OPENING BERG-HOTEL DE EEMLANDED GARAGE MOLENAAR Telefoon 12121 BUITENLAND. Huize „De Stichtsche Heuvel" Donderdag 11 Juli 1929 28e Jaargang ilo. 10 BUITENLANDSCH OVERZICHT HOTEL AFGEBRAND Vier dooden Morgenm iddag I.uur van het Restaurant MATINEE MUSICALE 3-6 UUR DINER CONCERT 6—S UUR SOIREE DANSANTE 31 11 UUR RIJNLAND ONTRUIMING BULGAARSCH - SLAVISCH GRENSINCIDENT TREINBOTSING IN AMERIKA Zevental dooden VALSCH BESCHULDIGD? AMEKIKA'S NIEUWE TARIEVEN Ook Nederland protesteert AMER5F00RTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f' mMndtn voor Amersfoort 12.10, per maand 10.75. per week (act gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17J/i> Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 515 UITGAVE: VALKHOFF C2 PRIJS DER ADVERTENTIEN inbegrip van een Bewijsnummer elke regel meer f 0.25. Llefdadlghclds-advertentlen voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra 1 005 Een mislukte staatsgreep in Roemenië. De regeering beweert den toestand meester te zijn. We hebben melding gemaakt van een staatsgreep in Roemenie, die, zooals de uit drukking nu eenmaal luidt, in de kiem is verstikt. liet is uit den aard der zaak moei lijk zich een objectief oordeel te vormen over hetgeen er in Roemenie is gebeurd, waar na een lang liberaal régime tegen woordig een boerenregeering onder leiding van den eersten minister Manioe aan het bewind is. De Roemeensche pers zelf is het verboden c:gen berichten omtrent de bewe ging te brengen, terwijl de telegrammen, die naar het buitenland worden gestuurd, sterk gecensureerd zijn. De voorlichting is dus wel zeer eenzijdig, want men kan^ nu alleen afgaan op officieele lezingen van de regeering, die uit zelfbehoud steeds ge neigd is da zaak rooskleurig voor te stellen. Omtrent het werkelijk karakter en den juisten omvang der revolutionaire actie tasten wij dus in het duister, zoodat wij voorloopig op gezag moeten aannemen, dat de orde alom in den lande bewaard kon blijven en dat men alleen had te doen met een soort samenzwering, waaraan maar een beperkt aantal officieren, die den steun van 'slechts enkele arbMders hadden, hebben deelgenomen. De officieele Roemeensche be richten loochenen dan ook. dat er gisting heerscht in hot leger integendeel: de tucht zou volmaakt, zijn en bevestigt tel kens opnieuw, dat zij den toestand geheel meester is De regeering was reeds sinds eenigen tijd op de hoogte van hetgeen be raamd werd en verijdelde zoodoende tijdig de tenuitvoerlegging van de plannen. Met andere woorden: Er was geen sprak, van een giootscheepsche poging tot instel ling eener militaire dictatuur. öndertus schen stemmen de meeste berichten hier in overeen, dat de grootste oppositiepartij de liberalen, de hand niet in 't gebeurde hebben gehad. Overigens had het geen be vreemding behoeven te wekken, wanneer juist deze partij geprobeerd had haar slag te slaan. Zij is uit de regeering geworpen, maar beteekent niettemin nog een belang rijke macht in den lande, daar Manioe zon der haar steun feitelijk niet veel uit kan voeren, daar juist in economisch en finan cieel opzicht de regeering afhankelijk b van de liberalen. Voortdurend ageeren de zen dan ook tegen de nationale boeren partij, voor wie het een heele toer is het financieels herstel in Roemenie een feit te doen worden cp die in deze pogingen tel kens door de liberalen wordt gedwars boomd. Een vervelende bijkomstigheid is nog, dat de Fransche controleur, die er in Roemenie toezicht op houdt, dat de gelden, welke Roemenie heeft verkregen door een stabilisatieleening, welke het in Frankrijk heeft gesloten, goed worden besteed, maar al te nauwe relaties onderhoudt met libe rale kopstukken. Zoodoende bestaat er in Roemenië werkelijk een kritieke toestand, die tot allerlei verwikkelingen aanleiding kan geven. Ook heeft in verband met den voorgeno men staatsgreep, zooals te verwachten was, weer het gerucht de ronde gedaan, dat fb kroonprins hierbij een rol beeft gespeeld Doch dit is nauwelijks aan te nemen; de kroonprins zou niet gemakkelijk de tacti sche fout begaan zich impopulair te maken bij de nationale boerenpartij, bij wie hij tot dusver steeds de beste kansen had. Inmid dels is er nog veel duisters in de geheele zaak en men is geneigd zich af te vragen, waarom de regeering zulke uitgebreide ccn suui'-maatregelen moest nemen, wanneer werkelijk aan den coup d'ëtat geen al te groote beteekenis behoefde te worden ge hecht. LUXE AUTO-VERHUURI1N1RICHTIIMG IVIET BETROUWBARE CHAUFFEURS Parijs, 9 Juli. (II.X.) Maandagnacht is te Pont-Scorff, een plaatsje 12 K.M. van Lorient verwijderd, een hotel afgebrand, waarbij de eigenaar van het hotel, zijn zoon en twee kinderen, een van 4 maanden en een van i jaar. om het leven zijn gekomen. DE LIQUIDATIE VAN DEN OORLOG. Een molie der Fransche Volken- boDdsvereenigingen. Parijs, 10 Juli. (H.N.) De bond van Franscho volkenbondsvereenigingen heeft een motie aangenomen, waarin o.a. gezegd wordt, dat de ratificatie van de schuldover eenkomsten en de aanvaarding van het .Youngplan door alle betrokken staten lo gisch de ontruiming van het bezette gebied, de geleidelijke algetneene ontwapening, de .verbetering der economische betrekkingen met andeie landen, de aanvaarding van het beginsel \an verplichte arbitrage zonder eenig voorbehoud en de versterking van de volkenbond met zich mede moet brengen. [Hieruit zal een oplossing van de nog han- Igende belangrijke internationale vraagstuk ken voortvloeien, zoodat de oorlog daar mede werkelijk geliquideerd zal zijn. BF.T SPOOK DER BRITSCHE WERKLOOSHEID. Minister Thomas naar Canada en Amerika. Londen, 10 Juli. (II. N.) Thomas, de minister tot bestrijding van de werkloos heid, is van plan in verband met zijn voor genomen reis naar Canada ook een bezoek aan de Vereenigde Staten te brengen, ten einde aldaar de Amerikaansche industrie le besludeeren met het oog op de bestrij ding der werkloosheid in Engeland. Het bezoek zal een officieel karakter clragcn. op het terrein van den Theetuin „AMERSFOORTSCHE BERG" gelegen aan den thans geheel geas ph a I teerden Rijksstraatweg Amersfoort—Utrecht. Een der mooiste punten van Nederland Schitterend uitzicht over de Gelderschc Vallei ELKEN DAG Autopark voor 40 auto's. Rijwielbewaarplaats. Tel. 40 - 1290 Tel. 40 - 12S0 Bonnel dringt aan op spoedige behandeling dezer kwestie in de Fransche Kamer Verklaring van Henderson Parijs, 10 Juli. (H.N.) De oud-minis ter van financiën George Bonnet heeft een dringend beroep op Poincaré gedaan om tij dens het groote debat in de Kamer over de ratificatie der schuldovereenkomsten, ook het vraagstuk der ontruiming van het Rijnland te bespreken, aangezien dit reeds in het openbaar, op het spreekgestoelte van den Duitschen rijksdag en ook in het La gerhuis aan de orde is gesteld, zoodot een antwoord van Frankrijk noodig is gewor den. Bonnet wees erop, dat in het Young plan geen rekening is gehouden met be talingen in verband met de bezetting van het Rijnland. Iedereen weet ook, dat in den Duitschen rijksdag geen enkele afgevaar digde voor het Youngplan zal stemmen, in dien Frankrijk zich niet vooraf verplicht om het Rijnland te ontruimen. Desniette genstaande gaat men in Frankrijk voort het publiek te misleiden en het voor te spiegelen, dat de Fransche regeering de bezetting van het Rijnland kan handhaven en tevens het Youngplan kan aanvaarden. Het is daarom noodig dat Poincaré Don- derdog bij het debat in de Kamer het standpunt der Franscho regeering nauw keurig zal uiteenzetten. Uit Londen wordt gemeld, dat Henderson heden in het Lagerhuis opnieuw een ver klaring over de ontruiming van het Rijn land heeft afgelegd. Ilij verzekerde daarbij, dat Engeland zich tegenover Frankrijk in ccn enkel opzicht heeft gebonden voor een gemeenschappelijke ontruiming. Enge land is vrij om zijn troepen terug te trek ken wanneer het meest geschikte tijdstip daartoe gekomen schijnt. Op een vraag van een afgevaardigde, of Engeland zich zijn vrijheid van handelen heeft moeten ver werven door concessies voor de aanvaar ding van het Young-plan of op eenig an der gebied, verklaarde Henderson, dat de Enselscho regeering geheel vrij is. Twee honderd schoten gelost, doch geen slacbtolfers Weenen, 10 Juli. (II.N.) Volgens een bericht uit Sofia heeft bij Stresimilowsti een nieuw grensincident plaats gehad en is het daar tot een schietpartij tusschen Bui- gaarsche en Zuid-Slavische grenstroepen gekomen, toen de kapitein der Bulgaarscho grensposten, kapitein Daskanoff de posten langs de grens inspecteerde. Kapitein Das kanoff en de soldaten die hem begeleid den, werden plotseling beschoten en beant woordden het vuur, waarop do Zuid-Slavi sche troepen zich terugtrokken. Ook elders werden opnieuw schoten gewisseld. In het geheel zijn ongeveer 200 schoten gelost. Verliezen zijn echter niet te betreuren. Ka pitein Daskanoff is Macedoniër en Zuid- Slavic heeft reeds sedert geruime» tijd er op aangedrongen, dat hij van de grens te ruggeroepen zal worden. JAPANSCH DORP VERWOEST Londen, 10 Juli (II.N.) In den Ameri- kaanschen staat Mississippi heeft een ern stige treinbotsing plaats gehad, waarbij ze ven passagiers gedood en twintig gewond zijn. DIPLOMATIEK SCHANDAAL. P a r ij s10 Juli. (II.N.). De Parijsche politie heeft een opzienbarend diplomatiek schandaal behandeld. De gezant van Afgha nistan te Parijs, die onlangs lot gezant te Moskou is benoemd, had tot de Fransche douane een schrijven gericht, waarin hij protesteerde tegen het aanhouden van zijn bagage en verlangde, dat kisten, die volgens zijn opgaaf slechts voorwerpen, voor per soonlijk gebruik bestemd, bevatten, vrijge geven zouden worden. In werkelijkheid be valen de kisten verdoovende middelen ter waarde van 1 millioen francs. Een onder zoek wegens het misbruik maken van de diplomatieke voorrechten wordt ingesteld. Vier dooden en 26 gewonden Londen. 10 Juli. (11. N.) t;ii Tokio wordt gemeld, dat het visschersdorp Oechi- m era in het district Kajosjima tengevolge van een aardverschuiving, veroorzaakt door de aanhoudende lievige regens, ver woest is. Ontzaggelijke massa's aarde kwa men van een berg naar beneden en sleur den de huizen van het dorp mee in zee. Bij do ramp zijn G personen om het leven ge komen, terwijl 26 personen gewond wérden. Duitsch architect in Polen gearresteerd wegens spionnage Warschau, 10 Juli. (II. X.) Naar de B. Z. meldt, is in de Poolsche stad Kielce, de architect Ahrend uit Gelsenkirchen, lid van het bestuur der- Duitsche vereeniging voor het onderhouden van oorlogsgraven, die daar ccn foto nam van het kerkhof, waar zijn gevallen zoon begraven ligt, ge arresteerd en onder beschuldiging van spi» onnage naar de gevangenis overgebracht. Er bestond 11.1. een politieverordening op liet maken van opnamen van dit kerkhof, waarmede de heer Ahrend klaarblijkelijk niet bekend was. De Poolsche politie grondt haar beschuldiging van spionnage op het feit, dat de heer Ahrend in het bezit van Poolsche stafkaarten was. Ilij heeft deze echter in een Poolschen boekhandel ge kocht, waar zij Noor iedereen verkrijgbaar zijn, om daarvan bij zijn autotocht door Po len gebruik te mnk*»n. KONING GEORGE'S TOESTAND. Geen aanleiding tot bizondere mededcelingen. Londen, 9 Jul i. (V.D.) De toestand van den koning gaf hedenmorgen geen aanlei ding tot bijzondere mededeelingen. De ko ning stond op den gebruikelijken tijd op en verrichtte zijn gewone werkzaamheden. De geneesheeren van den koning zullen hedenmiddag een Röntgenfoto maken om liet onderzoek van den koning voort te zetten. VROUWENKIERECHT IN GRIEKENLAND. Athene, 9 Jul i. (V. D.) Dc eerste mi nister Venizelos deelde in de Kamer mede, Jat de regeering in de volgende zitting een wetsontwerp zal indienen om aan de vrou wen het kiesrecht te geven. JOHN D. SR. 90 JAAR. Hij speelde nog een partijtje golf. Rockefeller heeft zijn 90stcn verjaardag rustig en stil gevierd op zijn buiten in Tar rytown. Mij zeide dankbaar te zijn voor d? vriendelijkheid, hem in het afgeloopen jaar bewezen. Zijn gezondheid was best en hij was vol hoop voor de toekomst. De oude heer wilde zich niet laten foto grafeeren en dagbladcorrespondenten wer den niet toegelaten. De jarige speelde nog zijn gewone spelletje golf, al was het 90 gr. F. in de schaduw. Aan het verjaarsdiner temidden van zijn nakroost sneed de oude man zelf de ver- jaarstaart, maar hij mocht er niet van mee- eten. GEEN ENGELSCHE MANOEUVRES IN HET RIJNLAND. In het Lagerhuis heeft de minister van oorlog op de vraag, of er voor de eerstvol gende drie maanden eenigerlei toebereid selen getroffen waren voor het houden van manoeuvres der Engelsche troepen op Duilsch gebied, het volgende, door de re- geeringsbanken toegejuichte, antwoord ge geven- „Bij het Engelsche Rijnleger zullen dit jaar geen manoeuvres of oefeningen in brigade-verband gehouden worden. De re geering wenscht niet opzettelijk de bevol king moelijkheden te berokkenen." DE TERUGKEER VAN DEN HERTOG VAN GLOUCESTER. Dc hertog van Gloucester, die in Mei den keizer van Japan de versierselen van de Orde van den Kousenband had overge bracht en op zijn terugreis in Canada zijn sleutelbeen bij het polospelen brak, is giste ren gezond en wel te Southampton aange komen en dadelijk naar Londen doorge reisd. Hij vind zijn ouders in den tuin van 't paleis Buckingham, waar de koning een wandeling maakte. ERNSTIGE MIJNRAMP. Acht dooden en vijf ernstig gewonden. Londen, 10 Juli. (LI. N.) In de Blae- navon-mijn heeft een ontploffing plaats ge had, waarbij acht mijnwerkers om het le ven zijn gekomen, terwijl er vijf ernstig gewond zijn. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 1?2.5 te Münehcn. Laagste barometerstand: 743:2 tc Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 12 Juli: Zwakke tot matige Z. W. tot Z. O. wind, licht tot half bewolkt, droog en warm. .Dc gcltecle wereld neemt aan stoot aan 't optreden der I'er. Staten" N e w-Y ork, 10 Juli. (V.D.) Uit Washington wordt gemeld, dat reeds 38 landen tegen de nieuwe Amerikaansche tarief-voorstellen protesten hebben inge- ïend. Daaronder bevinden zich Engeland, Frankrijk. België. Nederland, Italië, Oos tenrijk, Spanje, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en alle Zuid-Ameri kaansche staten, liet staatsdepartement heeft alle 38 protesten doorgezonden naar do financieele tommissie van den Senaat. Reeds eenigen tijd had liet staatsdeparte ment in antwoord op vragen \an den se nator Herrison verklaard, dat er ongeveer een dozijn protesten was binnengekomen, doch senalor Herrison was ervan over tuigd, dat het er meer moesten zijn, waar door het staatsdepartement werd gsdwon- en alie 38 ingekomen proteststukken over te leggen. Voor de oppositie 111 den Senaat leveren deze bezwaarschriften welkom ma teriaal voor den strijd tegen de nieuwe tarief-voorstellen. Senator Herrison ver klaarde, dat Washington thans in de we reld den roep heeft een nieuwen imperia listische» oorlog ontketend te hebben. De goheele wereld neemt aanstoot aan het op treden van Amerika. Amerika zal spoedig alleen staan tegenover allen, waardoor zijn buitenlandsche handel bedreigd zal wor den. In de gepubliceerde lijst van de 38 staton, die bezwaren hebben tegen de nieu we tarief-voorstellen hebben ingediend, wordt nadrukkelijk opgemerkt datDuitsch- land niet tot deze landen behoort. JAPANS NIEUWE REGEERING. De nieuwe Japansche regeering heeft een verklaring gepubliceerd, waarin zij toe zegt haar best te doen om vriendschappe lijke betrekkingen met China te onderhou den en zegt, dat zij zich van elke aanval lende actie zal onthouden en allen moge- lijken steun zal verleencn, opdat China zijn rechtmatige wcnschen zal kunnen ver wezenlijken. De regeering zal al het mogelijke doen om het hare bij te dragen tot de zaak der ontwapening, zoolang de nationale veilig heid niet in het gedrang geraakt. De regeering is van plan de uitgaven in alle departementen te verminderen met in begrip van leger en vloot. Het embargo op goud zal opgeheven worden, zoodra de voorbereidende maatre gelen genomen zijn. HERTOGIN PAUL VAN MECKLENBURG SCHWERIN.f Te Lüdwigslust is in den ouderdom van 73 jaar overleden de hertogin-weduwe Paul van Mecklenburg—Schwerin, geb. prinses Maria von Windisch Graetz. De overledene was een half-behuwdzuster van den prins der Nederlanden. DE HITTE TE NEW-YORK. N e w-Y ork, 10 Juli. (II.N.) Tengevol ge van de nog steeds aanhoudende hitte zijn gisteren te New-York weer 4 personen overleden. Ook in de omgeving der stad hebben verscheidene sterfgevallen in ver band met de hitte plaats gehad. Men ver wacht, dat vannacht de hittegolf zal ein digen VORSTSCHADE BIJ TRIER. Trier, 10 Jul i. (II.N.) In den afgeloo pen nacht is de temperatuur in de bos- schen op de heuvels bij Trier tot 3 graad onder 0 gedaald. Vele gewassen hebben vorstschade opgedaan, vooral de aardap pels. DE WIJZIGING VAN HET ENGELSCHE KIESSTELSEL. Londen, 9 Juli (V.D.) Gisteren ond wederom een bijeenkomst plaats tusschen de drie partijleiders Ramsay Macdonald, Baldwin en Lloyd George ter bespreking van de reeds in de troonrede aangekon digde commissie tot bestudeering van de wijziging van het kiesstelsel. De commissie zal bestaan uit drie leden van elk der po litieke partijen, terwijl ook ministers en oud-ministers tot lid benoemd kunnqn worden. EEN RING VAN 800.000 FRANCS GESTOLEN. Het juweliersvak te Parijs blijkt een niet ongevaarlijk bedrijf te zijn. Dinsdagochtend is de juweliersfirma O&tertag aan het Ven- dome-plan te Parijs, door een handigen op lichter bestolen. Deze, die half Póolsch. half Duitsch sprak, liet zich bij zijn bezoek aan den winkel allerlei ringen toonen, van welke hij naar bij voorgaf er een wilde koo- pen. De vreemdeling kon echter geen keus maken en zeide nog eens terug te zullen komen. Na zijn vertrek ontdekte men, dat een ring van 800.000 frank mede was \er- dwenon. Eenige jaren geleden, in Januari 1924, zoo meldt cle N. R. Ct., is dezelfde firma het slachtoffer van brutale dieven en moorde naars geweest. Drie mannen kwamen toen in den winkel en schoten er den bediende nood, waarop zij vluchtte zonder iets te kunnen steien.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1