de eemland: 'n ontstellende bioscoop tl Donderdag 2 Januari 1930 BUITENLANDSCH 01/ERZICHI Brand tijdens \en kindervoorstellng Tientallen dooden te betreuren 28e Jaargang fto 156 ,DEN HAAT DOODEN" NANKING VERLANGT VtlJHEID Ook opzegging van handelsverdragen Berlijn 14 uur 2i min. Fa. L. Luycx en Zn. Winter-Oprui mlng. AUTOBUS DOOR EEN TREIN GEGREPEN Vijf dooden en zeven zwaar gewonden te koop gevraagd te huur aangeboden te huur evraagd "personeel gevraagd Bij hour, verhuur, bij koop, verkoop Is 't meest afdoend een „Keitje" Het resultaat is altijd groot En 't kost een kleinigheidje. Zaterdag weer Keitjes. 3 x olaatsen voor f 1. AMERSTOORTSCfl DAGBLAD (le m r ABONNEMENTSPRIJS 3 «««"iden voor Areerafoort f2.10. per maand i U we«k gretla verzekering tegen ongelukken) IW< Binnen land franco per post per 3 maanden 3.^ Afzonderlijke nomroers V/J" POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERLjj Het ALIndisch congres. De elschon der Brltsch-Indlers. Dat men lc Londen met spanning den loop van het AlMndia-congrts volgt, be hoeft geen betoog. Uit dc verschillende tele grammen, die wij lieL-bcn opgenomen, is duidelijk gebleken, dat Indiö als minimum de volledige onafhankelijkheid eischt en dat de meörderhefd van de gedelegeerden ten congresse niet bereid waren aan de groeno tafel le gaan zitten, om langs den weg van onderhandelingen metEngeland lot .een vol gelijk te komen. liet congres heeft dan ook een inderdaad revolutionaire houding aangenomen. Er waren wel afge vaardigden, die besprekingen tusschen En gelse he ji en Indiërs bepleitten, doch hiernaar werd niet geluisterd. Aan den anderen kant wilde het congres evenmin zëiicn in 't vaarwater der extremisten, die niets liever zouden zien dan de onmiddellijke afbre king van de betrekkingen met Engeland en de on\er\vijjde instelling van een onafhan kelijke Inrlisclie regeering. liet beginsel van den dominion-siitus, Waardoor Indië in dezelfde positie zou ko men als Ierland en Canada en die de Labour- vegcering had toegezegd, werd zcifs ver worpen. Dc tegenstanders van de Labour- i cgcering wijten dezen voor -Engeland stel lig onprot'igen gang van zaken aan de ar- bèidersregcofing. De welwillendheid, tegen over Gandhi door den minister van Indii-, Bonn en door lord Irwin, den onderkoning, aan den dag gelegd, beschouwen zij als de oorzaak van de vérstrekkende eischen der Britsch Indiërs. In deze kritiek schuilt ech ter een groote mate van onbillijkheid, daar de Britsch-Indiërs, de voor zelfbestuur op komen, reeds maanden geleden hebben ver klaard de algehccle vrijheid van. Indië te zullen o(\eischcn, wanneer zij niet ten spoe digste zekerheid kregen omtrent de toe kenning turn Indie van den dominion-sta tus. i Ondertusschcii heeft Gandhi, hoe kras ■zijn eischen overigens ook zijn, toch in zoo verre een matigenden invloed uitgeoefend. Wat een politiek van geweld is afgekeurd l n zelfs de jongsto aanslag op den onder- Honing werd geinakt Het is echter dc traag, of Gandhi zijn mannen zoozeer in de land heeft, dat zij tealloji tijde van geweld lillen afzien; de voorzitter van het con- res heeft namelijk ei>\p gezinspeeld, <lat, ^'Jinneer te eeniger tijèl tusschen slavernij pit het ,r\ ii'Ch' van d«c'k"i:- i --.ov fpgang van 1 t worden gek^"e heer 1 M. H. A. Bcnninga bt.»iet op Zf»/ondcr\viJzcr aan de openbare lagere'suiotd tc Dwingeloo UITGAVE: VALKHOFF Een paniek breekt uit onder dc kleintjes PRIJS DER ADVERTENTIEN '-»«««»» f 1.C5 met inbegrip van een Ocwr.snutmr.c-' elke regel mrer f0.25 Liefdadigheids advertentlcn voorde helft vao den prljv Kleine Advertentlko ..KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regil meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Cc«.ii;nummer eztra f 0.05 iio vonden Londen, 31 Dec. Tijdens een kin dei-voorstelling is in een bioscoop te Pais ley in Schotland een brand uitgebroken, waardoor meer dan zestig menschen, meest kinderen, den dood hebben gevonden. Men vreest zelfs, dat het aantal slachtoffers S0 tig zal bedragen- Uit de cabine van den operateur sloegen plotseling vlammen, zoo dot weldra dc géheele tocschouwersruimte in brand stond. Er ontstond een paniek en dc menschen snelden naar de uitgangen, die spoedig versperd werden door elkaar ei dringende kinderen. Politic, brandweer lieden cn burgers, brachten de kinderen in allerijl naar buiten onder dc oogen der ontsteldo moeders De brand had plaats in het Glen-bios- cooptheater. Volgens de eerste officieelo rapporten hebben 69 kinderen van 16 maan den tot li jaar het leven verloren. Bij het .gedrang aan do uitgangen werd een groot aantal kinderen onder de voet geloopen, zoodat politie en brandweer later de grootst mogelijke moeite hadden de ge wonde en bewtisteloozc kinderen in veilig heid tc brengen. In het ziekenhuis zijn in totaal 150 kindoren ondergebracht, waar van gelukkig maar een klein aantal ern stige verwondingen heeft bekomen. tificatie van de conventie over te halen, waren vergeefsch. In verband hiermede werd alleen een proticol opgesteld, waarbij zeventien staten zich verplichten do con ventie met ingang van 1 Januari 1930 in werking tc stellen, onder voorwaarde even wel, dat, wanneer Polen en Tsjecho-Slowa- kije do conventie niet voor 31 Mei 1930 ge ratificeerd hebben, dc ondertcekcnaren van het protocol hun vrijheid van handelen te rugkrijgen. Het protocol van 19 December 1929 is on derteekend door Duilschland, Oostenrijk, België, Engeland cn Noord-ïerland, -Frank rijk, Denemarken, de Vereenigde Staten, Luxemburg, Nederland. Noorwegen. Zuid- Slavie, Zwitserland, Hongarije, Portugal, Roemenië cn Italië. HET STORMWEER HOUDT AAN De storm van de laatste dagen blijkt nog voort te duren. Hedennacht, vooral tegen do morgenuren, deed hij zich danig gelden. Een tweetal telefoonpalen aan het Smalle- pad bleken er niet tegen bestand lc zijn; zij braken af. SCHERMWEDSTRIJDEN. Districts-Korpswcdstrijden op den sabeL Door dc commissie, belast met de .samen- Stelling van de Districts-korpswedstrijden op den sabel. Is vastgesteld dat de wedstrijd orn het bezit van den „Districts-Wisselbe- ker" zal gehouden worden op Zaterdag IS (Januari a s. in de schermzaal van de Rij school, aanvangende ten 2 uur nam. Thans is houder het 20e Regiment Infan terie te Harderwijk. Tot deelname aan dezen wedstrijd zijn yitgenoodigd de verschillende korpsen uit de garnizoenen Utrecht, Soestcrbcrg, 'Amersfoort, Harderwijk cn Ede. De sterkte der equipes bedraagt 5 ondei- üfficieren (amateur-schermers). Mocht uit een regiment ter plaatse geen samenstel ling van een equipe mogelijk zijn, don kan samenvoeging geschieden uit verschillende j-egimenten tot de Brigade behoorende. BIOSCOOP AMICITIA. „Ongelukkige moeders". In 'de bioscoop Amicitia wordt ditmaal als hoofdnummer vertoond do film „Ongeluk kige moeders". De steno-typiste Inge Holm, die in pension Spalkc woont, is zeer be vriend met haar collega Martha Walter Deze wordt echter door dc andere collega's uit dc hoogte behandeld, want zij is een ongehuwde moeder. Dc jonge beeldhouwer de vader van het kind kon Martha niet trou won omdat hij zelf met zorgen voor het be slaan tc kampen heeft. En toen dc beeld houwer op eon dag verdwenen was, bleef Martha niet haar kind achter, de grootste wanhoop ten prooi. Inge Halm leefde echter in ee.v roes van geluk. Zij hield von Klaus Brinken, den jongen ingenieur; beiden leefden gelukkig totdat Klaus van zijn fir ma opdracht kiijgt orn naar Mexico te gaan Hij aanvaardt die opdracht omdat hij weet dat dit noodig is voor de verbetering van zijn positie. In Mexico had Klaus slechts één gedachte voor zijn Inge ie werken, om haar zoo spoe dig mogelijk tot de zijne te kunnen maken Daar kwam van „Goede vrienden' uit het pension de tijding, dat zijn Inge hem bedro gen had. dat zij moedor was geworden doch hij kon het niet geloovcn. hij moest zekerheid hebben en op do yerlovingsdag van Martha cn Frits trad hij het kleine kantoor binnen, dat Frits voor In#c Het relaas van een oogge tuige. Een ooggetuige heeft het volgende relaas van het gebeurde gedaan Toen ik één der deuren van dc in zware rookwolken.gehulde zaal bereikt had, was een politiebeambte tevergeefs bezig de van angst vervulde kinderschare tot orde to brengen. Bij den uitgang bovenaan dc bei- rio ten, waarvan met eenige vrijmoedigheid gezegd kan worden: „Als dc aanslag bin nenkomt. jammert heel het huisgezin". De Rijkstclefoon bracht het publick een nieuwjaarsgeschenk in den vorm van een gesprekkentaricf. Kon men zich voorheen, tegen betaling van een vaste jaarlijkschc bijdrage, van het telefoontoestel voor lo caal verkeer bedienen zoo vaak men dat vvonschte, thans heeft du aanvrager voor cllc stadsgosprok dc somma van '~Vj cent te fourneer on. Dat bracht ons hét overigens zoo wel kome 1930. Zakelijke gesprekken zullen er niet onder lijden, of men zou ons binnen kort nog eens moeten vergasten op een Telsfoontijdonhqsluit in aansluiting op dat der Werktijden. Maar er werden nog zoo talrijke ge sprekken van anderen aard gevoerd; mot .leveranciers, familieleden, kappers, bemin den, en/.., enz. Deze telefoontjes zullen cn- ctwijfeld een belangrijke bepcrkjng on dergaan, wat niet beteekent. dat men den hongerdood gaat sterven, de familie af schaft. met een verwilderde haardos gaat loopen, Amor op wachtgeld stelt, enz. enz. Het ex-tèlefooneerende publiek zal op an dere wijze in deze aangelegenheden gaan voorzien: het bewijst een duit in liet zakje te wilton werpen door geen vierduitstuk in het telefoonzakjc te willen werpen. Het eenige voordeel, dat aan dit nieuwe systeem verbonden zal zijn, is dan ren be langrijke vermindering van dc begroo- tlngspoflt: salarissen bedienend personeel. Of het rijke Rijk werkelijk rijker zal warden?Cest la flcture.. POLITIENIEUWS. Korte berichton. De verwisseling van „Oud cn Nieuw'.' heeft nog geen verandering gebracht in do op vatting van de verkeersregels; de eerste zondaren in 1930 werden al weer gewaor- chuvvd: voorwaar een slechte inzet. De persoon, aangehouden terzake Ver duistering van geld in dienstbetrekking, is heden voor den: Officier van Justitie tc Utrecht geleid. Aan een persoon werd ten politiebureelc nachtverblijf verleend. AGENDA 1930. Van de N V. Ned. Bcintoeslellcnfabriek Radio Hilversum ontvingen wij een com pacte, handige agenda in keurig roodlccrcn bandje. Een boekje, dat voor de velen die door de N S.F. er mee bedacht zullen wor den gedurende het gansche jaar een goe de vriend zal zijn en een aanvuller van ver geetachtige hersens. KALENDERS 1930 Bohalve de reeds opgesomde, ontvingen wij nog kalenders voor 1930 van Drukkerij S. W. Melchior, van (le Rod Star Line, Zuidblaak 4, Rotterdam, van de Verzeke ring Maatschappij Noord-Brabant, van dc kinderen. Ook in de ortestr wij lij ken.' Het personeel van het ziek», tuurlijk niet talrijk genoeg o/aadèlijk aan alle binnengebraclito gewclc kinderen hulp te verleenen. Men i;ecrcn beroep op vrijwilligers, die zicll in prcen getale aan meldden. Lijkjes werden f° sno* achter elkaar binnengedragen, da0"1011' om Plaats te maken voor de gewond1» ze niet!de lift naar den kelder vervoer/ vanvvaauze op trollies naar het doo'/enjfis moesten wor den gebracht Doch 'dit»as spocdid vol, zoodat men do slqthlQ^rs tcn slolfe tn 'kamers moest neeiTcggé. 'Bij het vosltel- n van de idcnii'eit deii'^igekomcn ki\lc- n speelden zich opniciv onbcschrijfe; t^neelen af. I ie British Broadcosug- die hedcnavi ipeciaal programui uit Schotland uitïndcn, heeft in v/ioud met het beu'd? zulks niet geürh. Ten teckon vi rpul werd het nol-n/l-' programma vid minnen onderbroken] Ofïfciëel wordt mc/godceld. dat bu denv Katholipkp miccip naar biosempbrand, die./Dinsdagmiddag tc IVdUlUIieike miSSie 11331 PaisleV in Schotlamrgevvoed heeft, 72 kin deren cedood cn 15ygowond werden. Men neemt*aan, dat ec/ deel der slachtoffers letterlijk gegast is, p'ordat de gasleidingen in de zaal bezweke Buiten het theatel waar talloozc moeders cn vaders der kind/en te hoop liepen, heb ben zich hartverscheurende toongelen afge speeld. Fraiisch-Duitsche poging lot toenadering Jl'aardeeling voor hel liberale standmnt der lïriltcn arijs, 31 Dcc. Hel Fransche kamer- rancois Mars al, dio met een aantal ;che ka holieke persoonlijkheden even vcVCerstm:s een bezoek aan Berlijn heeft Bfc\cht, vei klaarde aan (le Paris-Midi om- ^rejïjijn Indrukken, dat er goed werk was k'f Het jaar 1929 eindigde, zoo zeide btj- ;t een Duitsch-Fransclic ontspanning ^C11 pitsten indruk had op hem gemaakt dat itschland formeel afziet van Elzas- Lotha^cn Men kon thans tob de Fran- schen.V bezorgdheid koesterden, zeggen, dat êc)V,üte nationale Duitsche partij, die vaak ("c^eeringiidatje,, vormde, er niet rncer n;%trëcfde Metz cn Straatsburg te rug te, r-tIL Vun beide landen hadden dc wede.-'Lche verplichting aanvaard, om rac.. tcn dienste staande midch U'lVplinc van crhnliniüt'n cli>H»it WBERBERICHT. Hoogst o barometerstand: T.ï.l.s tc Toulouse. I .aags le barometerstand te Skudêsnaes. Verwachting: Aanvankelijk nog storm achtige tot krachtige W. tot N. later afnemende M tot Z. wind, betrokken of zwaar bewolkt met regen- of hagelbuien, later opklarend, iets koudei des nachts, over dag weinig verandermg in temperatuur. len de ten en pr Frankrijk Heling van sch Wen te bev ■yuitschlond el scholieren, studen- bevo'rderen, opdat luitschland elkaar weer zou- LAIMGE3TRAAT 49-51 TEL. 190 Dat was natuuflijk ccn L o n J e n, 31 Dec. -- Hc«len is dQ.ToRs^j^hoeilijk^ veej 20U ^os^en oni openbaar gemankt va '•'•ngolsche rne L/alfszaal olahsscn Zondags Dancing. 3 Jan. Amicitia. Holfu-filmavond. 4, 5 en 6 Jan Amtcttia Bioscoop. •i Jan. Dansschool Ivlaasson. Soiréc-T.O.IL 4 Jon De Valk Soc- Eensgezindheid. 6 Jan. Hotel-National. Groningerclub. 9 Jan Rem. Kerk. N. B., do heer en mevr Rothuis van Dommelen 5 Jau. Goref. Kerk H.V. Wintorlezing. 9 Jan. Amicitia Cabaret-avond Willy Derby. 10 Jan Amicitia. Kunstkring-concert. Lot te Leonard. 11 Jan. De Valk. Friescbo Club. 11 cn 12 Jan. Arncrsf. Opera Vcreoniging „De klokken van Cornevillc" 13 Jan. Amicitia. Ver. Tooncel: ,.De Hei lige Vlam". 4e Abonnementsvoorstelling. 13 .Tan. Amicitia. Operetto „De Boemel baron". 15 Jan. dc Valk. Feestavond Emanuel. 17 Jan. Amicitia Tooneel „Kinder-trage- die." .IS Jan. De Valk. Soiree „Mendolssohn". 181 cn 19 Jan. Concordia. Kunstbeschou wing Toon de Jong c.a. 18. 19 en 20 Jan Amicitia Bioscoop 19 Jan. dc Valk. Xed Vrb. Sportbond. Feestavond. 22 Jan Amicitia MIJ tol Nut van 't Alge meen Lezing Prof Dr J. W, Hudig. 21 Jan. Amicitia. T B. .C-avond. Voor dracht over de Goochelkunst cn' do Toe passing daarvan, door Jhr, J B. v. A d. K. -Jan. de Valk Muziekver..Hegeraat. 25 cn 26 Jan. Amicitia. Kinöéróperette. 27. Jan. dc Valk. Ncdcrl. Reis vereen iging. 29 'en 30 Jan. Amicitia. Gymn. Ver. Ex celsior. 31 Jan. Amicitia. Holfu-filmavond. 1 Febr. De Valk. Zvvcmver „Neptunus." 1. 2 cn 3 Feb- Amicitia Bioscoop 5 cn'6 Febr. licitia. Gymn. Ver. Jahn. 8 Fobr. Amic ja. Soïrée Gymnasiasten 8 Febr. De Valk. Ned. Reisver. Balmas- quó. 9 Febr. Aniicitiö. Kunst na Arbeid. 10 Febr. Amicitia. 5do Abonn. Tooneel „De schouwspelers" Mevrouw de Advocaat. 12 Febr. Geref. kerk H. V. Wlnterlezing 13 Febr. Rem. Kerk. N. P. Tony de Ridder. 13 en 14 Febr. Amicitia Mij tot Nut van 'l Algemeen Lezing A Brijs. 15 Febr De Valk. Soc. Eensgezindheid. Bal-Masquc. 15. 16 cn 17 Febr Amicitia. Bioscoop. IS Febr. Amirltla. Kunstkring-Concert IS, 10 cn 20 Febr de Valk. Sportbazar 19 Febr. Amic;' kinderkoor „pendels- solui". 20 Febr. Amicitia. Kinderkoor „Mendels sohn". 22 Fobr Amicitia. Soiree Handelsschool. 22 Febr. De Valk. Gymn. Ver. Excelsior. 23 Febr. Amicitia. Zangver. „dc Stem des Volks". 28 Febr Amicitia. Holfu-filmavond. Emil Tolmanyl 1 Maart de Valk. Groningerclub. 1, 2 Hwl Aa&kiti*, Biaacoop. 'Rijken, zou rrtën geen indl- mJ. U KOOPJE. E en zwarte rasée bontmantel met grijzen rand nis nieuw \oor t" 100.—. Br. onder No. K 3 bur. Amersf. Dagblad. Tc koop een goed onderhou den Permanent haard. Zëer billij'k. Kapelweg 03. BOXER (ren) te koop ge vraagd. Leeftijd 3 mnd. 1 jaar. Br. met opgave van prijs on kleur onder No K 5101 bur. Amersf. DagLiad. Te huur een nieuw burger- woonhuis, bev. 2 ka me I's en suite, gang, keuken, overloop en boven 3 slaapk., schuur en 00 roeden tuingrond. Voorz. van cleclr. licht. Huur f 6 50 per week. Br. onder No. K 5085 bur. Amersf. Dagbl. HUIZEN TE HUUR op goe den stand zeer geriefelijk in gericht. Huurprijs f 43.en f 46.per mnd. Te bcvr. Bouwbureau GEBRS. LAM- MERS, "Venncerstraat 61—63. Tel. 1007. AANGEBODEN gezellig en degelijk pension in rustig ge zin. Goed milieu. Ook aan hulpbehoevende. Br. onder No. K 5090, kant. Amersf.. Dagblad. TE HUUR flink beneden huis met i kamers, keuken, serre, groote tuin, met in gang van 1 Febr. a s. Pun- tcnburgerlaan 40. Daarboven groot bovenhuis, aparte op gang, 5 kamers, keuken, zol der, .2 waranda's op nader overeen tc komen datum. Te bevragen: v. Marnixlaan 29. Telefoon 1294. Terstond te-huur woon winkelhuls gelegen Leusder- weg. Te bcvr. Borgcrlaan 11, b. d. Ka pol weg. Een juffr. vraagt een ongem. KAMER te huur met stookgclegcnheid. Br onder No. K 5114 bur. Amersf. Dag blad. WINKELPAND te huur ge vraagd, omtrek Utr.weg. Br. onder No. K 5083 bureau Amersf. Dagblad, Koningsbergen, 1 Jan. (V. D.) Ou dejaarsavond om tien minuten over 8 werd een autobus der gemeente Insterburg tus schen Ins'.erburg en BlumenthaJ door een r'»(SopcnU'eiu gegrepen. \*an do inzittenden G G.. zoekt een hetrJ Personen gedood. 7 zwaai en meisje alleen. Br. <:ond. Een zwaargewonde ligt. op K 5102 bur. Amersf. La overweg is door boomen af venwel niet geschied B. z. a. legen lo Jan. ^'.rjde overwe^wachtcr word Febr. NET MEISJE in kleir?a® e& net gezin als dienstbode of e.'003 Sevo^p7»ociJl 2e meisje, good kunnende nVcr8pdndero bijkomdi. naaien. Br onder No K 5109 ten. Uchlo aflossing Mol bur. Amersf. Dagblad. l'.üdt zich aan per 15 Fobr. of later Net Dultsch vu-i>ji/, 23 jaar voor hulp in de huis houding, goed kunneru'e k^* ken, v. g. g. v. Br. onder No. K 5080 bur. Amersf. Dagblad. B. z. a. juffrouw v. d. huis houding per 15 Januan 1930. Br. onder No. K 5081 bureau Amersf. Dagblad. B. z. a. NET MEISJE van buiten voor dag cn nacht, per 15 Jan. e.k. Br. onder Nd. K 5082 bur. Amersf. Dagblad. Net eerlijk persoon zoekt eenige bijverdiensten. Leef tijd 35 j Br. onder No. K 5 bur. Amersf. Dagblad. NET MEISJE 25 j.. b. a. tegen 1 Maait voor winkel of huishouding, waar meerdere hulp aanw. is. Br. onder No. K. 6 bur. Amend. Dagblad. Flinke JONGEN gevraagd, goed kunnende fietsen. \V. d." BUND, Kruidenierswaren, Oude Soesterweg 26a, hoek Tulpstraat. Voor dc maand Januari gevraagd een flinke nood hulp P.G. Br. onder No: K 5097 but Amersf. Dagblad. Wegens huwelijk der tegen woordige, vraagt Mevrouw VAN EXST, 't Laantje 8 tegen 1 Februari een DIENSTBODE P.G. Zich aan lc melden 's avonds van S—9 uur. inl. 'Wocnsd. en Zat. 5U»—L Langestraat 80 bovenh. (b. i. HOf), Teief. 1230. Inl. ook schrift, cn aan huis to ont bieden. TTmSVLEESCH v eder ver- krijgbaar bij I. DE WOLFF, I.nngestraat 13. Voor mooie /wart met witte kater zindelijk en in goede conditie wordt vriondolijk te- huis gezocht. .\drcs: IIuv- gcnslaan 27. Gemakkelijke betalings voorwaarden. Meubelen, Kachels, Hecren- en Ivindcr- confectie, lingerie, plucheUe, vitrages. linoleum enz. v. SCDAICK's Goederenhan del. Scbhnmqip.straat 21. Bad met geyscr f 130.—. P. NI EROP. Langestraat 90. DAMES kent U het grooto gemak van. een goed uitge voerde permanent waving' Prijs f 15.—. Maisou 5 AN F.IMEREN, Weyersstraat Tel. 205. Uw cosiuum door ons ont- vlckt cn epgeperst is weer als meuw. Desgewenscht direct gereed. Depót; PALTHE, Al melo: Utr.straat 47. Tel. 557. FRANCISCUS v. ASSISI. J.cz. m. lichtlx op Woensd. s Jan. o uur inr.hei, Kerkgcb. Appelweg 15 d. d. h. M. FOK- KEMA .\N AMST. Tocgeng vrij. Eén coll. Mcdelezer Handelsblad ge vraagd in omgeving H.B.S. Br. ond'.'i No. K 12 bureau Amersf. Dagblad! Verloren een gouden pols horloge. Tegen 'belnnning te rug tc be:'. AnjCiV.raat 2.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1