DE EEMLANDEK GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 Vertrouwenshuis uitgave: valkhoff cl Woensdag 10 Juli 1929 28e Jaargang BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND. luxe auto-verhuuriimrichtiimg tvlet betrouwbare chauffeurs WILLEM GROENHUIZEN JUWELIER. ZAL AMERIKA DE SOVJETS ERKENNEN? Hoover zou bekeerd zijn ONTRUIMING VAN HET RIJNLAND DUIKBOOTRAMP IN ENGELAND RUIM 20 dooden MISLUKTE STAATSGREEP IN ROEMENIË GEDUCHTE REGEN IN INDIE Veertien slachtoffers OVERSTROOMINGEN IN SIBER1E Vele slachtoffers AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pci 3 «aandeo voor Amersfoort f2.10, per maand J 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/J. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van '-*«9cla f 105 mc' i"bt9"P v»n «D bewijsnummer <i elke regel meer fO,25. Liefdadighcids-advertentlén voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra I 0.05 Waar zal de diplomatieke con ferentie worden gehouden? Fransch-Engelsche meenings- verschillen. oe groote diplomatieke conferentie, waar verder beraadslaagd zal worden over de liquidatie van den wereldoorlog, werpt nog al wat stof op, daar twee groote mogend heden over den tijd en de plaats der ver gadering het tot dusver niet eenS zijn kun nen worden. Tusschen Engeland en Fran krijk heeft te dezer zake dan ook reeds een nola-wissehng plaats gehad. De regeering- Macdonald komt op voor het houden der conferentie in de Britsche hoofdstad en wenscht bovendien op te schieten; zij kant zich daarom tegen de Fransche plannen, volgens welke op diverse conferenties de verschillende vraagstukken, die roet het plan-Young verband houden, zouden moeien worden behandeld. Wat deze laatste kwestie betreft, schljnl Frankrijk volgens de jongste berichten bak zeil te hebben gehaald; uit een officieus ge tint communiqué valt namelijk af te leiden, dat het niet buitengesloten is, dat alle be raadslagingen tegelijkertijd door verschil lende organismen zullen worden gehouden Frankrijk kan er zich echter niet mee ver eenigen, dat de diplomaten en politici ver gaderen in één van de hoofdsteden der lan den, die bij de te treffen regelingen zijn ge ïnteresseerd; het meent, dat men er beter aan doet la confereercn in een onzijdig land, bij Voorkeur in Zwitserland. Vandaag zal het Fransche kabinet van gedachten wisselen over het ontwerp van het antwoord, dat op 't Britsche aide- mémoire zal worden gegeven. Ofschoon de inhoud van het concept niet nauwkeurig bekend is. verluidt, dat tusschen Engeland en Frankrijk met betrekking tot de methode en de procedure, die gevolgd moet worden, geen ernstige mecningsverschillcn bestaan Zoo zou de plenaire conferentie het vraag stuk der schadevergoeding kunnen behan delen. Behalve de zes mogendheden, die hel meest rechtstreeks bij dit probleem zijn betrokken (Engeland. Frankrijk, Italië, Duitschland, België en Japan), zouden ook de andere staten, die belang hebben bij de regeling van 't herstelvraagstuk in de dis cussies kunnen worden betrokken, hiervoor komen in aanmerking: Polen. Roemenië, Tsjecho-S'owakije, Zuid-Slavië, Griekenland en Portugal. Ondertusschcn zou de commis sie van deskundigen de aangelegenheden, die aan de orde komen door de inwerking treding van het plan-Young, kunnen rege len. Een andere commissie, aldus wordt van Fransche zijde aan de hand gedaan, zou het vraagstuk van de constateerings- en ver zoenings-oommissie, alsmede dat van de ont ruiming van het Rijnland, ter hand kun nen nemen. Natuurlijk is dit een kwestie, waarin alleen de zes mogendheden, die in September 1028 te Gcnève van gedachten hebben gewisstld, een woordje mee kunnen spreken. Te Parijs is men nog al optimis tisch cn meent men, dat op dezen grond slag een accoord tusschen de betrokkenen vrij gemakkelijk tot stand zou kunnen komen. De keuze der vergaflerstad vormt dus momenteel nog een moeilijkheid, die door het contact tusschen Londen cn Parijs uit den weg moet worden geruimd. Van grooter belang is het echter, dat Frankrijk thans afziet van zijn traineeringspolitiek en ertoe mee schijnt te willen werken zoo spoedig mogelijk lot een vergelijk te komen. Trou wens ook Strèsemann heeft in zijn, elders in ons blad, vermelde interview de nood zaak bepioit de wereld door een' vertraging van de oplossing der belangrijke problemen, die aan t schadevergoedingsvraagstuk vast zitten, niet langer in spanning te houden. Duitschlapd, zoo heeft de minister van buitcnlandsche zaken laten uitkomen, moei meer soeverein worden. Dit wordt het echter niet alleen door een vervroegde ontruiming van het Rijnland. Een vreemde macht heerscht op het oogenblik ook nog in het Saargebied. Krachtens het vredesverdrag is dit geoorloofd en het terugtrekken der Fran sehen ook uit deze Duitsche industriestreek kan alleen geschieden doof een wijziging van het te Versailles gesloten tract a at. Wanneer Frankrijk werkelijk veel gelegen is aan volkerenverzoening, moet een wee gevonden kunnen worden, die het Duitsch land mogelijk maakt binnen afzienbareri tijd binnen zijn grenspalen weer geheel heer en meester te worden. Anders is de liqui datie van den oorlog niet volledig. Maar de ultra-nationalisten en andere kringen in Frankrijk zullen zich vermoedelijk ver moedelijk voorloopig wel met man en macht verzetten tegen het prijsgeven van het eco nomisch 'zoo belangrijke Saargebied. AARDSCHOKKEN. Londen, 9 Juli. (H. N.) Volgens be richten uit San'Francisco zijn gisteren vrij heftige aardschokken aan de Westkust der Vereenigde Staten gevoeld, die ettelijke se conden duurden. Het meteorologische bu reau verklaart, dat het de hevigste schok ken sedert jaren waren. Te Los Angeles schommelden zelfs groote gebouwen en de toren van liet stadhuis Overigens is geen schade van heteekenis aangericht. Door kleinere ongevallen weiden verschillende personen gewond. Tel. 852. Gevestigd 1885. L o n d e n, 9 Juli. (V. D.) De Daily Te legraph wijst in een bericht uit New York erop, dat er in de houding van de Amerl- kaansche regeering en speciaal wat be treft president lloover, een zekere omkeer is gekomen ten aanzien van de officieele erkenning der sovjet-regeering door de re geering der Ver. Staten. Er schijnt een waarschijnlijkheid te bestaan, dat IToover onder den druk van invloedrijke krinvmn de vroegere weigering der Amerikaansclio regeering, om de sovjet-unie te erkennen, aan een nieuw onderzoek zal onderwerpen. Een groep Araerikaansche induslrieelen en bankiers, die de volgende maand een reis van vier weken naar sovjet-Rusland onder neemt, is reeds van deze gewijzigde hou ding der Amerikaansche regeering op de hoogte gesteld. Omtrent president lloover wordt medegedeeld, dat hij de opvatting van Kellogg cn Hughes over de Russische p ropagan da-werkzaam heden nooit gedeeld heeft en dat hij de geheele kwestie van het hervatten \an de betrekkingen met sovjet- Rusland altijd van een zeer nuchter stand punt heeft bekeken. Een verklaring van Henderson In het Lagerhuis heeft Henderson op een vraag geantwoord, dat de regeering hoopt dat de ontruiming zoo spoedig mogelijk zal geschieden en het betreuren zou, indien zij in étappes zou gebeuren, liet doel van de regeering is met de Fransche en Belgische i egeeringen samen te werken om te komen lot een gelijktijdige volledige ontruiming. Het is voor de a.s. conferentie weggelegd den datum vast te stellen voor een derge lijke ontruiming. LIEFDADIGHEID OP GROOTE SCHAAL. De tabaksmagnaat Albert Levy heeft 250.000 voor verschillende ziekenhuizen geschonken onder bepalingen, waardoor het kapitaal eigenlijk een waarde vertegen woordigt van 400.000, want het zal pas in 25 jaarlijksche deelen mogen besteed worden en de gekweekte rente moet tel kens bij het overgebleven kapitaal gevoegd worden. KONING FOEAD TE PARIJS. Koning Foead van Egypte is gisteren met zijn minister van binnenlandsche zaken en zijn gevolg per auto uit Dijon te Parijs aan gekomen. Hij logeert op bet Egyptische ge zantschap en denkt veertien dagen in Pa- i ijs te blijven. Van hier gaat hij dan naar Engeland. DUITSCHE VAKVEREENIGINGSLEIDERS UIT LOTHARINGEN GEZET. Saarbr-ückcn, 8 Juli (V.DDe lei der van het district Saarland van den bond van stokers cn machinisten. Schwaniger, is na een arrestatie, die vier uur duurde, uit Lotharingen gewezen en bij Diedcnhofen over de grens gezet. Op het einde der af- geloopen maand Juni trof eenzelfde lot den landdagafgevaardigde Nonn, uit Trier, be stuurder van den Duitschen bouw vakarbei dersbond, die eveneens uit Lotharingen werd gewezen. BETOOGENDE VROUWEN IN HET LAGERHUIS. Ten gunste van gevangenen. Tien vrouwen hebben gisteravond ge tracht een betooging te houden in de wan delgangen van het Lagerhuis. Zij zongen met krachtige stem de internationale en wierpen haar mantels af, waardoor sjerpen bloot kwamen, waarop in roode letters al lerlei eischen aan de regering geschreven stonden. De politie heeft de vrouwen dade lijk verwijderd, die onder gegil het Iluis "orlieten. Onder de auspiciën van de inter nationale vereeniging voor hulp aan de gevangenen voor den klassestrijd hadden de vrouwen zich naar het Lagerhuis be geven om de arbeidersafgevaardigden te ondervragen naar aanleiding van de ver klaring van den minister van binnenland sche zaken, dat hij geen verandering kon brengen in de veroordecling van verschil lende mijnwerkers, die thans in de gevange nis zitten. DROEVIGE~VACANTÏE. Twee kinderen gedood. Ha n n o v e r, 9 Juli (II. N.) Te Scheuen bij Celle zijn twee kinderen uit Berlijn, die daar hun vacantie doorbrachten, veronge lukt. Zij speelden in een steengroeve, toen plotseling een groote plaat van cement aan den rand van de groeve losraakte en op de kinderen viel. Beide werden zoo ernstig gewond, dat zij spoedig na bun opneming in het ziekenhuis overleden. Londen, 9 Juli. (V. D.) De onderzee boot H i7 is gezonken na een aanvaring met de duikboot L 12. Er zijn slechts twee overlevenden van de II 1-7. Van de L 12 wordt één man ver mist. Omtrent de ramp van de Engelsche Duikboot li. 17 wordt nader gemeld, dat de botsing met de L. 12 op 52,0io N.B. 5,32o Westerlengte in het St. George Kanaal op 12 mijlen afstand van St. David Head heeft plaats gehad. De H. 17 behoorde tot het 6de onder zeeërs flotille cn had een bemanning van 21 koppen aan boord. Aangezien slechts 2 leden der bemanning gered konden word :i. zijn waarschijnlijk de overige 22 om het leven gekomen. Londen, 9 Juli (H. N.) De admirali teit maakt bekend, dat het wrak van de gezonken duikboot op een plaats ligt, die ongeveer 100 M. diep is. De vrees bestaat dat er zoo goed als geen hoop meer is dat een der leden van de bemanning nog in leven is. De H. 47 is gehouvvd volgens liet nood- programma van 1916 en is in 1918 te water gelaten. Vele onderzeeërs van deze klasse zijn reeds buiten dienst gesteld en cr zijn nog slechts 15 van in de vaart. De H. 47 heeft een vvatervcrplaatsing van 410 a 500 ton, is 51 meter lang en is uitgerust met 4 torpedolanceerbuizen. OPIUM-SMOKKELAARSTER .BETRAPT. Londen, 9 Juli. (H. N.) Amerikaan sche douane-ambtenaren hebben te San Francisco in de bagage van de vrouw van een Chineesch consulair ambtenaar opium ter waarde van 1 millïoen ontdekt. NIEUW KABINET IN PORTUGAL. Lissabon. 9 Juli. (V. D.) Gisteravond werd de samenstelling van het nieuwe ka binet bekend gemaakt. Ferraz is, behalve met de functie van minister-president, ook belast met de portefeuille van binnen- en buitenlandsche zaken. Maatregelen tegen de pers Boekarest, 9 Juli. (V. D.) Volgens een telegram heeft de Roemeensche regee ring een communiqué verstrekt, waarin ge constateerd wordt, dat in het land volko men orde heerscht. Het leger is voor zijn taak bereid. Er hebben echter onder leiding van den voormaligen kolonel Stoica op standige bewegingen plaals gevonden met het doel staatsgrepen te volvoeren. De aan legger en de overige betrokkenen zijn ge arresteerd. Ondanks de kalmerende be woordingen, waarin het regeeringsrapport is opgesteld, kan niet worden ontkend, dat de bedoelde bewegingen een ernstig karak ter hebben, daar ook andere militaire krin gen bij den opstand betrokken zijn, hetgeen echter door de regeering niet wordt erkend Intusschen zijn alle politieke partijen het eens met betrekking tot de door de regee- ring genomen maatregelen. De règeering heeft beslag gelegd op het blad Epoca en andere bladen met hetzelfde lot bedreigd, wanneer de berichtgeving zich niet beper ken zou tot de officieele verklaringen. Voorts worden alle telegrammen die voor het buitenland bestemd zijn en zich met den staatsgreep bezig houden, ingehouden. TRAM- EN BUSSTAKING TE BIELEFELD. Bielefeldt, 9 Juli. (H. N.) Sedert vanmorgen ligt te Bielefeld het geheele tram- en autobusverkeer stil, daar het per soneel wegens looneischen tot een staking is overgegaan. Tfe^lyampersoneel verlangt een verhooging van het uurloon met 5 pfennig. KETELONTPLOFFING AAN BOORD. Zes dooden. Madrid, 9 Juli. (V.D.) Aan de Noord kust van Spanje ter hoogte van Gijon heeft aan boord van een visschersvaartuig een ketelontploffing plaats gehad. Tengevolge hiervan werden zes zeelieden gedood en vier anderen zwaar gewond. KINDEREN GEDOOD BIJ EEN AUTO-ONGELUK In den staat Manitoba zijn gisteren bij een auto-ongeluk vier kinderen gedood en drie gewond. OVERVAL IN EEN BANKGEBOUW. Bad T o e 1 z, 8 Juli. (V. D.) Maandag middag tegen één uur kwam in een huur auto een ongeveer 2S-jarige smidsknecht voor het bankgebouw te Bad-Toelz aanrij den, waarna hij zich naar de Ivassa-afdee- ling begaf. Toen hij aan de beurt was, trok hij een revolver en hield dezen den secre taris van de bank voor, terwijl hij uitriep „Geef u over in naam des konings, hier met uw geld De aangesprokene had de tegenwoordigheid van geest de Kassa ge deeltelijk te sluiten, zoodat. de roo.ver slechts een handvol bankbiljetten van 10 mark kon buit maken. Hij vluchtte weg met de woorden ..Redt u, direct vliegt het gebouw in de lucht Terstond werd de vervolging ter hand genomen en men slaagde erin den man even buiten de stad te arresteeren. TALRIJKE ARRESTATIES IN PORTUGAL. Londen, 9 Juli. (V. D.) In Portugal zijn gedurende de laatste dagen weer tal rijke personen gearresteerd, aangezien de regeering nieuwe opstanden vreest De po litie te Lissabon heeft Maarschalk Da Cos ta gearresteerd. HITTE-GOLF IN ZUID-SLAVIE Te Skoplje en omstreken deed een hitte golf de temperatuur Zondag stijgen tot 40 graden Celsius in de schaduw. Verscheide ne personen werden door de hitte bevan gen. Ettelijke huizen weggevaagd. Londen, 9 Juli. (H. N.) Uit Madras wordt, gehield, dat de Westkust van Voor- Indië geteisterd is door wolkbreuken, stor men en overstroomingen.. In den vazalstaat Cochin zijn verscheidene dorpen door de bewoners ontruimd moeten worden en tal rijke huizen weggespoeld. Uitgebreide op pervlakten bebouwd land zijn verwoest. Uit Trivandroem aan de Zuid-Oostkust wordt gemeld, dat veertien inlanders, wier boot in de branding omgeslagen was, ver mist worden. ER VANDOOR MET 1.200.000 SHILLING. Zoon van den eigenaar, Een procuratiehouder van de bankiers firma Bederlunger te Innsbruck, een zoon van den eigenaar der zaak, is met een be drag van 120.000 schilling verdwenen. De firma is hierdoor in moeilijkheden geraakt en heeft surcéance van betaling moeten aanvragen. De vader heeft een aanklacht tegen zijn zoon ingediend. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING. Twee dooden, Stuttgart, 9 Juli. (H N.) Te Lud- wigsburg bad gisteravond een ontploffing van benzine plaats in het magazijn van den handelaar in koloniale waren. Haven Twee knapen van 8 en 9 jaar, zoons van den dominé dr. Sting, die zich in het maga zijn bevonden, werden gedood. Er ontstond ook brand, die zich aanvankelijk zeer ern stig liet aanzien, maar tot het magazijn be perkt kon worden. Bij het opruimingawerk werden de lijken van de twee knapen ge1 vonden. DAWES OFFICIEUS TOEHOORDER TER POLITIEKE CONFERENTIE. N e w-Y o r k 9 Juli. (V. D.) Naar men in Washington aanneemt, zal de Ameri kaansche gezant te Londen, generaal Da wes, als niet-officieele toehoorder aan de politieke conferentie deelnemen, voor het geval deze in Londen wordt gehouden. WEERBERICHT Hoogste ba ronicte rs tan cl 771.9 te München. Laagste barometersla ml 12.2 te Vcstmanocr Verwachting tot den avond van 11 Julii: Zwakke later matige meest Z. wind, licht tot zwaar be wolkt, weinig of geen regen, iets warmer. Berlijn, 9 Juli. (11. N.) Volgens be richten uit Moskou wordt hel Amoergebiod in Siberië door groote overstroomingen ge teisterd. Tal van plaatsen, ook op Chi neesch gebied, staan onder, water. Tal van personen moeten verdronken zijn. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. M a d r i d 9 J u 1 i. (V. D.) Bij een scherpe bocht bij Al faro sloeg een zware autobus om. Twintig inzittenden werden gewond, waarvan twaalf zoo zwaar, dat men aan hun herstel twijfelt. ONDERGRONDSCHE SPOORWEG TE LONDEN. Uilvoering vnn oen grootsch plan. Londen, 9 Juli. (II. N.) Er is een plan uitgewerkt voor den aanleg van een onder- grondschen spoorweg uitsluitend ten be hoeve van het goederenverkeer, waardoor, naar men verwacht, liet bovengrondsche verkeer aanmerkelijk zul worden ontlast. De ontwerper van het plan raamt de kos ten op 40 millioen, welk kapitaal ter stond verkregen kan worden. Tot de regee ring is een verzoek voor rentegarantie ge richt. De ontworpen spoorweg zal 54 sta tions tellen en de verschillende Londensche stations cn ook de groote Londensche ma gazijnen met elkaar in .verbinding bren gen. VEROORDEELING WEGENS SPIONNAGE. Tien jaar gevangenisstraf. K o w n o 9 Juli. (V. D Zooals uit Mos kou gemeld wordt, veroordeelde het Hooge Gerechtshof van de Sovjet-Unie in Le ningrad den directeur van den eersten che- mischen staatsfabriek Karl Weber, uil Duitschland afkomstig, lot tien jaar gevan genisstraf wegens spionnoge op economisch gebied. Naar verluidt heeft Weber door mid del van het Esllandsche hoofdconsulaat in Leningrad rnededeelingen over den stand van de chemische industrie aan een groote mogendheid overgebracht. Ook werd tegen hem een aanklacht wegens militaire spion- nage ingediend DUIZEND HUIZEN IN ASCH GELEGD. Vermoedelijk enkele slacht offers. Moskou, 9 Juli. (V. D.) Nabij Sxver- blowsk is in een dorp brand uitgebroken, tengevolge waarvan een aantaJ buizen vlam vatten Hef vuur greep zoo snel om zich heen. dat in een minimum van tijd bijna duizend huizen van het vrij groote arbeidersdorp in brand stonden en geheel vernield werden. Er zijn vermoedelijk ook nog ecnige slachtoffers te betreuren. DE VERSTEKELING DER GRAF ZEPPELIN. Hij is veroordeeld tot 1100 dollar boete. Berlijn, 9 Juli. (II. N.) Volgens een bericht uit New-York is de verstekeling, die aan boord van de Graf Zeppelin de vlucht van Amerika naar Friedrichshafen meemaakte, door een \merikaansche recht bank tot een boete van 1100 veroordeeld met de bepaling dat dit bedrag moet wor den betaald uit het honorarium van 5500. dat hij voor zijn optreden in de theaters heeft verdiend. DE SOUTHERN CROSS. In Rome aangekomen. De Southern Cross arriveerde gisteren in Rome. Morgenochtend bij het aanbreken van den dag zal het voor de laatste étappe naar Londen vertrekken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1