BUITENLAND. GARAGE MOLENAAR Telefoon 1212 A ADVERTEIMTIE-P DE EEMLAHDÊB uitgave: valkhoff cj Donderdag 18 Juli 1929 28e Jaarg^nï^' 0' 17 BUITENLANDSGH OVERZICHT HOE WARM HET IN ENGELAND WAS I De pruiken af luxe auto-verhuurinrichting iviet betrouwbare chauffeurs IN EEN BENARDE POSITIE DE ONTPLOFFING JOENNANFOE TE Straatgevechten de inleiding TWEEDE AFFAIRE. HUSSMANN Gruwelijke moord op zijn vriend Firma's, welke in de ko ende week tenties wenschen worden verzocht, tl nonces in te zendei melding van den dag i SfT! jfEDEROM OPSTAND AFGHANISTAN IN KOOP AANGEBODEN AMERSFGORTSCH DAGBi ABONNEMENTSPRUS pet 3 maandca voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»- Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nnmmers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 met inbegrip van icn bewijsnummer PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 Llefdadigficlds-advcrtenticn voorde elke regel meer f0.25. Ig" bij voorultbctoling 1—5 regels helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KElTJEi j Bewijsnummer extra f 0 05 50 cent, elkyregel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1 Verdere liquidatie ran den oorlog. Een Dnitsch-Bel* gisch geschil uit den weg geruimd. Men herinnert zich. dat, toen België tij dens den oorlog in handen van Duitsch- Jand was, de bezettende mogendheid tegen den koers van één en een kwart franc groote bedragen in marken in de circu latie bracht. Toen de oorlog weer tot het verleden behoorde, werden deze, inmiddels vrijwel waardeloos geworden, marken door de bezitters aan de Belgische atuoriteiten teruggegeven, die daarvoor francs terug betaalden. Dit beteekende voor Brussel een belangrijke schadepost, doch de regeering liet het „er niet bij zitten". Het verlangde, dat Duitschland, wat België er bij had in geschoten, zou terug betalen en stelde daar om een financieelen eisch, die betrekking had op zes milliard marken. Ter gelegenheid van de vredesonderhan delingen had België zijn eischcn nauwe lijks gematigd, daar het toen de betaling, door Duitschland, ecner som van 5 milliard gouden francs wilde bedingen, doch do bondgenooten waren nog niet zoozeer door oorlogspsychose bevangen, dat zij met een dergelijke vordering zoo maar instemden. Zij lieten terecht de overweging gelden, dat het onmogelijk was na te gaan, of de ingeleverde marken inderdaad alle de door Duitschland in omloop gebrachte vertegen woordigden dan wel ook gedeeltelijk nader hand binnengesmokkeld waren. Later heeft België bij verschillende ge legenheden aan zijn krasse ei9chen niet langer vastgehouden; tenslotte was het er voor te vinden genoegen te nemen met 37 .laarbetalingen, elk 25 millioen groot. Op de jongste bijeenkomst van financieele des kundigen te Prijs is de zaak opnieuw ter sprake gekomen en toen heeft men België ertoe weten te brengen opnieuw een ge deelte van zijn eischen te laten vallen en zich tevreden te stellen met ongeveer twee derde van laatstgenoemd bedrag, te ver- deelen over 37 annuïteiten. Duitschland hapte nog niet dadelijk toe en de weder- zijdsche stijfhoofdigheid bracht de confe rentie, belegd om het plan-Dawes te her zien en het vraagstuk van Duitschlands schadevergoeding voorgoed te regelen, zelfs een oogenblik in gevaar. Tenslotte gingen de Belgen er echter mee accoord, dat het nieuwe betalingsplan, waaraan de naam van den Amerikaan Young is verbonden, pas geldig zou worden, als vooraf de kwestie der marken was geregeld op een wijze, die beide partijen bevredigde. Na afloop der conferentie van experts zochten België en Duitschland dan ook ter stond voeling met elkaar. Bij beide zat de wil voor tot een accoord te komen en zoodoende kwam dezer dagen dan ook inderdaad een regeling tot stand. België heeft voor zich nog het afzonderlijke recht weten te be dingen, dat Duitschland zij het in een dergelijk geval in natura doorgaat met de betaling der 37 annuïteiten, zelfs wan neer op den grondslag van 't plan-Young Duitschland zijn betalingen een tijdlang mocht staken. Aan den anderen kant zal België in den vervolge geen enkel Duitsch eigendom, dat zich in België bevindt en waarop beslag is gelegd, meer te gelde maken. Er zal een teruggave plaats vinden van al datgene hetwelk nog niet is geli quideerd. Ongetwijfeld raag de schikking van be lang worden geacht, daar nu een oorzaak voor Duitsch-Belgische wTijving is opge heven, terwijl tevens een belemmering voor het in werking treden van 't plan- Young uit den weg is geruimd. M.a.w.: er is opnieuw een stukje oorlog geliquideerd. Het is gisteren in Engeland de warmste dag van dezen zomer geweest. In Londen steeg de thermometer in de schaduw tot 86 graden en Harrogate in Yorkshire meld de om 2 uur 89 graden. Verschillende plaat sen in het Zuid-Westen hadden ook tem peraturen tusschen 85 en 90 en overal heb ben de gemeentebesturen hun waarschu wing aan de bevolking herhaald om uiterst zuinig te zijn met water. De rechteis in de Kings-bench en Old Daily te Londen zetten hun pruiken af. welk voorbeeld door de meeste advocaten werd gevolgd. Ook in het Lagerhuis ver schenen de juridische raadslieden der kroon zonder hun traditioneele pruik. THOMAS TEGEN DE WERKLOOSHEID. Bet Lagerhuis keurt het crediet goed. liet Lagerhuis heeft zonder stemming de eredietwet goedgekeurd, door Thomas voor gesteld om zijn plan uit te voeren ter be strijding der werkloosheid, waardoor finan cieele hulp of waardoor waarbergen ver strekt worden tot een bedrag van i 25 mil lioen voor geschikte werkverechaffingsplan- •en. Schooljongeos in zee gevallen Uit Stralsund wordt d.d. 16 Juli bericlii Terwijl gisteren vijf schooljongens op de Oostzee aan het roeien waren, schepte de boot door het draaien van den wind ineens v/ater, waardoor ze omsloeg en de inzitten den in zee vielen. Het lukte hun echter zich aan de naar boven drijvende kiel van de boot vast te grijpen, waardoor zij zich boven water konden houden. Daar geen hulp kwam opdagen, belastte een der jongens zich ermee naar land te zwemmen en assis tentie te gaan halen. Nadatzij drie uur hadden rondgedreven, werden de vier andere jongens ten slotte in volkomen uitgeputten toestand door een visschersboot gored. Van dcngeen, die naar land wilde zwemmen, heeft men niets meer vernomen. Men neemt aan, dat hij verdron ken is. Vertraagde berichten uit Joennanfoe rep pen van hevige straatgevechten, die aan de ontploffing van 11 dezer zijn \oorafgegaan. Behalve het Engelsclie, is ook het Fransche consulaat vernield. Troepen uit Kweitsjau waren de zwak verdedigde stad binnengedrongen, waarop de straatgevechten volgden en daarna de ontploffing. VEEMGERICHTSMOORDENAARS VRIJGELATEN. Gisteren zijn uit de gevangenis te Bützow (Mecklenburg) vijf gevangenen outslagen, die in 1925 wegens veemgerichtsmoord ter dood zijn veroordeeld, onder wie de gewe zen eerste luitenant Scholer. De doodstraf was later veranderd in tuchthuisstraf en vervolgens op grond der amnestie van ver leden jaar in gevangenisstraf. De vrijlating geschiedt thans ingevolge een besluit der nieuwe regeering van Mecklenburg-Schwe- ring CHINA BESCHULDIGT RUSLAND. Samentrekking van troepen. De dagbladcorrespondenten te Peking en Sjanghai berichten, dat tal van reizigers van hun reis naar Europa over de Trans- siberische route hebben afgezien, uit vrees dat de dienst tengevolge van het Russisch- Chineesche geschil gestoord zal zijn. Andere berichten maken gewag van Rus- siscb^Chineesche troepenbewegingen aan de Amoer. Rusland heeft gas- en luchtvaartde tachementen van Tsjita Zuidwaarts gediri geerd; de Chineezen concentrecren troepen in Mansjoeli. aan de grens. Naar verluidt hebben de autoriteiten in Mansjoeli de mo bilisatie van verscheidene divisies ter sterk te van 150.000 man bevolen. Verscheidene modern uitgeruste eenheden, voorzien van tanks, trekken naar de grens. Vier divisies roode infanterie en twee cavalerie-divisies zouden aan de Mantsjoerijsche grens staan. Nochtans vermoeden de mee.ste Chinezen, In de bosschen bij Freiberg in Saksen Is een gruwelijke misdaad ontdekt, die leven- te J we vaJ ZQi Zo gei eer ba 3D' ve f 18 Dr WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 767.4 te La Coruna. Laagste barometerstand: 756 6 te Jan Mavon. Verwachting tot den avond van 19 Juli: Zwakke tot matige veran derlijke, meest Z. tot Z W wind, inec9t licht tot half be. wolkt, warm en droog be houdens ecnige kans op on weer. is: dat sovjet-Rusland bet niet zal wagen tot oen militaire bctooging over te gaan, uit vrees voor een Jnpansche interventie. In afwachting van hot defini tieve antwoord der Chineesche regeering. Kowno, 17 Juli. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat na het overhandigen van het voorloopige antwoord van de regeering le Nanking aan de sovjei-regoering de Rus sische regeering aan den Chineeschen zaak gelastigde heeft medoc leeld. dat tucl ver trek van den Russischen onderhandelaar naar Nanking, het lid 'van het commissa riaat voor het verkeerswezen, Serebrjakow, zal worden uitgesteld, totdat te Moskou de definitieve nota van Nanking is ontvangen. Volgens het Russ. Tel. Ag. zal de Sovjet- regeering tot ann de ontvangst van deze nota de nationale regeering te Nanking geen enkele mededeeling meer doen toeko men Troepen van Habib üellah ontwapend Berlijn, 17 Juli. (II N.) Volgens een a ConstanUnopel uit Tolierau ontvangen ficieeus bericht is in de -o- ncie Herat een opstand tegen llabib Oel- "i uitgebroken. De opstandelingen hebben 3 troepen van Habib Oellah in llerat ont- Ier» r-l.ir- m »ipeDd c" e™016 voorraden munitie buit jVLEINE ADVERTENT(Elaaakt gouverneur van de stad llerat' ,1 ninmonn nniuncDnim ..Tropi*.1"1" Kaboel gevlucht. De opstand wordt d DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDA^,. aanhanger3 van Nadir Khan goIei„ VAN 1-5 PF.GE: 0.30: BIJ J X PLAATSEBdere stammen JC k b f 1. steunen do opstandelin- UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING1- De regeering van Uabib Oellali heeft HfAEttlEWjiiiLMB—juiw1 milituire expeditie gezonden ter onder- van don opstand. DE SERVISCH BULGAARSCHHE GRENSINCIDENTEN. De begrafenis der slachtoffrers. De beide slachtoffers van het laatste grensincident bij Istip, dat wij in ons vorig buitenlandsch overzicht vermeldden, zijn Dinsdag onder groote deelneming begraven. Een protestvergadering waarop 8000 per sonen aanwezig waren, nam een aantal resoluties aan, welke de actie van de Mace donische comité's veroordeelt en waaarin de Servische regeering wordt aangespoord lot het nemen van maatregelen tot herstel van de rust en orde aan de grens. Van de beide aanvallers is thans vastgesteld dat liet arbeiders uit Sofia zijn en leden der Maceronische revolutionaire organisatie. POSTDUIF-OCEAANVLIEGER. Naar aanleiding van het eenigen tijd ge leden in het Hbl. geplaatste en door ons overgenomen bericht, dat er in Ontario een postduif was komen aanvliegen, die blij kens het ringetje aan de pooten het vorige jaar door iemand in het Noorden van Frankrijk was opgelaten. de mogelijkheid werd naderhand door een lezer tegengespro ken vestigt een oud-zeeman er in 't Hbl. de aandacht op, dat dit zeer wel verklaar baar is. Het is nl volgens hem geen zeld zaamheid, dat, hij eenigszins sterken aflan- digen wind, landvogels aan dek of in het tuig van zich op den Oceaan bevindende schepen neerstrijken, als zij geen kans zien naar land terug te vliegen. Gedurende den overtocht worden zij dan aan boord door de zeelieden gevoederd en in bescherming genomen totdat het schip in de nabijheid van land komt. waarna zij hun heil weder in de vlucht zoeken DE EDELGESTEENTEN VAN DEN EX-SJAH. Een comissie van Fransche eii Neder- landsehe juweliers heeft de edelgesteenten getaxeerd, die de ex-sjah van Perzië uitzijn land meegevoerd had naar Parijs. De col lectie werd geschat op een waarde van vijfhonderd millioen gulden. Daarbij is niet de waarde begrepen van de Daria-i- Noor, die van te groote afmetingen en te hooge qualiteit is om te kunnen worden geschat. De steen is waard wat een milli- airdair er voor geven wil De beroemde troon, nog alkomstig uit de dagen van de Mogol's te Delhi werd door de experts geschat op 120.000.000 gulden. Extra bewijsnummer 5 cent Irima gebruikte groote sfiets te koop. Merk L Kapelweg 100. nis sterfgeval tc koop gelegen landhuis, bev. nal, keuken, kelder, 4 ?lder. gas, waterl. en a-rnotA tui" tv, - (Volgens een bericht uit Moskou ver- kjjiart de Iswestija, dat do mededeeling van den tijdelijken Chineeschen zaakgelastigde in Russische regeeringskringen niet als een antwoord op het Russische ultimatum van 13 dezer wordt beschouwd Rusland zal niet ingaan op de taktiek van vertra ging der Nankingregeering en handhaaft zijn eischen. Vanmorgen wordt onder voor zitterschap van Roedsoetak een vergade ring der volkscommissarissen gehouden, waarin Karachan over den toestand rap port zal uitbrengen en waarin beslissingen zullen worden genomen over de te treffen maatregelen, indien voor vanmiddag 4 uur geen bevredigend antwoord der Nanking regeering op het Russische ultimatum wordt ontvangen. De bewaking der Russisch- Chineesche grens. De Nankingregeering heeft Maarschalk Tsjang Hsu Liang opdracht gegeven alle niet-Chineesche ambtenaren en beambten door Chineesch personeel te vervangen? Gis teren is ook de scheepvaartafdeeling van den Oosterspoorweg door Chineesch perso neel overgenomen terwijl de Russische di recteur, die tot nu toe de leiding had, door een Chineesch burger is vervangen. Op 60 K.M. afstand van Chaillar kwamen Chinee sche troepen in botsing met een bende, waarbij vier Mongolen werden neergescho ten. De Chineesche regeering laat de Rus- sisch-Chineesche grens scherp bewaken. Te Chaillar is een vliegtuigbasis opgericht. Nieuwe demonstraties voor het Chineesche consulaat te Wladiwostok. Uit Moskou wordt gemeld, dat gisteren te Wladiwostok nieuwe betoogingen voor het Chineesche consulaat-generaal werden ge houden, waaraan ongeveer 2000 personen, w.o. talrijke Chineezen, deelnamen. Het con sulaat werd door militairen bewaakt. Een Chineesch betooger hield vanaf een balcon een toespraak tot de menigte. De Chinee sche consul-generaal heeft geprotesteerd tegen de passieve houding van de militaire beweging. TWEE ARBEIDERS DOOR ROTSBLOK VERPLETTERD. In de granietfabrieken bij Mauthausen iu Opper-Oostenrijk is bij het bewerken van een rotsblok van 90 ton dit blok plotseling in drie stukken gespleten, waarvan er één. 25 ton zwaar, naar beneden rolde. Twee arbeiders werden door het rotsblok meege sleurd en verpletterd. Twee anderen kon den nog tijdig opzij springen. SPOORWEGONGELUK BIJ TARENTE. Verscheideng arbeiders gewond en één doode. Te huur gevraagd 0 m e 17 Juli (1I NJ vanmofgèn frouw op leeftijd eei woning, bosenhuis of" op 'len m a™legj.ijndo spoorlijn tui- te van huis ongcmeulen Tarente en Martina Franca een fr. met opgaaf yarporwegongeluk plaats gehad. Een uit zes ruimte, cn prijs otgens bestaande trein met arbeiders en K 348* bur. Amersf. Dteriaal is van den spoordijk gevallen. locomotief had den trein tot aan rJe plaats van bestemming gebracht en werd toen afgekoppeld om water in te nemen. Daar de remmen blijkbaar niet werkten rolden de wagens verder en vielen van den nog niet geheel afgewerkten spoordijk. Ver scheidene arbeiders werden gewond; één hunner is intusschen reeds overleden. Een merkwaardig feit is daarbij, dat de weduwe van dezen arbeider een jaar geleden haar oerste rnan eveneens bij een ongeluk op hetzelfde traject, waar hij ook aan ,'len aanleg van den spoorweg meewerkte, heeft verloren. DE SAMENSTELLING VAN DEN BELGISCHEN SENAAT. Brussel, 17 Juli. (V. D.) Hedenmiddag kozen de Provinciale Raden het gedeelte der Senaatsleden, dat volgens de wet door hen wordt aangewezen. Er werden gekozen: 20 Katholieken, 7 liberalen, 11 socialisten en l Vlaamsch-nationalist. De Belgische Se naat zal dus bestaan uit G9 katholieken, 23 liberalen, 56 socialisten en 4 Vlaamsch-na tionalist.en. De Regeering zal over 92 stem men, de oppositie over 60 stemmen beschik ken. GRANAAT ONTPLOFT. Nootlottige gevolgen. De correspondent der N. R C. te Brussel meldt: Te Poperinge in West-Vlaandercn is bij het lossen van een wagen met oud ijzer een granaat ontploft. De koopman werd zwaar gewond; beide becnen en oogen werden letterlijk uitgerukt. Een voorbijganger werd eveneens getroffen en was bijna onmidel- lijk dood. HET NIEUWE AMERIKAANSCHE TARIEF. Verdere protesten. Spanje, Italië en Zweden hebben nog pro tssten gezonden aan het depart, van staal betreffende het Amerikaansche tarief. Sp^J je teekende verzet aan tegen de voorg' men verhooging van het invoerrechtt P®- kurk, het voornaamste Spaansch^ósche ie- artikel naar de Ver. Stalen DA 't medege- diend door den Italiaan9ch«r/sch—Jnpansch een algemeen protest ,«p-omderjleekencn. zant. kwam ojx i.-.A"-jïeering den Status Quo 3taal Mandsjoerijscheh spoorweg t. De Japanschc pers publiceert DE llBlr'-,pn van hel ministerie van bui- ,-fne zaken, waarin medegedeeld lapnn iu hei RussischChince- Bre Conflict de strengste neutraliteit zal schip a ven. Lloyd South

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1929 | | pagina 1