OPENING BERG-HOTEL BRIEVEN VANEEN! BRABANTSCHEN BOER DE EEMLANDEB GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 Huize „De Stichtsche Heuvel" ABONHEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort f 2.10, per maand i 0.75, per «o— weck («et gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.^Va- Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 Maandag 8 Juli 1929 28e Jaargang No. 8 BUITENLANDSCH OVERZICHT a.s. van het Restaurant VRIJDAG 12 JULI MATINEE IViUSlCALE 3-6 UUR DINER CONCERT 6—3 UUR SOIREE DANSANTE 8' .—11 UUR WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. De voorraad Tafelzilver is rijk, DOOR A. A. L. GRAUMANS BEIEREN BEZOCHT Paniek op een stoomboot BEPERKING VAN DE VLOTEN Macdonald zal eerlang spreken KERK EN STAAT IN MEXICO Nog fAfeen volkomen vrede AMERSFOORTSCH DAGBLAD UITGAVE: VALKHOFF C? PRIJS DER ADVERTENTIEN vaQ1 ;°b^r.,p.^an?en DTsn~ ell.e regel meer f0.25. Liefdadlghclds-advcrtenticn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiön „KEITJES" bij vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 Baron TANAKA. Een uieuxv kabinet in Japan. Tanaka verdwijnt van hei toonccl. Wij dienen nog eenigc aandacht te wij den aan den ommekeer, die zich enkele da gen geleden in Japan heeft voltrokken, waar het premierschap lot dusver berustte bij baron Tanaka l>e afkeer voor dn leiding van zijn ka binet, zoowel op hel gebied der buiten landsche politiek, als op het lerreio der binnenlandsche staatkunde, trad den laatsten tijd hoe langer hoe duidelij ker aan den dag. Menig gispend woord werd rnel betrek king tot Tanaka's beleid geuit en deze heeft tenslotte de consequenties ge trokken uit de lawines van kritiek,- die op hem en zijn ministers neerkwamen hij trad als minister-president af, omdat hij zich niet langer tegen de oppositie kon verwe ren. Eerst heeft hij nog getracht zich te handhaven door een voorgenomen hervor ming van zijn kabinet, maar toen hij merk te, dat hij hierin niet zou slagen, verdween hij van het tooneel. De keizer droeg daarop de samenstelling eener nieuwe regeering op aan llamagoesji. Ofschoon er verschillende redenen waren, die Tanaka tot heengaan noopten, moet toch in hoofdzaak zijn val worden geweten aan zijn politiek tegenover China. ITij be hoorde tot een militaire kliek en toen aan den wereldoorlog een einde kwam, was het bevelhebberschap over het bezettingsleger in Siberié in zijn handen Zijn weinig soe pele houding tegenover China, de afwezig heid van elke bereidheid de ongelijke ver dragen aan een herziening te onderwerpen en bovenal de volkomen ongerechtvaardig de militaire bezetting van Sjantoeng. zet ten in China kwaad bloed Ondertusscheii werd hoe langer hoe meer de consolidatie van China een feit Japan deed echter, of het deze teekenen des lijds niet versfond, zoodat het naliet te juister tijd van koers te veranderen. Op dez p> wijze gingen gelei d el ijk weg - een medewerker dei* D A. Z. herinnerde er dezer dagen nog aan voor Japan de vruchten te looi van de wijze en gereser veerde politiek, die Tanaka's voorganger voerde. Bovendien vv.erd Japan zoodoende het voornaamste beletsel bij China's strijd om zijn souvereine rechten. Te elfder ure probeerde Tanaka, niet zoozeer uit eigen beweging, dan wel daartoe genoopt door het optreden der andere vreemde mogend heden, het stuur zijner politiek ten opzich te van China om te gooien: het trok de Ja- pansche troepen uit Sjantoeng terug, regel de het incident van Nanking en gaf de bereidheid zijner regeering te kennen om met de regeering te Nanking van gedach ten te wisselen over een revisie der oude bestaande verdragen LUXE AUTO-VERHUURIJViRlCHTING MET BETROUWBARE CHAUFFEURS op het terrein van den Theetuin „AKIERSFOORTSCHE BERG" gelegen aan den thans geheel geasphalteerden Rijksstraatweg Amersfoort—Utrecht. Een der mooiste punten van Nederland Schitterend uitzicht over de Gelderscho Vallei ELKEN DAG Autopark voor 40 auto's. Tel. 40 - 1290 Tel. 852. Langest.aat 43. Rijwielbewaarplaats. Tel. 40 - 1290 OnUertusschen kan uit de samenstelling van de nieuwe Japansche regeering het streven afgeleid worden om tegenover Chi na deze op den vrede gerichte politiek voort te zétten, die geheel ligt binnen liet kader der politieke activiteit van den nieu wen premier ITamagoesji en don nieuwen minister van buitenlandsche zaken, baron Sjidehara. Iri elk geval zal iedereen wen, scheiii dat de poliliek van het (hans in To kio gevormde kabinet de toenadering, die zich fusschen de heide volkeren begint af te leek-non, verder bexordert, daar dit de beste waarborg is voor de handhaving van den vrede in het Verre Oosten. ADI AN OELLAH IN FRANKRIJK. De gewezen koning van Afghanistan. Aman Oeliah, is Zaterdagmiddag niet zijn familie uit Britsch-Ind.c te Marseille fin- gekomen.' Ulvcnhout, 2 Juli 1929. Menier. Sapperejabel, amico, wa vliegt da jaar weer rap over onzen kop. Me zijn, vcur me-n-et goed beseffen, alweer fiks aan de tweede helft begonnen. De dagen zijn al weer aan 't korten en wemmen d n vorigen winter nog in onzen kop zitten. Ik ken er tenminste genogt, die nouw en dan 'ncn scheut deur d'ren achterkop krijgen zoo- as ze zeggen en die ze aan de leste griep wijten. ..Zuinig op zijn, jong." zee ik lest teugen zo'nen griepscheutkopprr. „Waarom? vroeg ic. Ik zee: „g'oef me nie zoo af te snaauwen, zee ik, „maar over cn- nigten tijd is 't weer winter en dan kunde gij tenminste gin griep krijgen," zee ik. „En waarom nie!" „Omdat ge'm dan al het," lachte-n-ik, warop ie zee „vrek maar' en da-d-eb ik, hoe hartelijk ok gemeend, toch maar nie gedaan! Maar da tusschcn twee hokskes. En om nie van mn appe- repoo af te geraken, wa vliegen de tijen toch weergaasch gaauwk Kan me dii dag nog herinderen da'k Trui d'r liaand gong vragen bij d r vader op dieen rengelachti- gen Zondagmiddag. Ja, amico, ge-zul meschient denken, w ie des, zukke dagen vergitte nie makkelijk.... maai zóó bedoel ik "t toch nie 'k Wil er maar mee zeggen: t lijk me zoo kort gele ien, terwijl ik nouw toch meer dan dartig jaren mee Trui d'r liaand en de rest) zit opgescheept! Toen ik dan ok veur 'n jaar of tien gelejcn grot vader gemokt wier deur één van m'n zeuns, toen hè'k weuzelijk m'n eigen 'sgoed bekeken in d n spiccrel, ni'ri haren s deur mekaar gegooid op m'n haanden gaan staan, op d'n Bles ■gesprongen cn zonder zadel rondgedraafd, allemaal om er "m'n eigen zekerheid van te geven of ik nouw toch echt "ncn opa was Nouw jong, laat ik oew nouw maar eer lijk zeggen' as 't er 'n heksamen aan ver bonden was gewiesï om ocw eigen opa te meugen noemen, dan was ik gezakt as n pcói devi acht-baksleenen' Want toen ilt mee Bles la angst cle boschkaanten draafde in 'ncn galop dat dc stof opvloog lot de boomenkruinen toe, toen ik 'ncn sloot „nam" mee 'm van 'n paar meters bridle- on over n heg sprong, in vollen galop, van zekers 'ncn meter hogte, toen ik op da me- ment Mieke van Keeje zag, die mee groote gtaanzoiide oogen naar m'n ruiterkunst sling te kijken (keb indertijd Mieke veur Trui in d'n sier-k gelaten, onder ons ge- zeed!) cn toen Mie die ongetrouwd is ge l-leven in d'r haanden klapte, nouw amico, toen hak de hapseluute zekerheid da 'k veur grolvader w as gesjeesd. Lot oew da genogt zijn! Na al die 'grièmassèn ha k 't. zoo worm gekregen, da-d-et zweet mee stralen van m'nen rug liep en toen hè'k d'n Bles in de wei gestuurd, eb mn eigen uitgekleed en mee non plons de Markt ingedoken en 'n kotierke gezwommen in God's \rije natuur, laangst de bolterblommen cn deur de wa terlelies. terwijl ik de veugeltjes boven nTncn kop deur de locht zag scheercn, de kikvorschcn^in 't sappig gruun laangst de waterkaantcn sprongen. En toen k daar zoo te drijven lag, d'n Bles beurde hinneken wa verderop, ncn zwaluw vlak boven m'nen kop schoot, toen hè'k daar 't hogste lied uitgekweeld. t water laten schuimen deur te trappen mee m'n voeten of ik n De storm heeft in Beieren wel het hevicrsi gewoed op den Königssee en wel op een tijdstip, fiat vrijwel alle schepen van den bootdienst op dit meer onderweg waren liet motorschip IIndik -is^r, waarop zich nn geveer 100 passagiers bevonden, werd door den stom gegrepen en T;eef af Ile.l go- hèele bovendek van het schip werd door den storm volkomen 'schoongeveegd. Ann boord ontstond een paniek. Dc pas-a,gici> wierpen zich plat op liet dek en riepen om hulp. Dank zij het voorzichtig van den ka pitein kon een groot ongeluk worden voor komen.' VIJF-EN TWINTIG ARBEIDERS BEDOLVEN. Milan n, 6 Juli (V D Naar verluidt, zijn in het Calabrische fabrieksplaalsje Cotrone in'cle Monte Cetini-fabrieken 25 arbeiders bedolven onder de ingestorte stel lage van een betonhal. Geen van hen kon meer levend gered, worden. Te Washington blijft men optimistisch In bevoegde Amerikaanschc kringen, al dus een telegram uit Washington, is men van oordeel dat cr geen reden bestaat voor de eenigszins ontmoedigende berichten, vol gens wc-lke de diplomatieke besprekingen over een nieuwe beperking der vlootbevvu- pening vastgeloopen zouden zijn. ïntegen deel. alles wijst er op, dat de besprekingen een bevredigenden loop nemen er, men meent, dat Macdonald wellicht eerlang een belangrijke verklaring, daarover zal afleg gen. Nochtans schijnt er eenige grond te be staan voor de verdenking dat er pogingen worden gedaan in de Vereenigde Staten en Engeland orn de onderhandelingen to dwarsbooraen door ongegronde pessimisti sche geruchten. De indruk te Washington is, dal Macdo nald zal aankondigen, dat de vlootdeskun- digen der vijf zeemogendheden, die pogen een formule te vinden om de betrekkelijke sterkte van cle vloten te melen, bijeen zul len komen om te trachten het eens te wor den over een gemeenschappelijke formule voor een standaardmaal, of dat er een of ficieel? conferentie zal plaats hebben van de politieke vertegenwoordigers der vijf be trokken regceringcn over cle ontwapening. 1 WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 709.8 te La Coruna. La a gs t e baronie t crstan d 708.7 te Wisby. Verwachting tot den avond van 9 Juli: Matige tot zwakke N' W. tot \V. wind, aanvankelijk nog zwaar be wol. Kt met re genbuiten, later opklarend cn iets zachter. heeft het departement van oorlog te Mexico (stad) officieel bekend gemaakt, dat Aristeo Pedrozn, een voormalig r.k. priester, dio één der hoofdleiders van de Mexicaansche opstandelingen was geweest, door de regee- ringstroepen was gevangen genomen cn te recht ge6lekl. In Mexico is een verzoening tot stand gekomen tusschcn kerk en staat. De open bare uitoefening van den eeredféiist is her vat cn niet groot feestbetoon van de bevol king hebben de eerste godsdienstoefeningen in de heropende kathedralen plaats gevon den. Maar cle regeering heeft toch bij deze verzoening slecht weinig van haar stand punt prijs gegeven, dat hier op neerkwam, de uitoefening van den r.k ceredienst is volkomen vrij en geoorloofd, mits de geesle lijkheid zich gedraagt naar de voorschrif ten, in de wel gegeven Eén van de eerste heugelijke gevolgen van he( vergelijk is," dat de harde militaire dwangmaatregelen tegen den gewapenien aanhang van cle priester? zijn opgehouden, of althans zeer veel van hun scherpte heb hen verloren. Toch gaat cle clementie van Portos Gil c.s. niet heel ver. Thans weer OüDE GIFTMENGSTER VEROORDEELD. Medeplichtigheid aan tweo moorden. Uit Belgrado wordt bericht, dat de recht bank te Panosova vonnis heeft geveld in het proces tegen cle 93-jarige giftmengster Anna Pistova, bijgenaamd Baba Annoeika. V.ij werd wegens medeplichtigheid aan twee gifmoorden tot 15 jaar gevangenisstraf ver oordeeld De overige beklaagden kregen of levenslang of 8 jaar. De oude vrouw had tientallen jaren met haar vergiften sluip moordenaarsdiensten bewezen aan erfenis jagers cn andere ontevredenen. ZEVEN-EN-TWINTIG GEWONDEN BM EEN SPOORWEGONGELUK BIJ REGENSBURG. Regensturg, 7 Juli. (V.D.) Bij het verlaten van het station Regensburg stiet gisteren cle trein naar Weiden tegen de voor den sneltrein D 25 gereed staande locomotief. Door den schok ontspoorde dc tender van de locomotief van den perso nentrein, alsmede de bagagewagen van de zen trein. De wand van het voorste gedeel te van den eersten volgwagen werd inge drukt, zoodot de passagiers van hun plaat sen werden geslingerd, waardoor 27 passa giers lichte verwondingen opliepen. Allen konden echter hun reis voortzetten, doch het opruimingswerk duurde nog.drie en een half uur, waardoor de nachttrein naar Berlijn aanzienlijke vertraging ondervond. stoombotje was, ondergedompeld en gedui keld as ncn bruimisch en toen 'k weer aan den kaant kwam cn mee m non rug in t malsclie, zachte gras lag en t onderstuk in 't water hievv, toen docht ik zoo: wa krij gen m'n kleinkindérs 'ncn aarigen grot- vader. Ziedaar, amico, hoe 'k heksamen eb ge mokt vcur d'n graad van opa. Maar om dan (veur de aardigheid zoo maar) nog 's ei'fekes trug te komen op toen 'k om Trui d r haand gong, da was nen gèvcn bak, amico Ge snapt: Trui en ik hadden samen al lang de kachel aange- mokt. Me waren t er gloeiend over eens: gij en gin ander! Tot over m'n ooren, .".mico,; tot in nen nek! Ti ui dieto. Me scharrelden al n jaar zekers, maar gin horke op m'nen kop da verder docht as mee Trui waandelcn cn wat daar allemaal zoo bijhoort. Maar Trui da kreeg 'k later in de ga- ton docht veul verder Ja, amico, zoo zijn de vvefkes. Ge denkt da-ge huilie nimt, maar ze nemen jouw. Ik verstopte m'n eigen nog achter nen boom as inhi schoon vader in spee aan kwam stappen, maar m'n schoonmoeder had al laang mee Tru: uitgerookt hoe ze mijn rnoes dresseeren as ik eenmaal in 't, slagnetje zat. Maar goed clan, 't was kermis, en 'k ging Trui „v rage n „Zoozoo," zee d'n ouwen Peercn, „cn hoe oud zijde gij. monncke„Xege...." .Twintig!' viel Trui in m'n rede. „Ileclde-al gediend bij cle suldaten? „Keb eh perbeerde-n-ik te zeggen, maar Trui riep weer: „Vador schiet nouw asteblieft 'n bietje-n-op, waant de kermis is al open!" k Kreeg gewoonweg gin kaans om wa te zeggen. „En wit oew vader d'r al wa van. (ia gij aan 't vrijen gaat?" Toen kreeg ik toch n bietje de juu in, amico. Ik docht zoo: hij wil me zo'n bietje veur Piet-Snol zetten in t bijzijn van m'n meske cn toen ze? ik: „hooi es iet' van Pee- ren hedele gij in jouwen tijd oew vader ok alles aan z'n neus gehangen?" Toen krnh- de-n-ie 's op z'n kop en zee; „eerlijk ge- zeed: „neeë!" „Legt dan teugen mijn ok niet te zeeveren," zee ik, „as ge nouw maar ja zegt. is alles kits! ..Dan za k eerst moeder nog 's roepen, Iaclite-n-ie, „want die mul ok maar 's zeggen, wa ze'r van denkt.' Nouw, amico, toen docht ik bij me-u-eigen: Ure wa bende begonnen en. as ik' n gat had gezien om ongemerkt weg te komen, ha k m stiekum maar zekers ge smeerd. (En onder ons gezeed. jaren later he'k nog dikkels *f-rcht: ha'k da gat maar kunnen vinden destijds....). Maar 't viel erg mee. Aioeder wist overal van, cla zag 'k aan di bakkes, en ze moest niks emmen van lang bakeren. Net as Trui. Maar lillek, lillek: toen Trui 'op de kermis vroeg: „wa zulle .me veur moeders mee brengen? toen viel 't uit in nen mond: ncn scheerkwast en 'nen scheemes. t Was Ijekaanst al af. veur rne vnn onzen eersten offesjeelen uitgaank tlHiiskvvailmpcn! Maar eerlijk is eerlijk: 'n goei wijf, amico. Ze had dan wel 'ncn gèèvcn knevel en 'n aankomend- baardje, maar ze had ok 'n goei haart onder d ncn borstrok zitten; da- d-ad-ze! „Zoo Dié", viel ze binnen, „ga-do gij ker mis houwen mee ons Trui. jonk?" „As ge goed vind. gère." zee ik. „Olleo, netuuiliik i? do goed, wa zegde gij vader?" „Gift de fiescli maar," zee van Peercn, cn zoo was ik verrajen cn verkocht veur ik 't goed cn wel wiesl! Maar af fijn, daar nie over murmereeren, kad et broerder kunnen treffen. Maar in ieder geval, ge wit dan ok hoe ik aan den haak geslagen ben, want 'l is mee kermis begonnen en t is kermis gebleven. En de v rooi ij ké keuken: hier-kunde-doen-of-ge- thuis-bent, die rendeert kollesaal. Af fijn, deurrijen! Nie kwaadspreken, wa gij? En da doe me aan iets denken, amico. Ze willen hier mee alle duvelsche geweld 'n Brabaantsch orkest oprichten, n Soort van 'n Ilerremenie zooas t Amsterdarnsch Orkest van Wullem Bengelmerg. En as t kan nog n horke beter! Das netuurlijk 'n schoon idee' Ik veur mijn, ik ben dr vlakveui D'r kan gin meziek genogt gemokt vvorren en hoe schouder hoe liever. De kraanten staan vol mee artiekeltjes over die Ilerremenie die er clan komen rnot cn iedereen die 'n penneke kan vasthouwen schrijft er lappen in de kraant over vol mee cijferkes en berekeningen. Al kennen ze soms gin noot zoo groot as n koei, ze zeggen: we mótten, we zullen n Ilerremenie waar. ge van omsallemaan- dert? Artiesten zijn er mee de vleet. Meziekaanten genogt ier en 'goeie-n ok! En me olleen meziekaanten, amico, wem men ier van alles. Beeldhouwers, ververs, boekenpotlooiers. meziekaanten, van alles.' En witte waar die jongens allemaal zit ten? In 't Buitenlaancl of in Ilollaand. En witte waarom? Omdat wij onze Brabaantsclie artiesten laten verrekken. Da s gin schoon woord, amico, da weet ik blikskaters goed, maar 't is te veul wanr om 'n aander woord te gebruiken, 'nen Brabaander die 'l ongeluk heet om 'n bietje uit te blinken in z'n vak, zo nen Brabaander die word ier weggepest. En geleufde me nie soms? Vraagt et aan die jongens zeivers! As gas Ollaander ie; binnenkomt om n mopke muziek te maken, om schilderijen te hekspeseeren, om n gebouw neer te zet ten, of weet ik veul, dan is t allemaal even goed cn schoon. Maar as 'ncn Brabaantschen jongen wa lot zien van z'n moksel, waar zc in Ol- laand gère -veul centen vcur geven, dan amico, dan krijgt zonen kérel nog gin stukske in de kraant! Dan zwijgen ze'm dood, de kaffers! Kaffer s, ja! Want ze moescn snap pen dat de Brabaan'sche kunstenèèrs, Bra- baant beroemd en bemind motten maken. En dn kan nooit as zo hen mcnsch in dn vrimde z'n eigen schamen mot veur z'ncn geboortegrond om dat er te veul kaffers zitten. En daarom, ier mee veul centen zo'n or kest oprichten, allcbonneur! Maar dan cle jongens die wa beteekenen 'n kaanske ge ven en nie wegpesten! Amico. da moes is van m'n haart! Kom, ik sehci-d r-af. Veul groeten van Trui en as al tij gin horke minder van oewen toet a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1