F\ DUIMBURGER CEMENT. fan ^fajé-'Cudó's M DE EEM LANDED GARAGE MOLENAAR FA L. A.A.VM HAMERSVELQ GROOTE OPRUIMING ARNHEMSCHEWEG 26 Reuze koopjes DAMES MODEZAAK LUXE AUTO VERHUUR Zaterdag 6 Juli 1929 28e Jaargang Mo. 6 DE ONPERSOONLIJKE DINGEN H. G. Cannegieter BUITEMLANOSCH OVERZICHT Voor dag, week, maand en jaar met -- i betrouwbare chauffeurs Hebt U een ruime Luxe Auto of taxi noodig, belt U dan even onze verhuur af deeling op. TELEFOON 1212 Aanbevelend AMERIKA'S NIEUWE TARIEF De democraten ver zetten zich LONDENS RELATIES MET MOSKOU Overleg met Indië en de dominions A. N. HINDRIftS Handel in Bouwmaterialen SPOORWEG ONGELUK BIJ KRAKAU Talrijke gewonden LUXE AUTO VERHUUR NOODWEER BOVEN DANZIG Een geweldige regenval ST00MWASSCHERIJ BEPERKING VAN DE VLOTEN Dawes spreekt te Londen AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc» 3 maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand t 0.75, per -H—week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17J/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f3-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS DER ADVERTENTIEN v.„ elke regel meer f 0.25. Llcfdadighclds adverlentlcD .oor de helft van den prijs. Kleine AdvertentlÊn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1-5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer evtta I 005 door ends cn belangwekkends om over te schrij ven, te spreken, te denken. Omgang met de onpersoonlijke dingen verfrischt en ver sterkt ons bestaan. (Nadruk verboden). Het zal ieder, die bij het onderwijs is be trokken, of die zelf kinderen op school heeft, wel eens hebben getroffen, dat school opstellen hoofdzakelijk loopen over hetgeen de leerlingen zelf hebben beleefd. Wan neer een jongen een tocht beschrijft, welken hij in de vacantie heeft ondernomen, ge waagt hij terloops van de bergen, die hij uit de verte heeft gezien of den toren, dien hij onderweg heeft beklommen, maar breed weidt hij uit over een lekken fiets band of een moeilijkheid met het spoor kaartje. De „avonturen' vormen het be langrijkste deel van zijn opstel. Inderdaad zijn de avonturen voor hem ook het belangrijkste geweest. Maar toch zou het heel goed zijn, zoo zulk een reizi ger eens wat meer aandacht besteedde aan de onpersoonlijke dingen, welke uit alge meen oogpunt grooter beteekenis bezitten dan hetgeen hij persoonlijk beleefd heeft. Er zijn op reis belangwekkende natuuu verschijnselen gade te slaan. De natuur in een onbekende landstreek bergt zooveel ge heimen, welke het doorvorschen waard zijn. Geschiedkundige herinneringen zijn verbonden aan dc namen van steden, burchten en gewesten. Hier hebben zich ge beurtenissen afgespeeld, welke een keer punt in de wereldhistorie beteekenen. Ginds bewaart een huis de gedachte, aan een beroemde persoonlijkheid, een museum bevat scheppingen van oude meesters, ccn marktplein belichaamt den bouwstijl uit een klassiek geworden verleden. Iloe moeilijk is het voor kleine, maar ook vaak voor groote reizigers, zich in al der. gelijke dingen te verdiepen. Het gelukt hun niet zich een oogenblik vrij te maken van hun eigen belangen, die in vergelijking met hetgeen zij aanschouwen toch niet meer dan bouzelingen zijn. Het voorbeeld van die twee vrouwen, welke onder een concert een gesprek voerden over de beste wijze om visch te bakken, licht een algemeene heb belijkheid toe. Wij allen zijn zoo ui beslag genomen door persoonlijke aangelegenheden, dat wij geen aandacht overhouden voor hetgeen ons eigen bestaan niet onmiddellijk raakt. De krant is voor menig lezer niet anders dan beursnoteering cn voor menig lezeres niet anders dan familieberichten. De rest is bladvulling, welke men desnoods over kan slaan. Of er een belangrijke maatschappelijke hervorming op til is, is van minder betee kenis dan dal de nicht van tante Pietje is overleden. Een nieuwe, opzienbarende kunstuiting trekt minder de aandacht dan de recensie van het liefhebbenj-tooneel. waarin Jan of Miesje een rol hebben vei vuld. Een aai] de orde zijnd probleem op zedelijk of godsdienstig gebied moet het afleggen bij het bericht dat de melk een cent in prijs is gedaald. En de politiek is alleen in zoover van gewicht, dat ze de vraag ter tafel brengt, of men meneer Zus of-zoo ook een kaartje moet sturen, omdat hij in de kamer of in den gemeenteraad is gekozen. Wat hebben wij tenslotte te maken met dingen, die ons persoonlijk niet raken? En toch is, uit algemeen oogpunt liet onper soonlijke verreweg liet belangwekkendste. Hoeveel verzuimen wij, als het boeiendste en gewichtigste van onzen tijd aan onze aandacht ontsnapt! Hoeveel rijker wordt ons bestaan, zoodra het ons gelukt, den kring van onze belangstelling te vergroo- tcn, ons te verheffen tot een maatschappe lijk mensch, wiens gebied zich uitstrekt ver buiten de grenzen van onze benepen wo ning. De wereld eindigt niet bij onze huisdeur. Zelfs eindigt zij niet bij de mcnschengemeen schap. Er bestaan bovcnrncnschelijke be langen Voor den waren levenskunstenaar spreekt ook de zoogenaamd onbezielde na tuur de taal dei schoonheid. Hij kan genie ten van vorm cn klank, van kleur en bewe ging, ook al bereiken zij hem niet door be middeling van een mcnschelijk wezen. En de wijze verheft zich zelfs boven de stof en boven hal zintuigelijk leven. Eerst in het bovenpersoonlijke ervaart hij het hoogste geluk. Want het onpersoonlijke cn bovenper soonlijke werkt zuiverend en bevrijdend. Hoe verademen wij. wanneer wij eens een oogenblik los worden van onze eigen plci- ziertjes cn pijntjes, van onze eigen belan getjes 011 verstandhoudinkjes. Het persoon- üjke kan ons. zoo wij niet bij tijd en wijle onze gevangenis openbreken, gaan omslui ten als een benepen muur en ons afzonde ren van het ruime, wijde heelal. Daarom moeten wij onze kinderen van jongsaf opvoeden tct belangstelling ook in onpersoonlijke dingen. ..Schrijf nu ecI}s niets over jezelf!', zei een verstandig leeraar tot de jóngens cn meisjes, die hij een opstel liet maken. „Spreek nu eens niet over jezelf!' nioeten wij tegen onszelf lee ren fluisteren. „Denk nu eens niet aan jezelf!". Er is buiten ons eigen bestaan en builen onze eigen omgeving zooveel boei- De schuld van Frankrijk aan Engeland en Amerika. Ern stige moeilijkheden te Parijs. Tc Parijs loopen weer eens crisisgeruch ten. Dit behoeft niet al te zeer te verwonde ren, want inderdaad bevindt de regeering- Poincaré zich in een uiterst moeilijk par ket, nu het erop aankomt de lang ui (gestel de bekrachtiging der regelingen inzake de schulden aan Engeland cn de Vereonigde Staten een feit Ie doen worden. De vraag is nu: zal de meerderheid der afgevuai digden zich uitspreken ten gunste van hel ratifi catie-ontwerp? En welk karakter zul dii ontwerp dragen? Sommige Franschenwen schen daarin een voorbehoud belichaamd te zien, hierop neerkomende, dat de betalin gen aan de crediteurslaten afhankelijk zul leh worden gesteld van het binnenkomen der bedragen, die Frankrijk van l'uitscli land heeft l* vorderen. Bovendien moet vol gens hen de ratificatie afhangen van de re geling der aclueele internationale kwesties tusschen Duilscliland cn dc geallieerden. Merkwaardig is liet nu, dat niet de ultra- nationalisten alleen Poincaré het leven moeilijk maken. Terwijl de premier meent, dat het in het belang van Frankrijk is over te gaan lot onvoorwaardelijke be krachtiging dei schuldoverecnkoiöslen, omdat de beide staten geen genoegen zul len nemen met reserves cn uit wrevel mis schien weer hooger financieele eisch-vi zul len stellen dun waaevpor zij tenslotte wa ren te vinden, leggen zoowel de socialisten als de radicaal-socialisten de tegenwoordige regeering hindernissen in den weg. liet schijnt, dat men hier te doen heeft met een al te doorzichtige tactiek: in L gin sel hebben beide linksche parijen niet al t? veel bezwaar tegen onvoorwaardelijke rati ficalie, doch zij nemen de gelegenheid te baat om, indien dit mogelijk is, Poincaré een beentje te lichten. De handnekkïgheid van de oppositie spruit dan vermoedelijk ook slechts voort uit liet streven orn nog voor het zomerreces de regeeriug-Poin caré ten val te brengen. Alleen zijn zij niet bij machte Poincaré een échec te bezorgen, maar zij rekenen, gezien de ontevredenheid der nationalisten, op den steun der onver zocnlijken van rechts. Het kan bovendien niet ontkend worden, dot de Fransche socialisten hoe langer hoe meer belust worden op portefeuilles, die zij tot dusver in een burgerlijke regeering wei gerden te aanvaarden. De internationale toestand is echter te hunnen gunste gewij zigd. Zoowel in Engeland als in Duitsch- land berust het premierschap hij sccialis ten cn de Fransche socialisten meen-ii nu dat de tijd is aangebroken, dat ook zij in de regeering een woordje meespreken. Het is nu de vraag, of Poincaré zal zwich ten voor het telkens krachtiger wordend verzet tegen de ratificatie. Doet hij dit, dan zullen er, zoo goed als zoker, moeilijkheden met Engeland en Amerika rijzen, houdt hij stevig vast aan zijn standpunt, dan bestaal er een kans, dat zijn gewone meerderheid dermate slinkt, dat de vorm van ratificatie, welke hij voorstelt, wordt verworpen en hij van 't looneel moet verdwijnen. Dat ver klaart, d-it de Fransche ministers den laat sten tijd nog al eens Overleg met elkaar plegen, temeer daar de opvattingen van de meerderheid der financieele commissie uit de Kamer geenszins strooken met Poinca- ré's inzichten. Men ziet: de toestand is uiterst moeilijk cn geniaal mag de man worden genoemd, die erin slaagt een for mule te vinden, welke zoowel de oppositie in Frankrijk zelf als de crediteurslaten ver mag te bevredigen. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 771.5 te La Coruna» Laagste barometerstand: 751.8 te Ilaparanda. Verwachting tot den avond van 7 Juli: Matige tot krachtige Z. W. tot W„ in het N. mogelijk N. W. wind, meest zwaar be wolkt met regenbuien en tij delijke opklaringen, mogelijk nog onweer, weinig verande ring in temperatuur, iets koeler in liet N. Uit Washington wordt bericht, dat de fi nancieele commissie van den Senaat, die het. wetsontwerp bestudeert nopens de her ziening van dc douanetarieven haar aan dacht wijdt aan de ernstige protesten der büitenlandsche regeeringen tegen dc er- hooging van de tarieven, vooral de protes ten, die uitgaan van Engeland cn het Brit- sche lijk. De democratische bladen vallen eveneens onmeedoogend bet wetsontwerp aan, dat op stormachtig verzet schijnt te zullen stuiten. liet. voornaamste orgaan van de democraten zegt. dat honderdduizenden dollars zijn uitgegeven door de particuliere belangen bij sollicitaties in de wandelgan gen om nog hooger tarieven te krijgen. Groote Koppel 11 - Tel. 1135 Een ernstig spoorwegongeluk heeft plaats gehad op het station Plaszow bij Krakati: het aantal gewonden bedraagt 55: 31 hunner zijn zeer ernstig gekwetst. Vijf der zwaarge wonden yerkeerden inn levensgevaar. Van den verongelukten personentrein zijn ecnige wagens zwaar beschadigd, terwijl een wa gon bijna geheel verwoest is. Onder de ge wonden bevinden zich drie vrouwen en schoolkinderen. De oorzaak van de ramp moet grootcndeels geweten worden aan de overmatige snelheid, waarmede gereden is. De Kngelsche minister van buitenland- schfi zaken Henderson heeft gisteren mee gedeeld, dat de regeering in overleg was getreden met de regeeringen der dominions en Iridic, maar niet met die van de Ver. Stalen, over het herstel der betrekkingen met Rusland. De besprekingen verkeerden reeds in een zoo vergevorderd stadium, dat do minister kon toezeggen dezer lagen een verklaring te zullen afleggen. In antwoord op een andere vraag zei Hen derson, dat aan de regeeringen der domi nions nog geen voorstellen waren gedaan aangaande de voorwaarden voor de her vatting der betrekkingen. HET S.S. BREMEN OVERGENOMEN. I Bremen, 5 Juli. (II. N.) De proef vaart van het s.s. Bremen is uitnemend verloopen, zoodat het schip vandaag bij kaap Lindesnaes in Noorwegen door den directeur-generaal Glaesel \oor dc Ndrd- deutsche Lloyd overgenomen is. 7i Ti ONGELUK IN EEN FABRIEK. Vier arbeiders omgekomen. In een fabriek te Cotrone is blijkci.s een bericht uil Rome bij liet monleercn een hek van zwaar smeedijzer omgevallen, Vier ar beiders, die onder het hek waren geraak', zijn gedood. Een aantal anderen is gewond. DE KANAALTUNNEL. In het Lagerhuis heeft minister Thomas gisteren .meegedeeld, dat de regeering de plannen voor den Kanaaltunnel, mei het oog op de werkeloosheid, zelfs wensehte te Lespoedigcn en bij de commissie ad hoe aangedrongen had op uitbrenging van haar verslag nog voor het einde des jaars. Danzig, 3 Jul i. (V.D.) In den afgeloo- pen nacht heeft boven Danzig een wolk breuk gewoed, gepaard met een zeer heftig onweer. Er viel 41.2 mM. regen. Vele kel ders werden onder water gezet en vele 'ui- non en parken Werden vernield. Ook de laag gelegen straten kwamen onder water Ie staan en toonden, toen zij weer droog werden, modder- on kleilagen van 20 tot 30 cM. hoogte. Ook Salzburg geteisterd. W e e n e li, 5 J u 1 i. (V.D.) Zoowel de stad als het land Salzburg zijn gisteren geteis terd door een wervelstorm. In Salzburg werd in den middag plotseling de hemel donker. Groote stofwolken werden door den storm omhoog gejaagd, zoodat men geen hand voor oogen kon zien. Pannen werden van de daken, luiken van de vensters af gerukt en op straat geslingerd. Verschil lende personen werden gedood door het omvallen van ontwrortelde bóomen of door het in aanraking komen n\et door den STOCMEN - VERVEN s Maandags en 's Woensdags franc kalen en bezorgen te A merstoort cn omstr. door eigen Auiobesieldiensi. storm gebroken draden van de elcctrisclio bovenleidiug. De schade is groot. Hoe het in Beieren spookte. M li c h e n, 5 Juli. ((II.N.) Het nood weer. dal gisteren boven Beieren heeft ge woed, heeft ook aan de treinen, die on derweg waren.. veel ongerief veroorzaakt. Van den 1 rein BerlijnMünchen werden allo ruiten door den hagel vernield. In het geheel werden 35 passagiers door de hagelsteencn gewond. In Ai terhof en bij Straubing zijn 7 schuren door den storm verwoest, te Ittring 4, te Biedling 2 schu ren. In het plaatsje Tanhanger werd een woonhuis door den bliksem getroffen en in dé asch gelegd. Bij Obfacht werd een man met een wagen in de Donau geslin gerd. Hij is waarschijnlijk verdronken. Het Beiersche Donau-gebied is eveneens zwaar getroffen. Te Scha kling bij Passau werden de daken van talrijke huizen vernield. Te Dcggendorf werd de schoorsteen van een steenbakkerij door den storm vernield. Een persoon werd daarbij gedood. In het gebied van Neu Ulm is de oogst voor het grootste gedeelte vernield, evenzoo de graanoogst in de z.g Neder-Beiersche korenschuur. In het plaatsje Plattling is bijna geen huis onbeschadigd gebleven. Het marktplein biedt het beeld van een chaos. In de stra ten liggen tallooze omgeworpen hooiwa gens. Het hooi werd door den storm kilo meters ver meegevoerd. Ook het Salzkam- m'ergut heeft onder het noodweer ernstig geleden. Nadere bijzonderheden ontbreken echter nog, daar het telefonische en tele- graafverkeer grootendeels gestoord is. In een rede, die hij uitsprak op een di ner ter gelegenheid van den onafhankelijk heidsdag, zeide generaal Dawes, de Ameri- kaansclie gezant te Londen, dat de twee En- gelsch-sprekende volken, zich rekenschap gevend van wat voortdurende vrede en vriendschap beteekenen, samen besloten zijn met medewerking van de andere zeemo gendheden otn een gemeenschappelijk vre- desdoel te verwezenlijken door het in prak tijk brengen van dit doel door beperking van de vloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1