«I DÉ ÊEMIANDÊR GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 UITNOODIGING WILLEM GROENHUIZEN ABONNEMENTSPRIJS per 3 «aanden voor Amersfoort f2.10. p«r maand f 0.75, per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1-4 rca<u 105 bewijsnummH Woensdag 3 Juli 1924 28e Jaargang No. 3 BUITENLANDSCH OVERZICHT DE STRIJDBIJL BEGRAVEN CASCO' PRUISENS VERDRAG MET DEN H. STOEL DE CRISIS IN JAPAN Het juiste adres voor Uw gouden- en zilverenwerken FRANKRIJKS SCHULD AAN AMERIKA ENGELANDS PARLEMENT GEOPEND CORSICA BEZOCHT Sprinkhanenplaag week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 UITGAVE: VALKHOFF Cl elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlCa voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Frankrijks schulden aan de Vereenigde Staten. Ameri- ka's weigering om uitstel te verleenen. Frankrijk staat bij Amerika ferm in het krijt evenals bij Engeland. Deze schulden dateeren uit den tijd van den oorlog. Inder tijd is, wat de Fransche schulden aan En geland betreft, een regeling aangegaan tus- sehen Churchill cn Caillaux en wat de schul den aan de Vereenigde Staten aangaat, tus- schcn Mellon cn Bérenger. Deze overeen komsten zijn door het Fransche parlement echter nooit bekrachtigd, doch de betalin gen geschiedden tot dusver prompt. In de praktijk werd dus de hand gehouden aan de regelingen. Uiterlijk 1 Augustus moet Frankrijk ech ter 100 milliocn dollar voor geleverde oor- logsvoorradcn betalen aan Amerika, een heele som. waarvoor Parijs uitstel heeft ge M aagd. Washington wil echter de Fransche regeering niet ter wille zijn. De president der Vereenigde Staten. Hoover, heeft zicb tc dezer zake onbevoegd verklaard en Stira- son, de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken, heeft aan Frank rijks ambassadeur te Washington na der uiteengezet, clat de constitutie der Ver eenigde Staten van dien aard is, dat do pre sident van Amerika niet maar zoo het ge- raagde uitstel kan verleenen. De Ameri- kaansche regeering kan het besluit van het congres, dat op 19 Juni is genomen, geens zins te niet doen. Dit besluit komt hierop neer. dat uitstel der betaling slechts kan worden toegestaan, wanneer Frankrijk voor den vervaldag der bovengenoemde 40J mil- lioen dollar het accoord, aangegaan tus- schen Bérenger en Mellon, ratificeert. Wil Frankrijk dus voorkomen, dat het over eon week of vier zich geplaatst ziet voor de be taling van een ferm bedrag, dan zit er niet» anders op, dan dat de Fransche regeering hel parlement beweegt de gesloten overeen komst goed te keuren. Er zijn kringen in Frankrijk, die de Ver eenigde Staten hardvochtig vinden, doch deze vergeten, dat de Vereenigde Staten toch reeds veel hebben laten vallen, zoodat van Amerikaansche onwelwillendheid nu niet. dadeiijk gesproken kan worden. Na tuurlijk hebben er te Parijs in verband met deze netelige schuldenkwestie reeds aller lei crisisgeruchten geloopen, maar men dient deze met het noodige voorbehoud te aanvaarden; eerder mag men aannemen, dat de partijon in Frankrijk, tenslotte in ziende, dat men de ratificatie toch niet kan ontloopcn, tenslotte eieren voor haar geld kiezen. Trouwens: van Poincaré, den minis terpresident, gaat een sterke aandrang in deze richting uit. Vandaag wordt op het Elysce opnieuw een ministerraad gehouden, waarin verder van gedachten zal worden gewisseld over de bekrachtiging der over eenkomsten inzake de schulden aan Ameri ka. Sommige nationalistische Franschen, die geen uitweg meer zien en meenen, dat de door hen tot dusver fel bestreden ratifi catie onvermijdelijk is, zouden aan de be krachtiging een voorbehoud de correcte betaling van Duitschlands schulden betref fende willen verbinden, doch Poincaré heeft daar bezwaar tegen, omdat Amerika van een ratificatie met reserves niets we ten wil. Er zal \oor Frankrijk wellicht ook niets anders op zitten dan een vervullingspolitiek le voeren, want eventueele Amerikaansche wrevel zou Parijs duur te staan kunnen ko men en het financieele herstel van Frank rijk misschien opnieuw kunnen bedreigen. Bovendien, wanneer het Fransche parle ment zijn goedkeuring onhield aar; de schuldovereenkomsten met Engeland en Amerika, zouden deze feitelijk komen te vervallen cn de crediteurstaten zouden hun ontstemming dan wel eens kunnen uilen in het stellen van straffer financieele eischen. Bij niet-ratificatie kan Frankrijk slechts verliezen. Ja, maar", zoo betoogen sommi ge Franschen, „hoe moet het gaan, als Duitschland het plotseling in zijn hoofd krijgt zijn betalingen te staken, hetzij uit onwil, hetzij uit onmacht?" De Fransche premier deelt deze beduchtheid niet. Hij is de opvatting toegedaan, dat Duitschlands crediet in heel de wereld een moeilijV te herstellen slag zou worden toegebracht, wanneer het de voorgeschreven schadever- goedingsbedragen krachtens het plan- Young niet meer afdroeg. Hoe dit ook zij, de optimisten nemen aan, dat, hoe sommige partijen ook mogen sput teren, ten langen leste toch zal worden ge luisterd naar Poincaré's woorden, die rati ficatie in 't belang van Frankrijk acht DR. FINK OVERLEDEN. Oostenrijksch vice-kanselier. Weenen, 2 Juli. (V. D.) Gisteravond tegen negen uur is de Oostenrijksche vice- kanselier dr. Fink op 77-jarigen leeftijd overleden. Dr. Fink nam gedurende de laat ste dertig jaar een belangrijke plaats in het parlementaire leven in. In den Nationa- len Raad was hij één der leidende figuren, wat mede tot uiting kwam in zijn benoe ming tot vice-kanselier van de jonge repu bliek. In 1925 verleende de universiteit van Innsbruck hem het doctoraat honoris causa. Het bezoek der „Embden" aan Nieuw-Zeeland Berlijn, 2 Juli. (IT. N.) Naar de bla den melden, is ter gelegenheid van het be zoek van de Duitsche kruiser Embden aan Nieuw-Zeeland in een plechtig ceremonieel de krijgsbijl tusschcn Duitschland cn den stam der Maori's begraven. Tijdens den wereldoorlog hebben de Maori's als Nieuw- Zeelandsche soldaten tegen Duitschland ge streden en in dien tijd woei ook de oorlogs- vlag boven het grootste dorp der Maori's. Deze vlag, waarop een strijdende Mac i was afgebeeld, was hel voornaamste stuk bij de ceremonie, waaraan de commandant van de Ernbden en de opperhoofden der Maori s deelnamen. In een plechtigen op tocht werd de kist, waarin de vlag wordt bewaard, naar de plaats der ceremonie ge bracht en vervolgens met twee sloten ge sloten om daarna in een plechtigen optocht naar den Tempel der Maori's te worden gebracht, teneinde daar bewaard te blijven. Eén der sleutels werd aan den .comman dant van de Embden overhandigd, terwijl de andere bij de Maori's in bewaring blijft. De commandant van de Embden dankte voor deze vredesdaad en verklaarde, dat hij de sleutel zelf, zoo mogelijk aan rijks president von Hindenburg, of anders aan den rijkweerminister, zal overhandigen. LUXE AUTO-VERHUURIIMRICHTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS Hiermede noodigen wij U beleefd uit tot een bezoek aan de tc houden DEMONSTRATIE met de „CASCO" rubber--buffer;-op V-RIJDAG 5 JULI a.s. om 3 uur n.m. bij onze Garage, Stationsplein 5. Rubberbuffer PROGRAMMA: 1. Bez' aieo van Evangelische zijde KONING FOEAD NAAR ZWITSERLAND. Praag, 2 Juli. (H. N.) Koning Foead is vanavond van Karlsbad naar Zwitser land vertrokken. EEN GRANAAT ONTPLOFT. Vier dooden. Warschau, 2 Juli. (H.N.) In een dorp in Wolhynie vonden de boeren bij den ar beid op het veld een klaarblijkelijk nog uit den oorlogstijd stammende granaat. Toen een hunner trachtte de granaat te openen, ontplofte deze waardoor vier boeren ge dood en vier anderen zwaar gewond wer den. Een ander granaat-ongeluk had bij schietoefeningen der artillerie op het groo te schietterrein bij Krakau plaats, waar ge heel onverwacht een scherpe granaat uit een der kanonnen werd afgevuurd. Hier werden een soldaat gedood cn verscheidene anderen gewond. Op i brief van den Evangelische» ker- keraad aan de Pruisische regeering, waar in deze, in opdracht van de kerkdijken se naat, volgens besluit van de algemecne sy node vroeg om onverwijlde hervatting van de afgebroken onderhandelingen met de lEvangelische kerk, heeft de Pruisische mi nister van eeredienst, in overleg met den minister-president, meegedeeld, dat het Pruisische ministerie bereid is terstond na afhandeling van het aan den landdag onder worpen verdrag van Pruisen met den IT Stoel verdere onderhandelingen met den kerkelijken senaat en den oppersten kerke- raad aan te knoopen. Hierover schrijft de Evangelische persdienst: De brief van dert ministev is opnieuw een afwijzing van de door de algemeene synode geëischte gelijktijdigheid van de regeling der betrekkingen tot de Evangelische kerk voor het geval van de aanneming van het concordaat. Ook verder heeft de Evange lische persdienst nog enkele bezwaren te gen den brief. STORM EN OVERSTROOMINGEN. Het gouvernement Wladiwostok bezocht. Kof no, 2 Juli. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat in het gouvernement Wladiwostok een hevige storm heeft ge woed, waardoor groote overstroomingen zijn ontstaan en die groote schade heeft aange richt. Op vele plaatsen is de spoorbaan on- derspoeld en vernield. In de stad Nikolsk- Ussurisjki staan 270 huizen onder water, terwijl ook vele dorpen overstroomd zijn. Door de overstrooming is een bij Wladi wostok dicht aan de kust opgeslagen hout- voorraad van 250 duizend balken in zee ge dreven. VEREENVOUDIGING VAN HET PASVERKEER. Verklaringen van den Hon- gaarschen minister-presi dent. Boedapest. 12 Juli. (IT. N.) Volgens een mededeeling door den minister-presi dent aan journalisten gedaan, zal binnen kort een nieuwe verordening tot. vereen voudiging van het pasverkeer in werking treden. Het is, aldus verklaarde de minis ter-president, de bedoeling aan buitenlan ders het binnenkomen van en het verblijf in Hongarije zoo mogelijk mogelijk te ma ken. GENERAAL SMUTS TREEDT AF. Londen, 2 Juli. (H. N.) Volgens een bericht uit Pretoria is generaal Smuts, de leider der Zuid-Afrikaansche partij, van plan af te treden. Aanrijding met kleine snelheid tegen een paal om de wer king tc laten zien van de scharen der „Casco" buffers. Aanrijding tegen een paal met het uiteinde der buffer om de werking te laten zien bij een aanrijding in het verkeer. Achteraanrijding van een wagen, gemonteerd met „Casco" buffers, tegen een wagen welke eveneens hiervan voorzien is. Aanrijding met groote snelheid tegen een paal, van eer wagen welke met „Casco" buffers gemonteerd is. Alleen-vertegenwoordiging voor Amersfoort en Omstreken: GARAGE MOLENAAR, Stationsplein 5. WEERBERICHT. Hoogste Barometerstand: 76S.6 Isafjord. Laagste Barometerstand: 751.8 de Bilt. Verwachting tot den avond van i Juli: Zwakke tot Matige Z. tot Z. W. wind. betrokken tot zwaar bewolkt, tijdelijk op klarend, later weer regen met kans op onweer, iets warmer. De keizer aanvaardt het ontslag van 't kabinet LANGESTRAAT 43 TELEFOON 852 DANK ZIJ HET VALSCHERM GERED. New-York, 2 Juli. (IT. N.) Een groot verkeersvliegtuig, dat van Sint Louis naar Long Island onderweg was, kreeg in de buurt van Johnston een defect, aan de ma chine. Het gelukte den bestuurder en den eenigen passagier, die zich in het vliegtuig bevond, zich te redden door met een val scherm uit het vliegtuig te springen. Het vliegtuig zelf \loog zonder bestuurder nog enkele honderd meters verder en smakte toen tegen rlen grond. WOLKBREUK BOVEN DRESDEN. Drie arbeiders bedolven. Dresden, 2 Juli (V.D.) Gisteravond woedde boven Dresden en omgeving een wolkbreuk, waardoor de lager gelegen ge deelten der stad onder water dreigden te loopen. De brandweer was voortdurend in de weer om kelders en laag gelegen huizen droog te pompen. In de Glashüttestrasse werden drie arbeiders v. d. gemeentelijken rioleeringsdienst in een schacht van drie meter diepte bedolven, doordat de wanden van de schacht tengevolge van den hevi- gen 'regenval instortten. Twee arbeiders konden gered worden, terwijl de derde eerst na twee uur tijds bevrijd kon wor den. Hij was toen echter reeds overleden. Eeo ministerraad P a r ij s, 2 Juli (H.N.) Vandaag wordt op het Elysée onder voorzitterschap van den president der republiek een minister raad gehouden om te beraadslagen over het antwoord der Vereenigde Staten, de Kamerdebatten over de ratificatie van de schuldovereenkomst en de a.s. diploma tieke conferentie. In de kringen van de Kamer houdt men rekening met de moge lijkheid, dat tegen het einde van de zit ting van vandaag Franklin Bouillon of één van zijn aanhangers een poging zal doen om de regeering over het antwoord der Vereenigde Staten te interpelleeren. De regeering is echter, daarbij gesteund door alle leden van de commissies van buiten landsche zaken cn financiën, klaarblijke lijk vast besloten iedere interpellatie te verhinderen door de kwestie van vertrou wen te stellen. Wat het voorbehoud voor de ratificatie van de schuldovereenkomst betreft, hebben Paul Boncour en Malvy.de voorzitters der genoemde commissies, het voornemen dit in een aanvullend artikel in de wet op te nemen. Poincaré acht dezen vorm echter gevaarlijk, daar de Vereenig de Staten zich daartegen zullen verzetten. HET NIEUWE SAKSISCHE KABINET. Donderdag a.s. in den* landdag. Dresden, 2 Juli. (H. N.) Naar ver nomen wordt, is dr. Bucnger, dtfc nieuwe Saksische minister-president zoo goed als gereed -met de samenstelling van het ka binet. dat uitsluitend uit deskuniligen zal bestaan en waarin ook enkele itninisters uit het vroegere kabinet als deskundigen zijn opgenomen. Het nieuwe kabnnet zal zich Donderdag a.s. aan den landdag voor stellen. Tevens zal dan de regeeringsver- klaring worden voorgelezen. KATHERINE TINGLEY. Haar toestand bedenkelijk. Katharina Tingley, de bekende (heosofe, die 77 jaar oud is en in Duitschland bij een auto-ongeluk ernstig werd gewond, ligt op het Zweedsche eiland Vesingö in het Wat- ternmeer op sterven. O.a. RijnJandontruiming bepleit Londen, 2 Juli. (V. D.) Hedenmiddag te 12 uur werd het Britsche parlement ge opend met de voorLezing van de troonrede, wat in plaats van door den koning zelf, ge schiedde door den lord-kanselier in ver band met de nog zwakke gezondheid van den pas-herstelden koning. In de troon rede wordt gewezen op de vriendschappe lijke relaties met de vreemde mogendhe den. De regeering koestert de hoop, dat als gevolg van de besprekingen met den am bassadeur der Ver. Staten in samenwer king met de dominions en de andere mo gendheden weldra een beperking der we reldbewapening kaji worden bereikt. De regeering onderzoeikt thans het eenstem mig uitgebrachte rapport der financieele deskundigen inzake de schadevergoeding en de regeling van dit probleem zal het den mogendheden, die daarbij betrokken zijn, mogelijk maken voort te gaan met de ont ruiming van het Rijnland. De regeering acht den tijd gekomen om internationale geschillen te onderwerpen aan een rech terlijke procedure en overweegt tevens de onderteekening vam de facultatieve clau sule, opgenomen in de statuten van het permanente hof varu internationale justitie De regeering onderzoekt de wijze, waarop de betrekkingen meit Rusland hersteld en weer opgenomen kunnen worden. Voorstel len tot reorganisatie van de kolenindustrie en tot het instellen Nan een encpjête naar den toestand van deze industrie, alsmede voorstellen tot verbeAering van de toestali den van de metaal- en textiel-industrie, van landbouw en nisscherij en van het transportwezen, zullen het parlement wor den voorgelegd. Tevens zal een onderzoek worden ingesteld naar de werking van de kieswet. Tenslotte zal de regeering een wetsvoorstel indienen tot toepassing van de conventie van Washington. Tokio, 1 Juli. (V.D.) De Mikado heeft he den de ontslagaanvrage van het kabinet- Tanaka goedgekurd en den premier met de afwikkeling der loopende zaken belast. In een onderhoud met de pers verklaarde Ta- naka, dat het kabinet door de meenlngsver- schillen over de buitenlandsche aangelegen heden ten val is gebracht. Talrijke pogin gen om dit te voorkomen, hebben schip breuk geleden. Tanaka zal zich geheel uit do politiek terugtrekken en voortaan op zijn landgoed gaan leven. Omtrent de vorming van het nieuwe kabinet is voorloopig inog niets bekend. Wel heeft de voormalige pre mier Jamamota in den loop van den dag een langdurig onderhoud met den keizer ge had. waarbij hij verklaarde, dat er slechts een regeeringscoalitie mogelijk is van de twee burgerlijke partijen, de Seijoekei en de Kensekai. Op het oogenblik worden nog on derhandelingen gevoerd met verschillende leiders der Seijoekai. Parijs, 2 Juli. (H. N.) Het eiland Cor sica wordt op het oogenblik geteisterd door een sprinkhanenplaag. De sprinkhanen- zwermen zijn van de Afrikaansche kust ge komen en hebben de dalen in het Zuiden van het eiland geheel verwoest. Akkers, weiden, wijnbergen en olijftuinen zijn ge heel kaal gevreten. Het vee moest naar de weiden op de bergen worden gebracht, daar op de vlakte geen voldoende voedsel meer voorhanden was. VERKEERSONGEVAL IN BERLIJN. Vrachtauto op hot trottoir. Berlijn, 2 Juli (V.D.) Hedenmiddag heeft zich alhier in de Reinickendorfer- strasse een ernstig verkeersongeval voorge daan. Een vrachtauto, die voor een wielrij der moest uitwijken zag zich plotseling tegenover een tramwagen geplaatst. De chauffeur gooide ijlings het 6tuur om en kwam dientengevolge op het crottoir te recht. De masten van de tram werden om geworpen en vier personen, dje op d« tram wachtten, liepen zware verwondingen op; van een hunner moesten beide beenen ter stond worden geamputeerd. DE INTERNATIONALE ONTWAPENING. Io October een conferentie? Par ij s, 2 Juli. (V.D.) In Parijsche diplomatieke kringen, die in nauwe betrek kingen staan tot de Engelsche ambassade, is men van meening, dat Macdonald voor nemens is den grooten mogendheden een nieuw voorstel inzake de voortzetting van den internationalen ontwapeningsarbeid te doen. In Oct. zou dan, hetzij in Londen, het zij in Genève, een conferentie voor de ont wapening ter zee. worden gehouden, waar aan Engeland, Frankrijk. Italië, Japan en de Vereenigde Staten zullen deelnemen. Er zouden voorts gegronde vermoedens bestaan, dat deze conferentie in den loop van twee a drie weken tot een positief resultaat zou geraken, waarna in November de voorbe reidende ontwapeningscommissie zou bij eenkomen om een rapport voor den raad van den V. B. op te stellen, die zich dan met deze kwestie in zijn zitting van December zal bezighouden. Het genoemde rapport, dat zoo uitvoerig mogelijk dient te zijn, zal zich zoowel inlaten met de ont wapening te land als die ter zee. Ten slotte zou het dan voor den V. B. zijn wegge legd tegen April 1930 de groote interna tionale ontwapeningsconferentie bijeen te roepen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1