlcvens zouden zijn verloren gegaan, terwijl hon gersnood cn ellende in het dal van de Brahmapootra zouden heerschen De spoor- wegdijken waren over een afstand van veertig mijl bepakt met uitgewekenen, die waren blootgesteld aan de zon, den regen en den honger. In Sylhet werdeu 500 vier kante mijl land onder water gezet DE MOTIES VAN WANTROUWEN TEGEN DR. STRESEMANN VERWORPEN De Rijksdag heeft gisterenmiddag de moties van wantrouwen tegen dr. Strese- rnann verworpen. Vóór stemden de Duitsch- nationalen, nationaal-socialisten, christe- lijk-nationaïen en communisten. ANTI-REPUBLIKEINSCHE DAAD. Het gedenkteeken van President Ebert beschadigd. Berlijn, 2 8 Juni. (II. X.) Het gedenk teeken voor wijlen president Ebert. dat met Pinksteren in de stad Rinteln in Ilessen- Xassau is onthuld, is door een onbekend gebleven dader beschadigd. RIJKSKANSELIER MULLER VOOR GEZONDHEID OP REIS. B e r 1 ij n. 2 S J ii n i. (V.D.) Rijkskanse lier Muller zal met het oog op zijn gezond heidstoestand begin der volgende? week zich naar Bad Mergentheim begeven. Onder de gegeven omstandigheden schijnt het zoo goed als uitgeslolen, dat de rijkskan selier de leiding der Duitsche delegatie ter diplomatieke conferentie op zich zal ne men; naar alle waarschijnlijkheid zal dit door Stresemann geschieden, die inlus- schen eveneens een kort verlof denkt te hemen. MERKWAARDIGE HARTOPERATIE. Boedapest, 28 Juni. (II.X.) Een merkwaardige hartoperatie is verricht bij een zelfmoordenaar, die zich een rnes in het hart had gestoken, zoodat de hartzak geheel met bloed was gevuld. De genees- heeren legden hef hart bloot, verwijderden het bloed cn naaiden de wonde weder toe. Gedurende de operatie keerde de polsslag terug en begon het hart weder te werken. DE WERELDVLUCHT VAN DE „GRAF ZEPPELIN". Einde Juli? De eerste onderhan delingen gevoerd. Fr iedr i chshafen," 28 Juni. (II. X.). Het onderzoek naar de oorzaak van het defect der motoren van de Graf Zeppelin is thans geëindigd en de motoren worden weder in hel luchtschip geplaatst. De proefvluchten zullen vóór 20 Juli afgcloo- pen zijn. zoodat. naar men verwacht, de wereldvlucht van het luchtschip einde Juli zal kunnen beginnen. Dr. Eckener zal Dinsdag a.s. te Berlijn de eerste onderhandelingen over deze vlucht voeren. HET PROCES TEGEN MANASSE FRIEDLAENDER. Zes jaar gevangenisstraf. Berlijn, 2 8 Juni (V.D.) In het voort- rezette rnoordproces-Friedlaender vroeg de verdediger vrijspraak, afgezien van een evenlueelc veroordeeling wegens het onbe voegd dragen van wapenen. Van het laat ste woord, dat den verdachte was toege staan. werd door hem geen gebruik ge maakt. Ten slotte werd hedenmiddag laai het volgende vonnis der jut'y uitgesproken beklaagde wordt wegens doodslag in twee gevallen cn wegens het ongeoorloofd dra gen van schietwapenen lot een' gevange nisstraf van 6 jaar v croct deeld, onder af trek der preventieve hechtenis. RADIOHUIS TE MüNCHEN GEOPEND. München. 3 0 Juni. (II.X.) Te Mün- chen is het nieuwe radiobuis vandaag plechtig in bedrijf gesteld. Tal van autori teiten, ook uit Oostenrijk, waren daarbij tegenwoordig. Tevens werd het groote or- srel voor den radio-omroep in gebruik ge nomen. Mac Donald over zijn taak Grootscbeepscb program nopens de werkloosheid Macdonald, dio aan een feestmaal te Lon den het woord voerde, verklaarde, dat het eersle gedeelte van den regeeriiigsarbeid de behandeling van het werkloosheidspro bleem zal zijn, hetwelk op wetenschappe lijke wijze dient te worden bestudeerd en door middel van een giootscheepsch pro gram moet worden be!i;.rideld. Een ander deel var 'iet .regeeringspro- gram is de in'ernolionle. AVij. trach ten, aldus Macdonald, d" grondslagen ie leggen voor het schoonste gebouw, dat ooit door de Britsche nalie werd gebouwd. Wij begeven ons niet naar vredesconferenties zonder een dusdanige voorbereiding, dat mislukkingen als die der maritieme ontwa peningsconferentie in 1927 vermeden wor den. Er bestaat een vredes- en oorlogsrisico, doch ik zet alles op het vredesrisico. Macdonald vroeg het land de Arbèiders- regeering zijn vertrouwen te geven in den strijd, dien zij voeren gaat. PROCES TEGEN EX-MINISTER CZECHOWICZ. Voorloopig gestaakt. Warschau, 29 Juni. Het staalsge- rechtshof heeft heden met algerneene stern- men besloten het proces tegen den ex mi nister van financiën Czechowicz te staken tot het tijdstip waarop de Sejm zirh een definitief oordeel gevormd zal hebben in zake de overschrijdingen der begrooting ONDERSCHEIDINGEN. Ministers uit Baldwins Kabinet. Gemeld wordt, dat de Koning van Enge- lannd igevolge het aftrede der regeering- Baldvvin een aantal onderscheidingen heeft verleend. Bruggraaf Peel, voormalig mi nister van Indië, is tot de waardigheid van graaf verheven; Sir William Joynson Ilicks, oud-minister van binnenlandsche zaken, heeft den titel van bruggraaf ge kregen, terwijl Sir Hamer Greenwood, voormalig minister voor Ierland, baron ge worden is. De Belgische spionnage; zaak Het onderzoek duurt voort Omtrent de ontdekte ontvreemding van documenten betreffende de landsverdedi ging, meldt de Bi usselscho Hbl. correspon dent nog nader Sedert een paar dagen heeft de Surèté lal van huiszoekingen gedaan in de buree- len van het departement van landsverdedi ging cn in dé woning van enkele onder officieren, in verband rnet het feit dat be kend was geworden, dat geheime stukken, die op de landsverdediging betrekking heb ben, in Duitsche handen waren gekomen Een der stukken, dat betreffende de orga nisatie der artillerie, werd echter onder schept. Het was bestemd voor do Duitsche spion nage-organisa lie. De huiszoekingen hebben' geleid tot de arrestatie van een stafofficier, op vvien een afschrift werd gevonden van een ander ge hcim document, dat op den militairen vlieg dienst betrekking had. Beide stukken wer den, naar bleek, op dezelfde schrijfmachine gecopieerd. liet onderschepte document was, volgens andere inlichtingen, niet voor een bekenden Duitschen spionnagedienst bestemd doch geadresseerd aan een per soon omtrent wien niets naders bekend is, maar die wordt vermoed te behooren tot een Duitsche nationalistische vereeni- ging. Tot klaarheid is de zaak. waarom treilt te bevoegder plaatse wordt geweigerd maar de minste mededeeling te doen, nog niet gebracht. De schuldige zou echter geen stafofficier zijn, zooals 't eerst heette, maar een gepensioneerd luitenant, de nog als civiel ambtenaar aan het departement van landsverdediging verbonden is, waar hij de functie van chef van den expediliedienst vervulde. Totnogtoe geschiedt het onderzoek docr den civielen rechter van instructie, die van middag enkele huiszoekingen in de 'Brus- sclsche kazernes cn in militaire kringen heeft gelost. Het is echter mogelijk dat de instructie door den militairen rechter zal worden overgenomen. GROOTE OVERSTROOMINGEN. Sofia, 2 9 Juni. In verschillende plaat sen in Bulgarije zijn door onweer en stor men groote overstroomingen veroorzaakt, die met name in het dorp Dragoirowo Swiohtow een geweldigen omvang hebben aangenomen. Er zijn negen menschen ver dronken, waaronder twee vrouwen. De schade aan den oogst in de overstroomde gebieden wordt op verscheidene honderden milliocncn geraamd. REBELSCHE CONSERVATIEVEN. Een aantal conservatieve Lagerhuisleden, die ontevreden zijn over de verkiezings methoden van de vorige regeering hebben ten huize van de Engelschcn kolonel, John G ra ton, een niet formeele bijeenkomst ge houden. zoo meldt de N, R. Ct. Er werd besloten. Woensdagmorgen een vergade ring te houden van de Graton-groep, waar. een bespreking zal worden gehouden, over de te volgen politiek na de troonrede. In officieele conservatieve kringen is dit be sluit niet verwondering ontvangen. VECHTPARTIJ TUSSCHEN ARBEIDERS. Twee dooden; vier gewonden. G a 1 c u 11 a, 28 Juni. Gisteren heeft te Gondalpars tusschcn arbeiders uit de spin nerijen een gevecht plaats gehad, waarbij twee personen werden gedood cn vier ge wond. JAPAN RATIFICEERT HET KELLOGGPACT. Tanaka, de Japansche premier, heeft be kend gemaakt, dat keizer Ilirohito het Kellogg-pact heeft geratificeerd. .op] WEERBERICHT. Hoogste barometerstand; 765.3 tc Isafjord. Laagste barometerstand: 752.2 te Sarna en Skageri. Verwachting tot den avond van 2 Juli: Matige tot zwakke wind uit X. richtingen, betrokken tot zwaar of half bewolkt, waar schijnlijk nog eenige regen, weinig verandering* in tem peratuur. De Britsche Mijnindustrie In verband met de conferentie, die Mac- Donald eergisteren met vertegenwoordi gers der Engelsche Mijnwerkersfederatie heeft gehad, cn de conferentie, die liij ook met de werkgevers in de mijnindustrie za! hebben, deelt de „Manchester Guardian" volgens het Hbld. mede, dat lord Gainford en lord Aberconway een ii'iternationale actie voorstaan tot vermindering van de concurrentie in Europa cn tot het stand- aardiseeren van de arbeidstijd, en ook een binnenlandsche wetgeving, die bijdraagt tot een snellere unificatie der mijnen. Het blad betoogt dat daardoor een practisch com promis zou worden bevorderd, dat de mijn- weikcs zou bevredigen en de efficiency en de stabiliteit der industrie zou bevorderen. De medewerker voor arbeidszaken van het blad deelt mede, dat de regeering zich reeds bezighoudt met liet dénkbeeld van internationale regeling. Het meeningsver- schil tusschen de werkgevers cn de werk nemers in het mijnbedrijf over een inter nationale oplossing blijkt hierin te bestaan dat de rüijmverkers terugkeer wenschcn tot den zevenurigen arbeidsdag zevcn-en- half uur met op- cn afgaan cn den arbeidstijd op het continent tot dit niveau willen verminderen door de aanvaarding van een internalioanele conventie: terwijl de werkgevers tegen elke vermindering van den arbeidstijd in Engeland zijn tenzij deze vergezeld gaat van vermindering op het continent, of dat de loonen worden ver hoogd. Na de verdwijning van de wei ier bescherming van de republiek Hij zal echter wel in Doorn blijven Berlijn, 28 Juni. (Telegraaf). Xa de verwerping van het voorstel tot verlen ging van de wet (er bescherming der repu bliek beslaat theoretisch de mogelijkheid, dat de Duitsche ex-keizer naar Duitsch- land terugkeert, zonder dat de rijksregee- ring op grond van wettelijke bepalingen daartegen bezwaar zou kunnen maken. Vandaar dat opnieuw geruchten zijn op gedoken, volgens welke een terugkeer van den ex-keizer inderdaad te verwachten zou zijn. In goedingelichte kringen alhier wordt aan deze geruchten echter geen geloof ge hecht. Men erkent, dat de rijksregeering niet over wettelijke maatregelen beschikt, om zulk een terugkeer te verhinderen, doch men voegt hieraan toe, dat zelfs inndien zij zich tegen een eventueelen terugkeer zou kunnen verzetten, zij dat toch niet zou doen Indien de ex-keizer mocht wenschcn naar Duilschland terug te keeren, zou de rijks regeering zich waarschijnlijk op het zelfde standpunt plaatsen, dat door haar werd ingenomen, toen de ex-kroonprins zich op nieuw in Duitschland wilde vestigen. Men acht het echter uiterst onwaarschijn lijk. dat deze kwestie nog aan de orde zal komen. De ex-keizer, zoo wordt betoogd, ver toeft in Xederland, niet omdat det rijks regeering hem den terugkeer naar Duitsch land belet, doch omdat hijzelf een terugkeer voorloopig niet wepscht. Derhalve zal ook na de verwerping der bedoelde wet naar alle waarschijnlijkheid in de verblijfplaats van den ex-keizer geen wijziging komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1