de eemlandeb BRIEVEN VAN EEN BRABANTSCHEN BOER GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maandeu voor Amersfoort f2.10. per maand 0.75, per weejc gr>tjS verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vr Woensdag 17 Juli 1929 28e Jaargang No. 15 BUITENLANDSCH OVERZICHT WILLEM GROENHUIZEN juwelier. Modern handgedreven ZILVERENWERKEN. BUITENLAND. NIEUWE AAKDEmG IN PERZIE EEN AUTORAMP IN HONDURAS Elftal meisjes verongelukt OVERSTROOM INGEN IN TURKIJE Geweldige schade aangericht AMERSFOORTSCH DAGBLAD Blnncalnad franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON ÏNTERC. 513 UITGAVE: VALKHOFF C5 PRIK flTR inUFRTFMTIFN vin 1-4 regtls I I.Oi met inbegrip vnu ten bewijsaummet PHIuS UUl AUltnltMlltn j0i25, Llefdadlghelds-ad verienli(n voorde Ke't vU den prijs. - Kleine Advertentie „KEITJES" Dl) voorultbeLilng 1-5 regel. 50 cent, elke regel meer 10 cent, drlen.n.1 plnnuen !.-■ Bewl|,nummer ectm I 0.01 De voortdurende conflicten op den Balkan. Mislukte Bulgaars ;hZuid-Slavische onderhandelingen. Op den Balkan liggen nog genoeg stoffen voor conflicten opgestapeld. Dit is niet in de allerlaatste plaats te wijten aan de vredesverdragen, waarbij soms zeer dwaze en onbillijke grensregelingen zijn vastge steld. Natuurlijk zijn van deze regelingen de staten, die in den wereldoorlog de neder laag leden, het slachtoffer geworden. Met name is Bulgarije gedupeerd, doch dit land kan niet een al te hoogen toon aanslaan, omdat het, evenals Duitschland, ontwapend is. Hoewel op een afstand de toestanden natuurlijk nooit zuiver kunnen worden be oordeeld en Balkanverwikkelingen vooral moeilijk zijn te doorgronden, krijgt men nochtans den indruk, dat de Zuid-Slavische regeering Bulgarije dikwijls noodeloos on aangenaam is en soms zelfs noodeloos uit lokt. Het Servische element is vooral in dit opzicht actief en zou eigenlijk niets lie ver doen dan Bulgarije maar gewoonweg inpalmen. Trouwens: ook op binnenlandscli- politiek gebied hebben de Serven in den Zuid-Slavischen staat voortdurend blijken gegeven van een onverbiddelijke heersch- zucht. Zij achten zich op den Balkan een soort uitverkoren volk. terwijl al de ande ren als minderwaardigen worden be schouwd. Bulgaarsch—Zuid-Slavische incidenten, die haast wel moeten voortvloeien uit de uiterst onbillijke bepaling der grenzen, zijn vooral de laatste tijden schering en inslag en de meeste berichten stemmen hierin overeen, dat van Zuid-Slavische zijde meer malen provoceerend wordt opgetreden De grenswachten, die Belgrado op de been houden, zijn nog al onstuimige personages, die er, hetzij er een aanleiding bestaat of niet. er maar al te vlot op losschieten. De militairen, chauvinisten in merg en been. spelen in Zuid-Slaviö nog al een belang rijke rol en het schijnt, dat dezen telkens opnieuw het vuurtje aanstoken. De koning dictator schijnt niet hij machte te zijn. of er niets voor te voelen, deze heeren tot matiging te bewegen. Zelfs zijn er booze tongen, die beweren, dat Zuid-Slaviö moed willig aanstuurt op een botsing met het zwakke Bulgarije, om zoodoende de aan dacht af te leiden van de situatie in het binnenland, die niet al te rooskleurig moet zijn, daar do scherpe tegenstellingen tus- schen Serven en Kroaten geenszins uit den weg zijn geruimd, sinds Zuid-Slavië de ..zegeningen" geniet ecner straffe dictatuur. In het buitenland ziet men echter met een bezorgd hart do Balkantwisten aan, daar er in beginsel steeds de grootste gevaren aan vastzitten. Een brand, die daar uit breekt, kan dikijls moeilijk gelocaliseerd worden: de staten toch, daar in den Zuid Oosthoek van ons werelddeel, hebben elk hun aparten Europeeschen protector in den vorm van groote staten, die onderling na ijverig zijn. In dit verband behoeven de namen Italië cn Frankrijk slechts genoemd te worden. De spanning op den Balkan werd niet langen lijd geleden dan ook zoo ernstig geacht, dat de gezanten der groote mogend heden terwille van de handhaving van den vrede zich genoodzaakt zagen zoowel te Sofia als te Belgrado stappen te doen om de beide stalen te waarschuwen voor de gevaren, die er schuilen in hun aanhou denden onmin. In 't begin van dit jaar scheen zich een gunstige verandering in de relaties af te teekenen, daar Zuid-Slavië en Bulgarije te Pirot gezamenlijk een grensregeling ont wierpen, doch deze werd alleen geratifi ceerd door 't Bulgaarsche parlement, ter wijl de Zuid-Slavische Kamer nimmer tot ratificatie overging. Sindsdien werd de toe stand hoe langer bedenkelijker en ook het jongste contact heeft niet tot een vergelijk geleid. De berichten, die ons over den toestand op den Balkan inlichten, behelzen name lijk, dat de besprekingen te Sofia tusschen den Zuid-Slavischen gezant en den Bul- gaarschen premier ter oplossing van de be staande geschillen, op niets zijn uitgeloopen. Van Zuid-Slavische zijde wordt beweerd, dat Belgrado gaarne had geratificeerd, doch dat bepaalde anti-Servische handeling m van Sofia haar daarvan hadden weerhou den. In Bulgarije is men van gevoelen, dat Zuid-Slavië voorwendsels zoekt en op zijn teentjes is getrapt, omdat de Bulgaarsche minister van buitenlandsche zaken te Ge neve heeft aangeklopt, teneinde een beter behandelingen der minderheden, bovenal in Macedonië te verkrijgen. Het onvermijde lijke gevolg der mislukte onderhandelingen is natuurlijk: een verscherping der situatie en Bulgarije, dat geen uitweg meer ziet, wil nu de heele zaak voorleggen aan den Volkenbond, opdat deze zorge voor de in stelling van internationaal toezicht. Tot overmaat van ramp heeft zich Zondag avond opnieuw een ernstig incident voor gedaan, waarbij natuurlijk de revolver werd gehanteerd en bloed vloeide Twee Zuid- Slavische poli tie-beam ten verzochten aan de grens een paar mannen zich te legiti- raeeren Met antwoord daarop was. een revolverschot. De agenten vielen neer, doch één hunner was nog bij machte één der aanvallers te dooden, op wie men granaten van Duitsch en Bulgaarsch maaksel vond In Zuid-Slavië doet men ten hevigste ver ontwaardigd en algemeen Is de opvatting, dat hel gebeurde ernstige diplomatieke ge volgen zal hebben. LUXE AUTO-VERHUURINR1CHTING IVJET BETROUWBARE CHAUFFEURS Tel. 852. Gevestigd 1885. Ettelijke dorpen vernietigd Een hevige aardbeving werd gevoeld te Khorassan, het tooneel van de jongste aard schokken, die zulke noodlottige gevolgen hadden Gisteren zijn verscheidene dorpen vernietigd, maar er zijn weinig slachtoffers, omdat de aardbeving overdag heeft plaats gehad EEN WOLKBREUK. Naar uit St. Louis gemeld wordt, zijn gis teren zeven menschen door een wolkbreuk van een brug over de Merawee-rivier ge spoeld en in de golven verdronken BANKLOOPER BEROOFD. Drie mannen hebben een banklooper aan gevallen op den boulevard te Hollywood en hem van 15J)00 dollar beroofd De bankloo per bood weerstand en nam een der aan randers beet. Een Mormoonsche zendeling werd bij de wisseling van revolverschoten gewond. DE GEBEURTENISSEN IN AFGHANISTAN. Een telegram uil Pesjawar houdt in, dat Ali Khan, die in de dagen voor Aman Oel- lah's lucht korten tijd tot de kroonpreten denten behoorde en Djellalabad vePoverd had. Zaterdag door de troepen van Ha bib Oellah gevangen genomen en terechtge steld is WEERBERICHT. Hoogste barometerstand 706.2 te Kinn en La Coruna. Laagste barometerstand 755.3 te Vardö. Verwachting tot den avond van 18 Juli: Zwakke tot matige veran der! ijke wind, meest uit Z. richttingen, meest licht of half bewolkt, iets koeler, droog, behoudens kans op onweer. Uit Tegucigalpa wordt bericht, dat een autocar, welke een aantal leerlingen eener meisjesschool, die van een picnic kwamen, huiswaarts bracht, in een ongeveer 300 M diepen afgrond is gestort. Elf meisjes wei den gedood en 22 gewond. De gebeele stacF is in rouw gedompel. «jaar tal van slachtoffers tot bekende farm lies behoorden. Alle schouwburgvoorstellin gen en concerten zijn ofgelast. De minister van openbare werken werd ernstig gekwetst bij een poging om in den afgrond af te dalen ten einde het reddings werk tp leiden DROEVE OUDE DAG. De 80-jarige weduwe van den Russischen staatsman baron Giers, eenmaal één der machtigste diplomaten van Europa, schrijft de Pester Lloyd, is dezer dagen te Mar burg in Zuid-Slavië uit haar woning gezet, omdat zij de huishuur niet kon betalen. Het gemeentebestuur heeft de oude dame, die eenmaal aan het hof van den tsaar was, voorloopig in een kamertje in de dragon derkazerne ondergebracht RUSSISCHE SPION AANGEHOUDEN. Volgens een bericht in de Duitsche bla den is in verband met. een nieuwe spion- tiagezaak een Rus door de politie aange houden. Te Stolp in Pommeren woonde se dert lang een Rus. die van spionnage ver dacht werd Hij beweerde, dat hij belang rijke raededeelingen kon doen over een Poolsch-Fransche spionnage-organisatie in Oost-Duitschland. Hij vroeg daarvoor 12.000 mark. Het aanbod van den Rus werd van de hand gewezen, maar de politie ging de gangen na van den Rus. die spoedig daarna over Warschau terugkeerde Volgens een bericht van do Stolper Mor gen Zeitung vond men op den Rus. die zon der middelen van bestaan naar Duitschland gekomen was. 32.000 sloty cn een nauwkeu rige opgave van de Pommerschc garnizoe nen De overstroomingen nabij de kust der Zwarte Zee in het district Trebizonde ne men den omvang aan van een ramp. Naar schatting staan reeds dertig dorpen onder water, terwijl verscheidene andere volko men zijn verwoest. Het aantal dooden zou reeds meer dan 500 bedragen. De stoffelijke schade wordt op drie millioen Turksche pongen geraamd. De stortregens duren nog steeds voort. Uitgestrekte rijst- cn maisvelden staan onder water en er zijn reeds tien groote bruggen vernield. Volgens nadere berichten staat omtrent het lot van tien dorpen nog niets met zeker heid vast, aangezien de reddingscolonncs nog niet in de gelegenheid waren deze dor pen te bereiken men vreest, dat zij geheel onder water staan cn dat zoowel menschen als dieren verdronken zijn. EEN ZEER SCHADELIJKE BRAND. Parijs, 16 luli. (IT.N.) Te Havre is gis teren een groote goederenloods door brand vernield. De schade wordt op 6 millioen francs geraamd DOOR A. A. L. GRAUMANS Ulvcnhout, 12 Juli 1029. Mcnier, Nóuw, hedde dieen prentenboek, dieën femieliealbuni ok gezien in de kraanlcn van de honderd nuuwe Kamerleejen? Wa-zegde T van? Leet er 't verstaand nie duimendik bovenop? Schijnt er uit al die oogen nie d'n gloed van martelèèrs, zelfopoffercèrs, die veur ons op de kist springen as 't mot? En die zeuven wefkes? Zijn 't gin troele- kes? En de mannen mee baarden, amico? Zou- cT-'r nie veur oew plezier inklauteren? Eene was erbij en die leek nouw persies op kla verenkoning en 'nen aandere was krek schuppcriboer. Trui ee-t-'m ok gezien, dieen plotjesboek en stuk veur stuk ee-ze de pottegrafiekes bekeken en op 't end mee één resolute be weging de heele Kamer opzijgeschoven Moeselienie zou daar nog van kunnen lee- ren en toen zee ze: „gin keus!" „Ze zijn al gekozen," zee ik, „da's de fonkelnuuwe Tweede Kamer!" „Val-in-m'n-kasje," riep Trui verwon derd, „gift die prent dan nog 's, ik docht werachtig asda-d-et weer 'nen schoonheids wedstrijd was." Toen ee-ze 't gevalletje nog 's bekeken en mee 'nen zucht zee ze toen: „nouw, ze zullen warschijnelijk meer verstaand emmen as ikke, maar zoo op 't eerste gezicht zoude-'t nie zeggen?" Mee aandere woorden; Trui wou zooveul zeggen as: ze zullen messchien nie zoo stom zijn as ze d'r uitzien, 't Is te hopen asda-d-e! mensch 't raaidt, amico, want eerlijk is eerlijk, maar zoo op 't eerste gezicht is 't knudde, zooas ze teugeswóorig zeggen, 'f Is nouw dierekt gin kraantenbladzij om mee te geuren in 't buitenlaand of zoo. Hoewel laat ik er nouw dalijk bijzeggen, amico. '1 schijnt ieveraans nie veul beter te zijn Keb bevoorbeld gelezen, da-'nen Prins in Duitschlaand, von Lippe hiet-ie, en hij doe z'nen naam eer aan, want von Lippe durf veul van z'n lippen te laten gaan, had gezeed en geschreven: ,,'t is spreek woordelijk geworren, da-g'-om menister of Kamerlid te worren, eerst in de pèrepluu mot gezeten emmen of rijp er veur zijn" en nouw denk ik zoo: da ze daar ok zo'ncn prentenboek emmen gedrukt en dieën Prins toen ok al die kopkes ee gezien. Ilij is veroordeeld veur drie-honderd marken boete. „Ge mag teugeswoorig niks meer," mot Frederik (zoo hiet ie van veuren) aan z'n Trui emmen gezeed cn Hare Hoogheid ee toen g'antwoord: „Zeg uwes" dat wel, heer gemaal, maar den eersten keer dat ik u weer 'n penhouwerke in uwe doorluch tige vingers zie nemen, dan zal ik uwe Hoogheid 'n lik mee rn'ncn stofzuiger ge ven op uw petje, da-d-ocw schoons liaar- scheidingske op oew Prinselijke teencn kiepert," En aangezien teugen zukke argumenten nie óp te schrijven is, heet ie er de sjoer- nallistiek aan gegeven en doet ie 't zelfste ambacht weer \an vruuger: niks! En da's nog 'nen heelen boel veur 'nen vorst, amico. Niksdoen en don zoo. dat de men schen denken da-ge nog heel wa-d-aftobt! Da's gin hatelijkheid horre! Iveb wel 's en gij ook netuurlijk 'n dagverdeeling gelezen van hooge mie purdon, hooge oomes, en de schoonste was die van Priemo die Riveera. Die werkte, volgens da kraantenstukske. zestien uren per dag. Ree iederen dag twee uren pèèrd. om kwiek te blijven, gong 's aves naar "n kefee om te dineeren (zooveul as z'n mid- "*dagpotje) en bleef daar dan z'n eigen 'n uur of vier amuzeeren en sliep dan acht uur per nacht. Keb toen uitgerekend, dat dieën mensch z'n dagen persies dartig uren laank wa ren! En amico, m'nen kop er af as 't zoo nie in de kraant sting. Moeselienie z'n dagen zijn 'n week laank; dus laten gij en ik maar blij zijn, jong, da me mee 'n uurke of twaalf, veer tien werken per dag, d'r al af zijn! Waar of niet? Ja, amico, pollitiek is 'n moeilijke, 'n in gewikkelde zaak. En as 't er eene is, die me daar vandaag dik gelijk in gift, dan is 't' zekers Pwankarree. Nondekees wa-d-emmen ze d'n dieën aan z'nen stèèrt! Ge mot dan weten: hij sta bij z'nen kammeraad Oome Sam, Dolla- rika, in 't kladboekske. Wa-d-ammenu- eic, kogeltjes cn bommekes en zoo. n per- tijke geweren, kenonnekes, duikbotjes, vliegmachientjes en meer van da gerij, daar staat ie veur op de lat bij Oome Sain (ge kon nèt zoo goed zeggen: Oome Jan!) En da's nogal uarig opgeloopcn! Zelfs zoo, da Frankrijk 't in slukskes cn brokskes mag betalen. Frankrijk ee zooveul as oorlog-op-afbetaling gevoerd, snapte! Nie de soldotjes. Die emmen kontaant be taald: d'n eene mee 'nen erm, d'n tweede mee z'n beencn, d'n derden mee z'n oogen, cn de meestcn mee d'r leven Maar de mannen achter de gruune la- fels, die nota's emmen gewisseld in plots van kogels en hommen, die lieten alles op de lat zetten. Na veul vier cn vijven is Pwankarree mee z'n knechts overeengeko men mee Oome Sam, da-d-'t eerste stukske schuld betaald zou worren op 1 Augustus 1929. Over 'n paar weken dus mot ie over de brug komen. Enamico, da's gin dunne op 'nen riek, jong! De Pwan ee maar uitstel gevraagd aan d'n Sam en Sam ee toen gezeed: „Run toe de hel! Maar eerst betalen!" En daar Pwannekc weinig zin ebben zal om naar de hel tc rennen, zal ie motten betalen enda's bijna al nèt zoo erg! Want da-d-eerste afbetalingske be draagt vierhonderd muljoen dollars en da-d-is sjuist 1-1800000000 (acht nullekes achter 118) frangeskes. En om oew 'n idee ie geven hoeveul of da persies is, hè 'k uitgerekend, da Pwan driehonderden vijf tig goedenrenwagels van de 6poor mot huren om er da-d-hands- volleke frangeskes netjes in stapeltjes in te tassen veur Samme' 't Kunnen messchien 'n stuk of tien wagels meer zijn, maar as ze zóó gaan praten, clan kijk ik ok nie op 'li spoor wage) tj» zuiver. Wa gij? Maar dit is 'n zaak die zeker is. as da „goedje" in schepen overgolajen wordt en over d'n oceaan vaart, onzen Piet Hein z'n eigen in z'n graf omkeert, amico! En nouw zoude zoo zeggen, as g'oew eigen zoo in d'n essetee gewerkt het da ge 'n niemeer uit wit te komen: as de deur wèèrders rnee gin end hout van oew lijf af zijn te slaan, da ge dan toch wel 'n bietje in gaat krimpen! Maar houmaar! Oome Sam ee woorde lijk gezeed: „Betalen Pwanneke; zoolaank as guillie zóóveul uit blijven geven veur bewapening, zoolaank motte roew ouwe beeren ok maar Afdoen!" En nouw kundeT van zeggen wa ge wilt, maer da's veul waar. Nouw gaan d'r geruchten da Pwankarree af zal trejen Da's ók 'n opvat ting. Olleen zou 'k er van willen zeggen: da-d-ebben de suldaten n i e gedaana toen ze betalen moesen. Die zijn d'r nie van deur gegaan toen de kogels aankwampen van d'n Duts. Maar ollee, pollitiek is kollosaal moei lijk, laat 'k er m'n eigen dus maar nie verders in verdiepen. Alleen wil ik ditte op iedereen z'n hart drukken: wa:d-is oorlog voeren, al of nie op afbetaling, beestig duur. Akkevietjes van 'n driehonderdvijftig spoorwagels frangeskes as eerste termijn en da veur één sof-pervincie as d'n Elzas plus de menschen!evens die er veur be taald zijn, l is duren grond amico. die ge zoo kopt! En da-d-a 11 eraaal in de gaten te houwen nouw wij ier 'n pervincie aan 't veroveren zijn, kek, da's goed! Want al zijn rl'r tellekons lui die er over willen vallen dat die opdweilerij van de Zuiièrzee zooveul geld kost, ik zeg maar, laat 't 'n muljoentje meer kosten as me dochten: laat de rekening 'n muljoentje teugenvallen, 't komt er toch weer mee de volle rente uit. Wel ee-t-er 'nen tiep in de Eerste Kamer, ja amico, de eerste Kamer, karjuu ons Bestekamer, gezeed, da mee deuzen fienansjeelen teugenvaller de staat nooit aan z'n centen kan komen, die ie d'r in stak, bij den verkoop van de stukken grond strak, wel had ie da haarfijn uitgere kend, maar zooas wel 's meer gebeurd bij rekeningen maken, deur de boomen 't bosch nie gezien. Want, niewaar. ok al kost die opdrogerij nouw 'n paar losse duit stukken, as strak die nuuwo pervincie in welvaart te blaken leet, as de boomgaarden te prijken staan in vollen bloei as reus achtige boeketten en later de takken bui gen van de vrachten fruit; as 't koren op de velden te glaanzen leet as vloeibaar goud, de weilaanden tot d'n horizon d'r eigen uitstrekken in sappig gruun waarin duuzenden runders mee gezondblinkende huiëen wachten op de melksters; as de kleipiepers er in volle wagels worren af- gerejen om strak as éénen berg bremgelen blom op de tienduuzenden tafels te komen, as mensch en dier daar in gezonden wei- staand leven kan, want amico, d'n éérde die te veurschijn komen zal is vet en voed zaam! en as al die veurdeelen jaar in, jaar uit trug komen, welnouw, is zukken grond dan o o i t te duur Want over honderd jaar en over duuzend jaar, steeds blift de éérde vruchtdragen En de Staat, waar dieën kortzichtige kearel 't over had, is da-d-enkeltenalleen de schatkist Of zijn wij da en d'n grond waar me op leven en de predukten die d'n grond en wij allemaal opbrengen en alles wat er verders aan los en aan vastzit En as ge nouw ziet keb 't al meer geschre ven wa laanduitbreiding kost as ge de ginneraals de leiding gift, kek nouw maar naar Frankrijk, dan zeg ik veur d'n zoo- veulsten keer, lot da nouw maar 's aan de Inzejeurs over. Nie leggen te bakeren, nie kankeren, d e u r-d w e i 1 e n Maar affijn, wemmen nouw 'n nuuwe Tweede Kamer, en as ok hier nuuwe be zems schoon vegen, dan zal 't wel losloo- pen! De groote vraaag is nouw 't Kabinet 't Nuuwe Kabinet. Maar wa mijn 't meeste intereszecn da-d-is wie menister Kan op zal vollegen. Want daar hedde 'nen kearel veur noo dig die van veul markten lhui6 mot zijn. 't Mot er eene zijn, die over alle hekketjes kan springen en zóó, dat de burgemeesters en raadsleden die achter 'm aanloopen, aan de pinnekes blijven hangen. Verders mot ie nie opzien teugen slooten van twee meters bridte om dan van de diepte nog niks te zeggen goed kunnen zwemmen, roeien, tennissen en 't ".een of aander klee- dingstuk uitlaten bij weer of gin weer! Kan liep, zwom, fietste, sprong cn mokte perlretjès mee z'nen bloolcn kop, z'nen opvolger zal 't b.v. motten doen in z'n hemdsmouwen. Maar en da-d-is de sjoos waar haalt de Koningin zo'nen artiest vandaan? Waant as d'n sollisiestaant da-d- allemaal kan, dan mot ie nog laten zien hoe-ie z'n affaire drijven kan, zonder dat-ie er zeivers bij is. Want dat kón Kan. En nouw meügen ze wel 's zeggen da-d-et vorige Kabinet nie veul uit ee gevoerd, maar dan motten ze 't maar is nadoen, wat dio mannen gedaan emmen! Ginnen eersten steen is er geleed, of een van de menisters metselden dieën kei d'rin. Gin nuuwe brug geopend of ze knipten 't lintje deur. Gin laandbouw- of veeten toonstelling of Kan luisterde 't feest op mee z'n barrehoofdsche verschijning. Wat deus menisters allemaal gedaan em men, is kollesaal. Zóó druk was 't dikkels da mee gevalle- kes as 't Belgische schaandaaltje of 't Ku~ resouwsche er altij wa menisters ontbraken op 't appèl omdage ok nie op twee plotsen tegelijk kunt zijn. Zooda me eigenlijk wel twee Kabinetten moesen emmen, zooas de groote tooneelver- eenigingen. Eén veur de vaste gebouwen en een dat de tooneelspeulere d'n bijwagen noemen en die altij aan d'n trein gebokt is0 Dus elk departement twee bazen. Eéne in de zaak en ééne mee 'n abonnement op 't spoor, mee 'n kofferke mee gereedschap waarin eerste-steenen, kalk, 'n struweel, 'n scbèèr om te knippen, n zwembroek, 'n paar voetbalschoenen en wa naaigerei as ze soms aan 'n pinneke blijven haken. Ge zouw 's zien, amico, hoe dan 't boeltje liep as 'n flut je. 't Is 'n idee en ze meugen 't kosteloos overnemen. Amico, ik schei d'r af. 't Is wellekes ge- wiest. As altij veul groeten van Trui en gin hor^c minder van oewen. toet a voe DRé.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1