MOLENAAR DË EEMLANDER FIRMA DIUM BURGER Groote Winter-Oprui ming. Toef JEN MAAKT l ETJElft MM 5 EElf TOUT 3W f4ET DOE 14 UWER KPote PRIJS DER ADVERTENTIEN ";05 !obTp Dew,.,s~: Zaterdag 4 Januari 1930 28e Jaargang No 153 ARIMHEMSCHE WEG 26 DAMES MODEZAAK MAKERS VAN HET JAAR VAN F FM /R/TOKlCvB I EL Firma L. A. A. VAN HAMERSVELD lUDTEWANO) STRIJD TEGEN DE DRANKSMOKKELAARS Kustwachtofficier mishandeld LUCHTVAART EEN ONTSTELLENDE VLIEGRAMP Fa. L. Luycx en Zn. Tiental personen omgekomen DE RADICALE EISCHEN DER INDIËRS ANTIFASCISTISCH COMPLOT Ook België neemt maatregelen ONZE MERKEN GARAGE amersfoortsch dagblad ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 0.75, per - 1 week (met gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.l7Vf Binoenland franco per post per 3 maanden f S.-. Afzonderlijke nnenmerj f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 UITGAVE: VALKHOFF Cl elke regel meer f 0.25 Liefdadigheid, advertenties voor de helft vin den pet|i - Kleine Advert entiet) „KEITJES" bil vooruitbetaling 1—5 tegel. 50 etst. elke tegel meer 10 cent, drtemanl plaauen I I.- Be»l|.nummer eitra I 005 door II. G. CANNEGI ETER Toen Friedrich Fröbel zijn groot opvoe dingswerk zou beginnen en hij bij den overgung \on het jaar de plannen overzag, welke togen den nieuw aanvangenden tijd kring voor uitwerking gei eed lagan, sprak hij do hem kenmerkende woorden: „Wij moeten niet afwachten, wat dit jaar zal brengen, maar ij moeten het zelf maken, het met vasten wil on helder inzicht zelf maken". Dii was geen uiting van jeugdigen over moed. Fröbel was, toen lnj het uitsprak, een man tusschcn de vijftig on zestig, en het leven had hem een rijJcc ervaring ge bracht. Naast vruchten van zijn arbeid bad hij menigo teleurstelling geoogst 'en in ve lerlei opzicht had hij de wisselvalligheid van het menschenbestaan ondervonden. Toch had de overmacht van'het lot hem niet tot een eenzijdig gevoel van afhankc lijkheid gedreven; toch bleef hij overtuigd, dat do mensch tot op zekere hoogto de smid is van zijn eigen fortuin en had hij geleerd, dat God slechts hem helpt, die zichzelf helpt. Bij den overgang van het jaar zijn wij van nature geneigd tot een lijdelijke hou ding Wij staan voor een raadsel, wc weten niet, "u at de toekomst ons brengen zal Af wachten schijnt ons de boodschap. Inderdaad zullen wij' in velo dingen ons tot afwachten moeten bepalen, liet leven vormt zich uit een reeks onberekenbare factoren. Grootendeels machteloos staan wc tegenover ziekte, dood, maatschappelijke en natuurlijke katastrofen. Ook in het za kenleven heerschen onzekerheden als dc iuarkt en de beurs over het bestaan van di a enkeling. Wij hebben onze gevoelens nit> steeds in de macht; het toeval brengt ons ,iieuwe connecties of ontrooft ons oude, onverwachts biedt zich een kans, een posi tie aan. Zullen we slagen voor ons examen, geluk hebben bij onze sollicitatie? Wat. kunnen wij uit eigen kracht tegen dergelijke factoren uitrichten? Wij zijn aan hen overgeleverd. Vaste wil noch helder in zicht geven ons baat jegens de grillen van het lot. Dus tóch afwachten, wat dit jaar brengen zal Ja, afwachten, maar... afwachten èn werken! Er bestaat tusschen deze twee geen volstrekte tegenstelling. Het óén kan samengaan met het andere. Een afwach tende houding jegens dc onberekenbare factoren, waartegenover wij machteloos slaan. Maar met de factoren, welke wij in onze macht hebben, het jaar zelf maken, het met vasten wil en helder inzicht zelf maken. Moeilijk is het, twee op het eerste gezicht onvereenigbaar schijnende gegevens met elkaar in overeenstemming te brengen. Het evenwicht tusschen lijdelijkheid en zelf werkzaamheid is vaak lastig te vinden. Waar is de grens tusschen hetgeen wij al en hetgeen wij niet in onze macht hebben? De slappeling kan zooveel meer dan hij denkt. De overmoedige kan zooveel minder dan hij denkt. Ziekte bijv. 16 in menig geval te voorkomen door een verstandige leefwij ze en tc bestrijden door een doeltreffend geneesmiddel. Wie zich niet laat inenten tegen de pokken, wie geen bliksemafleider op zijn huis zet en wie zijn paraplu thuis laat als het regent, kan zich voor de ge volgen van zijn nalatigheid niet veront schuldigen door te zeggen, dat men de ziek te en het weder niet in zijn macht heeft. Wie niet ter markt gaat, verkoopt geen koe; wie bij den haard blijft schuilen, ver werft geen bruid, wie niet solliciteert, krijgt geen betrekking. Ontzettend groot is het gebied, waarop wij door vasten wil en helder inzicht ons leven zelf rnaken. Het is een harde waarheid, dat wij ons bestaan móeten verdienen. Het godsdienstig clenkcn projecteert deze lovensorvaring door te gewagen van goede werken, welke voor dc zaligheid noodig zijn. En het is te begrijpen, dal ziji die zich tot geen goede werken in staat achten, tegen dezo leer in verzet zijn gekomen cn er hun overtuiging tegenover hebben gesteld, dat de mensch zalig wordt door genade. Ook hier wéér hebben beide partijen ge lijk. Zij leggen ieder eenzijdig den nadruk op één kant van de zaak. Wanneer wij in maatschappelijk, verstandelijk of zedelijk opzicht ons dc mindere gevoelen, is de ver leiding groot om onze verantwoordelijkheid voor het komende jaar van ons af te schui ven cn ons tot een afwachtende houding te bepalen. En omgekeerd, als wij al te zeer overtuigd zijn van onzen wolstand, onze be kwaamheid of onze deugd, komen wij er licht toe het noodlot to tarten door een toekomstplan, waarbij wij vergeten non de onberekenbare factoren tc denken. Iloe vaak stuurt een kleinigheid onze stelligste berekening in de war! Niet: goede werken alleen of genade al leen. Goede werken en genade tezamen Af wachten en arbeiden, of, zooals de oude le venswijsheid dei vaderen het uitdrukte: hidden cn werken Zoo maken wij het jaar, cn'aan het einde zullen wij ervaren, dat op zijn beurt ook wedér liet jaar oris hec-ft ge maakt (Nadruk verboden;. irf-V./ FORD-DEALEN VOOR AMERSFOORT OMSTREKEN TEL. 42 - AvJERSFOORT BRAND O.' EEN VLIEGTUIG- MOEDERSCHIP. Vermiste cn gewonde matrozen. Londen. 3 Jan. (H. N.) Uit San Pedro in Californic wordt gemeld, dat brand uit gebroken is op het Amerikaanscbe moeder schip voor vliegtuigen Saratoga. De vlam men laaiden, naar men van land uit kon zien, hoog op. Men vermoedt, dat aan boor-l ren ontploffing heeft plaats gehad. Ten ge volgc van de sterke rookontwikkeling was net onmogelijk van land uit nadere waarne mingen tc doen. Later werd uit het marinehoofdkwartier ',e San Pedro officieel bekend gemaakt, dat tengevolge van dc ontploffing van een tur binetank twee matrozen vermist wórden, terwijl er drie ernstig gewond zijn. EEN POSTDIEFSTAL. Bij Cardiff is gisteren weer een postdief- stal ontdekt van een zak met aangetcekcnde brievon ter waarde van ruim duizend pond. Er was met het oog op de Kerst- en Nieuw- jaarsdrukte een tijdelijk postkantoor inge richt voor het sorteeren der brieven en hier heeft de postzak een paar minuten onbe heerd gelegen. Toen de sorteerder terug kwam, was dc zak verdwenen. ERNSTIG VERKEERSONGEVAL. Dresden, 2 Jan. (V. D.) Hedenmiddag is in de Leipzigerstrasse een personenauto van de rijksweer tengevolge van het wei geren der lammen in botsing gekomen met een tramwagen. De auto werd volkomen vernield. De chauffeur en een andere in zittende werden met ernstige schedelver wondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Gok de tramwagen bekwam Örnstige schade. Een vrouw, die op het voorbalcon had ge staan, kreeg een zenuwcrisis, die overbren ging naar het ziekenhuis noodzakelijk maakte. WEERBERICHT. Hoogste barometerstand: 7G7.9 to Weenen. Laagste barometerstand; ?30.3 te Nórdöyan. Verwachting tot den avond van 5 Januari: Krachtige, tijdelijk wellicht stormachtige Z. tot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt met regenbuien, later moge lijk tijdelijke opklaringen, iets kouder. Protest betoogingen tegen 't optreden der autoriteiten New York, 3 Jan (V.D.) In verband met het schieten op de bemanning van een alcoholsmokkclschip op Donderdag j.l. heb ben te Bos'on groote protestdemonstraties plaatsgehad. Verscheidene sprekers noem den de drankwet een knechting van de vrijheid en eischten een streng onderzoek door de rcgcering. De opgehitste menigte bestormde ten 6lotte het gebouw, waar de kustwacht is ondergebracht. Een officier van de kustwacht werd ernstig mishandold cn verschillende opschriften werden afge rukt. Bij het beschieten van het smokkcl- schip werden, zooals men weet, drie per- nonen gedood cn één gewond. van deze arrestatie aldaar groote opwin ding heeft teweeggebracht. Door dc Belgi sche overheden zijn daarop alle deDkbarc voorzorgsmaatregelen getroffen om den specialen trein, waarmede prinses Maric José morgen naar Rome vertrekt, tegen een evcntueelen aanslag te beschermen. Over het geheelc traject Brussel-Belgische grens wordt dc spoorlijn door militairen be waakt. Bij het binnenrijden van den spe- cialen trein uit Rome was gisteren hot per ron op het station Brussel afgezet. Ook he den staat de trein onder zorgvuldige bewa king. In Californië botsen twee toe: stellen tegen elkaar LANGESTRAAT 49-51. TEL. 190 Een groote bomaanslag tvas voorbereid Parijs, 2 Jan. Omtrent dc reeds gemel de aanhouding van drie anti fascisten kan nader worden bcriclit, dat het de politie hierdoor gelukt is ecu wijdvertakt complot aan het licht tc brengen. De personaliteit der gearresteerden en hun betrekkingen o.a. met den in Brussel wegens den aanslag op prins Umbcrto in hechtenis genomen «Ie Rosa bewijzen dui delijk, dut de tegenstanders van het fascis tische systeem eon grootcn bomaanslag voorbereid haddgn, die waarschijnlijk op de Italiannsche vertegenwoordigers van den te Genève bijeenkomenden Volkenbondsraad zou worden gepleegd. Ook uit de briefwis seling der drie verdachten blijkt, dat door de in Frankrijk levende antifascisten een aanslag beraamd was Uit Brussel wordt gemeld, dat het bericht De Daily Herald betreurt hun hardnekkig: heid De scheuring io de gelederen der nationalisten Londen, 2 Jan. Volgens de conservatie ve pers is het voornaamste feit van het All- India congres het op den voorgrond treden van een liberale oppositie; deze bladen zijn van oordeel, dat de aan den dag gekomen scheuring van grootcr gewicht is dan de bc sluiten van het congres. Het arbeidersblad Daily Herald betreurt het, dat mannen aJs Gandhi cn Nehru zich aan do zijde van de radicale nationalisten geschaard hebben. Het blad kenschetst het congres als een zuiver theoretische mani festatie zonder practische gevolgen. Dc voorgenomen weigering van naleving deï st aalsburgerlijke plichten en de belasting staking zullen niet zoo makkelijk uit te voeren zijn. Verder betoogt het blad, dat ook de onmiddellijke boycot van de wetge vende lichamen en van de conferentie tus schen Engelschen en Indiërs betreurens waardig is cn de zaak der nationalisten en kel schaden kan. New-York, 3 Jan. (V. D.) Uit Santa Monica in Californië wordt een vreeselijk vliegongeluk gemeld, waarbij tien personen het leven hebben verloren. Twee vlicgtui- ;en. die gebruikt werden bij het opnemen .an een lilua voor de Fox Company, vlogen op ongeveer 650 M. hoogte met-volle kracht tegen elkaar en stortten in den Atlantischen Oceaan. In de vliegtuigen bevonden zich tien personen, die allen omkwamen. Tot nu toe werden drie dooden geborgen Meer dan twintig snelvarende motorboo- tcn vertrokken onmiddellijk na het ongeval om te trachten nog redding tc brengen, het geen echter zeer moeilijk was, daar dc zee hier bedekt is met slingerplanten cn de overblijfselen der vliegtuigen dientengevol ge daar geheel door waren omgeven. De hoop op redding van dc overige zeven peisonen werd spoedig opgegeven. Onder de slachtoffei-s bevindt zich ook dc productieleider Hawk, de echtgenoot van de tooncelspeelster May Astor. Hoe de noodlottige botsing zich toedroeg. N e w-Y o r k, 3 f a n. (V D.) Over Viet vree selijk vliegongeval aan de kust van Califor nië worden nog de volgende bizonderheden gemeld: De Fox Film Company had twee Stimson Dctroit-vliegtuigen gehuurd om voor de film „Zulke mannen zijn gevaarlijk" opne mingen te maken. Op een hoogte van on geveer 700 Meter botsten do vliegtuigen te gen elkaar en stortten in zee. Een der beide vliegtuigen viel als een brandende fakkel neer. Voor het ongeluk manoeuvreerde bo ven de beide vliegtuigen een derde toestel, waaruit oen parachutesprong tou plaats hebben. (Het scenario heeft betrekking op het geheimzinnig verdwijnen van den Bel gischen bankier Locwenstein). Deze sprong zou uit de lager vliegende toestellen opge nomen worden. Dc acteur, die den sprong zou doen, stond reeds gereed, toen de be stuurder van het bovenste \liegtuig plotse ling bemerkte, dat één der beide andere vliegtuigen, tegen de zon in vliegende, let terlijk op het tweede toestel stortte Waar schijnlijk is de bestuurder van het veron gelukte vliegtuig door de zon verblind ge- weest. Nadat verscheidene uren was ge zocht. waren alle lijken geborgen. HET ZESDE RETOUR VLIEGTUIG. Te Akyab gearriveerd. Bij de K.L.M. is bericht ontvangen, dat hel zesde retourvliegtuig hedenmorgen om 5.4.5 uit Bangkok is vertrokken cn tc 12.05 uur te Akyab is gehrrheerd. Alles wel aan boord. Morgen wordt de reis voortgezet. GROOTE FABRIEKSBRAND BIJ BRUSSEL De correspondent der N. R. C. te Brussel meldt In dc Brusselsche voorstad Molenbeek is dc fabriek Manufacture beige de boites mé- talliqucs, die zich over een groute opper vlakte uitstrekte, geheel door brand ver nield. Ook het belendende huis van den directeur, een leerlooierij een een groot huis zijn afgebrand. Er zijn geen persoonlijke ongelukken te betreuren, maar de schade bedraagt verscheiden millioenen franken STATIONSPLEIN - TEL. 1£i0

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1930 | | pagina 1